Dostawa spektrometru gamma

Dane organizatora WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZECINIE
70-632 SZCZECIN
SPEDYTORSKA 6/7
Tel. 91 462 45 69
Fax. 91 462 46 40
E-mail kancelaria.wsse.szczecin@sanepid.gov.pl
WWW www.gov.pl/web/wsse-szczecin
Województwo zachodniopomorskie
Powiat Szczecin
Treść zamówienia Dostawa spektrometru gamma

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa spektrometru gammaPrzedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja urządzenia – spektrometr gamma.Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja urządzenia – spektrometr gamma. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w Załączniku nr 7 do SWZ. Urządzenie powinno być wyposażone we wszystkie niezbędne elementy potrzebne do jego uruchomienia i pracy u odbiorcy, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia podłóg i ścian, sufitów, drzwi itp., aby nie zostały uszkodzone lub zabrudzone przy wnoszeniu i montażu sprzętu. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku zaistnienia uszkodzeń wynikłych z Jego winy.
Specyfikacja https://platformazakupowa.pl/pn/wsse_szczecin/proceedings
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/783305
CPV 38.34.10.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w Sekcji VI.3 pkt. 3 lit a Ogłoszenia, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że NIE otwarto jego likwidacji, NIE ogłoszono upadłości, jego aktywami NIE zarządza likwidator lub sąd, NIE zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza NIE jest zawieszona ani NIE znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.b) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o których mowa w Sekcji VI.3 pkt. 3 lit. c Ogłoszenia, składa informację z odpowiedniego rejestru, TAKiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku TAKiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w Sekcji VI.3 pkt. 3 lit. c Ogłoszenia.2. Dokument, o którym mowa w Sekcji III.1.1 pkt. 1 lit. a, powinien być wystawiony NIE wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. Dokument, o którym mowa w Sekcji III.1.1 pkt. 1 lit. b, powinien być wystawiony NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, NIE wydaje się dokumentów, o których mowa w Sekcji III.1.1 pkt. 1 Ogłoszenia, lub gdy dokumenty te NIE odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania NIE ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis pkt. 2 w Sekcji III.1.1 Ogłoszenia stosuje się.III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:1. Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku okoliczności wskazanych w §8 oraz §8(1) projektu umowy.
Osoba do kontaktu Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Szczecinie Spedytorska 6/7 Szczecin 70-632 Damian Redliński +48 914624060 administracja.wsse.szczecin@sanepid.gov.pl https://www.gov.pl/web/wsse-szczecin https://www.gov.pl/web/wsse-szczecin
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 120
Miejsce i termin składania ofert WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZECINIE
70-632 SZCZECIN
SPEDYTORSKA 6/7

2023-07-27

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsse_szczecin Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsse_szczecin Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 09:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 24/10/2023
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Uwagi 2023/S 124-394207
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Szczecinie
Adres pocztowy: Spedytorska 6/7
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS:
PL Polska
Kod pocztowy: 70-632
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Damian Redliński
E-mail:
administracja.wsse.szczecin@sanepid.gov.pl
Tel.: +48 914624060
Adresy internetowe:
Główny adres:
https://www.gov.pl/web/wsse-szczecin
Adres profilu nabywcy:
https://www.gov.pl/web/wsse-szczecin

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/wsse_szczecin
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://platformazakupowa.pl/pn/wsse_szczecin
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa spektrometru gamma

II.1.2) Główny kod CPV
38341000 Aparatura do mierzenia promieniowania

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja urządzenia – spektrometr gamma.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: NIE

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szczecin

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja urządzenia – spektrometr gamma.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w Załączniku nr 7 do SWZ.
Urządzenie powinno być wyposażone we wszystkie NIEzbędne elementy potrzebne do jego uruchomienia i pracy u odbiorcy, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia podłóg i ścian, sufitów, drzwi itp., aby NIE zostały uszkodzone lub zabrudzone przy wnoszeniu i montażu sprzętu. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku zaistnienia uszkodzeń wynikłych z Jego winy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w Sekcji VI.3 pkt. 3 lit a Ogłoszenia, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że NIE otwarto jego likwidacji, NIE ogłoszono upadłości, jego aktywami NIE zarządza likwidator lub sąd, NIE zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza NIE jest zawieszona ani NIE znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
b) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o których mowa w Sekcji VI.3 pkt. 3 lit. c Ogłoszenia, składa informację z odpowiedniego rejestru, TAKiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku TAKiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w Sekcji VI.3 pkt. 3 lit. c Ogłoszenia.
2. Dokument, o którym mowa w Sekcji III.1.1 pkt. 1 lit. a, powinien być wystawiony NIE wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. Dokument, o którym mowa w Sekcji III.1.1 pkt. 1 lit. b, powinien być wystawiony NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, NIE wydaje się dokumentów, o których mowa w Sekcji III.1.1 pkt. 1 Ogłoszenia, lub gdy dokumenty te NIE odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania NIE ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis pkt. 2 w Sekcji III.1.1 Ogłoszenia stosuje się.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku okoliczności wskazanych w §8 oraz §8(1) projektu umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/07/2023
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 24/10/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 27/07/2023
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:
Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy –
https://platformazakupowa.pl/pn/wsse_szczecin

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który NIE podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie: art. 108 ust. 1 ustawy Pzp; art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp; art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 129, ze zm.) ; art. 5k Rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawca składa wraz z ofertą:
a) oświadczenie na formularzu jednolitego dokumentu zamówienia (JEDZ). W przypadku składania oferty wspólnej oświadczenie JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie
b) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
6 / 7
na Ukrainę. W przypadku składania oferty wspólnej oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie.
c) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia na podstawie okoliczności wskazanych w art. 5k Rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. Uwaga: W przypadku składania oferty wspólnej oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie.
3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, NIE krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj.:
a) odpisu lub informacji z KRS lub z CEIDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonych NIE wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną,
b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną,
c) Informacji z KRK sporządzonej NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp i art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,
d) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5 i 6 ustawy Pzp.
4. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, jest umocowana do jego reprezentowania wykonawca składa wraz z ofertą:
a) odpis lub informację z KRS, CEIDG lub innego właściwego rejestru. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z wykonawców zobowiązany jest do złożenia ww. dokumentów.
b) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w jego imieniu działa osoba, której umocowanie do reprezentowania NIE wynika z dokumentów, o których mowa wyżej.
5. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP, Wykonawca składa dokument lub dokumenty określone w Sekcji III.1.1
6. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia na podstawie art. 257 pkt. 1 ustawy Pzp jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, NIE zostaną mu przyznane.
7. Przewiduje się zastosowanie procedury o której mowa w art. 139 ust. 1 Pzp

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krwajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp przysługują wykonawcom oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krwajowa Izba Odwoławcza – Biuro Odwołań
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy:
https://www.uzp.gov.pl/kio/strona-glowna

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/06/2023
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
const toggleMenu = event => {
if (event.target.href) {
document.getElementById(menu-toggle).click();
}
};
mybutton = document.getElementById(“scroll-text”);
window.onscroll = function() {scrollFunction()};
function scrollFunction() {
if (document.body.scrollTop > 23 document.documentElement.scrollTop > 23) {
mybutton.style.display = “block”;
} else {
mybutton.style.display = “none”;
}
}
new Clipboard(.clipboardable);
var permaLinkModal = $(#permaLinkModal);
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
124
2023
Następna aktualizacja:
03/07/2023
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Relacje z Wielką Brytanią
Co nowego w witrynie?
 

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij