Sukcesywna dostawa akcesoriów do chromatografii

Dane organizatora WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W WARSZAWIE
00-875 WARSZAWA
ŻELAZNA 79
Tel. 22 620 90 01 06
E-mail sekretariat@wsse.waw.pl
WWW www.wsse.waw.pl
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Sukcesywna dostawa akcesoriów do chromatografii dla WSSE w Warszawie

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Sukcesywna dostawa akcesoriów do chromatografii dla WSSE w WarszawieCzęść 1: Akcesoria do chromatografii cieczowej do urządzeń firmy Agilent. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 2 do SWZ. Część 2: Akcesoria do chromatografii gazowej do urządzeń firmy Agilent. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 2 do SWZ. Część 3: Akcesoria do chromatografii do urządzeń firmy Varian. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 2 do SWZ. Część 4: Akcesoria do chromatografii do urządzeń firmy Shimadzu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 2 do SWZ. Część 5: Akcesoria do chromatografii do urządzeń firmy Waters. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 2 do SWZ. Część 6: Akcesoria do chromatografii do urządzeń firmy Thermoscientific. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 2 do SWZ. Część 7: Akcesoria do chromatografii do urządzeń firmy Dionex. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 2 do SWZ. ZP 5D/2022
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=wsse-waw.ezamawiajacy.pl_1665060343980
LINK do SIWZ http://wsse-waw.ezamawiajacy.pl/pn/wsse-waw/demand/notice/public/74217/details
CPV 38.43.22.00, 38.43.22.10
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty zgodnie z art.273 ust. 2 ustawy Pzp wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału lub kryteriów selekcji w postępowaniu zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp według Załącznika nr 3. 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, na dzień składania ofert, stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 3. Jeśli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wezwie wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji. 5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdz IX ust. 2 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Zamawiający zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy Pzp może żądać innych niż wskazane w art. 104 i art. 105 ustawy Pzp przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, jeżeli są one niezbędne do przeprowadzenia postępowania. Przedmiotowe środki dowodowe należy złożyć wraz z ofertą. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu żąda następujących przedmiotowych środków dowodowych: 2. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu żąda następujących przedmiotowych środków dowodowych: – specyfikację jakościową, – świadectwo kontroli jakości, – certyfikaty. lub inne równoważne dokumenty, z którego w sposób nie budzący wątpliwości winno wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia posiada takie same parametry jakościowe jakie Zamawiający wymagał w Załączniku nr 2 do umowy . 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe okażą się niekompletne, zamawiający wezwie go do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta będzie podlegała odrzuceniu albo będą zachodziły przesłanki unieważnienia postępowania. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdz IX ust. 2 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie, ul. ul. Żelazna 79, 00-875, Warszawa, woj. mazowieckie, państwo PL, e-mail michal.skorupski@wsse.waw.pl
Adres strony internetowej (URL): https://www.gov.pl/web/wsse-warszawa
Wymagany termin realizacji zamówienia do 2022-12-31
Miejsce i termin składania ofert WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W WARSZAWIE
00-875 WARSZAWA
ŻELAZNA 79

2022-10-14

Sposób składania ofert Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem https://wssewaw. ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą 30 dni
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie część 1: cena 60,00
część 1: termin realizacji dostawy częsciowej 40,00
część 2: cena 60,00
część 2: termin realizacji dostawy częsciowej 40,00
część 3: cena 60,00
część 3: termin realizacji dostawy częsciowej 40,00
część 4: cena 60,00
część 4: termin realizacji dostawy częsciowej 40,00
część 5: cena 60,00
część 5: termin realizacji dostawy częsciowej 40,00
część 6: cena 60,00
część 6: termin realizacji dostawy częsciowej 40,00
część 7: cena 60,00
część 7: termin realizacji dostawy częsciowej 40,00
Uwagi 2022/BZP 00380865/01

Dostawy
Sukcesywna dostawa akcesoriów do chromatografii dla WSSE w Warszawie
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie
1.3.) Oddział zamawiającego: WSSE
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000291799
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Żelazna 79
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-875
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 – Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: michal.skorupski@wsse.waw.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/wsse-warszawa
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – organ władzy publicznej – organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Sukcesywna dostawa akcesoriów do chromatografii dla WSSE w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0d04f7f4-43e3-11ed-8832-4e4740e186ac
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00380865
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-06
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00129536/05/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.6 Dostawa akcesoria do chromatografii

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://wsse-waw.ezamawiający.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://wsse-waw.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między
zamawiającym,a wykonawcą z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdziałem XXIII SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z rozdziałem XXIII SWZ
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP 5D/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 7
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Akcesoria do chromatografii cieczowej do urządzeń firmy Agilent. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38432200-4 – Chromatografy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z rozdziałem XII SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy częsciowej
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Akcesoria do chromatografii gazowej do urządzeń firmy Agilent. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38432210-7 – Chromatografy gazowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z rozdziałem XII SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy częsciowej
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Akcesoria do chromatografii do urządzeń firmy Varian. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38432200-4 – Chromatografy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z rozdziałem XII SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy częsciowej
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Akcesoria do chromatografii do urządzeń firmy Shimadzu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38432200-4 – Chromatografy
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
38432210-7 – Chromatografy gazowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z rozdziałem XII SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy częsciowej
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 5
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Akcesoria do chromatografii do urządzeń firmy Waters. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38432200-4 – Chromatografy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z rozdziałem XII SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy częsciowej
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 6
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Akcesoria do chromatografii do urządzeń firmy Thermoscientific. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38432200-4 – Chromatografy
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
38432210-7 – Chromatografy gazowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z rozdziałem XII SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy częsciowej
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 7
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Akcesoria do chromatografii do urządzeń firmy Dionex. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38432200-4 – Chromatografy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z rozdziałem XII SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy częsciowej
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty zgodnie z art.273 ust. 2 ustawy Pzp wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału lub kryteriów selekcji w postępowaniu zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp według Załącznika nr 3.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji, na dzień składania ofert, stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez
zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3. Jeśli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych,
innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wezwie
wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że wniosek o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu albo oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie
lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z
wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów
selekcji.
5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z
oświadczeniem, o którym mowa w Rozdz IX ust. 2 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające
brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w
zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Zamawiający zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy Pzp może żądać innych niż wskazane w art. 104 i art. 105 ustawy Pzp przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, jeżeli są one niezbędne do przeprowadzenia postępowania. Przedmiotowe środki dowodowe
należy złożyć wraz z ofertą.
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu żąda następujących przedmiotowych środków dowodowych:
2. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu żąda następujących
przedmiotowych środków dowodowych:
– specyfikację jakościową,
– świadectwo kontroli jakości,
– certyfikaty.
lub inne równoważne dokumenty, z którego w sposób nie budzący wątpliwości winno wynikać, iż oferowany przedmiot
zamówienia posiada takie same parametry jakościowe jakie Zamawiający wymagał w Załączniku nr 2 do umowy .
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe okażą się niekompletne, zamawiający wezwie go do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta będzie podlegała
odrzuceniu albo będą zachodziły przesłanki unieważnienia postępowania.
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdz IX ust. 2 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w przypadku:
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia
w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności albo zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które były niemożliwe
do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,
2) zaprzestania lub wstrzymania produkcji oferowanego przedmiotu zamówienia, gdzie dla skuteczności tej zmiany wymagane jest, by Wykonawca niezwłocznie przedłożył pisemną informację od producenta o terminie zaprzestania bądź wstrzymania produkcji i po uzgodnieniu z Zamawiającym dostarczył w zamian przedmiotu zamówienia równoważny co do jakości,
w cenie nie wyższej niż określona w Załączniku nr 2 do umowy,
3) w razie zmiany wysokości stawki VAT Strony dokonują zmiany uwzględniającej nową wysokość tej stawki,
4) zmian wynikających z przepisów prawa.
2. Zmiany treści umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-14 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem https://wssewaw. ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY”
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-14 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE Zamawiający, w zależności od potrzeb, może w każdej chwili zmniejszyć lub wstrzymać dostawy realizowane na podstawie złożonego zamówienia częściowego. Zamawiający zapłaci wówczas za faktycznie dostarczoną ilość dostarczanych produktów, a Wykonawcy nie będzie przysługiwać roszczenie z tytułu niezrealizowania przez Zamawiającego przedmiotu umowy w pełnym zakresie ilościowym i wartościowym.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a. dokonania przesunięć ilościowych pomiędzy pozycjami wyszczególnionymi w Formularzu asortymentowo-cenowym Załączniku nr 2 do umowy, tj. zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji, z zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu. Wartość dokonanych przesunięć w ramach umowy nie może przekroczyć 20% wartości brutto umowy. Kompensacja nie może zmienić całkowitej wartości umowy. Powyższa zmiana nie powoduje dodatkowych skutków finansowych dla Zamawiającego,
b. ograniczenia zakresu zamówienia, którego dotyczy umowa, maksymalnie o 50% wartości umowy brutto.

Numer informacji: 2022-BZP-00380865-01

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij