Dostawa wyposażenia laboratoryjnego

Dane organizatora UNIWERSYTET ROLNICZY IM.HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE
31-120 KRAKÓW
AL. ADAMA MICKIEWICZA 21
Tel. 22 458 78 01
Fax. 12 662 44 10
E-mail maciej.mlynarczyk@urk.edu.pl
WWW urk.edu.pl/
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia Dostawa wyposażenia laboratoryjnego dla Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa wyposażenia laboratoryjnego dla Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Numer referencyjny: DZP-291-2201/2023Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Dostawa wyposażenia laboratoryjnego dla Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało podzielone na 12 Zadań.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący ilości oraz parametrów technicznych został określony w Załącznik nr 1A do SWZZADANIE NR 1. – DROBNA APARATURA LABORATORYJNA Część nr 1 Zadanie nr 1 – DROBNA APARATURA LABORATORYJNA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określone w dokumentacji postępowania. ZADANIE NR 2. – URZĄDZENIE DO PRODUKCJI CIASTEK Część nr 2 ZADANIE NR 2. – URZĄDZENIE DO PRODUKCJI CIASTEK Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określone w dokumentacji postępowania. ZADANIE NR 3. – AUTOKLAW 80 L Część nr 3 ZADANIE NR 3. – AUTOKLAW 80 L Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określone w dokumentacji postępowania. ZADANIE NR 4. – KOCIOŁ WARZELNY Część nr 4 ZADANIE NR 4. – KOCIOŁ WARZELNY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określone w dokumentacji postępowania. ZADANIE NR 5. – WAGI LABORATORYJNE ANALITYCZNE Część nr 5 ZADANIE NR 5. – WAGI LABORATORYJNE ANALITYCZNE Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określone w dokumentacji postępowania. ZADANIE NR 6. – MIERNIKI UNIWERSALNE Część nr 6 ZADANIE NR 6. – MIERNIKI UNIWERSALNE Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określone w dokumentacji postępowania. ZADANIE NR 7. – STACJA LUTOWNICZA Część nr 7 ZADANIE NR 7. – STACJA LUTOWNICZA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określone w dokumentacji postępowania. ZADANIE NR 8. – SUSZARKI KOMOROWE Część nr 8 ZADANIE NR 8. – SUSZARKI KOMOROWE Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określone w dokumentacji postępowania. ZADANIE NR 9. – URZĄDZENIA POMIAROWE I STERUJĄCE Część nr 9 ZADANIE NR 9. – URZĄDZENIA POMIAROWE I STERUJĄCE Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określone w dokumentacji postępowania. ZADANIE NR 10. – MŁYNEK LABORATORYJNY Część nr 10 ZADANIE NR 10. – MŁYNEK LABORATORYJNY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określone w dokumentacji postępowania. ZADANIE NR 11. – AUTOKLAW Część nr 11 ZADANIE NR 11. -– AUTOKLAW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określone w dokumentacji postępowania. ZADANIE NR 12. – AUTOKLAW Część nr 12 ZADANIE NR 12. – AUTOKLAW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określone w dokumentacji postępowania.
Specyfikacja https://platformazakupowa.pl/pn/urk/proceedings
CPV 33.19.10.00, 38.00.00.00, 38.31.00.00, 38.55.00.00, 38.80.00.00, 42.20.00.00, 42.21.00.00, 43.80.00.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: Zamawiający NIE precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Brak opisu warunku.III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Brak opisu warunku.III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Brak opisu warunku.III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Projektowane postanowienia umowy zostały wskazane w załączniku nr 5 do SWZ.Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem NIEważności TAKiej zmiany. Zmiany umowy NIE mogą wykraczać poza zakres świadczeń określony w SWZ. Zamawiający przewiduje zmiany istotnych postanowień umowy. Szczegółowy opis zmian został określony w załączniku nr 5 do SWZ.
Osoba do kontaktu Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 675-000-21-18 Al. Mickiewicza 21 Kraków 31-120 Paulina Żurek +48 126624412 paulina.zurek@urk.edu.pl +48 126624410 www.urk.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 50
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET ROLNICZY IM.HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE
31-120 KRAKÓW
AL. ADAMA MICKIEWICZA 21

2023-07-26

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/urk Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 08:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 23/10/2023
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Uwagi 2023/S 122-387979
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 675-000-21-18
Adres pocztowy: Al. Mickiewicza 21
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS:
PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paulina Żurek
E-mail:
paulina.zurek@urk.edu.pl
Tel.: +48 126624412
Faks: +48 126624410
Adresy internetowe:
Główny adres:
www.urk.edu.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/urk
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa wyposażenia laboratoryjnego dla Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Numer referencyjny: DZP-291-2201/2023

II.1.2) Główny kod CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Dostawa wyposażenia laboratoryjnego dla Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało podzielone na 12 Zadań.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący ilości oraz parametrów technicznych został określony w Załącznik nr 1A do SWZ

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 608 100.18 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: TAK
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
ZADANIE NR 1. – DROBNA APARATURA LABORATORYJNA
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – Kraków, ul. Balicka 104.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie nr 1 – DROBNA APARATURA LABORATORYJNA
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określone w dokumentacji postępowania.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 23 236.06 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 50
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt nr RPMP.01.01.00-12-0080/19 pn.:„Budowa Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka wiedzy, Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert:
cena sprzętu – 60%
okres gwarancji -40%

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
ZADANIE NR 2. – URZĄDZENIE DO PRODUKCJI CIASTEK
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42210000 Maszyny do przetwarzania żywności, napojów i tytoniu

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – Kraków, ul. Balicka 104.

II.2.4) Opis zamówienia:
ZADANIE NR 2. – URZĄDZENIE DO PRODUKCJI CIASTEK
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określone w dokumentacji postępowania.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 84 015.45 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt nr RPMP.01.01.00-12-0080/19 pn.:„Budowa Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka wiedzy, Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert:
cena sprzętu – 60%
okres gwarancji -40%

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
ZADANIE NR 3. – AUTOKLAW 80 L
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33191000 Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – Kraków, ul. Balicka 104.

II.2.4) Opis zamówienia:
ZADANIE NR 3. – AUTOKLAW 80 L
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określone w dokumentacji postępowania.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 149 829.38 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt nr RPMP.01.01.00-12-0080/19 pn.:„Budowa Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka wiedzy, Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert:
cena sprzętu – 60%
okres gwarancji -40%

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
ZADANIE NR 4. – KOCIOŁ WARZELNY
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42200000 Maszyny do obróbki żywności, napojów i tytoniu oraz podobne części

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – Kraków, ul. Balicka 104.

II.2.4) Opis zamówienia:
ZADANIE NR 4. – KOCIOŁ WARZELNY
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określone w dokumentacji postępowania.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 100 029.11 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 77
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt nr RPMP.01.01.00-12-0080/19 pn.:„Budowa Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka wiedzy, Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert:
cena sprzętu – 60%
okres gwarancji -40%

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
ZADANIE NR 5. – WAGI LABORATORYJNE ANALITYCZNE
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38310000 Wagi precyzyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – Kraków, ul. Balicka 104.

II.2.4) Opis zamówienia:
ZADANIE NR 5. – WAGI LABORATORYJNE ANALITYCZNE
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określone w dokumentacji postępowania.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 7 700.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 55
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt nr RPMP.01.01.00-12-0080/19 pn.:„Budowa Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka wiedzy, Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert:
cena sprzętu – 60%
okres gwarancji -40%

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
ZADANIE NR 6. – MIERNIKI UNIWERSALNE
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38550000 Liczniki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – Kraków, ul. Balicka 104.

II.2.4) Opis zamówienia:
ZADANIE NR 6. – MIERNIKI UNIWERSALNE
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określone w dokumentacji postępowania.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 12 311.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt nr RPMP.01.01.00-12-0080/19 pn.:„Budowa Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka wiedzy, Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert:
cena sprzętu – 60%
okres gwarancji -40%

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
ZADANIE NR 7. – STACJA LUTOWNICZA
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
43800000 Urządzenia warsztatowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – Kraków, ul. Balicka 104.

II.2.4) Opis zamówienia:
ZADANIE NR 7. – STACJA LUTOWNICZA
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określone w dokumentacji postępowania.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 414.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt nr RPMP.01.01.00-12-0080/19 pn.:„Budowa Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka wiedzy, Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert:
cena sprzętu – 60%
okres gwarancji -40%

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
ZADANIE NR 8. – SUSZARKI KOMOROWE
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – Kraków, ul. Balicka 104.

II.2.4) Opis zamówienia:
ZADANIE NR 8. – SUSZARKI KOMOROWE
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określone w dokumentacji postępowania.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 16 600.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 77
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt nr RPMP.01.01.00-12-0080/19 pn.:„Budowa Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka wiedzy, Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert:
cena sprzętu – 60%
okres gwarancji -40%

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
ZADANIE NR 9. – URZĄDZENIA POMIAROWE I STERUJĄCE
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38800000 Urządzenia sterujące procesem przemysłowym i urządzenia do zdalnego sterowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – Kraków, ul. Balicka 104.

II.2.4) Opis zamówienia:
ZADANIE NR 9. – URZĄDZENIA POMIAROWE I STERUJĄCE
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określone w dokumentacji postępowania.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 108 685.41 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt nr RPMP.01.01.00-12-0080/19 pn.:„Budowa Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka wiedzy, Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert:
cena sprzętu – 60%
okres gwarancji -40%

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
ZADANIE NR 10. – MŁYNEK LABORATORYJNY
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – Kraków, ul. Balicka 104.

II.2.4) Opis zamówienia:
ZADANIE NR 10. – MŁYNEK LABORATORYJNY
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określone w dokumentacji postępowania.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 65 055.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt nr RPMP.01.01.00-12-0080/19 pn.:„Budowa Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka wiedzy, Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert:
cena sprzętu – 60%
okres gwarancji -40%

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
ZADANIE NR 11. – AUTOKLAW
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33191000 Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – Kraków, ul. Balicka 104.

II.2.4) Opis zamówienia:
ZADANIE NR 11. -– AUTOKLAW
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określone w dokumentacji postępowania.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 26 474.80 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt nr RPMP.01.01.00-12-0080/19 pn.:„Budowa Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka wiedzy, Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert:
cena sprzętu – 60%
okres gwarancji -40%

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
ZADANIE NR 12. – AUTOKLAW
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33191000 Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – Kraków, ul. Balicka 104.

II.2.4) Opis zamówienia:
ZADANIE NR 12. – AUTOKLAW
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określone w dokumentacji postępowania.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 13 750.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt nr RPMP.01.01.00-12-0080/19 pn.:„Budowa Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka wiedzy, Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert:
cena sprzętu – 60%
okres gwarancji -40%

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający NIE precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Brak opisu warunku.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Brak opisu warunku.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Brak opisu warunku.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Projektowane postanowienia umowy zostały wskazane w załączniku nr 5 do SWZ.
Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem NIEważności TAKiej zmiany. Zmiany umowy NIE mogą wykraczać poza zakres świadczeń określony w SWZ. Zamawiający przewiduje zmiany istotnych postanowień umowy. Szczegółowy opis zmian został określony w załączniku nr 5 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/07/2023
Czas lokalny: 08:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 23/10/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 26/07/2023
Czas lokalny: 08:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu platformazakupowa.pl
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu platformazakupowa.pl
Otwarcie ofert nastąpi przez Komisję przetargową powołaną przez Prorektora ds. Ogólnych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Podstawy wykluczenia z postępowania. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców,
w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
2) w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;
3) w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspierania agresji na Ukrainę oraz art. 5k Rozporządzenia Rady UE nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na
Ukrainie, zmienionego Rozporządzeniem Rady UE nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r., w sprawie zmiany rozporządzenia UE nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami
destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
2. Podmiotowe środki dowodowe: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, NIE krótszym niż 10 dni,
aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, informacja z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenia Wykonawcy. Szczegółowy opis podmiotowych środków dowodowych został określony w SWZ.
3. Wykaz dokumentów składanych przez wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia: JEDZ, formularz ofertowy, pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), oświadczenie. Szczegółowy opis dokumentów został określony w SWZ.
4. Obowiązki informacyjne wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu TAKich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – informacja została zawarta w SWZ.
5. Ofertę oraz wszelkie dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ, należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w języku polskim.
6. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
7. Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowego środka dowodowego. Szczegółowy opis przedmiotowych środków dowodowych został określony w SWZ.
Uwaga! Ze względu na ograniczoną ilość znaków edytorskich w tym miejscu, szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia, w tym warunków umowy i jej ewentualnej zmiany, zostały określone w SWZ i
dołączonych do NIEj załącznikach, zamieszczonych na stronie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/urk

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Miejscowość: Warszwa
Państwo: Polska
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) NIEzgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwołania, jeżeli zostały one wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w TAKi sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. -Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału NIE stanowią inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej “sądem zamówień publicznych”.
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. -Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
13. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX ustawy Pzp „Środki ochrony prawnej”

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/06/2023
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
const toggleMenu = event => {
if (event.target.href) {
document.getElementById(menu-toggle).click();
}
};
mybutton = document.getElementById(“scroll-text”);
window.onscroll = function() {scrollFunction()};
function scrollFunction() {
if (document.body.scrollTop > 23 document.documentElement.scrollTop > 23) {
mybutton.style.display = “block”;
} else {
mybutton.style.display = “none”;
}
}
new Clipboard(.clipboardable);
var permaLinkModal = $(#permaLinkModal);
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
122
2023
Następna aktualizacja:
29/06/2023
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Relacje z Wielką Brytanią
Co nowego w witrynie?
 

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij