Rozbudowa układu PPMS o możliwość pomiarów magnetometrycznych

Dane organizatora UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE
31-007 KRAKÓW
GOŁĘBIA 24
Tel. 12 422 10 33
Fax. 12 422 32 29
WWW www.uj.edu.pl/
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia Rozbudowa układu PPMS o możliwość pomiarów magnetometrycznych w ramach projektu ATOMIN 2.0

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Rozbudowa układu PPMS o możliwość pomiarów magnetometrycznych w ramach projektu ATOMIN 2.0 Numer referencyjny: 80.272.423.2022Przedmiotem postępowania i zamówienia jest rozbudowa znajdującego się na wyposażeniu zamawiającego układu Physical Property Measurement System PPMS (producent Quantum Design; rok produkcji 2010) o możliwość pomiarów magnetometrycznych [tj. o system pozwalający na pomiary magnetyzacji stałoprądowej, tzw. Vibrating Sample Magnetometer (VSM)] dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-348, przy ul. Łojasiewicza 11. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest rozbudowa znajdującego się na wyposażeniu zamawiającego układu Physical Property Measurement System PPMS (producent Quantum Design; rok produkcji 2010) o możliwość pomiarów magnetometrycznych [tj. o system pozwalający na pomiary magnetyzacji stałoprądowej, tzw. Vibrating Sample Magnetometer (VSM)] dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-348, przy ul. Łojasiewicza 11. Szczegółowy opis parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych zawarto w treści załącznika A do SWZ.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1670427024346
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/701667
CPV 38.50.00.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: Rozdział VI SWZ:1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – zamawiający NIE wyznacza warunku w tym zakresie;2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający NIE wyznacza warunku w tym zakresie;III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Rozdział VI SWZ:3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa – zamawiający NIE wyznacza warunku w tym zakresie;III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Rozdział VI SWZ:4. Zdolność techniczna lub zawodowa – zamawiający NIE wyznacza warunku w tym zakresie.III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Szczegółowe warunki i zasady realizacji udzielanego zamówienia zawarto w treści wzoru umowy (tj. w projektowanych postanowieniach umowy), stanowiącego załącznik do publikowanej SWZ. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy po uprzednim sporządzeniu protokołu konieczności, przy zachowaniu ryczałtowego charakteru ceny umowy, poprzez podpisanie aneksu do umowy, w przypadkach, o których mowa w par. 9 wzoru umowy. NIE przewiduje się możliwości udzielania zamówień na dodatkowe dostawy. NIE przewiduje się zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Dział Zamówień PublicznychPLul. Straszewskiego 25/4 (sekretariat)Kraków31-113Monika Poniewierska+48 126633916monika.poniewierska@uj.edu.pl+48 126633914https://www.uj.edu.pl/https://przetargi.uj.edu.pl Uniwersytet Jagielloński 6750002236 ul. Gołębia 24 Kraków 31-007 Monika Poniewierska +48 126633916 monika.poniewierska@uj.edu.pl +48 126633914 www.uj.edu.pl https://przetargi.uj.edu.pl/
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 5
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE
31-007 KRAKÓW
GOŁĘBIA 24

2023-01-10

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem: Oficjalna nazwa: Dział Zamówień Publicznych Krajowy numer identyfikacyjny: PL Adres pocztowy: ul. Straszewskiego 25/4 (sekretariat) Miejscowość: Kraków Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków Kod pocztowy: 31-113 Państwo: Polska Osoba do kontaktów: Monika Poniewierska E-mail: monika.poniewierska@uj.edu.pl Tel.: +48 126633916 Faks: +48 126633914 Adresy internetowe: Główny adres: https://www.uj.edu.pl/ Adres profilu nabywcy: https://przetargi.uj.edu.pl Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Uwagi 2022/S 236-681905
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Jagielloński
Krajowy numer identyfikacyjny: 6750002236
Adres pocztowy: ul. Gołębia 24
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS:
PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-007
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Poniewierska
E-mail:
monika.poniewierska@uj.edu.pl
Tel.: +48 126633916
Faks: +48 126633914
Adresy internetowe:
Główny adres:
www.uj.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
https://przetargi.uj.edu.pl/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Dział Zamówień Publicznych
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Straszewskiego 25/4 (sekretariat)
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS:
PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-113
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Poniewierska
E-mail:
monika.poniewierska@uj.edu.pl
Tel.: +48 126633916
Faks: +48 126633914
Adresy internetowe:
Główny adres:
https://www.uj.edu.pl/
Adres profilu nabywcy:
https://przetargi.uj.edu.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Rozbudowa układu PPMS o możliwość pomiarów magnetometrycznych w ramach projektu ATOMIN 2.0
Numer referencyjny: 80.272.423.2022

II.1.2) Główny kod CPV
38500000 Aparatura kontrolna i badawcza

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest rozbudowa znajdującego się na wyposażeniu zamawiającego układu Physical Property Measurement System PPMS (producent Quantum Design; rok produkcji 2010) o możliwość pomiarów magnetometrycznych [tj. o system pozwalający na pomiary magnetyzacji stałoprądowej, tzw. Vibrating Sample Magnetometer (VSM)] dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-348, przy ul. Łojasiewicza 11.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: NIE

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska. Kraków. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, ul. Łojasiewicza 11, 30-348 Kraków.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest rozbudowa znajdującego się na wyposażeniu zamawiającego układu Physical Property Measurement System PPMS (producent Quantum Design; rok produkcji 2010) o możliwość pomiarów magnetometrycznych [tj. o system pozwalający na pomiary magnetyzacji stałoprądowej, tzw. Vibrating Sample Magnetometer (VSM)] dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-348, przy ul. Łojasiewicza 11. Szczegółowy opis parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych zawarto w treści załącznika A do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
ATOMIN 2.0 – Centrum badań materiałowych w skali ATOMowej dla INnowacyjnej gospodarki – współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki, Umowa nr: POIR.04.02.00-00-D001/20-00.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Dodatkowe, obligatoryjne przesłanki wykluczenia wykonawców na podst. art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) i art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dn. 31.07.2014 r. w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Rozdział VI SWZ:
1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – zamawiający NIE wyznacza warunku w tym zakresie;
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający NIE wyznacza warunku w tym zakresie;

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Rozdział VI SWZ:
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa – zamawiający NIE wyznacza warunku w tym zakresie;

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Rozdział VI SWZ:
4. Zdolność techniczna lub zawodowa – zamawiający NIE wyznacza warunku w tym zakresie.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki i zasady realizacji udzielanego zamówienia zawarto w treści wzoru umowy (tj. w projektowanych postanowieniach umowy), stanowiącego załącznik do publikowanej SWZ. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy po uprzednim sporządzeniu protokołu konieczności, przy zachowaniu ryczałtowego charakteru ceny umowy, poprzez podpisanie aneksu do umowy, w przypadkach, o których mowa w par. 9 wzoru umowy. NIE przewiduje się możliwości udzielania zamówień na dodatkowe dostawy. NIE przewiduje się zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: TAK

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/01/2023
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 10/01/2023
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w podanym powyżej terminie za pośrednictwem
https://platformazakupowa.pl
Zamawiający NIE przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem wykonawców, jak też transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Nie dotyczy. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, skutkującej brakiem możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi NIEzwłocznie po usunięciu awarii.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający wykluczy wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych postanowieniami art. 108 ust. 1 PZP, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2; 2. Zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy PZP, zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę:2.1 który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności (art. 109 ust. 1 pkt 1);2.2 w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury (art. 109 ust. 1 pkt 4);2.3 który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego NIEdbalstwa NIE wykonał lub NIEnależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów (art. 109 ust. 1 pkt 5);2.4 który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie NIE wykonał lub NIEnależycie wykonał albo długotrwale NIEnależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady (art. 109 ust. 1 pkt 7);2.5 który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego NIEdbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że NIE podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub NIE jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych (art. 109 ust. 1 pkt 8);2.6 który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 109 ust. 1 pkt 9);2.7 który w wyniku lekkomyślności lub NIEdbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 109 ust. 1 pkt 10).3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2.1-2.4, zamawiający może NIE wykluczać wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty NIEproporcjonalne, w szczególności, gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest NIEwielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy, z ust. 2.2, jest wystarczająca do wykonania zamówienia. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, wykonawca składa:1) JEDZ, którego wzór stanowi zał. nr 1 do formularza oferty i oświadczenia;2) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ złożonym do oferty;3) informację z KRK w zakresach podanych przez zamawiającego;4) zaświadczenie właściwego naczelnika US w zakresach podanych przez zamawiającego;5) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej KRUS;6) odpis lub informację z KRS lub z CEiIDG (o ile dotyczy);7) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Rozdział XIX SWZ:
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP.
2. Odwołanie przysługuje na:
2.1 NIEzgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2.2 zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy PZP.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sadu. Skargę wnosi się, do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy PZP.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/12/2022
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
mybutton = document.getElementById(“scroll-text”);
window.onscroll = function() {scrollFunction()};
function scrollFunction() {
if (document.body.scrollTop > 23 document.documentElement.scrollTop > 23) {
mybutton.style.display = “block”;
} else {
mybutton.style.display = “none”;
}
}
new Clipboard(.clipboardable);
var permaLinkModal = $(#permaLinkModal);
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
236
2022
Następna aktualizacja:
08/12/2022
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Grupa Zadaniowa ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem
Co nowego w witrynie?
 

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij