Dostawa komory klimatycznej

Dane organizatora INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ W WARSZAWIE
00-611 WARSZAWA
FILTROWA 1
Tel. 22 825 04 71
E-mail ci@itb.pl
WWW www.itb.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Dostawa komory klimatycznej do badania odporności wyrobów budowlanych na wpływ wysokiej temperatury wraz z jej instalacją i uruchomieniem.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa komory klimatycznej do badania odporności wyrobów budowlanych na wpływ wysokiej temperatury wraz z jej instalacją i uruchomieniem.Zakres zamówienia obejmuje:a) dostawę komory: Warszawa ul. Ksawerów 21 Budynek Z, I piętro,b) zainstalowanie i uruchomienie komory,c) przeszkolenie i instruktaż (w tym BHP), w języku polskim, pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego do obsługi komory,d) dostarczenie wraz z komorą: instrukcji obsługi w języku polskim, dokumentu gwarancji (min 24 miesiące), dokumentów potwierdzających zgodność komory z zamówieniem (świadectwo producenta, deklaracje zgodności CE, karta katalogowa).Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wymaganych parametrów technicznych komory po jej dostarczeniu i zainstalowaniu. Kontrola może obejmować sprawdzenie wymaganych zaświadczeń/dokumentów oraz wykonanie przez Laboratorium Wzorcujące ITB pomiarów kontrolnych dla wymaganych parametrów np. temperatury, wilgotności – planowane punkty pomiarowe: temp. -30oC, -20oC, 23 oC, 40 oC, 70oC, 100 oC, 140oC oraz temp. 70oC i 90% wilg. wzgl. temp. 40oC i 95% wilg. wzgl. temp. 30oC i 90% wilg. wzgl. temp. 23oC i 85% wilg. wzgl. temp. 70oC i 20% wilg. wzgl. temp. 30oC i 40% wilg. wzgl. Przewidywany czas sprawdzania komory do 5 tygodni. Pozytywne wyniki kontroli i przeprowadzonych przez Laboratorium Wzorcujące ITB pomiarów oraz przekazanie w/w dokumentów i szkolenie będą podstawą do podpisania protokołu odbioru komory. TO.260.01TA.2023
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=itb.ezamawiajacy.pl_1677166206240
LINK do SIWZ http://itb.ezamawiajacy.pl/pn/itb/demand/notice/public/86038/details
CPV 38.54.00.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 1 Art. 109 ust. 1 pkt 4 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak 5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. 9.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tj.: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 4) zdolności technicznej lub zawodowej: O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował, co najmniej 1 zamówienie tj. dostarczył komorę klimatyczną, o wartości co najmniej 80.000,00 zł netto. W celu spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu Wykonawca (lub ewentualnie członkowie Konsorcjum), którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, powinien przedstawić wykaz dostaw wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie zgodnie z formularzem ROZDZIAŁ II.4. 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodne z treścią formularza zamieszczonego w Rozdziale II.2 SWZ. Odpis lub informacja z KRS lub CEiDG w zakresie określonym w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykazu wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o których mowa w punkcie 9.1 ppkt. 4) według formularza zamieszczonego w Rozdziale II.4 SWZ (Formularz ”Doświadczenie”) oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Karta katalogowe lub inny równoważny dokument potwierdzający zgodność oferowanego urządzenia z SWZ, a w przypadku, w którym dany dokument nie odnosi się do danej cechy wskazanej w OPZ (nie jest sprzeczny) do złożenia oświadczenia własnego (Wykonawcy) o spełnieniu pozostałych cech (dopuszczalna wersja w języku angielskim). Jeżeli wykonawca nie złoży ww. przedmiotowego środka dowodowego lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, zgodnie z art. 107 ust 2 ustawy Pzp. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Karta katalogowe lub inny równoważny dokument potwierdzający zgodność oferowanego urządzenia z SWZ, a w przypadku, w którym dany dokument nie odnosi się do danej cechy wskazanej w OPZ (nie jest sprzeczny) do złożenia oświadczenia własnego (Wykonawcy) o spełnieniu pozostałych cech (dopuszczalna wersja w języku angielskim). Jeżeli wykonawca nie złoży ww. przedmiotowego środka dowodowego lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, zgodnie z art. 107 ust 2 ustawy Pzp. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 11.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 11.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu natomiast warunki udziału w postępowaniu mają być spełnione łącznie. Zapisy punktu 9.1 stosuje się odpowiednio. 11.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w punkcie 10.1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z pkt. 11 SWZ 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611, Warszawa, woj. mazowieckie, państwo PL, e-mail zamowienia@itb.pl
Adres strony internetowej (URL): www.itb.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 196 dni
Miejsce i termin składania ofert INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ W WARSZAWIE
00-611 WARSZAWA
FILTROWA 1

2023-03-03

Sposób składania ofert Oferty powinny być złożone za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego. Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2023-04-01
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 100
Uwagi 2023/BZP 00107573/01

Dostawy
Dostawa komory klimatycznej do badania odporności wyrobów budowlanych na wpływ wysokiej temperatury wraz z jej instalacją i uruchomieniem.
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Techniki Budowlanej
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000063650
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Filtrowa 1
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-611
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 – Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@itb.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.itb.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa komory klimatycznej do badania odporności wyrobów budowlanych na wpływ wysokiej temperatury wraz z jej instalacją i uruchomieniem.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f49c5168-b364-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00107573
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-23
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://itb.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: Zgodnie z pkt 6 SWZ
6.1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:
elektronicznie na adres e-mail: zamowienia@itb.pl lub za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://itb.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”.
6.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu wniosków o wyjaśnienie treści SWZ przekazywanych na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 6.10. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf , xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
6.11. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
6.11.1. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
6.11.2. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia PE i RE 679/ 2016 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) Zamawiający informuje, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę jest Instytut Techniki Budowlanej z siedzibą w 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Instytut Techniki Budowlanej; 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1; telefon 22 5796466; adres email: iod@itb.pl
3. Dane osobowe Pani/Pana udostępnione przez Wykonawcę przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Dostawa komory klimatycznej do badania odporności wyrobów budowlanych na wpływ wysokiej temperatury wraz z jej instalacją i uruchomieniem”. Podstawa prawna przetwarzania rozporządzenie PE i RE 679/ 2016 RODO art. 6 ust. 1 lit. c.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710), dalej „ustawa Pzp”.
5. Dane osobowe Pani/Pana udostępnione przez Wykonawcę będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
Zgodnie z pkt. 21 SWZ
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: TO.260.01TA.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zakres zamówienia obejmuje:
a) dostawę komory: Warszawa ul. Ksawerów 21 Budynek Z, I piętro,
b) zainstalowanie i uruchomienie komory,
c) przeszkolenie i instruktaż (w tym BHP), w języku polskim, pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego do obsługi komory,
d) dostarczenie wraz z komorą:
instrukcji obsługi w języku polskim,
dokumentu gwarancji (min 24 miesiące),
dokumentów potwierdzających zgodność komory z zamówieniem (świadectwo producenta, deklaracje zgodności CE, karta katalogowa).
Uwaga:
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wymaganych parametrów technicznych komory po jej dostarczeniu i zainstalowaniu. Kontrola może obejmować sprawdzenie wymaganych zaświadczeń/dokumentów oraz wykonanie przez Laboratorium Wzorcujące ITB pomiarów kontrolnych dla wymaganych parametrów np. temperatury, wilgotności – planowane punkty pomiarowe:
temp. -30oC, -20oC, 23 oC, 40 oC, 70oC, 100 oC, 140oC
oraz
temp. 70oC i 90% wilg. wzgl.
temp. 40oC i 95% wilg. wzgl.
temp. 30oC i 90% wilg. wzgl.
temp. 23oC i 85% wilg. wzgl.
temp. 70oC i 20% wilg. wzgl.
temp. 30oC i 40% wilg. wzgl.
Przewidywany czas sprawdzania komory do 5 tygodni.
Pozytywne wyniki kontroli i przeprowadzonych przez Laboratorium Wzorcujące ITB pomiarów oraz przekazanie w/w dokumentów i szkolenie będą podstawą do podpisania protokołu odbioru komory.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38540000-2 – Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 196 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
cena – 100 %
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. 9.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tj.:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował, co najmniej 1 zamówienie tj. dostarczył komorę klimatyczną, o wartości co najmniej 80.000,00 zł netto.
W celu spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu Wykonawca (lub ewentualnie członkowie Konsorcjum), którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, powinien przedstawić wykaz dostaw wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie zgodnie z formularzem ROZDZIAŁ II.4.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodne z treścią formularza zamieszczonego w Rozdziale II.2 SWZ.
Odpis lub informacja z KRS lub CEiDG w zakresie określonym w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykazu wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o których mowa w punkcie 9.1 ppkt. 4) według formularza zamieszczonego w Rozdziale II.4 SWZ (Formularz ”Doświadczenie”) oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Karta katalogowe lub inny równoważny dokument potwierdzający zgodność oferowanego urządzenia z SWZ, a w przypadku, w którym dany dokument nie odnosi się do danej cechy wskazanej w OPZ (nie jest sprzeczny) do złożenia oświadczenia własnego (Wykonawcy) o spełnieniu pozostałych cech (dopuszczalna wersja w języku angielskim). Jeżeli wykonawca nie złoży ww. przedmiotowego środka dowodowego lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, zgodnie z art. 107 ust 2 ustawy Pzp.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Karta katalogowe lub inny równoważny dokument potwierdzający zgodność oferowanego urządzenia z SWZ, a w przypadku, w którym dany dokument nie odnosi się do danej cechy wskazanej w OPZ (nie jest sprzeczny) do złożenia oświadczenia własnego (Wykonawcy) o spełnieniu pozostałych cech (dopuszczalna wersja w języku angielskim). Jeżeli wykonawca nie złoży ww. przedmiotowego środka dowodowego lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, zgodnie z art. 107 ust 2 ustawy Pzp.
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 11.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
11.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu natomiast warunki udziału w postępowaniu mają być spełnione łącznie. Zapisy punktu 9.1 stosuje się odpowiednio.
11.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w punkcie 10.1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Zgodnie z pkt. 11 SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Zgodnie z par. 9 umowy Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umownych w następujących przypadkach:
1) zmiany dotyczącej zaoferowanego Urządzenia w sytuacji, gdy nastąpi jego wycofanie przez producenta, a dostępny będzie produkt o parametrach nie gorszych niż wynikające z umowy, pod warunkiem, że cena ww. produktu nie będzie wyższa niż przyjęta w niniejszej umowie; wycofanie Urządzenia z produkcji przez producenta Wykonawca musi pisemnie udokumentować; zmiana może skutkować przedłużeniem terminu realizacji zamówienia,
2) zmiany terminów realizacji zamówienia z przyczyn:
a) niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, których nie można było wcześniej przewidzieć
lub
b) zależnych od Zamawiającego skutkujących brakiem możliwości należytego wykonania dostawy/instalacji Urządzeń,
Zmiana terminu, o której mowa w literze a), może nastąpić tylko o okres, w którym Wykonawca nie mógł lub był istotnie ograniczony w możliwości wykonywania zobowiązań umownych, co musi wynikać z przedłożonych wyjaśnień i dowodów.
W przypadku określonym w literze b), Zamawiający poinformuje Wykonawcę na co najmniej 3 dni od daty planowanej dostawy/instalacji o braku możliwości zrealizowania dostawy/instalacji.
3) zmiany w wymaganych parametrach urządzeń podanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia na parametry korzystniejsze w związku z pojawiającymi się rozwojowymi zmianami techniczno – technologicznymi, wynikami prowadzonych badań i analiz lub zmiany wynikające z doświadczeń eksploatacyjnych Zamawiającego.
4) zaistnienia okoliczności wskazanych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.),
5) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy przez którą, na potrzeby niniejszej Umowy rozumie się zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego lub których skutków Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem niniejszej umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia;
2. Wskazane w ustępie 1 okoliczności nie stanowią bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania powyższych zmian w przypadku ich zaistnienia. Zamawiający dokonując oceny konieczności wprowadzenia zmian będzie miał na uwadze obiektywnie zaistniałe w toku rozeznania rynkowego okoliczności, w szczególności wspólne wszystkim potencjalnym wykonawcom zamówienia, efektywność i terminowość wykonania zamówienia oraz zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
3. Strona wnosząca o zmianę umowy zobowiązana jest do złożenia wniosku wskazującego okoliczności, w tym dowody uprawniające do dokonania zmiany wraz z proponowanym zakresem zmian.
Zgodnie z par. 14 umowy Waloryzacja
1. W przypadku zaistnienia okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności istotnego wzrostu kosztu realizacji umowy, ryczałtowa cena urządzenia może być negocjowana w oparciu o wniosek Wykonawcy zawierający informacje i dowody wskazujące na wzrost kosztów realizacji przedmiotowej umowy w stosunku do ceny wskazanej w złożonej ofercie.
2. Wniosek o którym mowa w ust. 1 może zostać złożony nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty zawarcia umowy a maksymalny wzrost stawek wskazanych w ust. 1 nie może przekraczać 10 % z uwzględnieniem, iż zmiana może dotyczyć tylko usług jeszcze nie wykonanych.
3. Wyłączne uprawnienie do oceny zasadności wniosku, o którym mowa w ust. 1 oraz ewentualnego określenia poziomu wzrostu stawek posiada Zamawiający.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-03 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-03 10:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-01
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE 1. 4.7. Zamawiający wymaga aby wraz z ofertą dostarczone były karty katalogowe lub inny równoważny dokument potwierdzający zgodność oferowanego urządzenia z SWZ, a w przypadku, w którym dany dokument nie odnosi się do danej cechy wskazanej w OPZ (nie jest sprzeczny) do złożenia oświadczenia własnego (Wykonawcy) o spełnieniu pozostałych cech (dopuszczalna wersja w języku angielskim). Jeżeli wykonawca nie złoży ww. przedmiotowego środka dowodowego lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, zgodnie z art. 107 ust 2 ustawy Pzp.
2. 8.2. Z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, wyklucza się:
1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 I rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 I 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 I rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od 24 marca 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt.3;
3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 I 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt.3
Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie punktu 8.2, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej do 20 000 000 zł.

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij