Pobranie i wykonanie pomiarów próbek wody pitnej

Dane organizatora KOMENDA GŁÓWNA POLICJI W WARSZAWIE
02-642 WARSZAWA
PUŁAWSKA 148/150
Tel. 22 621 02 51
Fax. 22 601 29 21
E-mail sip@policja.gov.pl
WWW www.policja.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Pobranie i wykonanie pomiarów próbek wody pitnej pod kqtem występowania żelaza oraz bakterii legionelli w obiektach użytkowanych przez KGP

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Pobranie i wykonanie pomiarów próbek wody pitnej pod kqtem występowania żelaza oraz bakterii legionelli w obiektach użytkowanych przez KGP
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=kgpolicja.ezamawiajacy.pl_1677238403728
LINK do SIWZ http://kgpolicja.ezamawiajacy.pl/pn/kgpolicja/demand/notice/public/86098/details
Osoba do kontaktu Karol Godzwa-22 601 18 10/667 631 617
Jakub Nowicki-22 601 16 85
Wymagany termin realizacji zamówienia 10 dni roboczych od daty otrzymania zlecenia.
Miejsce i termin składania ofert KOMENDA GŁÓWNA POLICJI W WARSZAWIE
02-642 WARSZAWA
PUŁAWSKA 148/150

2023-03-02

Sposób składania ofert KOMENDA GŁÓWNA POLICJI W WARSZAWIE, PUŁAWSKA 148/150, 02-642 WARSZAWA Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi Warszawa, dnia <2.02.2023 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
spr. nr Cir –
/23/KG
1. Nazwa i adres Zamawiającego
Komenda Główna Policji
ul. Puławska 148/152
02-624 Warszawa
Regon 012137497, NIP 521 -31 -72-762
2. Nazwa przedmiotu zamówienia publicznego:
Pobranie i wykonanie pomiarów próbek wody pitnej pod kqtem występowania żelaza oraz bakterii legionelli w obiektach użytkowanych przez KGP, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).
3. Opis przedmiot zamówienia publicznego:
Zamówienie obejmuje pobranie i wykonanie pomiarów wody pitnej pod kątem występowania żelaza oraz bakterii legionelli w 15 obiektach Komendy Głównej Policji w miejscach gdzie woda dostarczana jest przez wodociągi tj. 36 ujęć. Zgodnie z załącznikiem nr 2 (parametry grupy B) dla żelaza oraz załącznikiem nr 6 dla legionelli Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).
4. Termin realizacji zamówienia publicznego
10 dni roboczych od daty otrzymania zlecenia.
5. Miejsce i sposób uzyskania dodatkowych informacji i dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz określenie osoby upoważnionej do kontaktu z wykonawcami:
Niniejsze zapytanie zostaje umieszczone na Platformie Marketplanet httos://kgnolicja.eza rnawiaiacv.pl Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
Dodatkowe informacje udzielane są przez:
Wydział Inwestycji i Remontów BLP KGP
Karol Godzwa-22 601 18 10/667 631 617
Jakub Nowicki-22 601 16 85
6. Kryteria wyboru ofert
100% cena
Strona 1 z 3
7. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia publicznego, w zakresie wymaganych dokumentów i oświadczeń (np. zezwolenia, koncesje, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego).
-doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia
-odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert (dostarczyć przy podpisywaniu zlecenia).
8. Istotne postanowienia realizacji prac.
– Wykonawca winien w trybie pilnym po podpisaniu zlecenia dostarczyć listę osób przewidzianych do realizacji zadania zawierającą imię, nazwisko wraz z nr dowodu osobistego (lub paszportu) w celu nadania uprawnień do wejścia na teren obiektu. W celu umożliwienia wjazdu samochodu Wykonawca winien podać nr rejestracyjny oraz markę samochodu.
– Zamawiający zapłaci wyłącznie za faktycznie zrealizowane badania próbek (wartość wyliczona zgodnie z ofertą).
– Potwierdzenie odbioru i wykonania przedmiotu zlecenia następuje na podstawie protokołu odbioru końcowego podpisanego przez przedstawicieli obu stron bez zastrzeżeń.
9. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania zlecenia, jeżeli taki warunek został postawiony.
nie dotyczy
10. Warunki gwarancji i rękojmi.
Nie dotyczy.
11. Płatności
Zgodnie z art. 257 ustawy Pzp Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
Należność za wykonaną usługę, zostanie opłacona przelewem przez Komendę Główną Policji w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT.
12. Kary
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
1) w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) wynagrodzenia brutto określonego w zleceniu z tytułu odstąpienia od zlecenia w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zlecenia, zgodnie z terminem określonym w zleceniu w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki nie więcej niż 20% (dwadzieścia procent).
Strona 2 z 3
13. Sposób przygotowania oferty.
Ofertę należy złożyć na zasadach obowiązujących na platformie zakupowej MarketPlanet oraz w formie pisemnej w języku polskim z zastosowaniem druku formularz ofertowy stanowiącym załącznik do przedmiotowego postępowania.
14. Miejsce i termin złożenia ofert.
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym do dnia…….2023 r. do godz. 12.00, na zasadach
obowiązujących na platformie MarketPlanet kgpolicja.ezamawiajacy.pl
15. Informacja o możliwości przeprowadzenia negocjacji z wykonawcami spełniającymi wymogi Zamawiającego:
Zamawiający nie przewiduje negocjacji z wykonawcami.
naczelnik
WESTYCJ11 REMONTÓW KGP •, \ i OG1STYKI POLICJI • ■, PY.GLÓWNIJP0LICJI
(data, podpis i imienna pieczątka)
Załączniki 1 1 kartka
1. Formularz ofertowy
Strona 3 z 3
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij