Dostawa mikroskopów steroskopowych

Dane organizatora UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU
60-637 POZNAŃ
WOJSKA POLSKIEGO 28
Tel. 61 848 70 02
Fax. 61 848 71 46
E-mail rektorat@up.poznan.pl
WWW puls.edu.pl/
Województwo wielkopolskie
Powiat Poznań
Treść zamówienia Dostawa mikroskopów steroskopowych.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa mikroskopów steroskopowych.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=puls.edu.pl_1670481946892
LINK do SIWZ http://puls.edu.pl/zp/dostawa-mikroskopu-steroskopowego
CPV 38.50.00.00
Osoba do kontaktu OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO:
ALEKSANDRA ROBACKA-DZIAŁ APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ I DYDAKTYCZNEJ
e-mail: aleksandra.robacka@up.poznan.pl
telefon: 61-848-75-56
Wymagany termin realizacji zamówienia do 18 tygodni od daty zawarcia umowy
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU
60-637 POZNAŃ
WOJSKA POLSKIEGO 28

2022-12-13

Sposób składania ofert UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, WOJSKA POLSKIEGO 28, 60-637 POZNAŃ Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :100
Cena:100
cena:100
:100
Uwagi INFORMACJE OGÓLNE
1. Zamówienie jest finansowane lub współfinansowane ze środków zewnętrznych:
☒ TAK
☐ NIE
2. Informacje o projekcie /wypełnić jeśli w ust. 1 zaznaczono TAK/:
Numer projektu: 26/2022/OPUS
Tytuł projektu: Mechanizmy zaburzeń wczesnego rozwoju zarodka w hiperhomocysteinemii
2021/43/B/NZ3/01008
Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
☐ TAK
☒ NIE III. ZAMAWIAJĄCY
DANE ZAMAWIAJĄCEGO:
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
NIP: 7770004960
REGON: 000001844 ADRES STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA: /pod tym adresem udostępnione będą również zmiany i wyjaśnienia treści ogłoszenia o zamówieniu oraz inne dokumenty bezpośrednio związane z postępowaniem/
https://puls.edu.pl/zp OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO:
ALEKSANDRA ROBACKA-DZIAŁ APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ I DYDAKTYCZNEJ
e-mail: aleksandra.robacka@up.poznan.pl
telefon: 61-848-75-56 IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Minimalne parametry techniczne mikroskopów steroskopowych określone zostały w załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia. V. KOD CPV:
CPV: 38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza
Znak sprawy: 4382/AA/262/2022
2 S t r o n a
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wykonawca wykona zamówienie w terminie do 18 tygodni od daty zawarcia umowy. VII. OKRES SERWISU
1. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 12 miesięcy, licząc od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego.
2. Oferta Wykonawcy musi spełniać warunki serwisu wynikające z projektowanych postanowień umowy. VIII. TERMIN PŁATNOŚCI:
Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT, w terminie 30 dni od daty doręczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT przekazanej wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym. IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie pozostają w sporze sądowym z Zamawiającym oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że Zamawiającemu przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835).
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie),
2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie),
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej (Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie),
4) zdolności technicznych lub zawodowych pozwalających na należyte wykonanie zamówienia:
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeśli w okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie dokonał dostaw wraz z podaniem przedmiotu dostaw, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane:
Wykonawca musi wykazać się co najmniej 1 dostawą mikroskopów steroskopowych o łącznej wartości minimum 50 000,00 zł brutto.
Na potwierdzenie spełnienia warunku, do oferty należy załączyć dowody określające, czy ta dostawa została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawa została wykonana. Jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-oświadczenie wykonawcy.
Znak sprawy: 4382/AA/262/2022
3 S t r o n a
X. ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY
1. Każdy Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien dołączyć do oferty następujące załączniki:
1) Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu – Formularz ofertowy.
2) Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu-Kalkulacja cenowa
3) Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu – Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia.
4) Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu-Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
5) Załącznik nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu-Wykaz dostaw (wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie dostaw).
6) Kartę katalogową producenta lub inny dokument potwierdzający zgodność oferowanych parametrów technicznych z wymaganiami Zamawiającego określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
7) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał w Formularzu ofertowym dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
8) /Jeżeli dotyczy/ Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty (umocowanie do reprezentowania Wykonawcy)-jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów określających status prawny Wykonawcy.
9) /Jeżeli dotyczy/ Pełnomocnictwo dla osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego-dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie spełni warunków udziału w postępowaniu oraz ofertę, która nie spełnia wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
3. Ważność oferty będzie oceniana na podstawie przedstawionych dokumentów. W przypadku jakichkolwiek braków Zamawiający wystąpi tylko raz o ich uzupełnienie lub w razie wątpliwości o wyjaśnienie treści złożonej oferty. Jeżeli Wykonawca nie uzupełni brakujących dokumentów lub uzupełni z błędami, oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona. XI. KRYTERIA OCENY OFERT:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami: NUMER NAZWA KRYTERIUM WAGA
1.
Cena
100%
2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert przyznając punkty, przyjmując zasadę, że 1% = 1 pkt.
3. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt. Wartości punktowe będą wyliczane następująco:
– w kryterium Cena:
1) Oferty będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny oferty. Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów.
Znak sprawy: 4382/AA/262/2022
4 S t r o n a
2) Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena brutto przedmiotu zamówienia podana w Formularzu ofertowym. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy w kryterium cena wynosi 100 pkt.
4. Punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższym wzorem:
C =C minimalnaC oferty x 100 pkt
C-przyznane punkty w kryterium Cena
C minimalna-cena minimalna w zbiorze ważnych ofert
5. Punkty w kryterium Cena będzie stanowić ocenę końcową danej oferty. Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów będzie uznana za ofertę najkorzystniejszą.
6. Cenę należy podać w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U z 2019 r., poz. 178) za wykonanie przedmiotu zamówienia.
7. Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8. Cenę brutto oblicza się poprzez dodanie do ceny netto podatku VAT.
9. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERT:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Ogłoszeniu o zamówieniu.
2. Ofertę należy sporządzić w postaci papierowej lub elektronicznej, zgodnie z Formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu i złożyć wraz z wypełnionymi załącznikami i wymaganymi dokumentami:
1) w terminie:
do dnia: 13.12.2022 godz. 11.00
2) w przypadku sporządzenia oferty w postaci papierowej, należy przekazać ofertę listownie lub osobiście na adres:
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 38/42, 60-627 Poznań, Dział Aparatury Naukowo-Badawczej i Dydaktycznej, Budynek Wydziału Leśnego i Technologii Drewna, pokój 33 z dopiskiem Oferta na dostawę reaktora ciśnieniowego
3) w przypadku sporządzenia oferty w postaci elektronicznej, należy przesłać ofertę na adres e-mail: aleksandra.robacka@up.poznan.pl podając w tytule wiadomości: Oferta na dostawę mikroskopów steroskopowych.
3. Oferta musi być napisana w języku polskim oraz podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania firmy i zaciągania zobowiązań. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Dopuszcza się dołączenie karty katalogowej producenta lub opisu technicznego urządzenia w języku angielskim.
5. Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.
6. Zapytania o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu należy przekazać do dnia 09.12.2022 r.:
1) pisemnie na adres Zamawiającego wskazany w Rozdziale XII pkt 2 ppkt 2),
2) drogą elektroniczną na adres: aleksandra.robacka@up.poznan.pl
Znak sprawy: 4382/AA/262/2022
5 S t r o n a
XIII. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych przekazywanych przez Wykonawców jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań,
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu jest Pan Tomasz Napierała* (email: iod@up.poznan.pl tel. 61 848 77 99),
3) uzyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mikroskopów steroskopowych prowadzonym w drodze zapytania ofertowego,
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,
5) dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
6) podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, lecz równocześnie jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP,
7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
8) Wykonawcy oraz osoby, których dane osobowe zostały podane w związku z postępowaniem posiadają:
a) na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych;
b) na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania danych osobowych**;
c) na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO,
9) nie przysługuje Wykonawcom oraz osobom, których dane osobowe zostały podane w związku z postępowaniem:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO – prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
_____________________
*Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
**Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
***Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Znak sprawy: 4382/AA/262/2022
6 S t r o n a
XIV. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta będzie spełniała wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
2. Informację o wyborze Wykonawcy Zamawiający opublikuje na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz prześle do Wykonawców, którzy złożyli ofertę, na wskazane w formularzu oferty adresy mailowe. XV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert, które nie spełniają warunków udziału w postępowaniu oraz nie spełniają wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
3. Informację o unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej prowadzonego postępowania. XVI. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego są zawarte w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 7 do niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu. XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do spraw nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. XVIII.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij