Przegląd chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mas

Dane organizatora PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W PUŁAWACH
24-100 PUŁAWY
AL. PARTYZANTÓW 57
Tel. 81 889 30 00
Fax. 81 886 25 95
E-mail sekretariat@piwet.pulawy.pl
WWW www.piwet.pulawy.pl/
Województwo lubelskie
Powiat Puławy
Treść zamówienia Przegląd chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mas

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przegląd chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mas
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=piwet.ezamawiajacy.pl_1681380421780
LINK do SIWZ http://piwet.ezamawiajacy.pl/pn/piwet/demand/notice/public/90899/details
CPV 50.43.00.00
Osoba do kontaktu Agata Wawer – tel. 081/889 31 00, adres e-mail: agata.wawer@piwet.pulawy.pl, przetargi@piwet.pulawy.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia do 18.05.2023 r.
Miejsce i termin składania ofert PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W PUŁAWACH
24-100 PUŁAWY
AL. PARTYZANTÓW 57

2023-04-19

Sposób składania ofert PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W PUŁAWACH, AL. PARTYZANTÓW 57, 24-100 PUŁAWY Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
DYREKTOR
Prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk
Uczestnicy postępowania na przegląd chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mas, znak spraw: DZ-220/104/23
Wasze pismo z dnia: Znak:
Nasz znak: Data:
DZ-220/104/23/1 2023.04.13
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy MARKETPLANET e-Zamawiający (tzw. Platforma zakupowa)pod adresem https://piwet.ezamawiajacy.pi.
Wykonawca może również złożyć ofertę zarówno w wersji elektronicznej na platformie zakupowej jak również w wersji papierowej.
Postępowanie jest prowadzone z pominięciem przepisów ustawy Pzp z uwagi na wartość postepowania nie przekraczająca kwoty o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dn. 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamówien publicznych (t.j. Dz. z U. z 2022 r. poz. 1710 z zm.)
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z regulaminem wewnetrzym zamawiajacego dla zamówien na dostawy, usługi i roboty budowlane poniżj 130.000 zł.
Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert przegląd chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mas.
CPV: 50430000-8 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń precyzyjnych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przegląd następujących urządzeń:
Zestaw chromatograf cieczowy składający się kapilarnego chromatografu gazowego sprzężongo ze spektrometrem mas nr seryjny US1617S2M1/US16183046, typ/model 7000C/7890B prod. Agilent.
Wykonawca winien wykonać przegląd wg procedury zalecanej przez producenta chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mas prod. Agilent oraz przegląd wstępnej pompy próżniowej. W przypadku przeglądu pompy wstępnej należy ująć dodatkowo wymianę oleju i filtra.
al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
tel. +48 81 889 32 65 faks +48 81 887 71 00 sekretariat@piwet.pulawy.pl http://www.piwet.pulawy.pl
lv
HR EXCELLENCE IN RESEARCH
Strona 1/4
Termin wykonania zamówienia-zamówienie należy wykonać w terminie do 18.05.2023 r.
Płatność-min. 14 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Warunkiem wystawienia faktury jest odbiór przedmiotu zamówienia.
Pozostałe warunki postępowania:
1. Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3. Oferta moż zostać złożona za pośrednictwem platformy zakupowej https://piwet.ezamawiajacy.pl lub na adres e-mail: agata.wawer@piwet.pulawy.pl
4. Oferta składana za pośrednictwem platformy zakupowej może być skanem oferty w wersji papierowej lub może mieć forme lektroniczna opatrzona podpisem kwalifikowanym, lub postac elektroniczna opatrzona profilem zaufanym lub podpsiem osobistym w rozuminiu Ustawy o dowodach osobistych.
5. Wykonawca może podzlecić część zamówienia podwykonawcy. informację o zleceniu części zamówienia podwykonawcy należy zawrzć w ofercie wpisując nazwę poodwykonawcy, jego siedzibę a także przedmiot zamówienia (jaka część zamówienia) powierzony podwykonawcy.
Informacja o wykluczeniu wykonawców z niniejszego postepowania:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
Odbiór przedmiotu zamówienia – przedmiot zamówienia uznaje się za wykonany z chwilą odbioru przez Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń. Potwierdzeniem odbioru przedmiotu zamówienia będzie spisany przez strony protokół zdawczo-odbiorczy. Wpisana w protokole data odbioru przedmiotu umowy będzie stanowić faktyczną datę wykonania uslugi przez wykonawcę. Z chwilą podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego Wykonawca będzie upoważniony do wystawienia faktury.
Warunki i zasady realizacji zamówienia:
Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w:
a) zaproszeniu do złożenia oferty,
b) w ofercie Wykonawcy.
Termin związania ofertą:
Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
Wykonawca poda cenę oferty netto i brutto za przedmiot zamówienia oraz stawkę podatku VAT. Cenę oferty brutto należy podać cyframi w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty musi obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki oferenta dla realizowania przedmiotu zamówienia.
Kryteria wyboru oferty – cena 100%
Strona 2/4
Kryterium oceny ofert:
Cena:
Oferty otrzymają ilość punktów obliczoną wg wzoru:
wartość oferty o najniższej cenie
C = —————————————— x 100 punktów
wartość oferty badanej
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i uzyskała największą ilość punktów. W przypadku, gdy Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty otrzymujące taką samą liczbę punktów, wówczas Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia (w terminie określonym przez Zamawiającego) ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
Osoby do kontaktu z wykonawcami w sprawach formalnych: Agata Wawer – tel. 081/889 31 00, adres e-mail: agata.wawer@piwet.pulawy.pl, przetargi@piwet.pulawy.pl
Wyjaśnienia udzielane są wyłącznie na wniosek wysłany mail’em na adres wskazany powyżej. Treść wyjaśnień zamieszczana będzie na stronie internetowej Zamawiającego.
Wyjaśnienia dotyczące treści złożonych ofert: W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym przez siebie terminie. Procedura uzupełniania dokumentów odbywać się będzie drogą elektroniczną lub faksem.
Odrzucenie oferty:
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) jej treść jest niezgodna z warunkami określonymi w niniejszym zaproszeniu;
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
d) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
e) nie zawiera wymaganej w postępowaniu dokumentacji;
f) została złożona przez wykonawcę, który wcześniej wykonał zamówienie dla PIWet-PIB z nienależytą starannością.
Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:
a) nie zostanie złożona żadna oferta;
b) wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone;
c) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty;
d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.
Strona 3/4
Niniejsze zapytanie ofertowe jest postępowaniem jawnym. Podmiot biorący udział w postępowaniu (składając ofertę) wyraża zgodę na ujawnienie wartości końcowej oferty wraz z podaniem nazwy (firmy) lub imienia albo nazwiska wraz z adresem siedziby.
Ofertę zawierającą:
– wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1),
należy przesłać nie później niż do dnia 19.04.2023 r. do godz. 10.00 na adres:
za pośrednictwem platformy zakupowej https://piwet.ezamawiajacy.pl lub adres mailowy: agata.wawer@piwet.pulawy.pl.
Szczegółowe zasady korzystania z Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego – Instrukcja dla Wykonawcy.
W załączeniu:
1. Formularz oferty
2. Klauzula informacyjna
3. Ogólne zasady korzystania z platformy zakupowej
Stanisław
Winiarczyk
Elektronicznie podpisany przez Stanisław Winiarczyk Data: 2023.04.13 09.12:48+02’00’
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij