Spektrofotometr UV-VIS

Dane organizatora POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
31-155 KRAKÓW
WARSZAWSKA 24
Tel. 12 628 20 00
Fax. 12 628 20 71
E-mail kancelaria@pk.edu.pl
WWW www.pk.edu.pl
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia Spektrofotometr UV-VIS wraz ze stanowiskiem do automatycznego pomiaru kilku kuwet (specyfikacja według zał. nr 1)

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Spektrofotometr UV-VIS wraz ze stanowiskiem do automatycznego pomiaru kilku kuwet (specyfikacja według zał. nr 1)
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=pk.edu.pl_1687960032762
LINK do SIWZ http://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=109&catid=27&lang=pl
Osoba do kontaktu Przemysław Migas; 12-628-26-80; przemyslaw.miqas@pk.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 20.10.2023
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
31-155 KRAKÓW
WARSZAWSKA 24

2023-07-07

Sposób składania ofert POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, WARSZAWSKA 24, 31-155 KRAKÓW Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi Warunki udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy)
3. Inne istotne warunki zamówienia (można załączyć opcjonalnie projekt umowy)
Wymagany termin realizacji zamówienia – 20.10.2023
Okres gwarancji – min. 24 miesiące
Warunki płatności – Przelew 21 dni od daty otrzymania faktury
Kary umowne
-1% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki
-20% wartości umowy za odstąpienie od umowy z winy wykonawcy
4. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium:
♦-Cena – waga 100%
lub:
• Cena – waga 45 % i inne kryteria – waga 55%
Sposób obliczania wartości punktowej kryteriów:
Spektrofotometr musi spełniać parametry obowiązkowe (załącznik 1). W przypadku spełnienia wszystkich kryteriów obowiązkowych punkty przyznawane będą według poniższego schematu:
Najniższa zaproponowana cena
Ilość punktów za cenę =;- -X 45% » 100
Cena w zaproponowanej ofercie
Suma punktów w ofercie
Ilość punktów za parametry dodatkowe = – – x 55% * 100
Max liczba punktów
• Parametry dodatkowe (punktowane):
Źródło światła – pulsacyjna lampa ksenonowa Nie -0 pkt. Tak -10 pkt.
Oprogramowanie w języku polskim Nie -0 pkt. Tak -10 pkt.
Gwarancja 24 miesiące -0 pkt.
36 miesięcy -10 pkt.
48 miesięcy-20 pkt.
5. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Zamawiający wybierze ofertę spełniającą wszystkie wymagane warunki oraz taką, która uzyska największą liczbę punktów zgodnie z wyżej przyjętymi kryteriami.
6. Wszelkich informacji udziela:
Przemysław Migas; 12-628-26-80; przemyslaw.miqas@pk.edu.pl
imię, nazwisko, telefon, e-mail osoby wyznaczonej do przeprowadzenia procedury
7. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu Oferta i przekazać do zamawiającego pisemnie lub pocztą elektroniczną:
Budynek: Wydział Inżynierii i Technologii e-mail:przemyslaw.migas@pk.edu.pl do
dnia 07.07.2023 do godziny 12.00 Katedry Chemii Ogólnej i Nieorganicznej (C-6) Politechniki Krakowskiej
data i DodDis kierownika jednostki oraanizacvinei/ kierownika Droiektu/koordynatora projektu
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie.
8. Obowiązek informacyjny wynikający z RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO, informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków,
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@pk.edu.pl i tel. 12 628 22 37,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym, tj. w celu zawarcia umowy i realizacji zamówienia,
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na postawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie:
a) Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
b) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
c) Zarządzenia nr 32 Rektora PK z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych Politechniki Krakowskiej,
d) Zarządzenia nr 82 Rektora PK z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na Politechnice Krakowskiej przepisów kancelaryjnych i archiwalnych,
5) Pani/Pana dane osobowe zostaną pozyskane na podstawie złożonej oferty lub/oraz na podstawie zawartej umowy,
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat lub w okresie niezbędnym do wyżej wskazanych celów przewidzianych przepisami prawa oraz wewnętrznymi aktami prawnymi obowiązującymi na Politechnice Krakowskiej,
7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu, brak ich podania spowoduje brak możliwości wyboru oferty i zawarcia umowy,
8) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy uczelni oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona będzie dokumentacja postępowania zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 32 z dnia 2 marca 2021 r. oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,
9) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
10) posiada Pani/Pan: prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
11) nie przysługuje Pani/Panu: prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
OFERTA
DANE WYKONAWCY:
Imię i nazwisko (nazwa firmy)
Adres
Telefon
Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na
oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
cenę netto złotych
podatek VAT złotych
cenę brutto złotych
słownie brutto złotych
Cena oferty uwzględnia wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia.
Udzielamy zamawiającemu gwarancji na okres
Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie
Inne informacje
Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres dni od daty
terminu składania ofert.
Załącznikami do oferty są:
Miejscowość, dnia
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
podpis osoby wykonawcy lub osoby upoważnionej
Załącznik 1
Spektrofotometr UV-VIS wraz ze stanowiskiem do automatycznego pomiaru kilku kuwet
• Parametry obowiązkowe:
1. Zakres długości fali 190-1100 nm.
2. Układ optyczny z wiązką dwudzielną.
3. Szerokość szczeliny spektralnej maksimum 2 nm.
4. Monochromator typu Czerny-Turnera.
5. Skanowanie spektralne: szybkość skanowania co najmniej 1 500 nm/min.
6. Rozdzielczość cyfrowa: możliwość ustawiania 0.2; 0.5; 1; 2; 5 nm.
7. Zakres fotometryczny co najmniej od -2 do 3,5 Abs.
7. Dokładność długości fali min. ±0,5 nm.
8. Powtarzalność długości fali min. ±0,2 nm.
9. Dokładność fotometryczna nie gorsza niż ±0,004 nm Abs przy 1 Abs
10. Powtarzalność fotometryczna nie gorsza niż ±0,001 Abs przy 1 Abs.
11. Szum fotometryczny nie gorszy niż <0,0003 Abs przy 1 Abs.
12. Stabilność fotometryczna nie gorsza niż <0,0005 Abs/h.
13. Płaskość linii bazowej nie gorsza niż ±0,002 Abs.
14. Diagnostyka systemu przy każdorazowym włączeniu.
15. Aparat musi mieć możliwość obsługi za pomocą wbudowanego dotykowego ekranu (praca bez konieczności podłączania do komputera), z możliwością obsługi w rękawiczkach laboratoryjnych.
16. Oprogramowanie w języku polskim lub angielskim, zapewniające:
-możliwość pracy w trybie absorbancji, transmitancji, intensywności,
-pomiar widma, analiza ilościowa z krzywymi kalibracji, pomiary kinetyczne.
17. Aparat musi posiadać wbudowaną pamięć umożliwiającą zapisywanie i przechowywanie zarówno metod jak i wyników pomiarów.
18. Aparat musi mieć możliwość podłączenia pamięci typu pendrive oraz połączenie z komputerem (Windows) za pomocą portów USB/Ethernet, oraz zapewnić zapis wyników do arkusza kalkulacyjnego typu CSV, lub XLS.
19. Wersja podstawowa urządzenia to pomiar jednej kuwety lOmm (tzw. kuweta pomiarowa + referencyjna). Wymagane akcesoria: kuweta kwarcowa o długości drogi optycznej 10 mm z teflonową pokrywką i pojemności 3,5 ml (2 sztuki); stanowisko do automatycznego pomiaru dla kilku kuwet (co najmniej 6 kuwet pomiarowych). Zmieniacz musi być w pełni obsługiwany za pomocą spektrofotometru i posiadać funkcję dowolnego programowania pozycji w zmieniaczu jako: blank, próbka, pominięcie.
20. Minimum 24 miesiące gwarancji na spektrofotometr (załączone dokumenty gwarancyjne).
21. Minimum 36 miesiące gwarancji na źródło światła.
22. Wsparcie serwisowe oraz dostępność części zamiennych co najmniej przez 7 lat po zakupie urządzenia.
23. Urządzenie musi być fabrycznie nowe.
24. Zasilanie: 100-240 V, 50-60 Hz, europejski typ wtyczki.
25. Urządzenie musi posiadać certyfikat CE.
26. Dostawa, instalacja, pierwsze uruchomienie i minimum 5 godzin szkolenia z obsługi urządzenia w siedzibie zamawiającego.
27. Wykonawca musi zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny świadczony na miejscu u użytkownika lub w przypadku poważniejszych napraw w siedzibie wykonawcy.
28. Możliwość rozbudowy aparatu o dodatkowe uchwyty i elementy (połączenie magnetyczne dla łatwej i szybkiej ich wymiany):
a) Kuwetę przepływową, o przepływie sterowanym za pomocą spektrofotometru.
b) Uchwyt dedykowany do pomiarów w mikrokuwetach.
c) Uchwyt na kuwety prostokątne o drodze optycznej do 50 i/lub lOOmm.
d) Sondę światłowodową.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij