Naprawa urządzeń laboratoryjnych

Dane organizatora GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU
53-139 WROCŁAW
POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 186
Tel. 71 334 73 00
Fax. 71 367 17 69
E-mail sekretariat_wroclaw@gddkia.gov.pl
WWW www.gddkia.gov.pl/
Województwo dolnośląskie
Powiat Wrocław
Treść zamówienia Naprawa urządzeń laboratoryjnych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Naprawa urządzeń laboratoryjnych
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=gov.pl_1667034172784
LINK do SIWZ http://www.gov.pl/web/gddkia/naprawa-urzadzen-laboratoryjnych
Osoba do kontaktu Marcin Stadnicki 71/369-19-00 w. 20
Wymagany termin realizacji zamówienia Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do 25 dni od daty zawarcia umowy.
Miejsce i termin składania ofert GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU
53-139 WROCŁAW
POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 186

2022-11-07

Sposób składania ofert GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU, POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 186, 53-139 WROCŁAW Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi Nr sprawy: GDDKiA -O/WR.D-2.2431.2.7.2022
OGŁOSZENIE
o zamówieniu o wartości mniejszej niż 130.000,00 PLN lub wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych
Zamawiający:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
Przedmiot zamówienia:
Naprawa urządzeń laboratoryjnych
Formularz ofertowy należy przesyłać na adres:
listownie lub osobiście w pod adresem:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowe Mokronos Dolny ul. Drogowców 2, 55-080 Kąty Wrocławskie (w sekretariacie). W przypadku przesłania oferty listownie opakowanie należy oznaczyć j.w. oraz dodatkowo opisać: Oferta na: Naprawa urządzeń laboratoryjnych lub
e-mailem na adres:
mstadnicki@gddkia.gov.pl
wt.wroclaw@gddkia.gov.pl
do dania 07.11.2022 r. godzina 10.00
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
Osoba prowadząca sprawę: Marcin Stadnicki 71/369-19-00 w. 20
(imię i nazwisko, tel.)
Termin realizacji zamówienia:
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do 25 dni od daty zawarcia umowy.
Warunki płatności:
Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie (jeżeli dotyczy) nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę, obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Inne dane:
Przy wyborze oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny.
Niniejsze zamówienie jest:
wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.), zgodnie z jej art. 2 ust. 1 pkt 1)
(poniżej 130.000,00 PLN (netto) lub wyłączonym spod stosowania ustawy Pzp)
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentu potwierdzającego uprawnienia niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcą, który złożył
– 2 –
najkorzystniejszą ofertę jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny i unieważnienia postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcę, który w określonym terminie nie złożył wymaganych dokumentów, albo złożone dokumenty zawierają błędy, do ich złożenia lub wyjaśnienia w wyznaczonym terminie. Nie złożenie lub nie wyjaśnienie na wezwanie zamawiającego oświadczeń lub dokumentów skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Wszystkie pytania dotyczące niniejszego zamówienia należy kierować na adres mailowy: mstadnicki@gddkia.gov.pl
Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta winna zawierać następujące dokumenty i załączniki:
• Formularz Oferty (zgodny z załącznikiem nr 2);
Proszę o nie dołączanie żadnych innych załączników
UWAGA !:
O wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną Państwo poinformowani drogą e-mailową w możliwie najkrótszym czasie.
Ochrona danych osobowych
Zasady przetwarzania danych osobowych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w związku zrealizacją zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130.000,00 PLN (netto) oraz wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad
I. Administrator
Administratorem Państwa danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail:kancelaria@gddkia.gov.pl.
II. Inspektor Ochrony Danych
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w GDDKIA, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl
III. Cel przetwarzania danych
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu wyłonienia Wykonawcy oferującego najkorzystniejsze warunki oraz zawarcia z nim, realizacji i rozliczenia zamówienia wyłączonego spod stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz w celu archiwizacji.
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
IV. Podstawa prawna przetwarzania
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe:
1) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegających na wyłonieniu Wykonawcy oferującego najkorzystniejsze warunki oraz zawarciu z nim i realizacji zamówienia oraz obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit f RODO1
1Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
– 3 –
2) w celu zawarcia i realizacji umowy z Państwem (dotyczy przetwarzania danych osobowych osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub będących wspólnikami spółki cywilnej – art. 6 ust. 1 lit b RODO
3) w celu realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora na podstawie ustawy o rachunkowości (rozliczenie zamówienia), ustawy o finansach publicznych (ustalenie i dochodzenie roszczeń) oraz ustawy o archiwizacji i archiwach państwowych – art. 6 ust. 1 lit c RODO
4) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegających na prowadzeniu analiz związanych z realizowanymi zamówieniami publicznymi -art. 6 ust. 1 lit f RODO
V. Rodzaje przetwarzanych danych
Administrator zbiera i przetwarza następujące dane osobowe:
• Imię i nazwisko
• Adres e-mail, nr telefonu
• Stanowisko służbowe, nazwa firmy, nazwa podmiotu, nazwa pracodawcy
• Nr PESEL, nr NIP
• Adres zamieszkania, Adres do korespondencji, adres wykonywanej działalności
• Informacje o Państwa aktywności w ramach strony internetowej (m.in. logi i pliki cookies),
• Dane zawarte w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG),
• doświadczenie zawodowe,
• wykształcenie, zawód, rodzaj i nr uprawnień zawodowych,
• nr rachunku bankowego
VI. Źródło pochodzenia danych
Administrator otrzymuje Państwa dane osobowe od Wykonawców składających oferty, w tym od Wykonawcy, z którym zawarto umowę na realizację zamówienia.
VII. Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych przez osoby reprezentujące Wykonawców jest warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia oferty. Skutkiem niepodania tych danych może być wykluczenie wykonawcy z postępowania i odrzucenieoferty złożonej przez Wykonawcę.
VIII. Okres przechowywania danych
Administrator będzie przechowywał Państwa dane osobowe:
1) pozyskane od Wykonawców, których oferty nie zostały uznane za najkorzystniejsze – przez okres 5 lat
2) pozyskane od Wykonawców, z którymi zawarto umowę lub podjęto współpracę bez zawierania umowy na realizację zamówienia – przez okres realizacji i rozliczenia umowy lub współpracy, a następnie przez okres 5 lat
3) przetwarzane w wyniku realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – przez okres określony w tych przepisach.
Po zakończeniu ww. okresów dane osobowe podlegają weryfikacji i brakowaniu, a następne w zakresie w jakim wymagają tego przepisy o archiwizacji są przekazywane do archiwum.
IX. Dostęp do danych osobowych
Dostęp do Państwa danych osobowych mają pracownicy i współpracownicy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ponadto Państwa dane osobowe są powierzane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z obsługą i rozwojem systemów IT, i udostępniane instytucjom kontrolującym Zamawiającego na mocy obowiązujących przepisów (np.: NIK, CUPT, CBA) oraz innym podmiotom uczestniczącym w postępowaniu o zamówienie publiczne lub występującym do Zamawiającego o wgląd do dokumentów na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej
W ramach funkcjonowania systemów teleinformatycznych Administratora dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego. Podstawą takiego przekazania są standardowe klauzule umowne (art. 46 ust. 2 lit c RODO). Szczegółowe informacje na temat warunków przekazania Państwa danych osobowych do państw trzecich możne udzielić Inspektor Ochrony Danych – kontakt iod@gddkia.gov.pl
X. Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługują Państwu następujące prawa:
1) prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania
Realizując to prawo, możecie Państwo zwrócić się do Administratora z pytaniem m.in. o to czy przetwarza on Państwa dane osobowe, jakie dane osobowe przetwarza i skąd je
– 4 –
pozyskał, a także jaki jest cel przetwarzania, jego podstawa prawna oraz jak długo dane te będą przetwarzane.
W przypadku, gdy przetwarzane dane okażą się nieaktualne, możecie Państwo zwrócić się do Administratora z wnioskiem o ich aktualizację.
2) prawo żądania ograniczenia przetwarzania – jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 18 RODO
Ograniczenie przetwarzania danych osobowych powoduje, że Administratormoże jedynie przechowywać dane osobowe. Nie może on przekazywać tych danych innym podmiotom, modyfikować ich ani usuwać.
Ograniczanie przetwarzania danych osobowych ma charakter czasowy i trwa do momentu dokonania przez Administratoraoceny, czy dane osobowe są prawidłowe, przetwarzane zgodnie z prawem oraz niezbędne do realizacji celu przetwarzania.
Ograniczenie przetwarzania danych osobowych następuje także w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do czasu rozpatrzenia przez Administratora tego sprzeciwu.
3) prawo żądania usunięcia danych osobowych – jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 17 RODO
Żądanie usunięcia danych osobowych realizowane jest m.in. gdy dalsze przetwarzanie danych nie jest już niezbędne do realizacji celu w jakim zostały zebrane lub dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. Szczegółowe warunki korzystania z tego prawa określa art. 17 RODO.
4) prawo otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, przenoszenia tych danych do innych administratorów lub żądania, o ile jest to technicznie możliwe, przesłania ich przez administratora innemu administratorowi – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja umowy z osobą, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit b RODO)
5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych -w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
Wniesienie sprzeciwu powoduje zaprzestanie przetwarzania danych osobowych przez Administratora, chyba że wykaże on istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw
i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
XI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Załączniki:
1. Opis Przedmiotu zamówienia;
2. Formularz Ofertowy;
3. Projekt umowy.
A K C E P T U J Ę
Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:
Identyfikator dokumentu 297800.712608.599382
Nazwa dokumentu Ogłoszenie – Naprawa urządzeń laboratoryjnych.pdf
Tytuł dokumentu Ogłoszenie – Naprawa urządzeń laboratoryjnych
Sygnatura dokumentu O/WR.D-2.2431.2.7.2022
Data dokumentu 27.10.2022
Skrót dokumentu B0B9407FB8A1929226EFCED2FCC8B9FDE22E417B
Wersja dokumentu 1.2
Data podpisu 27.10.2022 14.57:17
Podpisane przez LIDIA ZOFIA MARKOWSKA Dyrektor Oddziału
Rodzaj certyfikatu Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
EZD 3.108.84.84.
Data wydruku: 28.10.2022
Autor wydruku: Stadnicki Marcin (Główny Specjalista)
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij