Dostawa wagosuszarki

Dane organizatora AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
30-059 KRAKÓW
AL. ADAMA MICKIEWICZA 30
Tel. 12 617 22 22
Fax. 12 633 10 14
E-mail dzp@agh.edu.pl
WWW www.agh.edu.pl/
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia Dostawa wagosuszarki dla WEiP – Kc-zp.272-663/23

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa wagosuszarki dla WEiP – Kc-zp.272-663/23Dostawa wagosuszarki dla WEiP
Specyfikacja https://www.dzp.agh.edu.pl/dla-wykonawcow/ogloszenia-o-przetargach-agh/
LINK do SIWZ http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:749758-2023:TEXT:EN:HTML
CPV 38.00.00.00
Osoba do kontaktu Dział Zamówień Publicznych
PL +48 126173595 dzp@agh.edu.pl
Miejsce i termin składania ofert AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
30-059 KRAKÓW
AL. ADAMA MICKIEWICZA 30

2024-01-09

Sposób składania ofert AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, AL. ADAMA MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW Godzina: 09:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty częściowe: NIE
Uwagi Polska – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) – Dostawa wagosuszarki dla WEiP – Kc-zp.272-663/23
238/2023
Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

1. Nabywca
1.1 Nabywca
Oficjalna nazwa :  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Status prawny nabywcy :  Podmiot prawa publicznego

Sektor działalności instytucji zamawiającej :  Edukacja

2. Procedura
2.1 Procedura
Tytuł :  Dostawa wagosuszarki dla WEiP – Kc-zp.272-663/23

Opis :  Dostawa wagosuszarki dla WEiP

Identyfikator procedury :  acca35cd-3c09-4dff-8cfc-08f9f16927e6

Wewnętrzny identyfikator :  Kc-zp.272-663/23

Rodzaj procedury :  Otwarta

2.1.1 Przeznaczenie
Charakter zamówienia :  Dostawy

Główna klasyfikacja   ( cpv ):  38000000   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

2.1.2 Miejsce realizacji
Adres pocztowy :  al. Mickiewicza 30    

Miejscowość :  Kraków

Kod pocztowy :  30-059

Podpodział krajowy (NUTS) :  Miasto Kraków   ( PL213 )

Kraj :  Polska

2.1.4 Informacje ogólne
Informacje dodatkowe :  Zamawiający, zgodnie z art. 139 PZP, przewiduje odwróconą kolejność czynności, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający żąda, aby wykonawca złożył wraz z ofertą: Formularz oferty. Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza oferty, stanowiącego załącznik Nr 1 do SWZ. W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru Formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze. Opis techniczny oferowanego sprzętu wraz ze wskazaniem ich wszystkich parametrów technicznych, w zakresie umożliwiającym ocenę spełniania wymagań Zamawiającego określonych w SWZ. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie osób podpisujących ofertę wynikać musi bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Oświadczenie w zakresie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej z dnia 13 kwietnia 2022 r., zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 4 do SWZ. Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego: a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożone na formularzu Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzone zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. UEL3 z 6.1.2016, str. 16); b) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; c) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art.108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; d) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 4. Wykonawcy zagraniczni: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolite Wykonawcy zagraniczni: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w lit. c i d składa odpowiednio dokumenty wskazane w SWZ.

Podstawa prawna :

Dyrektywa 2014/24/UE

Ustawa dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

2.1.6 Podstawy wykluczenia
Aktywami zarządza likwidator :  Dotyczy art.109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

Bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie w przygotowanie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia :  dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp

Działalność gospodarcza jest zawieszona :  dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp

Inna sytuacja podobna do upadłości wynikająca z prawa krajowego :  dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp

Konflikt interesów spowodowany udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia :  dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 6 Pzp

Korupcja :  dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp

Nadużycia :  dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp

Naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa pracy :  dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i 2 Pzp

Niewypłacalność :  dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp

Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne :  dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp

Płatność podatków :  dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp

Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym :  Dotyczy art.108 ust. 1 pkt 1 ustawy PzpDotyczy art.108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzieleniezamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniawspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r.,poz. 835) oraz Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobecktórego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosjidestabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str.1).

Porozumienia z innymi wykonawcami mające na celu zakłócenie konkurencji :  Dotyczy art. 108 ust. 1pkt 5 ustawy Pzp

Praca dzieci i inne formy handlu ludźmi :  Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp

Pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu :  Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp

Przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną :  Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp

Rozwiązanie umowy przed czasem, odszkodowania lub inne porównywalne sankcje :  Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp

Udział w organizacji przestępczej :  Dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp

Układ z wierzycielami :  Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

Upadłość :  Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

Winien poważnego wykroczenia zawodowego :  Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp

Winni wprowadzenia w błąd, zatajenia informacji, niemożności dostarczenia wymaganych dokumentów i uzyskania informacji poufnych w ramach tej procedury :  Dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 8-10 ustawy Pzp

5. Część zamówienia
5.1 Techniczny ID partii :  LOT-0001
Tytuł :  Dostawa wagosuszarki dla WEiP – Kc-zp.272-663/23

Opis :  Dostawa wagosuszarki dla WEiP, termin realizacji: do 14 dni /kryterium oceny ofert/

Wewnętrzny identyfikator :  KC-zp.272-663/23

5.1.1 Przeznaczenie
Charakter zamówienia :  Dostawy

Główna klasyfikacja   ( cpv ):  38000000   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

5.1.2 Miejsce realizacji
Adres pocztowy :  al. Mickiewicza 30    

Miejscowość :  Kraków

Kod pocztowy :  30-059

Podpodział krajowy (NUTS) :  Miasto Kraków   ( PL213 )

Kraj :  Polska

Informacje dodatkowe : 

5.1.3 Szacowany okres obowiązywania
Okres obowiązywania :  14   DAY

5.1.6 Informacje ogólne
Zastrzeżony udział :  Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

5.1.9 Kryteria kwalifikacji
Kryterium : Rodzaj :  Inne

Nazwa :  Zamawiający nie wyznacza żadnych warunków udziału w niniejszym postępowaniu

5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium : Rodzaj :  Cena

Opis :  cena 60%

Waga (wartość procentowa, dokładna) :  60

Kryterium : Rodzaj :  Jakość

Opis :  Termin realizacji zamówienia

Waga (wartość procentowa, dokładna) :  40

5.1.11 Dokumenty zamówienia
Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne :  polski

Adres dokumentów zamówienia :  https://www.dzp.agh.edu.pl/,

Kanał komunikacji ad hoc : Nazwa :  https://e-propublico.pl/ dzp@agh.edu.pl

5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia
Warunki zgłoszenia : Zgłoszenie elektroniczne :  Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia :  https://e-propublico.pl/

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału :  polski

Katalog elektroniczny :  Niedozwolone

Wymagane jest użycie zaawansowanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub pieczęci elektronicznej (zgodnie z definicją w rozporządzeniu (UE) nr 910/2014)

Oferty wariantowe :  Niedozwolone

Termin składania ofert :  2024-01-09+01:00   09:00:00+01:00

Termin, do którego oferta musi pozostać ważna :  90   DAY

Informacje na temat publicznego otwarcia : Data otwarcia :  2024-01-09+01:00   10:00:00+01:00

Warunki zamówienia : Warunki dotyczące realizacji zamówienia :  Określone we wzorze umowy stanowiącej załącznzik do SWZ

Fakturowanie elektroniczne :  Dozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne :  nie

Stosowane będą płatności elektroniczne :  tak

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa oferentów, której udzielono zamówienia :  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zasady finansowe :  po dostawie do 21 dni od daty otrzymania faktury

Informacje o terminach odwołania :  Odwołanie wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

5.1.15 Techniki
Umowa ramowa : Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów : Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie
Organ odwoławczy :  Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych :  Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału :  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

8. Organizacje
8.1 ORG-0001
Oficjalna nazwa :  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Numer rejestracyjny :  6750001923

Adres pocztowy :  Al. Mickiewicza 30    

Miejscowość :  Kraków

Kod pocztowy :  30-059

Podpodział krajowy (NUTS) :  Miasto Kraków   ( PL213 )

Kraj :  Polska

Punkt kontaktowy :  Dział Zamówień Publicznych

E-mail :  dzp@agh.edu.pl

Telefon :  +48 126173595

Adres strony internetowej :  www.dzp.agh.edu.pl

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL) :  www.dzp.agh.edu.pl

Role tej organizacji : Nabywca

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału

8.1 ORG-0002
Oficjalna nazwa :  Krajowa Izba Odwoławcza

Numer rejestracyjny :  5262239325

Adres pocztowy :  ul. Postępu 17A    

Miejscowość :  Warszawa

Kod pocztowy :  02-676

Podpodział krajowy (NUTS) :  Miasto Warszawa   ( PL911 )

Kraj :  Polska

E-mail :  odwolania@uzp.gov.pl

Telefon :  (22) 458 78 68

Adres strony internetowej :  https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza

Role tej organizacji : Organ odwoławczy

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

11. Informacje o ogłoszeniu
11.1 Informacje o ogłoszeniu
Identyfikator/wersja ogłoszenia :  5d51220b-05d5-456c-b508-06624ea525a2   -  01

Typ formularza :  Procedura konkurencyjna

Rodzaj ogłoszenia :  Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

Ogłoszenie – data wysłania :  2023-12-08Z   12:57:02Z

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne :  polski  

11.2 Informacje o publikacji
Numer publikacji ogłoszenia :  00749758-2023

Numer wydania Dz.U. S :  238/2023

Data publikacji :  2023-12-11Z

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij