Dostawa autoklawu przelotowego

Dane organizatora WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU
61-705 POZNAŃ
ZYGMUNTA NOSKOWSKIEGO 23
Tel. 61 854 48 02
Fax. 61 852 50 03
E-mail sekretariat@wssepoznan.pl
WWW wsse-poznan.pl/
Województwo wielkopolskie
Powiat Poznań
Treść zamówienia Dostawa autoklawu przelotowego BSL3

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa autoklawu przelotowego BSL3 Numer referencyjny: EA-ZP.272.7.2023Zamówienie obejmuje dostawę, wniesienie do miejsc posadowienia, montaż, uruchomienie i przeszkolenie pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z obsługi dostarczonego sprzętu.Dostawa dotyczy fabrycznie nowego urządzenia, wyprodukowanego w roku 2023, przeznaczonego do inaktywacji odpadów zawierających patogeny przypisane do 3 klasy bezpieczeństwa biologicznego BSL3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.Zamówienie obejmuje dostawę, wniesienie do miejsc posadowienia, montaż, uruchomienie i przeszkolenie pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z obsługi dostarczonego sprzętu. Dostawa dotyczy fabrycznie nowego urządzenia, wyprodukowanego w roku 2023, przeznaczonego do inaktywacji odpadów zawierających patogeny przypisane do 3 klasy bezpieczeństwa biologicznego BSL3. Urządzenie przeznaczone jest do instalacji jako przelotowe z barierą biologiczną BSL3, zapewniający całkowitą izolację stref, czystej (zewnętrznej) i brudnej (wewnętrznej). Mocowanie do ściany gazoszczelne wykonane w postaci „fartucha” jako integralna część komory sterylizacyjnej (w celu skutecznej separacji klas pomieszczeń). Wykonanie ze stali klasy co najmniej AISI 304. Wykonawca zamówienia udzieli na każde urządzenie będące przedmiotem zamówienia minimum 36 miesięcznej gwarancji liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Dostawę i montaż należy zrealizować w terminie między 1 a 15 grudnia 2023 r. w porozumieniu i pod kierownictwem/nadzorem Inspektora Nadzoru i Generalnego Wykonawcy zadania pn.: „Rozbudowa Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z utworzeniem laboratorium BSL3 (3-go poziomu hermetyczności) wraz z wyposażeniem”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=przetargi-wsse-poznan.ezamawiajacy.pl_1681475077702
LINK do SIWZ http://przetargi-wsse-poznan.ezamawiajacy.pl/pn/przetargi-wsse-poznan/demand/notice/public/91017/details
CPV 33.19.11.00, 33.19.11.10
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie.III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie.III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie.III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonychRealizacja zamówienia jest ograniczona do programów zatrudnienia chronionegoIII.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu 000294065 ul. Noskowskiego 23 Poznań 61-705 +48 618544890 zamowienia.publiczne.wssepoznan@sanepid.gov.pl https://www.gov.pl/web/wsse-poznan
Wymagany termin realizacji zamówienia Początek: 01/12/2023 Koniec: 15/12/2023
Miejsce i termin składania ofert WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU
61-705 POZNAŃ
ZYGMUNTA NOSKOWSKIEGO 23

2023-05-12

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://przetargi-wsse-poznan.ezamawiajacy.pl/ Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://przetargi-wsse-poznan.ezamawiajacy.pl/ Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 09:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 10/08/2023
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Uwagi 2023/S 074-223765
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
Krajowy numer identyfikacyjny: 000294065
Adres pocztowy: ul. Noskowskiego 23
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS:
PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-705
Państwo: Polska
E-mail:
zamowienia.publiczne.wssepoznan@sanepid.gov.pl
Tel.: +48 618544890
Adresy internetowe:
Główny adres:
https://www.gov.pl/web/wsse-poznan

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://przetargi-wsse-poznan.ezamawiajacy.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://przetargi-wsse-poznan.ezamawiajacy.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa autoklawu przelotowego BSL3
Numer referencyjny: EA-ZP.272.7.2023

II.1.2) Główny kod CPV
33191100 Urządzenia sterylizujące

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Zamówienie obejmuje dostawę, wniesienie do miejsc posadowienia, montaż, uruchomienie i przeszkolenie pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z obsługi dostarczonego sprzętu.
Dostawa dotyczy fabrycznie nowego urządzenia, wyprodukowanego w roku 2023, przeznaczonego do inaktywacji odpadów zawierających patogeny przypisane do 3 klasy bezpieczeństwa biologicznego BSL3.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: NIE

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33191110 Autoklawy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii, ul. Nowowiejskiego 60, 60-001 Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje dostawę, wniesienie do miejsc posadowienia, montaż, uruchomienie i przeszkolenie pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z obsługi dostarczonego sprzętu.
Dostawa dotyczy fabrycznie nowego urządzenia, wyprodukowanego w roku 2023, przeznaczonego do inaktywacji odpadów zawierających patogeny przypisane do 3 klasy bezpieczeństwa biologicznego BSL3.
Urządzenie przeznaczone jest do instalacji jako przelotowe z barierą biologiczną BSL3, zapewniający całkowitą izolację stref, czystej (zewnętrznej) i brudnej (wewnętrznej).
Mocowanie do ściany gazoszczelne wykonane w postaci „fartucha” jako integralna część komory sterylizacyjnej (w celu skutecznej separacji klas pomieszczeń). Wykonanie ze stali klasy co najmniej AISI 304.
Wykonawca zamówienia udzieli na każde urządzenie będące przedmiotem zamówienia minimum 36 miesięcznej gwarancji liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
Dostawę i montaż należy zrealizować w terminie między 1 a 15 grudnia 2023 r.
w porozumieniu i pod kierownictwem/nadzorem Inspektora Nadzoru i Generalnego Wykonawcy zadania pn.: „Rozbudowa Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z utworzeniem laboratorium BSL3 (3-go poziomu hermetyczności) wraz z wyposażeniem”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/12/2023
Koniec: 15/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
Realizacja zamówienia jest ograniczona do programów zatrudnienia chronionego

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/05/2023
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 10/08/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 12/05/2023
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:
https://przetargi-wsse-poznan.ezamawiajacy.pl/

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Adres pocztowy: ul. Krucza 36/Wspólna 6
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-522
Państwo: Polska
E-mail:
sp@prokuratoria.gov.pl
Tel.: +48 226958504
Faks: +48 226958111
Adres internetowy:
https://www.gov.pl/web/sp-prokuratoria

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Każdemu Wykonawcy, a TAKże innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/04/2023
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
const toggleMenu = event => {
if (event.target.href) {
document.getElementById(menu-toggle).click();
}
};
mybutton = document.getElementById(“scroll-text”);
window.onscroll = function() {scrollFunction()};
function scrollFunction() {
if (document.body.scrollTop > 23 document.documentElement.scrollTop > 23) {
mybutton.style.display = “block”;
} else {
mybutton.style.display = “none”;
}
}
new Clipboard(.clipboardable);
var permaLinkModal = $(#permaLinkModal);
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
074
2023
Następna aktualizacja:
17/04/2023
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Relacje z Wielką Brytanią
Co nowego w witrynie?
 
(pl)
e-Certis
Informacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE 
ESPD
European Single Procurement Document

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij