Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i materiałów mikrobiologicznych

Dane organizatora WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W RZESZOWIE
35-959 RZESZÓW
WIERZBOWA 16
Tel. 17 852 21 11
E-mail sekretariat@wsse.rzeszow.pl
WWW www.wsse.rzeszow.pl/
Województwo podkarpackie
Powiat Rzeszów
Treść zamówienia Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i materiałów mikrobiologicznych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie-…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i materiałów mikrobiologicznych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie- V proceduraPakiet 1: Materiały odniesienia chemiczne SA.272.18.2022
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=gov.pl_1664223495914
LINK do SIWZ http://www.gov.pl/web/wsse-rzeszow/sukcesywna-dostawa-odczynnikow-chemicznych-i-materialow-mikrobiologicznych-dla-wojewodzkiej-stacji-sanitarno–epidemiologicznej-w-rzeszowie–v-procedura
CPV 33.69.65.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 Art. 109 ust. 1 pkt 5 Art. 109 ust. 1 pkt 6 Art. 109 ust. 1 pkt 7 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ; 2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 9. Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu w zakresie art. 109 ust. 1pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający zgodnie z art. 127 ust. 1 ustawy Pzp skorzysta z dokumentów bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 10.Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca, o którym mowa w ust. 2 przedstawi w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty o których mowa w ust. 7. 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 7. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego należy załączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty: – specyfikacje techniczne oferowanych produktów lub certyfikaty jakości potwierdzające jednoznacznie spełnienie wymagań Zamawiającego (z zaznaczeniem kolejnej pozycji). 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Specyfikacje techniczne oferowanych produktów lub certyfikaty jakości potwierdzające jednoznacznie spełnienie wymagań Zamawiającego (z zaznaczeniem kolejnej pozycji). 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z powodów, o których mowa w art. 108 ust 1 pkt 1-6 i art. 109 ust. 1 pkt. 4-7 ustawy Pzp, którzy spełniają warunki o których mowa w art. 112 ust 2 ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w ust. 2. 2. Zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 3. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu-załącznik nr 4 do SWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa wyżej składa każdy z Wykonawców osobno. 2) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy -pełnomocnictwo zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz.1740 zpóźn.zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnia ich zasoby –warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1. 5. W przypadku o którym mowa w ust. 2 Wykonawca winien dołączyć do oferty zobowiązanie podmiotu trzeciego–załącznik nr 5 do SWZ. 6. Informacje zawarte w oświadczeniu o którym mowa w ust. 3 pkt 1, stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 3. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu-załącznik nr 4 do SWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa wyżej składa każdy z Wykonawców osobno. 2) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy -pełnomocnictwo zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz.1740 zpóźn.zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Oferta wspólna- konsorcjum 1) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 2) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania: zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. 3) Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna być sporządzona zgodnie z SWZ. 4) Wykonawcy składają jedną ofertę, do której załączone będą dokumenty, o których mowa w SWZ. 5) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postepowania składa każdy z Wykonawców osobno w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 6) Oświadczenia i dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną; a) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie; b) wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami; c) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant (pełnomocnik) pozostałych. Warunki, o których mowa w SWZ (warunki uczestnictwa w postępowaniu) podmioty składające ofertę wspólną jako konsorcjum mogą spełniać łącznie. 7) Przed podpisaniem umowy Wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum. 8) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego –dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w oryginale lub kopii, której zgodność z oryginałem poświadczono notarialnie opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W RZESZOWIE, ul. WIERZBOWA 16, 35-959, Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo PL, e-mail przetargi.wsse.rzeszow@sanepid.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): www.gov.pl/web/wsse-rzeszow
Wymagany termin realizacji zamówienia do 2022-11-30
Miejsce i termin składania ofert WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W RZESZOWIE
35-959 RZESZÓW
WIERZBOWA 16

2022-10-05

Sposób składania ofert https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/56b1760b-b9bb-4789-99e3-41881099fc4b Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą 30 dni
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 100
Uwagi 2022/BZP 00364353/01

Dostawy
Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i materiałów mikrobiologicznych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie- V procedura
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W RZESZOWIE
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000291641
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: WIERZBOWA 16
1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów
1.5.3.) Kod pocztowy: 35-959
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 – Rzeszowski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.wsse.rzeszow@sanepid.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gov.pl/web/wsse-rzeszow
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i materiałów mikrobiologicznych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie- V procedura

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c7ba9438-3d8d-11ed-8832-4e4740e186ac
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00364353
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-26
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00089700/10/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.14 Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i materiałów mikrobiologicznych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie- V procedura

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/56b1760b-b9bb-4789-99e3-41881099fc4b
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/56b1760b-b9bb-4789-99e3-41881099fc4b
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a
Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są elektronicznie za pośrednictwem platformy: Miniportal Uzp, znajdującej się pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.
1)Wszystkie dokumenty elektroniczne, powinny być składane przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych (w zakresie ich uzupełniania) za pomocą poczty elektronicznej, na adres e -mailowy: przetargi.wsse.rzeszow@sanepid.gov.pl
2)Dokumenty elektroniczne składane przez Wykonawcę muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020, poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020, poz. 2415).
3)Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie ePUAP, uzyskując tym samym dostęp do formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
4)Wszystkie wymagania techniczne dotyczące wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisuje Regulamin korzystania z systemu miniPortal oraz znajdują się w „Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej” (ePUAP).
5)Maksymalny rozmiar plików jakie mogą być przesyłane za pośrednictwem stosownych formularzy: „Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”, czy też „Formularza do komunikacji” – wynosi 150 MB.
6)Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformę ePUAP.
7)Przedmiotowe postępowanie znajdzie się na „Liście wszystkich postępowańw miniPortalu” po wybraniu ( kliknięciu) opcji: „Dla Wykonawców” lub też ze strony głównej portalu w zakładce: „Postępowania”.
8)W zakresie, który nie jest uregulowany ustawą Pzp, czy też niniejszą specyfikacją – do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. z 2020 r., poz.2415) oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r., poz. 2542).
2.Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: przetargi.wsse.rzeszow@sanepid.gov.pl (poza możliwością składania ofert).
4.Za datę przekazania składanych dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych niż wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji uznaje się dostarczenie informacji do serwera Miniportalu lub poczcie elektronicznej Zamawiającego.
5.Zamawiający zamieści na stronie internetowej https: www.wsse.rzeszow.pl dokumenty określone w przepisach ustawy Pzp.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): INFORMACJA W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
KONTRAHENTÓW I ICH PRZEDSTAWICIELI
A. W związku z przetwarzaniem Pani /Pana danych osobowych – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że:
I. Administrator danych
− Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rzeszowie
reprezentowana przez Dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej z siedzibą w Rzeszowie, ul. Wierzbowa 16,
35-959 Rzeszów, kontakt: e-mail: sekretariat.wsse.rzeszow@sanepid.gov.pl, tel. 17 852 21 11 wew.318, fax 17 859 07 25 dalej:
Administrator.
II. Dane kontaktowe
Może Pani/Pan kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw
przysługujących na mocy RODO z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u
Administratora Inspektorem ochrony danych
– kontakt: nadzor.wsse.rzeszow@sanepid.gov.pl, tel. 17 852 21 11 wew.334.
III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych
1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celach związanych z zawarciem, wykonywaniem i obsługą zawartej
umowy/zlecenia.
2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
2.1. jeżeli jesteście Państwo wykonawcą umowy/zlecenia:
− art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj.: niezbędność do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana
żądanie przed zawarciem umowy;
− art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący na Administratorze związany z realizacją postępowania o udzieleniu
zamówień publicznych, prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, wynikający z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa (m.in. ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości; ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa; ustawy z
dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych);
− art. 6 ust. 1 lit e), art. 101 RODO tj. działanie przez administratora w interie publicznym związany z realizacją postępowania o
udzieleniu zamówień publicznych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.2. jeżeli jesteście Państwo osobą fizyczną reprezentującą osobę prawną lub jednostkę organizacyjną będącą wykonawcą umowy
lub podejmującą działania przed zawarciem umowy, a także pracownikiem lub współpracownikiem takiej osoby prawnej lub
jednostki, uczestniczącym w zawieraniu lub realizacji umowy: 1 -Wskazano art. 10 RODO, ponieważ od niektórych osób jest
wymagane oświadczenie o niekaralności, interes publiczny odnosi się do ewentualnego dochodzenia roszczeń.
– art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący na Administratorze związany z ustaleniem warunków zawarcia umowy z
kontrahentem oraz ułatwieniu komunikacji związanej z jej wykonaniem, a także ustaleniem osób odpowiedzialnych za realizację i
uprawnionych do kontaktów w ramach wykonywania umowy.
− art. 6 ust. 1 lit e), art. 101 RODO tj. działanie przez administratora w interie publicznym związany z realizacją postepowania o
udzieleniu zamówień publicznych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w załączniku nr 7 do SWZ.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: SA.272.18.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Pakiet 1: Materiały odniesienia chemiczne

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena brutto : Cena brutto – 100%
2. Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów. Zamawiający dokona przeliczenia zgodnie ze wzorem:

Oferta o najniższej cenie brutto
C = ( ——————————————————- x 100) x 100 %
Cena brutto oferty badanej

Oferty zostaną ocenione wg powyższego systemu punktowego, przyjmując zasadę, że 1%= 1 pkt.
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
9. Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu w zakresie art. 109 ust. 1pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający zgodnie z art. 127 ust. 1 ustawy Pzp skorzysta z dokumentów bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
10.Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca, o którym mowa w ust. 2 przedstawi w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty o których mowa w ust. 7.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 7. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego należy załączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:
– specyfikacje techniczne oferowanych produktów lub certyfikaty jakości potwierdzające jednoznacznie spełnienie wymagań Zamawiającego (z zaznaczeniem kolejnej pozycji).
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Specyfikacje techniczne oferowanych produktów lub certyfikaty jakości potwierdzające jednoznacznie spełnienie wymagań Zamawiającego (z zaznaczeniem kolejnej pozycji).
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z powodów, o których mowa w art. 108 ust 1 pkt 1-6 i art. 109 ust. 1 pkt. 4-7 ustawy Pzp, którzy spełniają warunki o których mowa w art. 112 ust 2 ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w ust. 2.
2. Zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
3. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu-załącznik nr 4 do SWZ.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa wyżej składa każdy z Wykonawców osobno.
2) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy -pełnomocnictwo zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz.1740 zpóźn.zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnia ich zasoby –warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.
5. W przypadku o którym mowa w ust. 2 Wykonawca winien dołączyć do oferty zobowiązanie podmiotu trzeciego–załącznik nr 5 do SWZ.
6. Informacje zawarte w oświadczeniu o którym mowa w ust. 3 pkt 1, stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 3. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu-załącznik nr 4 do SWZ.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa wyżej składa każdy z Wykonawców osobno.
2) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy -pełnomocnictwo zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz.1740 zpóźn.zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
Oferta wspólna- konsorcjum
1) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania: zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
3) Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna być sporządzona zgodnie z SWZ.
4) Wykonawcy składają jedną ofertę, do której załączone będą dokumenty, o których mowa w SWZ.
5) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postepowania składa każdy z Wykonawców osobno w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6) Oświadczenia i dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną;
a) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie;
b) wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami;
c) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant (pełnomocnik) pozostałych.
Warunki, o których mowa w SWZ (warunki uczestnictwa w postępowaniu) podmioty składające ofertę wspólną jako konsorcjum mogą spełniać łącznie.
7) Przed podpisaniem umowy Wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum.
8) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego –dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia.
Pełnomocnictwo musi być przedstawione w oryginale lub kopii, której zgodność
z oryginałem poświadczono notarialnie opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do
umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności.
2. Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku gdy zmiana taka nie jest istotna w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy oraz w
przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 455 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2021.1129t.j.)
2.1.Zmiany umowy są dopuszczalne w szczególności w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności
wymienionych poniżej, w zakresie:
1) zmiany warunków realizacji przedmiotu zamówienia wynikłej ze zmiany przepisów prawnych, norm itp. powodujących
konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia,
2) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego – dostawa produktu co najmniej równoważnej
jakości z zachowaniem wyspecyfikowanych parametrów i zaoferowanej ceny lub niższej.
3) w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT,
4) konieczności wydłużenia deklarowanego terminu dostaw w sytuacji niezależnej bezpośrednio od Wykonawcy.
Zamawiający wymaga złożenia stosownego wniosku
i wyjaśnienia w tym zakresie. Wydłużenie deklarowanego terminu staje się wiążące po udzieleniu stosownej zgody
Zamawiającego.
3. Zmiany umowy mogą być dokonane jedynie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem
nieważności – o ile zostały przewidziane w projekcie umowy będącym załącznikiem do dokumentacji przetargowej i w
okolicznościach w nim wskazanym.
4. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 jest nieważna.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-05 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/56b1760b-b9bb-4789-99e3-41881099fc4b
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-05 11:00

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij