Spektrofotometr UV-VIS

Dane organizatora POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
31-155 KRAKÓW
WARSZAWSKA 24
Tel. 12 628 20 00
Fax. 12 628 20 71
E-mail kancelaria@pk.edu.pl
WWW www.pk.edu.pl
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia Spektrofotometr UV-VIS

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Spektrofotometr UV-VIS
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=pk.edu.pl_1683799524520
LINK do SIWZ http://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=109&catid=27&lang=pl&Itemid=415
Osoba do kontaktu Przemysław Migas; 12-628-26-80; przemyslaw.miqas@pk.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 01.10.2023
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
31-155 KRAKÓW
WARSZAWSKA 24

2023-05-24

Sposób składania ofert POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, WARSZAWSKA 24, 31-155 KRAKÓW Godzina: 15:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
Zapytanie ofertowe
dla zamówień o wartości szacunkowej mniejszej niż 130 000 zł netto (bez podatku VAT)
Zamawiający
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Katedra Chemii Ogólnej i Nieorganicznej (C-6); 31-155, Kraków; ul. Warszawska 24.
1. Zaprasza do złożenia oferty cenowej na
Opis i zakres przedmiotu zamówienia: Spektrofotometr UV-VIS (specyfikacja według zał. nr 1)
2. Warunki udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy)………………………………….
3. Inne istotne warunki zamówienia (można załączyć opcjonalnie projekt umowy)
Wymagany termin realizacji zamówienia – 01.10.2023………………….
Okres gwarancji – według producenta…………………………………………………
Warunki płatności – Przelew 21 dni od daty otrzymania faktury………..
Kary umowne:
2% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki………………………….
-10% wartości umowy za odstąpienie od umowy z winy wykonawcy……………………
4. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium:
• Cena
lub:
• Cena – waga 50 % i inne kryteria – waga 50%; np. termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, parametry techniczne czy funkcjonalne.
Sposób obliczania wartości punktowej kryteriów: 50% Cena; 50% parametry techniczne………….
5. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Zamawiający wybierze ofertę spełniającą wszystkie wymagane warunki oraz taką, która uzyska największą liczbę punktów zgodnie z wyżej przyjętymi kryteriami.
6. Wszelkich informacji udziela:
Przemysław Migas; 12-628-26-80; przemyslaw.miqas@pk.edu.pl……….
imię, nazwisko, telefon, e-mail osoby wyznaczonej do przeprowadzenia procedury
7. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu Oferta i przekazać do zamawiającego pisemnie lub pocztą elektroniczną:
Budynek: Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej pok. 320, e-mail:przemyslaw.migas@pk.edu.pl do dnia 24.01.23 0^^^^00
Katedry Chemii Ogólnej i Nieorganicznej (C-6)
Politechniki Krakowskiej……..ć><..żfe*……………………………………….
data i ptodpśsTóerownikarjtedwostkTtortg&nizacyjnej/ kierownika projektu/koordynatora projektu
realizującej/realizującego zakup
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij