Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

Dane organizatora UNIWERSYTET RZESZOWSKI
35-959 RZESZÓW
TADEUSZA REJTANA 16C
Tel. 17 872 10 00
E-mail info@univ.rzeszow.pl
WWW www.ur.edu.pl
Województwo podkarpackie
Powiat Rzeszów
Treść zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego niezbędnego do realizacji projektu pn. “Pozyskiwanie z mszyc mikroorgan…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego niezbędnego do realizacji projektu pn. “Pozyskiwanie z mszyc mikroorganizmów o wysokim potencjale produkcyjnym oleamidu” w ramach grantu Podkarpackiego Centrum Innowacji na projekt nr N3_084 o nazwie „Pozyskiwanie z mszyc mikroorganizmów o wysokim potencjale produkcyjnym oleamidu”. Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 2.Powstaje w kontekście projektu RPPK.01.02.00-18-0085/17 – Podkarpackie Centrum Innowacji
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-20/pl20-2022-38775-137014.zip
LINK do SIWZ http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/137014
CPV 33.69.65.00, 33.79.30.00, 38.00.00.00
Wymagania Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następstwie siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia (niemożność zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom, na które Strona nie ma wpływu i której nie można przypisać drugiej Stronie), w tym m.in. katastrofa naturalna, katastrofalne działanie, ustanowienie stanu klęski żywiołowej, epidemia, ograniczenia z powodu kwarantanny, strajk, zamieszki uliczne, pożar, eksplozja, wojna, atak terrorystyczny, nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne lub wewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy; jeżeli siła wyższa uniemożliwia lub przewiduje się, że uniemożliwi którejkolwiek ze Stron wykonanie dostawy bądź pozostałych zobowiązań wynikających z umowy, to Strona ta powiadomi drugą stronę o zaistniałym wydarzeniu lub okolicznościach i wyszczególni zobowiązania, których wykonanie będzie uniemożliwione w ich wyniku; powiadomienie to zostanie przekazane niezwłocznie od momentu powzięcia wiedzy o wydarzeniach bądź okolicznościach. Warunki, jakie musi spełniać oferent Typ Dodatkowe warunki udziału Opis Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Dostawcy, którzy: 1. są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; 2. podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835). Typ Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń Opis 1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz oferty” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Dostawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Dostawcy (dotyczy również ofert wysłanych drogą mailową). 2. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o braku powiązań osobowo-kapitałowych. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego. 3. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o spełnieniu warunków zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego. 4. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie ustawy sankcyjnej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do niniejszego zapytania ofertowego.
Osoba do kontaktu Beata Ciak
790 498 995 bciak@ur.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Planowany termin podpisania umowy 2022-12
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET RZESZOWSKI
35-959 RZESZÓW
TADEUSZA REJTANA 16C

2022-12-08

Sposób składania ofert Dane adresowe ogłoszeniodawcy: Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów, : ; Osoby do kontaktu: Anita Zapałowska, tel.: 784 702 111, e-mail: azapalowska@ur.edu.pl Godzina: 23:59
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2022-12-01 – data publikacji, 2022-12-08 – termin składania ofert, 2022-12 – planowany termin podpisania umowy
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena – 50% p1 = cn / cb x 50 gdzie: p1 – liczba punktów uzyskanych przez dostawcę w kryterium cn – cena najniższej oferty (spełniającej wszystkie wymogi) cb – cena oferty badanej skala punktów: 0-50 pkt. obliczenie będzie dokonywane z dokładnością do 2 miejsc po przecinku termin dostawy – 50% p2 = tn / tb x 50 gdzie: p2 – liczba punktów uzyskanych przez dostawcę w kryterium tn – najkrótszy termin dostawy wśród wszystkich ofert tb – termin dostawy z oferty badanej skala punktów: 0-50 pkt. obliczenie będzie dokonywane z dokładnością do 2 miejsc po przecinku
Uwagi Powstaje w kontekście projektu
RPPK.01.02.00-18-0085/17 – Podkarpackie Centrum Innowacji
Zamówienia uzupełniające
null
Warunki zmiany umowy
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następstwie siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia (niemożność zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom, na które Strona nie ma wpływu i której nie można przypisać drugiej Stronie), w tym m.in. katastrofa naturalna, katastrofalne działanie, ustanowienie stanu klęski żywiołowej, epidemia, ograniczenia z powodu kwarantanny, strajk, zamieszki uliczne, pożar, eksplozja, wojna, atak terrorystyczny, nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne lub wewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy; jeżeli siła wyższa uniemożliwia lub przewiduje się, że uniemożliwi którejkolwiek ze Stron wykonanie dostawy bądź pozostałych zobowiązań wynikających z umowy, to Strona ta powiadomi drugą stronę o zaistniałym wydarzeniu lub okolicznościach i wyszczególni zobowiązania, których wykonanie będzie uniemożliwione w ich wyniku; powiadomienie to zostanie przekazane niezwłocznie od momentu powzięcia wiedzy o wydarzeniach bądź okolicznościach.
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego niezbędnego do realizacji projektu pn. “Pozyskiwanie z mszyc mikroorganizmów o wysokim potencjale produkcyjnym oleamidu” w ramach grantu Podkarpackiego Centrum Innowacji na projekt nr N3_084 o nazwie „Pozyskiwanie z mszyc mikroorganizmów o wysokim potencjale produkcyjnym oleamidu”. Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 2.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij