Dostawa odczynników chemicznych

Dane organizatora UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
42-200 CZĘSTOCHOWA
JERZEGO WASZYNGTONA 4/8
Tel. 34 378 41 00
E-mail kancelaria@ajd.czest.pl
WWW www.ujd.edu.pl/
Województwo śląskie
Powiat Częstochowa
Treść zamówienia ODCZYNNIKI CHEMICZNE
dostawa odczynników chemicznych dla Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych Uniwersytetu Humanistyczno-Pr…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia ODCZYNNIKI CHEMICZNEdostawa odczynników chemicznych dla Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=bip.ujd.edu.pl_1666337382982
LINK do SIWZ http://bip.ujd.edu.pl/przetarg/3026/wnspt-z-29-2022
Osoba do kontaktu Dr hab. inż. Iwona Zawierucha, prof. UJD, e-mail: i.zawierucha@ujd.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia w ciągu 7 dni licząc od dnia otrzymania zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
42-200 CZĘSTOCHOWA
JERZEGO WASZYNGTONA 4/8

2022-10-24

Sposób składania ofert UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE, JERZEGO WASZYNGTONA 4/8, 42-200 CZĘSTOCHOWA Godzina: 15:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
WNSPT/Z/29/2022
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie zaprasza do złożenia ofert cenowych na:
ODCZYNNIKI CHEMICZNE
Zamówienie udzielane jest na podstawie art. 11 ust.5 pkt.1 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019).
I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych dla Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem zamawianych ilości został zawarty w załączniku nr 1- formularz cenowy.
3. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wad, bez wcześniejszej eksploatacji.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie do Zamawiającego zamawianych odczynników chemicznych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Miejsce dostawy: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza, Centrum Obsługi Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych, Al. Armii Krajowej 13/15, 42-200 Częstochowa, p. A-5
Termin realizacji: w ciągu 7 dni licząc od dnia otrzymania zamówienia.
II. Składanie ofert
Oferty cenowe należy składać na załączniku nr 1 (formularz cenowy), za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: i.zawierucha@ujd.edu.pl (dr hab. inż. Iwona Zawierucha,
prof. UJD).
Termin składania ofert upływa dnia 24.10.2022 roku o godz. 15.00
III. Kryteria wyboru
1. Dokonując wyboru oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniżej ceny brutto z wagą 100%. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na każde zadanie. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną (brutto) realizacji całości zamówienia – zadania, spośród ofert spełniających wymagania określone przez Zamawiającego.
2. W przypadku, gdy niemożliwy będzie wybór oferty najkorzystniejszej, z uwagi na to, iż zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych ofertach.
IV. Warunki płatności
1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po zrealizowaniu zamówienia i otrzymaniu faktury.
2. Termin płatności: min. 21 dni licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.
V. Osoby do kontaktu
1. Wykonawca może kontaktować się z osobą reprezentującą Zamawiającego:
Dr hab. inż. Iwona Zawierucha, prof. UJD, e-mail: i.zawierucha@ujd.edu.pl
2. Wszelkie zmiany oraz wyjaśnienia dotyczące niniejszego zamówienia, mogące mieć wpływ na złożenie oferty o udzieleniu zamówienia będą publikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.
VI. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij