Dostawa mikroskopu biologiczego trinokular

Dane organizatora WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ
15-351 BIAŁYSTOK
WIEJSKA 45A
Tel. 85 746 90 50
Fax. 85 746 90 57
E-mail wi.sekretariat@pb.edu.pl
WWW www.wi.pb.edu.pl
Województwo podlaskie
Powiat Białystok
Treść zamówienia dostawa mikroskopu biologiczego trinokular wraz z kamerą-1 zestaw

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia dostawa mikroskopu biologiczego trinokular wraz z kamerą-1 zestaw
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=pb.ezamawiajacy.pl_1669974229708
LINK do SIWZ http://pb.ezamawiajacy.pl/pn/pb/demand/notice/lowcost/current/list?USER_MENU_HOVER=lowcostCurrentNoticePublicList
CPV 38.63.40.00
Osoba do kontaktu Marta Gudel
Wymagany termin realizacji zamówienia do 30.12.2022
Miejsce i termin składania ofert WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ
15-351 BIAŁYSTOK
WIEJSKA 45A

2022-12-07

Sposób składania ofert WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ, WIEJSKA 45A, 15-351 BIAŁYSTOK Godzina: 09:45
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Cena – waga 100 %.:100.0
Uwagi 2. PROCEDURA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1) Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zwanego dalej Zapytaniem, dla którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.).
2) Komunikacja odbywać się będzie w formie elektronicznej – za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet pod adresem internetowym https:/pb.ezamawiajacy.pl/oraz poczty elektronicznej-……………….@pb.edu.pl,
na zasadach określonych w Zapytaniu.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1) Kod CPV: 38634000-8- Mikroskopy optyczne
2) Przedmiotem zamówienia jest: dostawa mikroskopu biologiczego trinokular wraz z kamerą-1 zestaw
Specyfikacja techniczna mikroskopu:
• nasadka trinokularowa typu Siedentopf, obrotowa w zakresie 360stopn., podział światła w nasadce 100:0/20:80, tubusy okularowe ustawione pod kątem 30stopn., odległość między źrenicami regulowana w zakresie 55-75 mm
• dwa okulary o powiększeniu 10x i polu widzenia 20 mm z regulacją dioptryjną +/-5D
• misa rewolwerowa pięciogniazdowa, pochylona do tyłu
• korygowany na nieskończoność obiektyw klasy planachromatycznej o powiększeniu 10x/0.25 z odległością roboczą 17.4 mm, bezołowiowy, z gwintem w standardzie RMS
• stolik mechaniczny o wymiarach 140 x 135 mm, z wbudowanymi pokrętłami ruchu w osiach XY w zakresie 76 x 50 mm, z uchwytem na preparat
• kondensor Abbego N.A. 1.25 ze szczeliną na wsuwkę i przysłoną irysową
• współosiowe pokrętła zgrubnego i precyzyjnego ustawiania ostrości, zakres ruchu stolika w osi Z 25 mm z precyzją 2 μm
• możliwość ustawienia blokady górnego położenia stolika umożliwiającej szybki powrót do płaszczyzny ostrości po wymianie preparatu
• gniazdo na filtr umieszczone nad górną soczewką układu oświetlacza
• oświetlacz do światła przechodzącego LED 3W z regulacją intensywności
• ażurowa konstrukcja umożliwiająca wygodne przenoszenie mikroskopu
• wyposażenie mikroskopu:
– pokrowiec przeciw kurzowy,
– przewód zasilający,
– klucz imbusowy,
– olejek immersyjny (5 ml),
– uchwyt na przewód,
– adapter do kamery o powiększeniu 0.35x ze złączem C-mount
Specyfikacja techniczna kamery:
• typ sensora:sCMOS1/2.8
• przekątna sensora-część obrazująca: 6.44 mm
• rozdzielczość przechwytywanych zdjęć: 3MP
• rozdzielczość obrazu przechwytywanego na żywo: 2048 x 1536 pix, 1920 x 1080 pix
• wielkość piksela 2.5 μmx 2.5 μm
• interfejs: USB. 3.1•szybkość pracy kamery: do 60 klatek na sekundę przy obu rozdzielczościach
• czas ekspozycji: od 21 μs do 2 s
• temperatura otoczenia:-10stopn.C do +60stopn.C•maksymalny współczynnik sygnału do szumu: 0.15 mV przy 1/30 s
• czułość: 600 mV(G) przy 1/30 s
• wymagany system operacyjny: Windows 7/8/10, MAC OSX, Linux lub lepszy
• minimalne wymagania systemowe: procesor 2GHz dwurdzeniowy, pamięć RAM 2GB, pamięć Video minimum 512 MB
• złącze: c-mount
• zasilanie: 5V (poprzez interfejs USB)
• wyposażenie: pierścień dystansujący, przewód USB 3.1, płytka kalibracyjna 4-punktowa z mikrometrem liniowym, oprogramowanie w języku polskim dla Windows/OSX/Linux (funkcje oprogramowania: przechwytywanie obrazu na żywo, wykonywanie i zapisywanie zdjęć i filmów, wykonywanie standardowych pomiarów 2Dw obrazie na żywo i na zdjęciach, edycja parametrów wyświetlanego obrazu, balans bieli, automatyczny i manualny czas ekspozycji, ustawienia kalibracji do wykonywania pomiarów
3) Możliwość składanie ofert częściowych-TAK/NIE (niepotrzebne skreślić).
4) Termin realizacji: do 30.12.2022
5) Termin płatności: do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania faktury.
6) Okres gwarancji: 12 miesiące
4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki (o ile dotyczy): nie dotyczy
5. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ
Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała:
1) Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru-zał. nr 1 do Zapytania).
2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych lub innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
3) Podpisane oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.
4) Inne: nie dotyczy
6. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, pytania, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet poprzez zakładkę Korespondencja lub przy pomocy poczty elektronicznej na adresie e-mail: ……………@pb.edu.pl. W tytule wiadomości e-mail należy podać numer referencyjny sprawy, której ona dotyczy.
2) Ofertę sporządzona się w języku polskim, zgodnie z treścią Formularza ofertowego, którego wzór stanowi załącznik do Zapytania. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy.
3) Oferta (formularz ofertowy) oraz pozostałe dokumenty składane wraz z ofertą powinny zostać złożone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Jeśli Wykonawca nie dysponuje takimi podpisami, Zamawiający dopuszcza również złożenie oferty w postaci kopii (skanów) dokumentów podpisanych przez osoby upoważnione.
4) Załączanie dokumentów odbywa się przy użyciu funkcjonalności Dodaj dokument w sekcji Dokumenty
w zakładce Oferta i wybraniu docelowego pliku który ma zostać wczytany. Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację.
5) Zamawiający dopuszcza również złożenie oferty w formie pisemnej-przez dostarczenie jej w zamkniętej kopercie,
w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści. Koperta/opakowanie z ofertą/ powinna być oznaczona co najmniej w określenie OFERTA oraz numer referencyjny sprawy, której dotyczy (jeśli jednostka przeprowadzająca procedurę zapytania ofertowego chce dopuścić taką możliwość);
6) Wymagania techniczne oraz organizacyjne, dotyczące komunikacji Zamawiającego z Wykonawcami, zasady funkcjonowania platformy zakupowej Marketplanet, a także sposób składania ofert oraz zamieszczania przez Wykonawców wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień, oraz innych informacji określa Instrukcja dla Wykonawców, dostępna na Platformie Zakupowej Marketplanet w zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego.
7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1) Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1) Ofertę należy złożyć na Platformie Zakupowej Marketplanet w zakładce OFERTY do dnia ………………. r. do godz. ……………….
2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu ………………….. r. o godz. ………………..
W przypadku składania oferty w formie pisemnej (jeśli jednostka przeprowadzająca procedurę zapytania ofertowego dopuściła taką możliwość):
1) Miejsce oraz termin składania ofert: Politechnika Białostocka,…………………………………………….. (nazwa jednostki prowadzącej postępowanie): ……………….….. r. godz. ………….
2) Miejsce oraz termin otwarcia ofert: Politechnika Białostocka,…………………………………………. (nazwa jednostki prowadzącej postępowanie): …………….…….. r. godz. ………….
9. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami: Cena – waga 100 %.
2) Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia (koszt transportu, ew. ubezpieczenia, itp.) z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.
3) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów (o ile zostały określone).
4) O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi poprzez upublicznienie na Platformy Zakupowej Marketplanet informacji
o wyborze oferty najkorzystniejszej.
10. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:
1) Zmiany terminu składania ofert;
2) Nieudzielenia odpowiedzi na pytania Wykonawców;
3) Zmiany treści Zapytania;
4) Poprawienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w ofercie;
5) Wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty;
6) Wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty o wymagane dokumenty i oświadczenia;
7) Odrzucenia oferty;
8) Przeprowadzenia negocjacji z wybranym przez siebie Wykonawcą, w przypadku braku ofert lub gdy wszystkie oferty podlegają odrzuceniu;
9) Przeprowadzenia negocjacji cenowych z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia.
10) Unieważnienia Zapytania bez podania przyczyny (na każdym etapie postępowania) i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
11. ZMIANY W UMOWIE (jeżeli dotyczy)
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku:
1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym przepisów podatkowych) w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
2) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności instytucją Zarządzającą, Pośredniczącą, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia;
3) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej, w szczególności w zakresie sprawozdawczości.
2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian do niniejszej umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy dotyczących:
1) terminu wykonania zamówienia oraz realizacji poszczególnych etapów,
2) jakości lub parametrów zaoferowanego przedmiotu umowy
3. Zmiany, o których mowa w punkcie 2.2 mogą być dokonane w następujących przypadkach:
1) konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia z powodu:
a) działania siły wyższej, tj. nadzwyczajnego zdarzenia lub okoliczności, których nie można było przewidzieć ani im zapobiec;
b) zaistnienia okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, gdy wykonywanie zamówienia nie było możliwe lub Wykonawca miał w istotny sposób utrudnione możliwości w spełnianiu świadczenia (Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z uzasadnionym wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania zamówienia);
c) z przyczyn zależnych od Zamawiającego;
d) jeżeli zmiany są niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
2) gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
4. Do wprowadzenia jakichkolwiek zmian niezbędne jest wyrażenie zgody przez Strony w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
5. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z tym zastrzeżeniem, że żaden z powyższych zapisów nie obliguje Zamawiającego do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany, a jedynie wprowadza taką możliwość. Strona wnioskująca o zmianę Umowy, przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do Umowy.
6. Zmiana musi być uzasadniona prawidłową realizacją przedmiotu umowy.
7. Zmiany umowy przewidziane powyżej dopuszczalne są w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie.
8. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej Umowie nie może nastąpić później niż 3 dni kalendarzowe od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w Umowie.
9. Nie stanowi zmiany Umowy: zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu między Stronami
12. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego (Politechniki Białostockiej) oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Zamawiający (Politechnika Białostocka) prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://pb.ezamawiajacy.pl.
2) Klauzula informacyjna z art. 13 RODO stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
13. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:
1) Formularz ofertowy-Załącznik nr 1;
2) Klauzula informacyjna RODO – Załącznik nr 2.
3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu. 4) Wzór umowy
…………………………………………………………………………………
Data i podpis Wnioskodawcy /
przedstawiciela wnioskodawcy
dokonującego opisu przedmiotu zamówienia …………………………………………………………………………………
Data i podpis kierownika jednostki
(lub jego zastępcy)
przeprowadzającej procedurę zapytania ofertowego
Załącznik nr 2 do Zapytania
Zamawiający:
Politechnika Białostocka,
ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok
Informacja Administratora-zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO)
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok,
tel.: 85 746 90 00, www.bip.pb.edu.pl (dalej Uczelnia).
2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@pb.edu.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w procedurze zapytania ofertowego w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być dostawy usług informatycznych administratora, obsługa prawna administratora, osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę
o dostępnie do informacji publicznej oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności zgodnie
z przepisami dotyczącymi archiwizacji.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
– dostępu do treści swoich danych-na podstawie art. 15 RODO,
– prawo do sprostowania danych-na podstawie art. 16 RODO,
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych-na podstawie art. 18 RODO.
Nie przysługuje Pani/Panu prawo do: usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b,d,e), przenoszenia danych osobowych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
7. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie skutkować odrzuceniem oferty lub wykluczeniem oferenta z udziału w postepowaniu.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania,
o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.
Ponadto Wykonawca winien w imieniu i na rzecz Administratora wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu (Administratorowi), chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust.5 RODO.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij