SPEKTROMETR NMR 400 MHz

Dane organizatora WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA
05-220 ZIELONKA
PRYM. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 7
Tel. 22 761 44 25
Fax. 22 761 44 45
E-mail witu@witu.mil.pl
WWW www.witu.mil.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Wołomin
Treść zamówienia SPEKTROMETR NMR 400 MHz

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia SPEKTROMETR NMR 400 MHz Numer referencyjny: ZP/26/22/D8/B/14/002/01Przedmiotem zamówienia jest dostawa spektrometru NMR 400 MHz zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w załączniku Nr 1 do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy – Załącznik Nr 6 do SWZ.Przedmiotem zamówienia jest dostawa spektrometru NMR 400 MHz zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w załączniku Nr 1 do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy – Załącznik Nr 6 do SWZ.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1665491694758
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/674387
CPV 38.00.00.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: Zamawiający NIE precyzuje warunku udziału w postępowaniu w sposób szczególny.III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE precyzuje warunku udziału w postępowaniu w sposób szczególny. III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Za spełniających warunek w powyższym zakresie, Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę o podobnym charakterze odpowiadającą przedmiotowi zamówienia tj. spektrometru NMR wraz z jego instalacją o wartości min. 1 500 000 zł brutto każda, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawa (zamówienie/umowa) została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających czy ta dostawa została wykonane należycie.III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Warunki zmian zostały opisane przez Zamawiającego w projektowanych postanowieniach umowy – Załącznik Nr 6 do SWZ.
Wadium 20000.00
Osoba do kontaktu Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia PL1250000208 ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7 Zielonka 05-220 +48 227614680 witu@witu.mil.pl +48 227614445 http://www.witu.mil.pl https://platformazakupowa.pl/pn/witu
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 120
Miejsce i termin składania ofert WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA
05-220 ZIELONKA
PRYM. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 7

2022-11-14

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/witu Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/witu Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 11/02/2023
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Uwagi 2022/S 196-555165
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
Krajowy numer identyfikacyjny: PL1250000208
Adres pocztowy: ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7
Miejscowość: Zielonka
Kod NUTS:
PL Polska
Kod pocztowy: 05-220
Państwo: Polska
E-mail:
witu@witu.mil.pl
Tel.: +48 227614680
Faks: +48 227614445
Adresy internetowe:
Główny adres:
http://www.witu.mil.pl
Adres profilu nabywcy:
https://platformazakupowa.pl/pn/witu

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/witu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://platformazakupowa.pl/pn/witu
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: INSTYTUT BADAWCZY

I.5) Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
SPEKTROMETR NMR 400 MHz
Numer referencyjny: ZP/26/22/D8/B/14/002/01

II.1.2) Główny kod CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa spektrometru NMR 400 MHz zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w załączniku Nr 1 do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych
w projektowanych postanowieniach umowy – Załącznik Nr 6 do SWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: NIE

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, 05-220 Zielonka, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa spektrometru NMR 400 MHz zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w załączniku Nr 1 do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych
w projektowanych postanowieniach umowy – Załącznik Nr 6 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Termin realizacji / Waga: 5
Cena – Waga: 95

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
Gdy Wykonawca w ramach kryterium oceny ofert wskaże termin dostawy krótszy niż wymagany – zostanie on wpisany w § 2 projektowanych postanowień umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający NIE precyzuje warunku udziału w postępowaniu w sposób szczególny.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE precyzuje warunku udziału w postępowaniu w sposób szczególny.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Za spełniających warunek w powyższym zakresie, Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę o podobnym charakterze odpowiadającą przedmiotowi zamówienia tj. spektrometru NMR wraz z jego instalacją o wartości min. 1 500 000 zł brutto każda, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawa (zamówienie/umowa) została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających czy ta dostawa została wykonane należycie.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Warunki zmian zostały opisane przez Zamawiającego w projektowanych postanowieniach umowy – Załącznik Nr 6 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/11/2022
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 11/02/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 14/11/2022
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Otwarcie nastąpi na platformie zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/witu

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. Nie podlegają wykluczeniu;
1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego.
Szczegółowe informacje zostały zawarte w SWZ.
2. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie za pośrednictwem platformy zakupowej na stronie internetowej :
https://platformazakupowa.pl/pn/witu

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom lub innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
3. Odwołanie zawiera dane wskazane w art. 516 ust. 1 ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.
5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w TAKi sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
6.1. 10 (dziesięciu) dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia — jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 (piętnastu) dni — jeżeli informacja została przekazana w inny sposób;
6.2. 10 (dziesięciu) dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej — wobec treści ogłoszenia oraz treści dokumentów zamówienia;
6.3. 10 (dziesięciu) dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia — wobec czynności innych niż określone w pkt 6.1 i 6.2 powyżej.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/10/2022
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
196
2022
Następna aktualizacja:
12/10/2022
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Nabywca
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Grupa Zadaniowa ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem
Co nowego w witrynie?
 
(pl)
e-Certis
Informacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE 
ESPD
European Single Procurement Document

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij