ostawa wysokorozdzielczego spektrometru mas z analizatorem mas typu QTOF

Dane organizatora POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
50-370 WROCŁAW
WYBRZEŻE STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 27
Tel. 71 320 29 05
WWW www.pwr.wroc.pl
Województwo dolnośląskie
Powiat Wrocław
Treść zamówienia SZP/242-049/20223, Dostawa wysokorozdzielczego spektrometru mas z analizatorem mas typu QTOF z systemem ultrefektywnej chromatografii cieczo…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia SZP/242-049/20223, Dostawa wysokorozdzielczego spektrometru mas z analizatorem mas typu QTOF z systemem ultrefektywnej chromatografii cieczowej dla Wydziału Chemicznego PWr Numer referencyjny: SZP/242-049/20231.Przedmiotem zamówienia jest dostawa wysokorozdzielczego spektrometru mas z analizatorem mas typu QTOF z systemem ultrefektywnej chromatografii cieczowej dla Wydziału Chemicznego PWr.2.Krótki opis urządzenia: zestaw LC-MS służący do analizy jakościowej i ilościowej związków organicznych w skomplikowanych matrycach oraz nowych związków wymagających szczegółowej analizy m/z. 3.Miejsce dostawy: aparatura powinna zostać bezpiecznie dostarczona oraz zainstalowana w budynku A2, pok. 51 Politechniki Wrocławskiej.4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SWZ – OPZ. 5. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia, będący projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SWZ.1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa wysokorozdzielczego spektrometru mas z analizatorem mas typu QTOF z systemem ultrefektywnej chromatografii cieczowej dla Wydziału Chemicznego PWr. 2.Krótki opis urządzenia: zestaw LC-MS służący do analizy jakościowej i ilościowej związków organicznych w skomplikowanych matrycach oraz nowych związków wymagających szczegółowej analizy m/z. 3.Miejsce dostawy: aparatura powinna zostać bezpiecznie dostarczona oraz zainstalowana w budynku A2, pok. 51 Politechniki Wrocławskiej. 4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SWZ – OPZ. 5. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia, będący projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SWZ. 6.Wymagany termin realizacji przedmiotu umowy do 12 tygodni od dnia zawarcia umowy 7. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 uPzp, w zakresie wskazanym we Wzorze Umowy i SWZ. 8. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 9. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zgodnie z art. 257 uPzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 11. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 uPzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Specyfikacja https://przetargi.pwr.edu.pl/zamowienia-publiczne-lista/szp-242-049-2023-2174.html
CPV 38.43.30.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: WARUNKI UDZIAŁU:Wykaz i krótki opis warunków:1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy NIE podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VI SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej.Zamawiający stawia warunek w powyższym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że zrealizował należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostarczył co najmniej jedną dostawę spektrometru mas o wartości NIE mniejszej niż 1 300 000 zł brutto..Dla ww. wartości wykazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego dla danej waluty z dnia wszczęcia niniejszego postępowania (tj. z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w DUUE).————————————————————————————————————————————————————————————————————————————PODSTAWY WYKLUCZENIA:1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:1.1. w art. 108 ust. 1 uPzp,1.2. w art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp,1.3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w:1) art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,2.Zgodnie z art. 5k rozp. Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie -zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania zam.pub…————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE)1. Do Oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że NIE podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,- JEDZ, stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozp. Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca NIE podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 1a. W celu weryfikacji przesłanek art. 5k rozp. Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576, o których mowa w rozdz. VI ust. 2 SWZ – Wykonawca dołącza do Oferty oświadczenie odrębne w stosunku do tych, które są składane na formularzu JEDZ (zgodne w treści z Zał. Nr 5a do SWZ oraz Zał.5b do SWZ).III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 2. Zamawiający informuje, iż instrukcję wypełnienia JEDZ Wykonawca znajdzie na Platformie e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/w instrukcji interaktywnej „Oferty, wnioski i prace konkursowe”.2.1.Opublikowany przez Zamawiającego Jednolity europejski dokument zamówienia jest dostępny dla Wykonawcy z poziomu podglądu wybranego postępowania – formularz JEDZ opublikowany jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania.2.2..W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy) oraz brak podstaw do wykluczenia.2.3. Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz ze swoim JEDZ TAKże JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z Ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji NIEzbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował NIEzbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez NIEgo zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy/usługi, których wskazane zdolności dotyczą4. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, NIE krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: 4.1. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty NIEzależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.4.2. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 uPzp, sporządzona NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.4.3. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonych NIE wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.4.4. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3, pkt 4 (dotyczący zakazu ubiegania się o zmówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego), pkt 5 (dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji) i pkt 6 uPzp.Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 4.5. Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca NIE jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy.Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, przedmiotowy wykaz dotyczy dostaw, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej: 5.1. zamiast dokumentu/-ów, o których mowa w pkt 4.2, składa informację z odpowiedniego rejestru, TAKiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku TAKiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w zakresie o którym mowa pkt 4.2 SWZ. 5.2. zamiast dokumentu/-ów, o których mowa w pkt 4.3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że NIE otwarto jego likwidacji ani NIE ogłoszono upadłości, jego aktywami NIE zarządza likwidator lub sąd, NIE zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza NIE jest zawieszona ani NIE znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 5.3. dokument o którym mowa w pkt 5.1 powinien być wystawiony NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem, dokument, o którym mowa w pkt 5.2 powinien być wystawiony NIE wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, NIE wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5, lub gdy dokumenty te NIE odnoszą się do wszystkich przypadków o których mowa w art. 108 ust.1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania NIE ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Zapisy pkt 5.3 stosuje się odpowiednio.7. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Zamawiający żąda od Wykonawcy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ppkt 4.2 – 4.4 niniejszego rozdziału potwierdzających, że NIE zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: OFERTA WSPÓLNA1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W TAKim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do Oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII pkt 1 SWZ – JEDZ oraz oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII pkt 1a, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz (jeżeli dotyczy) spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do Oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, Zamawiający uzna za spełnione ww. warunki, jeżeli jego spełnienie wykażą wszyscy Wykonawcy łącznie, tj. jeden Wykonawca może spełnić wszystkie lub poszczególni Wykonawcy spełnią warunki łącznie.6. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca NIE posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają dostawy/usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Poleganie na zasobach innych podmiotów:6.. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów udostępniających zasoby, NIEzależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.7. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa odpowiednio w art. 112 ust. 2 uPzp, a TAKże bada, czy NIE zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy (zgodnie z katalogiem dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdz. VII dot. podstaw wykluczenia).8. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek NIEudostępnienia tych zasobów, chyba że za NIEudostępnienie zasobów podmiot ten NIE ponosi winy.9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby NIE potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:1. Jako odrębny Załącznik nr 2 do SWZ Zamawiający zamieścił wzór umowy, która określa warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.1.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 uPzp, we wskazanym we Wzorze Umowy oraz rozd.XVII pkt 2 SWZ.1.2. Zamawiający NIE przewiduje zmniejszenia zakresu zamówienia.
Osoba do kontaktu Politechnika Wrocławska Wybrzeże Wyspiańskiego 27 Wrocław 50-370 W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia o sygn. SZP/242-049/2023 komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy: e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej ewa.kowalek@pwr.edu.pl ewa.kowalek@pwr.edu.pl https://ezamowienia.gov.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 84
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
50-370 WROCŁAW
WYBRZEŻE STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 27

2023-03-28

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ezamowienia.gov.pl Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 29/05/2023
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Uwagi 2023/S 042-122912
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Wrocławska
Adres pocztowy: Wybrzeże Wyspiańskiego 27
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS:
PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-370
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia o sygn. SZP/242-049/2023 komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy: e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej ewa.kowalek@pwr.edu.pl
E-mail:
ewa.kowalek@pwr.edu.pl
Adresy internetowe:
Główny adres:
https://ezamowienia.gov.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://ezamowienia.gov.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia wyższa

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
SZP/242-049/20223, Dostawa wysokorozdzielczego spektrometru mas z analizatorem mas typu QTOF z systemem ultrefektywnej chromatografii cieczowej dla Wydziału Chemicznego PWr
Numer referencyjny: SZP/242-049/2023

II.1.2) Główny kod CPV
38433000 Spektrometry

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa wysokorozdzielczego spektrometru mas z analizatorem mas typu QTOF z systemem ultrefektywnej chromatografii cieczowej dla Wydziału Chemicznego PWr.
2.Krótki opis urządzenia: zestaw LC-MS służący do analizy jakościowej i ilościowej związków organicznych w skomplikowanych matrycach oraz nowych związków wymagających szczegółowej analizy m/z.
3.Miejsce dostawy: aparatura powinna zostać bezpiecznie dostarczona oraz zainstalowana w budynku A2, pok. 51 Politechniki Wrocławskiej.
4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SWZ – OPZ.
5. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia, będący projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: NIE

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce dostawy: aparatura powinna zostać bezpiecznie dostarczona oraz zainstalowana w budynku A2, pok. 51 Politechniki Wrocławskiej.

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa wysokorozdzielczego spektrometru mas z analizatorem mas typu QTOF z systemem ultrefektywnej chromatografii cieczowej dla Wydziału Chemicznego PWr.
2.Krótki opis urządzenia: zestaw LC-MS służący do analizy jakościowej i ilościowej związków organicznych w skomplikowanych matrycach oraz nowych związków wymagających szczegółowej analizy m/z.
3.Miejsce dostawy: aparatura powinna zostać bezpiecznie dostarczona oraz zainstalowana w budynku A2, pok. 51 Politechniki Wrocławskiej.
4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SWZ – OPZ.
5. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia, będący projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SWZ.
6.Wymagany termin realizacji przedmiotu umowy do 12 tygodni od dnia zawarcia umowy
7. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 uPzp, w zakresie wskazanym we Wzorze Umowy i SWZ.
8. Zamawiający NIE wymaga wniesienia wadium.
9. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
10. Zgodnie z art. 257 uPzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, NIE zostały mu przyznane.
11. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 uPzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Parametry techniczne (P) / Waga: 40
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 84
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
WARUNKI UDZIAŁU:
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy NIE podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VI SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie.
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie.
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie.
2.4. zdolności technicznej lub zawodowej.Zamawiający stawia warunek w powyższym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że zrealizował należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostarczył co najmniej jedną dostawę spektrometru mas o wartości NIE mniejszej niż 1 300 000 zł brutto..
Dla ww. wartości wykazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego dla danej waluty z dnia wszczęcia niniejszego postępowania (tj. z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w DUUE).
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
PODSTAWY WYKLUCZENIA:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1.1. w art. 108 ust. 1 uPzp,
1.2. w art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp,
1.3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w:
1) art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
2.Zgodnie z art. 5k rozp. Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie -zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania zam.pub…
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE)
1. Do Oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że NIE podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,- JEDZ, stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozp. Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca NIE podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1a. W celu weryfikacji przesłanek art. 5k rozp. Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576, o których mowa w rozdz. VI ust. 2 SWZ – Wykonawca dołącza do Oferty oświadczenie odrębne w stosunku do tych, które są składane na formularzu JEDZ (zgodne w treści z Zał. Nr 5a do SWZ oraz Zał.5b do SWZ).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
2. Zamawiający informuje, iż instrukcję wypełnienia JEDZ Wykonawca znajdzie na Platformie e-Zamówienia
https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/
w instrukcji interaktywnej „Oferty, wnioski i prace konkursowe”.
2.1.Opublikowany przez Zamawiającego Jednolity europejski dokument zamówienia jest dostępny dla Wykonawcy z poziomu podglądu wybranego postępowania – formularz JEDZ opublikowany jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
2.2..W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy) oraz brak podstaw do wykluczenia.
2.3. Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz ze swoim JEDZ TAKże JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z Ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji NIEzbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował NIEzbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez NIEgo zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy/usługi, których wskazane zdolności dotyczą
4. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, NIE krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
4.1. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty NIEzależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
4.2. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 uPzp, sporządzona NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
4.3. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonych NIE wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
4.4. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3, pkt 4 (dotyczący zakazu ubiegania się o zmówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego), pkt 5 (dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji) i pkt 6 uPzp.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
4.5. Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca NIE jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, przedmiotowy wykaz dotyczy dostaw, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:
5.1. zamiast dokumentu/-ów, o których mowa w pkt 4.2, składa informację z odpowiedniego rejestru, TAKiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku TAKiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w zakresie o którym mowa pkt 4.2 SWZ.
5.2. zamiast dokumentu/-ów, o których mowa w pkt 4.3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że NIE otwarto jego likwidacji ani NIE ogłoszono upadłości, jego aktywami NIE zarządza likwidator lub sąd, NIE zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza NIE jest zawieszona ani NIE znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
5.3. dokument o którym mowa w pkt 5.1 powinien być wystawiony NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem, dokument, o którym mowa w pkt 5.2 powinien być wystawiony NIE wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, NIE wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5, lub gdy dokumenty te NIE odnoszą się do wszystkich przypadków o których mowa w art. 108 ust.1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania NIE ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Zapisy pkt 5.3 stosuje się odpowiednio.
7. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Zamawiający żąda od Wykonawcy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ppkt 4.2 – 4.4 niniejszego rozdziału potwierdzających, że NIE zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
OFERTA WSPÓLNA
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W TAKim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do Oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII pkt 1 SWZ – JEDZ oraz oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII pkt 1a, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz (jeżeli dotyczy) spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do Oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, Zamawiający uzna za spełnione ww. warunki, jeżeli jego spełnienie wykażą wszyscy Wykonawcy łącznie, tj. jeden Wykonawca może spełnić wszystkie lub poszczególni Wykonawcy spełnią warunki łącznie.
6. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca NIE posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają dostawy/usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Poleganie na zasobach innych podmiotów:
6.. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów udostępniających zasoby, NIEzależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
7. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa odpowiednio w art. 112 ust. 2 uPzp, a TAKże bada, czy NIE zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy (zgodnie z katalogiem dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdz. VII dot. podstaw wykluczenia).
8. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek NIEudostępnienia tych zasobów, chyba że za NIEudostępnienie zasobów podmiot ten NIE ponosi winy.
9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby NIE potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Jako odrębny Załącznik nr 2 do SWZ Zamawiający zamieścił wzór umowy, która określa warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.
1.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 uPzp, we wskazanym we Wzorze Umowy oraz rozd.XVII pkt 2 SWZ.
1.2. Zamawiający NIE przewiduje zmniejszenia zakresu zamówienia.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: TAK

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/03/2023
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 29/05/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 28/03/2023
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
1. Oferta powinna być złożona za pośrednictwem platformy e-zamówienia na formularzu ofertowym dostępnym w systemie, sekcja ogłoszenia i dokumenty postępowania zamieszczonej w szczegółach postępowania. Sposób złożenia oferty opisany został na Platformie e-Zamówienia i w SWZ.
2. Otwarcie ofert jest NIEjawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Oferta musi składać się z:
1.1.formularza ofertowego Wykonawcy – interaktywny formularz dostępny na Platformie e-Zamówienia;
1.2.oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VII pkt 1 SWZ – JEDZ – interaktywny formularz dostępny na Platformie e-Zamówienia
1.3.oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VII pkt 1a SWZ – (odpowiednio) Oświadczenia zał. nr 5a i 5b do SWZ;
1.4.(jeżeli dotyczy) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w rozdz. VII pkt 3 SWZ;
1.5.(jeżeli dotyczy) wykazania zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie rozdz. X pkt 6;
1.6.dokumentu/-ów, z których wynika prawo do podpisania Oferty zgodnie z rozdz. X pkt 15 SWZ; (jeżeli dotyczy) odpowiednie pełnomocnictwa zgodnie z rozdz. X pkt 16 SWZ.
1.7.opisu oferowanego przedmiotu zamówienia – specyfikacji technicznej – pozwalającego stwierdzić zgodność z wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w Załączniku nr 3 do SWZ wraz z ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców – Załącznik nr 3 do SWZ OPZ.
Za przedmiotowy środek dowodowy Zamawiający uznaje wskazane przez Wykonawcę w Załączniku 3 do SWZ OPZ – oferowane przez Wykonawcę parametry.
Wymóg wskazania „Producenta/Modelu” NIE stanowi przedmiotowego środka dowodowego.
Zgodnie z art. 107 uPzp, w przypadku, gdy Wykonawca NIE złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są NIEkompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
Zasady tej NIE stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert, tj. uzupełnieniu/złożeniu na podstawie art. 107 ust.3 uPzp NIE podlega wskazanie przez Wykonawcę informacji ocenianych w kryteriach oceny ofert lub pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
2. Szczegółowe informacje odnośnie „RODO” znajdują się w SWZ – rozdział I – informacje ogólne – Klauzula informacyjna – szczegółowe informacje odnośnie „RODO” – zgodnie z art. 13 ust. 1–3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu TAKich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1).
3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-11e68879-b380-11ed-9236-36fed59ea7dd
.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy:
https://www.gov.pl/web/uzp

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów uPzp -Dział IX uPzp

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy:
https://www.gov.pl/web/uzp

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/02/2023
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
const toggleMenu = event => {
if (event.target.href) {
document.getElementById(menu-toggle).click();
}
};
mybutton = document.getElementById(“scroll-text”);
window.onscroll = function() {scrollFunction()};
function scrollFunction() {
if (document.body.scrollTop > 23 document.documentElement.scrollTop > 23) {
mybutton.style.display = “block”;
} else {
mybutton.style.display = “none”;
}
}
new Clipboard(.clipboardable);
var permaLinkModal = $(#permaLinkModal);
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
042
2023
Następna aktualizacja:
01/03/2023
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Relacje z Wielką Brytanią
Co nowego w witrynie?

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij