Dostawa mikroplanetarnego młynka laboratoryjnego z wyposażeniem

Dane organizatora AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
30-059 KRAKÓW
AL. ADAMA MICKIEWICZA 30
Tel. 12 617 22 22
Fax. 12 633 10 14
E-mail dzp@agh.edu.pl
WWW www.agh.edu.pl/
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia dostawa mikroplanetarnego młynka laboratoryjnego z wyposażeniem – KC-zp.272-407/22

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia dostawa mikroplanetarnego młynka laboratoryjnego z wyposażeniem – KC-zp.272-407/22 Numer referencyjny: KC-zp.272-407/22dostawa mikroplanetarnego młynka laboratoryjnego z wyposażeniem – KC-zp.272-407/22dostawa mikroplanetarnego młynka laboratoryjnego z wyposażeniem
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=e-propublico.pl_1656940807712
LINK do SIWZ http://e-propublico.pl/Ogloszenia/DokumentyZamowienia?przetargId=aad31e63-1848-4922-98d2-2c388df33ed0
CPV 38.00.00.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy NIE podlegają wykluczeniu na podstawieart.108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7, pkt 8, pkt 9 i pkt 10 ustawy Pzp.2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodząpodstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnychrozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochroniebezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835) oraz wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia,o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środkówograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację naUkrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanymrozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącegośrodków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.3. Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego:a) oświadczenie o NIEpodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału wpostępowaniu złożone na formularzu Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzone zgodnieze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7z dnia5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia(Dz.U. UEL3 z 6.1.2016, str. 16);b) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tejsamej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczeniao przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymiprzygotowanie oferty lub oferty częściowej NIEzależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupykapitałowej;c) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych wart.108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp sporządzona NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;d) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o DziałalnościGospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone NIE wcześniej niż 3 miesiące przed jejzłożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.4. Wykonawcy zagraniczni:Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiastdokumentów, o których mowa w pkt 2 lit. c i d składa odpowiednio dokumenty wskazane w pkt 10.7 SWZIII.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE wyznacza warunku w tym zakresieIII.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE wyznacza warunku w tym zakresieIII.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Realizacja umowy odbędzie się zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.Przewidywane zmiany umowy określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ
Osoba do kontaktu Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Kraków 30-059 Sylwia Lempart +48 126173595 dzp@agh.edu.pl +48 126173363 www.dzp.agh.edu.pl www.dzp.agh.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 84
Miejsce i termin składania ofert AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
30-059 KRAKÓW
AL. ADAMA MICKIEWICZA 30

2022-08-01

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.dzp.agh.edu.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-propublico.pl Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 29/10/2022
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Uwagi 2022/S 126-357808
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Adres pocztowy: Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS:
PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-059
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sylwia Lempart
E-mail:
dzp@agh.edu.pl
Tel.: +48 126173595
Faks: +48 126173363
Adresy internetowe:
Główny adres:
www.dzp.agh.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
www.dzp.agh.edu.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
www.dzp.agh.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://e-propublico.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia Publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
dostawa mikroplanetarnego młynka laboratoryjnego z wyposażeniem – KC-zp.272-407/22
Numer referencyjny: KC-zp.272-407/22

II.1.2) Główny kod CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
dostawa mikroplanetarnego młynka laboratoryjnego z wyposażeniem – KC-zp.272-407/22

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: NIE

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
AGH Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
dostawa mikroplanetarnego młynka laboratoryjnego z wyposażeniem

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 84
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
Nazwa kryterium Waga
Cena 60%
Okres gwarancji 20%
Termin realizacji 20%

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy NIE podlegają wykluczeniu na podstawie
art.108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7, pkt 8, pkt 9 i pkt 10 ustawy Pzp.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835) oraz wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia,
o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na
Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym
rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego
środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L
111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.
3. Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego:
a) oświadczenie o NIEpodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu złożone na formularzu Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzone zgodnie
ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7z dnia
5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
(Dz.U. UEL3 z 6.1.2016, str. 16);
b) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z
2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty lub oferty częściowej NIEzależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej;
c) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w
art.108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp sporządzona NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
d) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone NIE wcześniej niż 3 miesiące przed jej
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
4. Wykonawcy zagraniczni:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt 2 lit. c i d składa odpowiednio dokumenty wskazane w pkt 10.7 SWZ

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE wyznacza warunku w tym zakresie

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE wyznacza warunku w tym zakresie

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Realizacja umowy odbędzie się zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
Przewidywane zmiany umowy określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: TAK

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/08/2022
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 29/10/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 01/08/2022
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy, na karcie „Oferta/Załączniki”, poprzez ich odszyfrowanie,
które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający żąda, aby wykonawca złożył wraz z ofertą:
a) formularz oferty: do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z formularza oferty, stanowiącego załącznik
nr 1 do SWZ. W przypadku gdy wykonawca NIE korzysta z przygotowanego przez zamawiającego wzoru
formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze;
b) opis techniczny oferowanego sprzętu wraz ze wskazaniem ich wszystkich parametrów technicznych, w
zakresie umożliwiającym ocenę spełniania wymagań zamawiającego określonych w SWZ;
c) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
Upoważnienie osób podpisujących ofertę wynikać musi bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty.
Jeżeli upoważnienie TAKie NIE wynika wprost z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego
rejestru), to do oferty należy dołączyć inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
wykonawcy.
d) Oświadczenie na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 5 k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7
ust. 1 ustawy sankcyjnej, stanowiące załącznik nr 4 do SWZ

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij