Opracowanie obwodów elektronicznych dla spektrometru masowego

Dane organizatora POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
50-370 WROCŁAW
WYBRZEŻE STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 27
Tel. 71 320 26 00
Fax. 71 322 36 64
E-mail bzp@pwr.wroc.pl
WWW www.pwr.wroc.pl
Województwo dolnośląskie
Powiat Wrocław
Treść zamówienia Opracowanie obwodów elektronicznych dla spektrometru masowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem, przy spełnieniu norm ECSS oraz przeprowadze…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Opracowanie obwodów elektronicznych dla spektrometru masowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem, przy spełnieniu norm ECSS oraz przeprowadzenie testów wibracyjnych i TVAC instrumentu analitycznego do projektu Europejskiej Agencji Kosmicznej pod tytułem MEMS based mass spectometry-EXPO+(re-issue), activity numer: 1000025654.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=umig-zagorz.ires.pl_1652451898500
LINK do SIWZ http://umig-zagorz.ires.pl/25187,30367/30367/art23594.html
CPV 31.71.20.00
Osoba do kontaktu Osoba uprawniona do komunikowania się z Wykonawcami:
Agnieszka Perehiniec
agnieszka.perehiniec@pwr.edu.pl
Ewa Kowalek
ewa.kowalek@pwr.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia do 31.07.2023 r od dnia zawarcia Umowy
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
50-370 WROCŁAW
WYBRZEŻE STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 27

2022-05-19

Sposób składania ofert POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, WYBRZEŻE STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 27, 50-370 WROCŁAW Godzina: 09:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena:100
Uwagi OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU
Sygnatura sprawy: SZP/242-078/2022
DOTYCZY: Opracowanie obwodów elektronicznych dla spektrometru masowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem, przy spełnieniu norm ECSS oraz przeprowadzenie testów wibracyjnych i TVAC instrumentu analitycznego do projektu Europejskiej Agencji Kosmicznej pod tytułem MEMS based mass spectometry-EXPO+(re-issue), activity numer: 1000025654.
Tryb i podstawa prawna: Postępowanie prowadzone na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwanej uPzp., tj. przepisów uPzp nie stosuje się do zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez Zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.
Zamawiający do udzielenia niniejszego zamówienia stosuje Regulamin udzielania zamówień publicznych Politechniki Wrocławskiej – Załącznik nr 2 do ZW 16/2021 Procedura udzielania zamówień z dziedziny nauki i innych określonych w art. 11 ust. 5 ustawy Pzp, których wartość jest mniejsza niż próg unijny.
Zatwierdził: Dyrektor Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
Wrocław, maj 2022 r.Strona 2 z 9
A – INFORMACJA O OGŁOSZENIU
1 Nazwa projektu: projekt Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) pod tytułem MEMS based mass spectometry-EXPO+(re-issue), activity numer: 1000025654 action item reference numer: 19.129.13, TA numer: 1-9847, tender type: EX+
2 Tytuł zamówienia:
Opracowanie obwodów elektronicznych dla spektrometru masowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem, przy spełnieniu norm ECSS oraz przeprowadzenie testów wibracyjnych i TVAC instrumentu analitycznego do projektu Europejskiej Agencji Kosmicznej pod tytułem MEMS based mass spectometry-EXPO+(re-issue), activity numer: 1000025654.
Sygnatura sprawy: SZP/242-078/2022
3 Termin składania ofert: 19.05.2022 r. do godz. 9.00
4 Termin otwarcia ofert: 19.05.2022 r. o godz. 9.30 Otwarcie ofert jest niejawne.
5
Zamawiający:
Politechnika Wrocławska Wybrzeże St. Wyspiańskiego 27 50-370 Wrocław
Siedziba:
Dział Zakupów i Zamówień Publicznych Politechniki Wrocławskiej SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
ul. Smoluchowskiego 19, 50-370 Wrocław Bud. A5, pok. 409
Godziny urzędowania Zamawiającego:
od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30
Osoba uprawniona do komunikowania się z Wykonawcami:
Agnieszka Perehiniec
agnieszka.perehiniec@pwr.edu.pl
Ewa Kowalek
ewa.kowalek@pwr.edu.pl
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://przetargi.pwr.edu.pl/
6
Miejsce i sposób składania i otwarcia ofert:
Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy przesłać w postaci elektronicznej (pdf)) na adres: agnieszka.perehiniec@pwr.edu.pl Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferta powinna być sporządzona w oryginale, w języku polskim.
Oferta, wszystkie dokumenty, oświadczenia składane przez Wykonawcę winny być: – podpisane czytelnie lub opatrzone dodatkowo pieczątkami imiennymi przez osoby zdolne do czynności prawnych w imieniu Wykonawcy i przesłane na podany adres maila w formie skanu (pdf), lub – opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub podpisem kwalifikowanym i przesłane na podany adres mail.Strona 3 z 9
Celem dokonania zmian bądź poprawek Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną Ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego terminu składania ofert.
7
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Agnieszka Perehiniec agnieszka.perehiniec@pwr.edu.pl
Wszelkie zawiadomienia, pytania, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazują mailem.
8 Sposób publikacji Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu (zwane Ogłoszeniem) zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego http://przetargi.pwr.edu.pl/ w dniu 13.05.2022 r.
9
Zapytania do postępowania
Wykonawcy mogą wnosić pytania do Zamawiającego dotyczące zapisów Ogłoszenia i załączników mailem.
Wyjaśnienia treści Ogłoszenia zostaną udzielone niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
10 Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, Zamawiający-Politechnika Wrocławska – informuje, że: 1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Wrocławska z siedzibą we Wrocławiu (50-370) przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 27, a reprezentują go Rektor i Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni; o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych podawanych w związku z realizacją procedur udzielania zamówień publicznych Politechniki Wrocławskiej decyduje ona sama jako Administrator danych. 1.2. kontakt z przedstawicielami Administratora możliwy jest przy pomocy formularza i danych umieszczonych na stronie pwr.edu.pl/kontakt.
Administrator wyznaczył osobę pełniącą zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych i można się z nim skontaktować poprzez adres e-mail:
IOD@pwr.edu.pl.
1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzane zgodnie z uPzp oraz w pozostałych celach określonych w uPzp. 1.4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 uPzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, okres przechowywania wynika również z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; postępowania o zamówienie publiczne finansowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej (UE) przechowywane będą również przez okres wynikający z umów o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków pochodzących z UE. 1.5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 uPzp; ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane na zasadach wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.Strona 4 z 9
1.6. posiada Pani/Pan: 1.6.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do treści swoich danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 1.6.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 1.6.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 1.6.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 1.7. nie przysługuje Pani/Panu: 1.7.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 1.7.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 1.7.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 1.8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, stosowanie do art. 22 RODO; 1.9. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE) /organizacji międzynarodowej na zasadach określonych w uPzp. Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego na zasadach wynikających z uPzp. 1.10. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z uPzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i jest warunkiem zawarcia umowy o zamówienie publiczne
B-OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
1
Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonania pracy badawczo rozwojowej polegającej na opracowaniu obwodów elektronicznych dla spektrometru masowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem, przy spełnieniu norm ECSS oraz przeprowadzenie testów wibracyjnych i TVAC instrumentu analitycznego.
W ramach realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania następujących prac, składających się na wyszczególnione niżej etapy zgodne z wstępnymi, kierunkowymi wymaganiami prototypu spektrometru masowego, stanowiącym Załącznik nr 1 do wzoru umowy: · etap 1: zdefiniowanie wymagań konstrukcyjnych i funkcjonalnych dla obwodów elektronicznych i oprogramowania, • etap 2: projekt obwodów elektronicznych i struktury oprogramowania, w tym oprogramowania dla obwodów elektronicznych oraz oprogramowania towarzyszącego do akwizycji i wizualizacji danych pomiarowych, • etap 3: wykonanie obwodów elektronicznych i odpowiedniego oprogramowania, integracja obwodów elektronicznych z prototypem spektrometru masowego i testy funkcjonalne prototypu instrumentu analitycznego,Strona 5 z 9
• etap 4: przeprowadzenie testów środowiskowych, w tym testów wibracyjnych oraz TVAC, • etap 5: sporządzenie raportu końcowego podsumowującego realizację prac wraz z rekomendacjami. 2. Realizacja niniejszego zamówienia jest związana z prowadzeniem przez Zamawiającego projektu finansowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA), w ramach rozstrzygniętego przetargu ESA pod tytułem MEMS based mass spectrometry-EXPO+ (re-issue), activity numer: 1000025654, action item reference numer: 19.129.13, TA numer: 1-9847, tender type: EX+.. 3. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 niniejszego Ogłoszenia a opis przedmiotu zamówinie jest załacznikiem do wzoru umowy: Załącznik nr 1-Wstępne, kierunkowe wymagania prototypu spektrometru masowego Załącznik nr 2-Przedmiot dostawy. 4. Opis przedmiotu zamówienia nie podlega interpretacji. Jeśli zapisy specyfikacji są zdaniem Wykonawcy niejasne, niepełne, nieprecyzyjne lub błędne, to Wykonawca ma obowiązek zadać pytanie przed złożeniem Oferty. Jeśli Zamawiający określa w OPZ, że dany element ma posiadać określone cechy, to ten element ma efektywnie pracować z tymi cechami, a nie mieć tylko taką teoretyczną możliwość w konfiguracji innej niż dostarczana. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały przedmiot zamówienia. Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego.
Uwaga: ze względu na cel zakupu (badania naukowe, B+R), Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. 5. Miejsce dostawy: bud. M-06bis 35, 53-633 Wrocław, ul. Długa 65 2 Kod i nazwa CPV: 31712000-0 Mikroelektroniczne maszyny i aparatura oraz mikrosystemy
3
Termin realizacji zamówienia
do 31.07.2023 r od dnia zawarcia Umowy
szczegóły dotyczące terminu, jego poszczególnych etapów i warunków realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się we wzorze umowy
4
Oferty częściowe/wariantowe:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
C-WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I WYKLUCZENIA
1
Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że zrealizował należycie:
1. zrealizował co najmniej trzy projekty dla ESA lub NASA; 2. opracował obwody elektroniczne (PCB + oprogramowanie) w wersji lotnej dla misji kosmicznych ESA; 3. potwierdzi, że realizował projekty zgodnie ze standardami ESA (ECSS); 4. potwierdzi zdolność do opracowania elektroniki lotnej na potrzeby spektrometru masowego pracującego w przestrzeni kosmicznej.Strona 6 z 9
2 Wykluczenia:
1. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 1.1. w art. 108 ust. 1 uPzp; 1.2. w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835); 1.3. w art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, tj.: 1.3.1. (pkt 4) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
3
Dokumenty na potwierdzenie:
1. Oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym dot. braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udzialu w postępowaniu. 2. Wypełniony wykaz wykonanych usług w Formularzu ofertowym w okresie wraz z podaniem, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonywane należycie-oświadczenie wykonawcy. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Wykonawca nie składa odpisu, jeżeli Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w Ofercie, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
4 Dodatkowe warunki: Zamawiający uprawniony jest do wezwania Wykonawców do wyjaśnień i uzupełnienia dokumentów, o których mowa powyżej. Uzupełnienie dokumentów i oświadczeń może odbywać się mailowo.
D-KRYTERIUM OCENY OFERT
1
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom i spełnia wszystkie warunki określone w załącznikach do niniejszego Ogłoszenia oraz uzyska najwyższą ilością punktów zgodnie z kryteriami przyjętymi poniżej.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najtańszej oferty:
Oferowana cena ogółem brutto za całość przedmiotu zamówienia [ Cena – C] W celu ustalenia rankingu (kolejności) złożonych Ofert (określeniu Ofert od najkorzystniejszej tj. najtańszej, do najdroższej) Zamawiający przyjmie następujący sposób obliczania wartości punktowej kryterium ceny: Wartość punktowa ceny wyliczana będzie według wzoru: (Cmin: Cn) x 100, gdzie: Cmin – najniższa cena ogółem brutto spośród ofert nieodrzuconych Cn – cena ogółem brutto ocenianej ofert Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów (gdzie 1%=1 pkt).
Wyniki zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.Strona 7 z 9
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z wymaganiami Ogłoszenia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
E-INNE
1
Tajemnica przedsiębiorstwa:
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020r. poz. 1913), jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, dotyczących nazwy, adresu i ceny.
W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego punktu druku formularza ofertowego. Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem: tajemnica przedsiębiorstwa i złożone w osobnym pliku, a na ich miejscu w dokumentacji należy zamieścić stosowne odsyłacze. Ponadto Wykonawca dołącza do oferty wyjaśnienie, w którym wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
2 Pełnomocnictwo:
Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego umocowane
3 Wzór umowy:
Jako odrębny Załącznik nr 2 do Ogłoszenia, Zamawiający zamieścił wzór umowy, który określa warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.
Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone w euro.
W przypadku, gdy wybrany Wykonawca wycofa się z podpisania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru oferty, która uzyskała największą liczbę punktów spośród pozostałych, bądź do anulowania wyników wyboru Wykonawcy i przygotowania kolejnego Ogłoszenia w przedmiotowej sprawie.
4 Warunki zmiany umowy:
Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy zawartymi we wzorze umowy oraz w szczególności: zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub umowy o dofinansowanie Projektu w zakresie mającym wpływ na realizację umowy.
5 Podwykonawcy: Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której Strona 8 z 9
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Brak informacji oznaczać będzie, że Wykonawca samodzielnie zrealizuje zamówienie
6
Zawartość oferty/ Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:
1) Formularz Ofertowy Wykonawcy wraz z Oświadczeniami – Załącznik nr 1 do Ogłoszenia; 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 3) (jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwo zgodnie z pkt 2 powyżej; 4) (jeżeli dotyczy) wykazanie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie pkt 1 powyżej.
7
Pozostałe wymogi Zamawiającego:
1) Cenę należy podać w euro (EUR), uwzględniając wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet realizacji przedmiotu zamówienia. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi szczegółową kalkulację ceny ofertowej. 2) Wykonawca ponosi samodzielnie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Wykonawca zobowiązuje się nie wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
8 Negocjacje
Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z Wykonawcami.
Zamawiający uprawniony jest również do wezwania Wykonawców do wyjaśnień i uzupełnienia dokumentów. Wykonawcy mogą zostać zaproszeni do dodatkowych negocjacji w zakresie ceny a także formalno-prawnych aspektów umowy na wykonanie przedmiotowego zadania.
W przypadku gdy wybrany Wykonawca oraz Zamawiający nie dojdą do porozumienia w sprawie ustalenia ostatecznego kształtu warunków finansowych na wykonanie zadań zawartych w Ogłoszeniu, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru oferty, która uzyskała największą liczbę punktów spośród pozostałych, bądź do anulowania wyników wyboru Wykonawcy i przygotowania kolejnego Ogłoszenia w przedmiotowej sprawie.
9 Termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.
10
Odrzucenie oferty / Wynik postępowania
Zamawiający odrzuci ofertę, w szczególności, jeżeli została złożona po upływie terminu składania ofert bądź jest niezgodna z wymaganiami Ogłoszenia, bądź zaistnieją inne uzasadnione okoliczności powodujące, iż jest ona niezgodna z obowiązującymi przepisami.
Niezwłocznie po zatwierdzeniu wyniku postępowania Zamawiający przekaże informacje o wyniku postępowania Wykonawcom, którzy złożyli oferty (z podaniem punktacji uzyskanej w kryterium oceny ofert).
Informację o udzieleniu zamówienia albo odpowiednio informację o nieudzieleniu zamówienia Zamawiający zamieści niezwłocznie po zawarciu umowy lub decyzji Zamawiającego o unieważnieniu postępowania na stronie internetowej.
W informacji o udzieleniu zamówienia Zamawiający poda nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarto umowę o wykonanie zamówienia i zaoferowaną cenę.
11
Unieważnienie postępowania Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia w szczególności jeżeli nie zostanie złożona żadna oferta, lub wszystkie złożone oferty Strona 9 z 9
zostaną odrzucone, albo cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub z innych powodów nie jest możliwe wyłonienie oferty najkorzystniejszej bądź zaistnieją inne uzasadnione okoliczności skutkujące nieważnością umowy w sprawie zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie również prawo do odwołania lub zamknięcia procedury bez podania przyczyny.
Wykonawcom, którzy złożyli oferty, nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego, w tym w szczególności z tytułu wybrania innej oferty, odwołania lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy.
12 Załączniki: Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy Wykonawcy Załącznik nr 2 – Wzór umowy
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij