Przedmiotem zamówienia jest zakup 2 sztuk komór laminarnych

Dane organizatora POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA
CZERWONEGO KRZYŻA 10
Województwo świętokrzyskie
Powiat Skarżysko-Kamienna
Treść zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup 2 sztuk komór laminarnych II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego w postępowaniu prowadzonym w ramach p…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup 2 sztuk komór laminarnych II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu pn. „Wzmocnienie Infrastruktury Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, w celu zwiększenia efektywności ich działania”. Oferent zobowiązany jest do skalkulowania i uwzględnienia w cenie przedmiotu zamówienia wszelkich kosztów dodatkowych, które mogą powstać przy jego realizacji, w tym kosztów transportu do laboratorium Zamawiającego, montażu, uruchomienia i instruktażu personelu w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń w siedzibie ZamawiającegoPowstaje w kontekście projektu POIS.11.03.00-00-0192/22 – Wzmocnienie Infrastruktury powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, w celu zwiększenia efektywności ich działania
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-20/pl20-2023-52772-164913.zip
LINK do SIWZ http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/164913
CPV 38.00.00.00
Wymagania Warunki i zakres zmian umowy określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego. Warunki, jakie musi spełniać oferent Typ Potencjał techniczny Opis Oferent powinien dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi prawidłowo zrealizować zamówienie Typ Wiedza i doświadczenie Opis Oferent powinien posiadajać doświadczenie zapewniające prawidłową i terminową realizację zamówienia Typ Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis Oferent powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową i terminową realizację zamówienia. Typ Dodatkowe warunki udziału Opis O udzielenie zamówienia nie może ubiegać się Wykonawca powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania w imieniu Zamawiającego zobowiązań, lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Typ Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń Opis Lista wymaganych dokumentów: 1) Formularz ofertowy – stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 2) Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja Techniczna – stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 3) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 4) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania stanowiący załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 5) Projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do zapytania ofertowego 6) Dokumenty, z których wynika uprawnienie do podpisania oferty
Osoba do kontaktu Ewelina Adamczyk
412511868 sekretariat.psse.skarzysko@sanepid.gov.pl
Miejsce i termin składania ofert POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA
CZERWONEGO KRZYŻA 10

2023-07-14

Sposób składania ofert Dane adresowe ogłoszeniodawcy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Czerwonego Krzyża 10, 26-110 Skarżysko-Kamienna, : ; Osoby do kontaktu: Ewelina Adamczyk, tel.: 412511868, e-mail: sekretariat.psse.skarzysko@sanepid.gov.pl Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2023-07-03 – data publikacji, 2023-07-14 – termin składania ofert, – planowany termin podpisania umowy
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena brutto 100 % = 100 pkt. lp= cmin/ cof x lmax lp– liczba punktów oferty ocenianej (spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu) cmin– cena najtańszej oferty cof ─ cena rozpatrywanej oferty lmax – maksymalna liczba punktów, możliwych do uzyskania w ramach kryterium
Uwagi Powstaje w kontekście projektu
POIS.11.03.00-00-0192/22 – Wzmocnienie Infrastruktury powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, w celu zwiększenia efektywności ich działania
Zamówienia uzupełniające
null
Warunki zmiany umowy
Warunki i zakres zmian umowy określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.
Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup 2 sztuk komór laminarnych II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu pn. „Wzmocnienie Infrastruktury Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, w celu zwiększenia efektywności ich działania”. Oferent zobowiązany jest do skalkulowania i uwzględnienia w cenie przedmiotu zamówienia wszelkich kosztów dodatkowych, które mogą powstać przy jego realizacji, w tym kosztów transportu do laboratorium Zamawiającego, montażu, uruchomienia i instruktażu personelu w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń w siedzibie Zamawiającego
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij