Sukcesywna dostawa odczynników oraz materiałów laboratoryjnych

Dane organizatora SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
02-787 WARSZAWA
NOWOURSYNOWSKA 166
Tel. 22 593 13 90
Fax. 22 593 10 87
E-mail szp@sggw.edu.pl
WWW www.sggw.pl
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Sukcesywna dostawa odczynników, oraz materiałów laboratoryjnych dla Projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” nr: POIS.02.04.00-00-0027/…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Sukcesywna dostawa odczynników, oraz materiałów laboratoryjnych dla Projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” nr: POIS.02.04.00-00-0027/18-0Część 1: Część 1 dostawa odczynników NOACK lub odczynników równoważnych; zgodnie z specyfikacją, opisemprzedmiotu zamówienia znajduje się w załącznik nr 4.1 do SWZMiejsce wykonania części przedmiotu zamówienia Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt02-786 Warszawa, ul. Ciszewskiego 8 pok. 23 Część 2: Część 2 dostawa materiałów laboratoryjnych Becton Dickinson lub równoważnych; zgodnie zspecyfikacją, opisem przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznik nr 4.2 do SWZ Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt 02-786Warszawa, ul. Ciszewskiego 8 pok. 23 Część 3: Część 3 dostawa odczynników Thermo Fisher Scientific lub odczynników równoważnych zgodnie zspecyfikacją, opisem przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznik nr 4.3 do SWZ Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt 02-786Warszawa, ul. Ciszewskiego 8 pok. 23 Część 4: Część 4 dostawa plastików oraz akcesoriów w laboratoryjnych; zgodnie z specyfikacją, opisem przedmiotuzamówienia znajduje się w załącznik nr 4.4 do SWZ Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt 02-786Warszawa, ul. Ciszewskiego 8 pok. 23 5/POIS/INZ/SGGW/2023
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-01/pl01-2023-BZP-00542065-01.zip
LINK do SIWZ http://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08dbf825-933f-afe5-a0fd-8a0011bf0f45
CPV 33.69.65.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE, ul. ul. Nowoursynowska 166, 02-787, Warszawa, woj. mazowieckie, państwo PL, e-mail krystyna_cielniak@sggw.edu.pl
Adres strony internetowej (URL): www.sggw.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia do 2023-12-25
Miejsce i termin składania ofert SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
02-787 WARSZAWA
NOWOURSYNOWSKA 166

2023-12-15

Sposób składania ofert https://ezamowienia.gov.pl/ Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2024-01-15
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie część 1: cena 60
część 1: czas realizacji dostawy jednostkowej 40
część 2: cena 60
część 2: czas realizacji dostawy jednostkowej 40
część 3: cena 60
część 3: czas realizacji dostawy jednostkowej 40
część 4: cena 60
część 4: czas realizacji dostawy jednostkowej 40
Uwagi 2023/BZP 00542065/01

Dostawy
Sukcesywna dostawa odczynników, oraz materiałów laboratoryjnych dla Projektu „Kompleksowa
ochrona żubra w Polsce” nr: POIS.02.04.00-00-0027/18-0
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
1.3.) Oddział zamawiającego: Sekcja Zamówień Publicznych
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001784
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Nowoursynowska 166
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 02-787
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 – Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: krystyna_cielniak@sggw.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sggw.edu.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Sukcesywna dostawa odczynników, oraz materiałów laboratoryjnych dla Projektu „Kompleksowa
ochrona żubra w Polsce” nr: POIS.02.04.00-00-0027/18-0

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2d185d45-95fd-11ee-ba3b-4e891c384685
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00542065
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00000321/49/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.56 Sukcesywna dostawa odczynników, plastików oraz akcesoriów laboratoryjnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
„Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” nr: POIS.02.04.00-00-0027/18-04

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2d185d45-95fd-11ee-ba3b-4e891c384685
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-2d185d45-95fd-11ee-ba3b-4e891c384685
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji
oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
2. Komunikacja ustna dopuszczalna jest wyłącznie w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w
szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, ofert, o ile jej treść
jest udokumentowana.
3. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej.
4. Komunikacja elektroniczna za pomocą poczty elektronicznej nie dotyczy składania ofert oraz
dokumentów składanych wraz z ofertą.
5. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
6. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: …………Krystynę Cielniak
email: krystyna_cielniak@sggw.edu.pl Informacyjnie: godziny pracy osoby wyznaczonej do kontaktu:
codziennie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach
08:00-16:00.
7. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku
postępowania na Platformie e-Zamówienia) oraz Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e Zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do niniejszej SWZ. Postępowanie można wyszukać
również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „przeglądaj postępowania/konkursy”).
8. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na
temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia
określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
9. Sposób i forma sporządzenia dokumentów muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w
Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie
(Dz.U. z 2020 r. poz. 2452), przepisami wydanymi na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005
r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346,
568, 695, 1517 i 2320), a także Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23
grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (DZ. U. 2020 r. poz. 2415).
10. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r.
poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym
i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument
stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
11. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za
pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do
komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do
komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj
załącznik”). Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
krystyna_cielniak@sggw.edu.pl (nie dotyczy składania ofert).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 5/POIS/INZ/SGGW/2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 4
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 1 dostawa odczynników NOACK lub odczynników równoważnych; zgodnie z specyfikacją, opisem
przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznik nr 4.1 do SWZ

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt
02-786 Warszawa, ul. Ciszewskiego 8 pok. 23

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-25
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji dostawy jednostkowej
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 2 dostawa materiałów laboratoryjnych Becton Dickinson lub równoważnych; zgodnie z
specyfikacją, opisem przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznik nr 4.2 do SWZ
Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt 02-786
Warszawa, ul. Ciszewskiego 8 pok. 23

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-25
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji dostawy jednostkowej
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 3 dostawa odczynników Thermo Fisher Scientific lub odczynników równoważnych zgodnie z
specyfikacją, opisem przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznik nr 4.3 do SWZ
Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt 02-786
Warszawa, ul. Ciszewskiego 8 pok. 23

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-25
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji dostawy jednostkowej
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 4 dostawa plastików oraz akcesoriów w laboratoryjnych; zgodnie z specyfikacją, opisem przedmiotu
zamówienia znajduje się w załącznik nr 4.4 do SWZ
Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt 02-786
Warszawa, ul. Ciszewskiego 8 pok. 23

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-25
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji dostawy jednostkowej
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Zamawiający przewiduje dokonanie zmian postanowień treści zawartej umowy w przypadku
zaistnienia okoliczności wskazanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-15 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 12:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-15

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij