Przedmiotem zapytania jest najem pomieszczeń laboratoryjnych oraz powierzchni laboratoryjnej

Dane organizatora ELMONTAŻ SP. Z O.O.
34-300 ŻYWIEC
KS. PR. STANISŁAWA SŁONKI 54
Tel. 33 861 02 40
Fax. 33 861 34 92
E-mail biuro@elmontaz.pl
WWW www.elmontaz.pl
Województwo śląskie
Powiat Żywiec
Treść zamówienia Przedmiotem zapytania jest najem pomieszczeń laboratoryjnych oraz powierzchni laboratoryjnej spełniającej parametry: 1. Pomieszczenia labora…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem zapytania jest najem pomieszczeń laboratoryjnych oraz powierzchni laboratoryjnej spełniającej parametry: 1. Pomieszczenia laboratoryjne – pomieszczenia przeznaczone do realizacji zaplanowanych prac B+R. Parametry dla pomieszczeń laboratoryjnych: – powierzchnia od 300 m2 do 350 m2, – dostęp do mediów (woda, energia elektryczna) i instalacji IT (łącza komputerowe i teleinformatyczne), – ogrzewanie: system ogrzewania umożliwiający utrzymanie stałej temperatury we wszystkich pomieszczeniach min. 19 st. C, – możliwość podpięcia szybkiego łącza internetowego, – wyposażony w oświetlenie zgodne z obowiązującymi normami, – pomieszczenia powinny być dostoswane do umieszczenia w nich wyposażenia meblowego oraz sprzętu (min. komputerów, serwera, sprzętu oraz innej infrastruktury do bieżącej pracy badawczej). – klimatyzowane pomieszczenie serwerowni. 2. Powierzchnia laboratoryjna– powierzchnia (place lub powierzchnia magazynowa) przeznaczona do składowania materiałów niezbędnych do rePowstaje w kontekście projektu POIR.04.01.04-00-0048/20 – System monitoringu i analizy zdarzeń pozwalający na podniesienie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych kategorii D, a także identyfikujący przestrzeganie obowiązujących przepisów ruchu drogowego.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-20/pl20-2022-2400-131385.zip
LINK do SIWZ http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/131385
CPV 70.13.00.00, 70.20.00.00, 70.22.00.00
Wymagania 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z poniższymi zasadami. a. Zmiana termin realizacji zamówienia w przypadku: wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem. b. Zmiany ogólne ze względu na: zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu u mowy, wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 2. Zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Warunki, jakie musi spełniać oferent Typ Potencjał techniczny Opis Wykonawca jest właścicielem nieruchomości (na czas wskazanego terminu realizacji zamówienia) oraz wyraża zgodę na realizację badań, w tym umieszczenie w wynajmowanych pomieszczeniach sprzętu oraz aparatury laboratoryjnej niezbędnych do wykonania zaplanowanych prac w projekcie. Wykonawca potwierdzi spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia. Typ Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń Opis Rozpatrywane będą tylko kompletne oferty, tj. zawierające wszystkie wymagane dokumenty: a. Formularz ofertowy (załącznik 1). b. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (załącznik 2). c. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik 3). Typ Dodatkowe warunki udziału Opis O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe albo osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym bądź osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzaniem wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa, c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawca potwierdzi spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
Osoba do kontaktu Dariusz Izydor
– safecross@elmontaz.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Planowany termin podpisania umowy 2022-10
Miejsce i termin składania ofert ELMONTAŻ SP. Z O.O.
34-300 ŻYWIEC
KS. PR. STANISŁAWA SŁONKI 54

2022-10-27

Sposób składania ofert Dane adresowe ogłoszeniodawcy: ELMONTAŻ Sp. z o.o., ks. Prałata Stanisława Słonki 54, 34-300 Żywiec, : ; Osoby do kontaktu: Krzysztof Klimczak, tel.: , e-mail: Godzina: 23:59
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2022-10-20 – data publikacji, 2022-10-27 – termin składania ofert, 2022-10 – planowany termin podpisania umowy
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów – cena brutto (c) – 100 % wagi oceny zasady wyliczania kryterium punktowego opisane zostało w zapytaniu ofertowym pkt. v.
Uwagi Powstaje w kontekście projektu
POIR.04.01.04-00-0048/20 – System monitoringu i analizy zdarzeń pozwalający na podniesienie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych kategorii D, a także identyfikujący przestrzeganie obowiązujących przepisów ruchu drogowego.
Zamówienia uzupełniające
null
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z poniższymi zasadami. a. Zmiana termin realizacji zamówienia w przypadku: wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem. b. Zmiany ogólne ze względu na: zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu u mowy, wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 2. Zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Opis
Przedmiotem zapytania jest najem pomieszczeń laboratoryjnych oraz powierzchni laboratoryjnej spełniającej parametry: 1. Pomieszczenia laboratoryjne – pomieszczenia przeznaczone do realizacji zaplanowanych prac B+R. Parametry dla pomieszczeń laboratoryjnych: – powierzchnia od 300 m2 do 350 m2, – dostęp do mediów (woda, energia elektryczna) i instalacji IT (łącza komputerowe i teleinformatyczne), – ogrzewanie: system ogrzewania umożliwiający utrzymanie stałej temperatury we wszystkich pomieszczeniach min. 19 st. C, – możliwość podpięcia szybkiego łącza internetowego, – wyposażony w oświetlenie zgodne z obowiązującymi normami, – pomieszczenia powinny być dostoswane do umieszczenia w nich wyposażenia meblowego oraz sprzętu (min. komputerów, serwera, sprzętu oraz innej infrastruktury do bieżącej pracy badawczej). – klimatyzowane pomieszczenie serwerowni. 2. Powierzchnia laboratoryjna– powierzchnia (place lub powierzchnia magazynowa) przeznaczona do składowania materiałów niezbędnych do realizacji prac B+R związanych z wykonaniem prototypów systemu oraz realizacją wewnętrznych analiz i testów prototypów. Parametry dla powierzchni laboratoryjnej: – powierzchnia od 950 m2 do 1000 m2, – posadzka betonowa, – powierzchnia oświetlona. Dodatkowe wymagania: – Przedmiot najmu musi stanowić własność Wynajmującego przez cały okres realizacji zamówienia wskazany w zapytaniu. – Wynajmujący powinien posiadać aktualne ubezpieczenie lokalu. – Pomieszczenia laboratoryjne oraz powierzchnia laboratoryjna muszą znajdować się pod jednym adresem. – Monitoring budynku (min. zewnętrzny), teren zamknięty i ogrodzony. – Stały dostęp do pomieszczeń (24/7). – Pomieszczenia laboratoryjne oraz powierzchnia laboratoryjna muszą być dostępne „pod klucz” tj. gotowa do użytkowania bez dodatkowych nakładów pieniężnych, w dobrym stanie technicznym oraz spełniająca standardy ppoż. i BHP. – Zamawiający powinien mieć zapewniony dostęp do miejsc parkingowych położonych w bezpośredniej bliskości przedmiotu najmu. – Zamawiający będzie miał możliwość umieszczenia w wynajmowanych pomieszczeniach sprzętu oraz aparatury laboratoryjnej niezbędnej do prowadzenia zaplanowanych prac B+R. Wszystkie wymagania powinny być spełnione na dzień złożenia przez Wykonawcę oferty.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij