Dostawa analizatora termograwimetrycznego

Dane organizatora INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK
02-106 WARSZAWA
ADOLFA PAWIŃSKIEGO 5B
Tel. 22 826 89 11
Fax. 22 826 73 80
E-mail director@ippt.pan.pl
WWW www.ippt.gov.pl
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Dostawa analizatora termograwimetrycznego.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa analizatora termograwimetrycznego.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=ippt-pan.ezamawiajacy.pl_1683811345046
LINK do SIWZ http://ippt-pan.ezamawiajacy.pl/pn/ippt-pan/demand/notice/public/93512/details
CPV 38.43.40.00
Osoba do kontaktu Agnieszka Miłosz-Warcholińska, e-mail: przetargi@ippt.pan.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia do 10 tygodni od dnia podpisania umowy.
Miejsce i termin składania ofert INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK
02-106 WARSZAWA
ADOLFA PAWIŃSKIEGO 5B

2023-05-19

Sposób składania ofert INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK, ADOLFA PAWIŃSKIEGO 5B, 02-106 WARSZAWA Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI
POLSKA AKADEMIA NAUK
02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5B fax (+48) 22 8269815 tel. (+48) 22 8261281 tel. Dyrekcja (+48) 22 8268911 http://www.ippt.pan.pl email: director@ippt.pan.pl
=>AN
Nr sprawy: ZP/BP-NB/10/2023
Warszawa, dn. 10.05.2023 r.
https://ippt-pan.ezamawiajacy.pl
OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z DZIEDZINY NAUKI
o wartości nie przekraczającej kwoty progu unijnego określonego
na podstawie art. 3 ustawy Pzp.
Podstawa prawna ogłoszenia: art. 11 ust. 5 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) w związku z art. 44 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 2054, z 2022 r. poz. 583, 655).
ZAMAWIAJĄCY
Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, ul. Pawińskiego 5b,
02-106 Warszawa
NIP: 525-000-89-79, REGON: 000326026
tel. 22 826 98 19 adres strony internetowej: http://www.ippt.pan.pl
https://ippt-pan.ezamawiajacy.pl
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dostawę analizatora termograwimetrycznego
Zamówienie służy wyłącznie do prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych.
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa analizatora termograwimetrycznego.
2. Oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy, sprawny technicznie, bezpieczny, a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.
3. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania sprzętu używanego, odnowionego, demonstracyjnego lub powystawowego.
4. Zamawiający dokonując opisu przedmiotu zamówienia wskazał wymagane minimalne parametry.
5. Dostawa obejmuje:
• Transport do siedziby Zmawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy;
• instalację i uruchomienie urządzenia w siedzibie Zamawiającego;
Strona 1 z 11
• 2-dniowe szkolenie z obsługi dla minimum 2 osób.
2. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV
CPV: 38434000-6 Analizatory
3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 10 tygodni od dnia podpisania umowy.
4. SPOSÓB KOMUNIKACJI I OSOBA DO KONTAKTU
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej e-Zamawiający https://ippt-pan.ezamawiajacy.pl/ lub/i mailowo na adres: przetargi@ippt.pan.pl.
2. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej lub/i mailowo za pośrednictwem poczty elektronicznej https://ippt-pan.ezamawiajacy.pl/.
3. Pod pojęciem Platforma zakupowa należy rozumieć aplikację/program komputerowy przeznaczony do realizacji procesu związanego z przeprowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie elektronicznej:
a) Zamawiający wykorzystuje Platformę zakupową Market plan et OnePlace,
b) adres strony internetowej Platformy zakupowej na której prowadzone jest postępowanie oraz na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści Ogłoszenia oraz inne dokumenty bezpośrednio związane z powstępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ippt-pan.ezamawiaiacy.pl/servlet/HomeServlet
4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji, odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza komunikacji znajdującego się w zakładce Komunikacja dostępnego na Platformie lub/i mailowo za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Pani Agnieszka Miłosz-Warcholińska, e-mail: przetargi@ippt.pan.pl
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia nie później
niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, za pośrednictwem:
• poczty elektronicznej na adres: przetargi@ippt.pan.pl lub/i
• Platformy zakupowej:
a) wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia należy przesłać za pośrednictwem platformy zakupowej w zakładce ZADAJ PYTANIE (na tym etapie logowanie się na platformie zakupowej nie jest wymagane):
b) w celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE,
c) powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić wszystkie dane Wykonawcy, temat i treść / przedmiot pytania,
d) po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ,
e) Wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy pytanie wysłane.
Strona 2 z 11
7. Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
9. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na Platformie zakupowej: https://ippt-
pan.ezamawiajacy.pl oraz wyśle na wskazany adres mailowy Wykonawcy.
10. Zmiany mogą wynikać zarówno z pytań zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego.
11. Jeżeli zmiana treści Ogłoszenia będzie prowadziła do zmiany treści Ogłoszenia, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w stronie prowadzonego postępowania oraz wyśle na wskazany adres mailowy Wykonawcy.
12. Dokonana przez Zamawiającego zmiana treści Ogłoszenia, a także pisemne odpowiedzi na zadane pytania staną się integralną częścią Ogłoszenia.
13. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
14. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Ogłoszenia, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma, zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
15. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem, Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania nadanym przez Zamawiającego.
16. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji poprzez Platformę zakupową, lub/i mailowo za pośrednictwem poczty elektronicznej przetargi@ippt.pan.pl jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.
6. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodów (Dz.U. 2022 poz. 835) Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym
Strona 3 z 11
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem Formularza oferty stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia, podając cenę netto, Vat i cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz uzupełnić formularz pozostałymi niezbędnymi danymi.
2. Oferowana cena winna być wyrażona w PLN. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
3. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
5. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) zgodnie z zasadą reprezentacji firmy lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
6. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę (ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia), Wykonawcy ci składają jeden dokument, o którym mowa w pkt 1, który musi być podpisany w taki sposób, by prawnie zobowiązywał wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ( w przypadku przesłania skanu dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem (w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczna). Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu lub skan jest nieczytelna/y lub budzi wątpliwości co do jej / jego prawdziwości.
8. Ofertę, oświadczenia i wymagane dokumenty można również złożyć w formie elektronicznej (tj. dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem
Strona 4 z 11
elektronicznym) albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby (bądź osób) uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.
9. W przypadku składania oferty na Platformie zakupowej, w zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) Wykonawca dołącza do Systemu uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny):
1) dokumenty w formacie pdf należy podpisywać tylko formatem PAdES,
2) dopuszczone jest podpisanie dokumentów w formacie innym niż pdf7, wtedy należy użyć formatu XAdES.
8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać w jednej z dwóch form:
1. formie elektronicznej (skan dokumentów) pod adres: przetargi@ippt.pan.pl
2. na Platformie zakupowej pod adresem https://ippt-pan.ezamawiajacy.pl w zakładce OFERTY
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.05.2023 r. do godziny 12.00.
Preferowana forma do składania ofert Platforma zakupowa.
Oferty składane poprzez Platformę zakupową:
1. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie zakupowej i zapisany, widoczny jest jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
2. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu – zegarem Głównego Instytutu Miar.
3. W przypadku awarii Platformy Zakupowej, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
4. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego Postępowania.
9. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
a) Wypełniony Formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do Ogłoszenia;
b) wypełniony opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 2 do Ogłoszenia;
c) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
d) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Strona 5 z 11
Jeśli Wykonawcą jest spółka cywilna, zaświadczenie zobowiązana jest dostarczyć spółka i każdy z jej wspólników.
e) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
(a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
(b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy.
10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12. INNE WYMAGANIA
1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia Umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do Umowy zawarte są w Załączniku nr 3.
3. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania Umowy w terminie do 5 dni od jej otrzymania. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami (jeśli było wymagane) oraz ma prawo do anulowania oferty Wykonawcy i wyboru kolejnej z listy ofert złożonej w postępowaniu.
13. KRYTERIA OCENY OFERT
Kryterium oceny ofert:
Nazwa kryterium waga % [W]
Cena brutto 60
Parametry techniczne i funkcjonalne 40
ceną brutto
W zakresie tego kryterium najwyżej oceniana będzie oferta z najniższą ceną brutto. Oferty oceniane będą według wzoru:
Strona 6 z 11
Cena najniższa
Lc=—————–x W [pkt.]
Cena badana
Lc- ilość punktów przyznana w kryterium Cena brutto
W – waga kryterium
parametry tęchnicznę i funkcj
W zakresie tego kryterium punkty będą przyznane na podstawie danych zadeklarowanych przez Wykonawcę w Tabeli znajdującej się w Załączniku nr 2 (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) i sposobie punktacji tam określonej. Maksymalna liczba punktów jaką Wykonawca może uzyskać w tym kryterium wynosi 40 pkt.
Lp – liczba punktów uzyskana w kryterium Parametry.
OCENA OFERT
1) Oferty będą oceniane wg kryterium najkorzystniejszej ceny.
2) Zamawiający będzie dokonywał wyliczeń przyznanej liczby punktów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3) Do porównania ofert będzie brana cena brutto (tj. z podatkiem VAT).
4) Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5) Ocenę końcową stanowić będzie suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach, zgodnie ze wzorem:
L = Lc + Lp
gdzie:
L – całkowita liczba uzyskanych punktów
Lc – liczba uzyskanych punktów w kryterium Cena brutto
Lp – liczba uzyskanych punktów w kryterium Parametry
6) Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny według
w/w kryterium wynosi 100 pkt.
14. WYNIK POSTĘPOWANIA
O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców za pośrednictwem platformy https://ippt-pan.ezamawiajacy.pl.
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że potwierdzeniem odbioru informacji o wyniku postępowania będzie przyjęcie wiadomości przez serwer pocztowy Wykonawcy (adresata) wygenerowany poprzez Platformę zakupową.
Strona 7 z 11
15. WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy rozliczane zostanie na podstawie faktury, po realizacji całości przedmiotu zamówienia.
2. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru wraz z protokołem szkolenia, które stanowią załączniki do Umowy.
3. Termin płatności nastąpi przelewem w ciągu 30 dni od daty realizacji przedmiotu zamówienia i podpisaniu protokołu odbioru wraz z protokołem szkolenia, które będą stanowiły podstawę do prawidłowego wystawienia faktury VAT.
16. POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Zamawiający nie udostępniania informacji związanych z zamówieniem, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot zainteresowany wykonaniem zamówienia, nie później niż w dniu składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.
2. Wobec faktu, że postępowania prowadzone jest na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Oferta musi być przygotowana w języku polskim.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Zamawiający przewiduje możliwość jednokrotnego wezwania do uzupełnienia dokumentów,
bądź złożenia wyjaśnień.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę informacji we wszystkich dostępnych źródłach w tym również zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień.
9. Jeżeli Wykonawca składając ofertę polega na zdolnościach innych podmiotów (niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków), zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem ) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z uwzględnieniem następujących informacji:
(1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
(2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia;
(3) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
10. W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, wówczas mają obowiązek ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przedmiotowe pełnomocnictwo należy załączyć do oferty. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana wówczas Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Strona 8 z 11
11. W przypadku złożenia oferty przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej należy podać wyłącznie cenę brutto oferty uwzględniającą wszelkie przewidziane przepisami prawa podatki obowiązujące przy umowach cywilnoprawnych.
12. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy podwykonawców. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
17. POZOSTAŁE INFORMACJE
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, Zamawiający informuje, że:
■ administratorem danych osobowych Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu jest Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa;
■ inspektorem ochrony danych osobowych w IPPT PAN jest Pan Marcin Kaleta, iod@ippt.pan.pl;
■ dane osobowe Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki nr ewidencyjny: ZP/BP-NB/10/2023, prowadzonym w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) w związku z art. 44 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 2054, z 2022 r. poz. 583, 655).
■ w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
■ Wykonawca biorący udział w postępowaniu posiada:
– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących;
– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych jego dotyczących;
– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
Wykonawca biorący udział w postępowaniu uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
■ nie przysługuje Wykonawcy biorącemu udział w postępowaniu:
– w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Strona 9 z 11
17. POZOSTAŁE INFORMACJE
Niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej.
1. Zamawiający, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji:
a) pamięć min 2GB RAM,
b) procesor Intel IV 2GHZ,
c) jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej
w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie.pdf,
6) dopuszczalne formaty przesyłanych danych – pliki o wielkości do 100 MB w formatach: w txt, rtf, pdf,xps, odt, doc, xls, docx, xlsx, jpg, jpeg, tif, tiff, png, svg, zip, tar, 7z, html, xhtml, xml, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES.
2. Zamawiający, zgodnie z §4 ww. rozporządzenia, określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako:
1) dokumenty w formacie.pdf (zaleca się podpisywać formatem PAdES),
2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż.pdf, wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oddzielny plik z podpisem.
3. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej:
1) adres strony internetowej: https://ippt-pan.ezamawiajacy.pl,
2) korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne (konto BASIC)
3) na ww. stronie internetowej w zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego znajdują się:
a) instrukcja użytkownika dla Wykonawców,
b) instrukcja obejmująca etapy rejestracji oraz logowania poprzez aplikację Marketplanet OnePlace
4. Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę wymaga zarejestrowania się / założenia konta w aplikacji Marketplanet OnePlace:
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do platformy zakupowej na subdomenie IPPT PAN https://ippt-pan.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl,
Strona 10 z 11
2) Wykonawca po wybraniu opcji przystąp do postępowania zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta,
3) Wykonawca zakłada konto, wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie zarejestruj się.
4) rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej,
5) Wykonawca, wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego, otrzyma informacje o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu,
6) po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu.
5. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami
korzystania z platformy zakupowej, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego, nr tel. +48 22 576 87 90, adres e-mail:
oneplace.admin@marketplanet.pl.
6. Dokumenty elektroniczne, przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej, o którym mowa w ust. 3 powyżej, są sporządzane w jednym z formatów danych określonych w przepisach, wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 670,).
Załącznik nr 1: Formularz oferty;
Załącznik nr 2: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
Załącznik nr 3: Projekt umowy.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij