Dostawa aparatury laboratoryjnej

Dane organizatora INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY RADZIKÓW
05-870 BŁONIE
RADZIKÓW 1
Tel. 22 725 37 15
Fax. 22 725 37 15
E-mail zdhar@zdhar.pl
WWW www.zdhar.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa Zachód
Treść zamówienia Dostawa aparatury laboratoryjnej w podziale na 4 części wraz z montażem i uruchomieniem

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa aparatury laboratoryjnej w podziale na 4 części wraz z montażem i uruchomieniem Numer referencyjny: ZP/08/N/D/2022Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury laboratoryjnej w podziale na 4 części:Część 1: licznik fluorescencyjny komórekCzęść 2: Elektroporator pipetowyCzęść 3: system do krioprezerwacjiCzęść 4: komora laminarna Część 1: Licznik fluorescencyjny komórek Część nr 1 Szczegółowy opis zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SWZ. Część 2: elektroporator pipetowy Część nr 2 Szczegółowy opis zamówienia został określony w załączniku nr 1.1. do SWZ. Część 3: system do krioprezerwacji Część nr 3 Szczegółowy opis zamówienia został określony w załączniku nr 1.2. do SWZ. Część 4: komora laminarna Część nr 4 Szczegółowy opis zamówienia został określony w załączniku nr 1.3. do SWZ.
Specyfikacja https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08daaa93-0641-0bc9-577d-400011bda595
CPV 38.00.00.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaKryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówieniaIII.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweKryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówieniaIII.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały określone w załączniku nr 2 do SWZ.
Osoba do kontaktu Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Radzików Błonie 05-870 Karolina Konowrocka +48 7334674 k.konowrocka@ihar.edu.pl +48 7334674/+48 7254714 www.ihar.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 30
Miejsce i termin składania ofert INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY RADZIKÓW
05-870 BŁONIE
RADZIKÓW 1

2022-11-14

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ihar.ezamawiajacy.pl/ Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 11/02/2023
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Uwagi 2022/S 195-552299
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
Adres pocztowy: Radzików
Miejscowość: Błonie
Kod NUTS:
PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-870
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Konowrocka
E-mail:
k.konowrocka@ihar.edu.pl
Tel.: +48 7334674
Faks: +48 7334674/+48 7254714
Adresy internetowe:
Główny adres:
www.ihar.edu.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://ihar.ezamawiajacy.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Prowadzenie badań w dziedzinie nauk objętych działalnością statutową

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa aparatury laboratoryjnej w podziale na 4 części wraz z montażem i uruchomieniem
Numer referencyjny: ZP/08/N/D/2022

II.1.2) Główny kod CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury laboratoryjnej w podziale na 4 części:
Część 1: licznik fluorescencyjny komórek
Część 2: Elektroporator pipetowy
Część 3: system do krioprezerwacji
Część 4: komora laminarna

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: TAK
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 1: Licznik fluorescencyjny komórek
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 2: elektroporator pipetowy
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis zamówienia został określony w załączniku nr 1.1. do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 3: system do krioprezerwacji
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis zamówienia został określony w załączniku nr 1.2. do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 4: komora laminarna
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis zamówienia został określony w załączniku nr 1.3. do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały określone w załączniku nr 2 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/11/2022
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 11/02/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 14/11/2022
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
https://ihar.ezamawiajacy.pl/
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Karolina Konowrocka:
przetargi@ihar.edu.pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:
https://www.uzp.gov.pl/kio/

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:
https://www.uzp.gov.pl/kio/

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zasady wnoszenia odwołań uregulowane zostały w Rozdz. XXVIII SWZ.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:
https://www.uzp.gov.pl/kio/

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/10/2022
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
195
2022
Następna aktualizacja:
11/10/2022
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Nabywca
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Grupa Zadaniowa ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem
Co nowego w witrynie?
 
(pl)
e-Certis
Informacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE 
ESPD

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij