MODUŁOWY SPEKTROMETR RAMANA

Dane organizatora POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WYDZIAŁ INŻYNIERII I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ
31-155 KRAKÓW
WARSZAWSKA 24
Tel. 12 628 27 01
Fax. 12 628 20 35
E-mail wiitch@chemia.pk.edu.pl
WWW www.chemia.pk.edu.pl
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia MODUŁOWY SPEKTROMETR RAMANA

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia MODUŁOWY SPEKTROMETR RAMANA
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=pk.edu.pl_1694068536384
LINK do SIWZ http://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=109&catid=27&lang=pl&Itemid=415
Osoba do kontaktu Andrzej Świeży – Kierownik projektu badawczego PRELUDIUM
Tel.: (12)628-31-36; e-mail.: andrzej.swiezy@doktorant.pk.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia do wrzesień/październik
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WYDZIAŁ INŻYNIERII I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ
31-155 KRAKÓW
WARSZAWSKA 24

2023-09-18

Sposób składania ofert POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WYDZIAŁ INŻYNIERII I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ, WARSZAWSKA 24, 31-155 KRAKÓW Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi Badania realizowane w ramach projektu PRELUDIUM21 nr
2022/45/N/ST5/03665 (2023-2026) finansowanego przez
Narodowe Centrum Nauki
POLITECHNIKA KRAKOWSKA
im. Tadeusza Kościuszki
WYDZIAŁ INŻYNIERII I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 tel. +48 12 374 27 53
Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
Zapytanie ofertowe
dla zamówień o wartości szacunkowej mniejszej niż 130 000 zł netto (bez podatku VAT)
Zamawiający
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Centrum Transferu Technologii
Ul. Warszawska 24
31 -155 Kraków
1. Zaprasza do złożenia oferty cenowej na
MODUŁOWY SPEKTROMETR RAMANA – 785nm o parametrach co najmniej:
• Rozdzielczość optyczna: HR = 4 cm-1; SR = 8 cm-1
• Zakres widma: HR = 200-2750 cm-1; SR = 200-3200cm-1; z możliwością wczesnego startu
• Siatka dyfrakcyjna: 1200 g/mm z powierzchnią pokrytą złotem
• Światło rozproszone: <0,05%
• Wejście optyczne: SMA-905
• Rodzaj detektora: Ulepszony CCD o 2048 pikselach;
• Soczewki detektora: cylindryczne
• Chłodzenie termoelektryczne: 1 etap do -15 stopn.C; drugi etap do -30 stopn.C
• Czas ekspozycji: 20 s bez chłodzenia; 60 s z chłodzeniem; 8 min z chłodzeniem x2
• Szum sygnału: >1000:1
• Parametry fizyczne: HR = 6 x 17 x 15,5 cm; SR = 2,5 x 7,6 x 12,7 cm; 1,5 kg
• Oprogramowanie: Windows XP, 7, 8, 9; min. USB-2; możliwość korzystania z któregoś z programów: SpectraWiz; SpectraWiz-ID; LabView; Spectroscopy Pro-tools; Delphi; C; C#
2. Warunki udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy) Nie dotyczy
3. Inne istotne warunki zamówienia (można załączyć opcjonalnie projekt umowy)
Wymagany termin realizacji zamówienia do wrzesień/październik
Okres gwarancji: 2 lata
Warunki płatności: przelew, termin płatności 14 dni, faktura VAT
Kary umowne:
a) w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy,
b) w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę wskutek okoliczności, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy,
4. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium:
• Cena – waga 80%
• inne kryteria – waga 20% okres gwarancji
Badania realizowane w ramach projektu PRELUDIUM21 nr
2022/45/N/ST5/03665 (2023-2026) finansowanego przez
Narodowe Centrum Nauki
Sposób obliczania wartości punktowej kryteriów:
ilość punktów = cena najniższa ■ 0,8 4- czas gwarancji • 0,2 = ——— -100 pkt cena badana ■ 0,8 4- założony czas gwarancji ■ 0,2
5. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Zamawiający wybierze ofertę spełniającą wszystkie wymagane warunki oraz taką, która uzyska największą liczbę punktów zgodnie z wyżej przyjętymi kryteriami.
6. Wszelkich informacji udziela:
Andrzej Świeży – Kierownik projektu badawczego PRELUDIUM
Tel.: (12)628-31-36; e-mail.: andrzej.swiezy@doktorant.pk.edu.pl
imię, nazwisko, telefon, e-mail osoby wyznaczonej do przeprowadzenia procedury
7. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu Oferta. Do oferty należy załączyć specyfikację techniczną oferowanego sprzętu.
Ofertę należy przekazać do zamawiającego pocztą elektroniczną (podpisany skan) na adres: jortyl@pk.edu.pl oraz andrzej.swiezy@doktorant.pk.edu.pl
Ofertę należy złożyć w terminie do 18.09.2023 r. do godziny 11.00
PIEKUN NAUKOWY leilownika projektu bada
ierowr/ka^ednostk/ organizacyjnej/ kierownika projektu/koordynatora projektu realizującej/realizującego żaku
Zamawiający zastrzega sobió prawo do nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie.
POLITECHNIKA KRAKOWSKA
im. Tadeusza Kościuszki
WYDZIAŁ INŻYNIERII I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ
Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 tel.+48 12 374 27 53
Badania realizowane w ramach projektu PRELUDIUM21 nr
2022/45/N/ST5/03665 (2023-2026) finansowanego przez
Narodowe Centrum Nauki
8. Obowiązek informacyjny wynikający z RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO, informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków,
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@pk.edu.pl i tel. 12 628 22 37,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym, tj. w celu zawarcia umowy i realizacji zamówienia,
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na postawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie:
a) Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
b) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
c) Zarządzenia nr 32 Rektora PK z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych Politechniki Krakowskiej,
d) Zarządzenia nr 82 Rektora PK z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na Politechnice Krakowskiej przepisów kancelaryjnych i archiwalnych,
5) Pani/Pana dane osobowe zostaną pozyskane na podstawie złożonej oferty lub/oraz na podstawie zawartej umowy,
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat lub w okresie niezbędnym do wyżej wskazanych celów przewidzianych przepisami prawa oraz wewnętrznymi aktami prawnymi obowiązującymi na Politechnice Krakowskiej,
7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu, brak ich podania spowoduje brak możliwości wyboru oferty i zawarcia umowy,
8) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy uczelni oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona będzie dokumentacja postępowania zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 32 z dnia 2 marca 2021 r. oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,
9) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
10) posiada Pani/Pan: prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
11) nie przysługuje Pani/Panu: prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
POLITECHNIKA KRAKOWSKA
im. Tadeusza Kościuszki WYDZIAŁ INŻYNIERII I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 tel. +48 12 374 27 53
Badania realizowane w ramach projektu PRELUDIUM21 nr.
2022/45/N/ST5/03665 (2023-2026) finansowanego przez
Narodowe Centrum Nauki
OFERTA
DANE WYKONAWCY:
Imię i nazwisko (nazwa firmy)
Adres…………………………………..
Telefon…………………………………
Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na MODUŁOWY SPEKTROMETR RAMANA – 785nm oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
cenę netto………………………………..złotych
podatek VAT……………………………….złotych
cenę brutto……………………………….złotych
słownie brutto………………………………………………………….złotych
Cena oferty uwzględnia wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia.
Udzielamy zamawiającemu gwarancji na okres……………………..
Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie……………….
Inne informacje……………………………………………………
Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres. dni od daty
terminu składania ofert.
Załącznikami do oferty są:
Specyfikację techniczną oferowanego sprzętu
Miejscowość, dnia………………………..
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
podpis osoby wykonawcy lub osoby upoważnionej
POLITECHNIKA KRAKOWSKA
im, Tutleusza Kościuszki
WYOZIAŁ iNŹYNIERI11 TECHNOLOGII CHEMICZNEJ katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej 3.1-155 Kraków, ul. Warszawska 24 tsi. < 48 12 374 27 53
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij