Dostawa, instalacja, szkolenie oraz uruchomienie komory klimatycznej temperaturowo-wilgotnościowej

Dane organizatora INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
00-611 WARSZAWA
FILTROWA 1
Tel. 22 825 04 71
Fax. 22 825 52 86
E-mail instytut@itb.pl
WWW www.itb.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Dostawa, instalacja, szkolenie oraz uruchomienie komory klimatycznej temperaturowo-wilgotnościowej.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa, instalacja, szkolenie oraz uruchomienie komory klimatycznej temperaturowo-wilgotnościowej.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=bip.itb.pl_1665051958094
LINK do SIWZ http://bip.itb.pl/dostawa-instalacja-szkolenie-oraz-uruchomienie-komory-klimatycznej-temperaturowo-wilgotnosciowej.html
Osoba do kontaktu Aneta Płonka, tel. 22 579 63 19 lub 573918733, e-mail: zamowienia@itb.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia do 9 tygodni od daty zawarcia umowy
Miejsce i termin składania ofert INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
00-611 WARSZAWA
FILTROWA 1

2022-10-13

Sposób składania ofert INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA Godzina: 13:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
(ZAMÓWIENIE poniżej 130 000 zł)
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Instytut Techniki Budowlanej
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
telefon (+48) 22 825 04 71 www.itb.pl, e-mail: ci@itb.pl
2. Przedmiot zamówienia: Dostawa, instalacja, szkolenie oraz uruchomienie komory klimatycznej temperaturowo-wilgotnościowej.
3. Szczegółowy przedmiotem zamówienia został opisany w załączniku nr 1 (OPZ) do niniejszego Ogłoszenia o konkursie.
4. Miejsce realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w Warszawie, 02-656, ul. Ksawerów 21.
5. Termin realizacji zamówienia: do 9 tygodni od daty zawarcia umowy. W terminie tym należy uwzględnić czas na dostarczenie urządzenia, instalację i uruchomienie, przeszkolenie wyznaczonych pracowników Zamawiającego.
6. Wymagane warunki gwarancji i serwisu:
Okres gwarancji – minimum 12 miesięcy.
7. Warunki płatności:
Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej na wniosek Wykonawcy, w celu umożliwienia Wykonawcom sprawdzenia sposobu wykonania dostawy montażu i uruchomienia komory będącej przedmiotem postępowania oraz skalkulowania ceny oferty. Wizja nie jest obligatoryjna.
Zainteresowani Wykonawcy zobowiązani są przesłać na adres email: zamowienia@itb.pl, wykaz osób (imię i nazwisko), które mają wziąć udział w wizji z propozycją daty odbycia wizji, najpóźniej na dwa dni przez terminem składania ofert.
8. Warunki udziału w konkursie ofert:
• Do oferty należy dołączyć kart/y katalogową/e lub inny równoważny dokument potwierdzający zgodność oferowanego urządzenia, w języku polskim.
• Wykonawca składając ofertę zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu podpisania umowy. Jeżeli z powyższych dokumentów nie wynika upoważnienie do występowania w imieniu Wykonawcy, Zamawiający wymaga pełnomocnictwa, jednoznacznie określającego czynności, co do wykonywania
1
których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
• Oferta powinna być złożona na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. W ofercie należy podać dane wymagane niniejszym ogłoszeniem oraz wzorem formularza oferty.
• Cena oferty winna uwzględniać wszelkie należne opłaty, w szczególności podatki w tym podatek VAT oraz wszelkie inne ewentualne obciążenia.
• Cena określona przez wykonawcę w ofercie, w toku realizacji zamówienia, może ulec zmianie tylko i wyłącznie w wyniku zmiany stawki podatku VAT.
9. Ocena oferty:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium cena ( C ) – waga 100%,
Punkty obliczone zostaną zgodnie ze wzorem poniżej do dwóch miejsc po przecinku:
(cena brutto najniższej oferty/cena brutto rozpatrywanej oferty)*100.
Maksymalnie w tym kryterium oferta może uzyskać 100 punktów.
Po dokonaniu badania i oceny ofert Zamawiający publikuje na stronie internetowej ostateczne ceny złożonych ofert, a w przypadku dokonania czynności odrzucenia również o podstawie odrzucenia. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów.
10. Zastrzeżenie:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji dotyczących złożonych ofert oraz -w razie konieczności – do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny. Prowadzone negocjacje oparte są o zasady równego traktowania Wykonawców i uczciwej konkurencji.
11. Miejsce, termin oraz forma składania ofert:
Ofertę oznaczoną symbolem postępowania TO.261.28TA.2022 i jego nazwą: Dostawa, instalacja, szkolenie oraz uruchomienie komory klimatycznej temperaturowo-wilgotnościowej należy złożyć w formie pisemnej w zaklejonej i opisanej j.w. kopercie w siedzibie Zamawiającego w Warszawie (kod pocztowy 00-611) przy ul. Filtrowej 1, pokój 27 Kancelaria, w terminie do dnia 13.10.2022 r. do godz. 13.00.
12. Osoba do kontaktu z Wykonawcami, zadawanie pytań:
Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
Aneta Płonka, tel. 22 579 63 19 lub 573918733, e-mail: zamowienia@itb.pl
13. Zadawanie pytań.
Wykonawcy w toku trwania postępowania konkursowego mogą zadawać pytania do treści ogłoszenia. Zamawiający ujawni treść zapytania (bez ujawniania podmiotu pytającego) na stronie Internetowej oraz udzieli niezwłocznie odpowiedzi. Pytania mogą być zadawane w formie mailowej, pisemnej i muszą wpłynąć do Zamawiającego najpóźniej 2 dni przed terminem wyznaczonym na składanie ofert. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia oraz przesunie termin składania ofert.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij