Dostawa, montaż i uruchomienie komory starzeniowej UV

Dane organizatora INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ W WARSZAWIE
00-611 WARSZAWA
FILTROWA 1
Tel. 22 825 04 71
E-mail ci@itb.pl
WWW www.itb.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Dostawa, montaż i uruchomienie komory starzeniowej UV wyposażonej w lampę ksenonową z płaskim stolikiem ekspozycyjnym.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie komory starzeniowej UV wyposażonej w lampę ksenonową z płaskim stolikiem ekspozycyjnym.Szczegółowy opis został zawarty w OPZ Rozdział III SWZNa przedmiot zamówienia składa się:- dostawa urządzenia wraz z montażem i instalacją,- szkolenia pracowników Zamawiającego,- przeprowadzenie testów przez Zamawiającego.Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziale III niniejszej SWZ TO.260.27TA.2023
Specyfikacja https://itb.ezamawiajacy.pl/pn/itb/demand/notice/public/105093/details
CPV 38.54.00.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 1 Art. 109 ust. 1 pkt 4 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak 5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował, co najmniej 1 podobne zamówienia tj. dostawę komory starzeniowej wraz z montażem i instalacją, o wartości co najmniej 150.000,00 zł netto każda. W celu spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu Wykonawca (lub ewentualnie członkowie Konsorcjum), którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, powinien przedstawić wykaz dostaw wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie zgodnie z formularzem ROZDZIAŁ II.4. 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodne z treścią formularza zamieszczonego w Rozdziale II.2 SWZ. – oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 10.1, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, – odpis lub informacja z KRS lub CEIDG w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: – wykazu wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o których mowa w punkcie 9.1.4 według formularza zamieszczonego w Rozdziale II.4 SWZ (Formularz ”Doświadczenie”) oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 4.8. Zamawiający wymaga aby wraz z ofertą dostarczone były karty katalogowe lub inny równoważny dokument potwierdzający zgodność oferowanego urządzenia z SWZ, a w przypadku, w którym dany dokument nie odnosi się do danej cechy wskazanej w OPZ (nie jest sprzeczny) do złożenia oświadczenia własnego (Wykonawcy) o spełnieniu pozostałych cech (dopuszczalna wersja w języku angielskim). Jeżeli wykonawca nie złoży ww. przedmiotowego środka dowodowego lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, zgodnie z art. 107 ust 2 ustawy Pzp. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Zamawiający wymaga aby wraz z ofertą dostarczone były karty katalogowe lub inny równoważny dokument potwierdzający zgodność oferowanego urządzenia z SWZ, a w przypadku, w którym dany dokument nie odnosi się do danej cechy wskazanej w OPZ (nie jest sprzeczny) do złożenia oświadczenia własnego (Wykonawcy) o spełnieniu pozostałych cech (dopuszczalna wersja w języku angielskim). Jeżeli wykonawca nie złoży ww. przedmiotowego środka dowodowego lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, zgodnie z art. 107 ust 2 ustawy Pzp. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611, Warszawa, woj. mazowieckie, państwo PL, e-mail zamowienia@itb.pl
Adres strony internetowej (URL): www.itb.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 126 dni
Miejsce i termin składania ofert INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ W WARSZAWIE
00-611 WARSZAWA
FILTROWA 1

2023-09-14

Sposób składania ofert Oferty powinny być złożone za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2023-10-13
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 100
Uwagi 2023/BZP 00384246/01

Dostawy
Dostawa, montaż i uruchomienie komory starzeniowej UV wyposażonej w lampę ksenonową z płaskim stolikiem ekspozycyjnym.
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Techniki Budowlanej
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000063650
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Filtrowa 1
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-611
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 – Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@itb.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.itb.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
Działalność naukowa i techniczna w dzidzinie nauk inżynieryjno-technicznych.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa, montaż i uruchomienie komory starzeniowej UV wyposażonej w lampę ksenonową z płaskim stolikiem ekspozycyjnym.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3d143227-4c8c-11ee-9aa3-96d3b4440790
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00384246
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-06
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://itb.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: 6.1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:
elektronicznie na adres e-mail: zamowienia@itb.pl lub za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://itb.ezamawiajacy.pl w sekcji „Korespondencja”.
6.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę.
6.3. Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem pkt 8 niniejszego Rozdziału:
6.3.1. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie ITB https://itb.ezamawiajacy.pl
lub https://oneplace.marketplanet.pl.
Zgodnie z pkt 6 SWZ
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 6.9. Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
6.9.1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
6.9.2. Komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej;
6.9.3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta obsługująca TLS 1.2;
6.9.4. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
6.10. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 2GB w txt, rtf, pdf , xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
Zgodnie z pkt 6 SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 21.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia PE i RE 679/ 2016 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) Zamawiający informuje, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę jest Instytut Techniki Budowlanej z siedzibą w 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Instytut Techniki Budowlanej; 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1; telefon 22 5796466; adres email: iod@itb.pl
3. Dane osobowe Pani/Pana udostępnione przez Wykonawcę przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Dostawa, montaż i uruchomienie komory starzeniowej UV wyposażonej w lampę ksenonową z płaskim stolikiem ekspozycyjnym”. Podstawa prawna przetwarzania rozporządzenie PE i RE 679/ 2016 RODO art. 6 ust. 1 lit. c.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1605), dalej „ustawa Pzp”.
5. Dane osobowe Pani/Pana udostępnione przez Wykonawcę będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Pani/Pana jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
Zgodnie z pkt 21 SWZ
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: TO.260.27TA.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie komory starzeniowej UV wyposażonej w lampę ksenonową z płaskim stolikiem ekspozycyjnym.
Szczegółowy opis został zawarty w OPZ Rozdział III SWZ
Na przedmiot zamówienia składa się:
– dostawa urządzenia wraz z montażem i instalacją,
– szkolenia pracowników Zamawiającego,
– przeprowadzenie testów przez Zamawiającego.
Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziale III niniejszej SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 38540000-2 – Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 126 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
cena – 100 %
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował, co najmniej 1 podobne zamówienia tj. dostawę komory starzeniowej wraz z montażem i instalacją, o wartości co najmniej 150.000,00 zł netto każda.
W celu spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu Wykonawca (lub ewentualnie członkowie Konsorcjum), którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, powinien przedstawić wykaz dostaw wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie zgodnie z formularzem ROZDZIAŁ II.4.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty każdy Wykonawca
musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz
spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodne z treścią formularza zamieszczonego w Rozdziale II.2 SWZ.
– oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 10.1, w zakresie podstaw
wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego,
– odpis lub informacja z KRS lub CEIDG w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące
przed złożeniem
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: – wykazu wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o których mowa w punkcie 9.1.4 według formularza zamieszczonego w Rozdziale II.4 SWZ (Formularz ”Doświadczenie”) oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 4.8. Zamawiający wymaga aby wraz z ofertą dostarczone były karty katalogowe lub inny równoważny dokument potwierdzający zgodność oferowanego urządzenia z SWZ, a w przypadku, w którym dany dokument nie odnosi się do danej cechy wskazanej w OPZ (nie jest sprzeczny) do złożenia oświadczenia własnego (Wykonawcy) o spełnieniu pozostałych cech (dopuszczalna wersja w języku angielskim). Jeżeli wykonawca nie złoży ww. przedmiotowego środka dowodowego lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, zgodnie z art. 107 ust 2 ustawy Pzp.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Zamawiający wymaga aby wraz z ofertą dostarczone były karty katalogowe lub inny równoważny dokument potwierdzający zgodność oferowanego urządzenia z SWZ, a w przypadku, w którym dany dokument nie odnosi się do danej cechy wskazanej w OPZ (nie jest sprzeczny) do złożenia oświadczenia własnego (Wykonawcy) o spełnieniu pozostałych cech (dopuszczalna wersja w języku angielskim). Jeżeli wykonawca nie złoży ww. przedmiotowego środka dowodowego lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, zgodnie z art. 107 ust 2 ustawy Pzp.
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Zgodnie z par. 9 umowy 1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umownych w następujących przypadkach:
1) zmiany dotyczącej zaoferowanego Urządzenia w sytuacji, gdy nastąpi jego wycofanie przez producenta, a dostępny będzie produkt o parametrach nie gorszych niż wynikające z umowy, pod warunkiem, że cena ww. produktu nie będzie wyższa niż przyjęta w niniejszej umowie; wycofanie Urządzenia z produkcji przez producenta Wykonawca musi pisemnie udokumentować; zmiana może skutkować przedłużeniem terminu realizacji zamówienia,
2) zmiany terminów realizacji zamówienia z przyczyn:
a) niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, których nie można było wcześniej przewidzieć
lub
b) zależnych od Zamawiającego skutkujących brakiem możliwości należytego wykonania dostawy/instalacji Urządzeń,
Zmiana terminu, o której mowa w literze a), może nastąpić tylko o okres, w którym Wykonawca nie mógł lub był istotnie ograniczony w możliwości wykonywania zobowiązań umownych, co musi wynikać z przedłożonych wyjaśnień i dowodów.
W przypadku określonym w literze b), Zamawiający poinformuje Wykonawcę na co najmniej 3 dni od daty planowanej dostawy/instalacji o braku możliwości zrealizowania dostawy/instalacji.
3) zmiany w wymaganych parametrach urządzeń podanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia na parametry korzystniejsze w związku z pojawiającymi się rozwojowymi zmianami techniczno – technologicznymi, wynikami prowadzonych badań i analiz lub zmiany wynikające z doświadczeń eksploatacyjnych Zamawiającego.
4) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy
przez którą, na potrzeby niniejszej Umowy rozumie się zdarzenie zewnętrzne
o charakterze niezależnym od Stron, którego lub których skutków Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem niniejszej umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia;
2. Wskazane w ustępie 1 okoliczności nie stanowią bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania powyższych zmian w przypadku ich zaistnienia. Zamawiający dokonując oceny konieczności wprowadzenia zmian będzie miał na uwadze obiektywnie zaistniałe w toku rozeznania rynkowego okoliczności, w szczególności wspólne wszystkim potencjalnym wykonawcom zamówienia, efektywność i terminowość wykonania zamówienia oraz zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
3. Strona wnosząca o zmianę umowy zobowiązana jest do złożenia wniosku wskazującego okoliczności, w tym dowody uprawniające do dokonania zmiany wraz z proponowanym zakresem zmian.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-14 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-14 10:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-13
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE 8.2. Z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, wyklucza się:
1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 I rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 I 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 I rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od 24 marca 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt.3;
3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 I 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3.
Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie punktu 8.2, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej do 20 000 000 zł.

Ponadto do oferty należy dołączyć:
– Na potwierdzenie wymogu określonego w OPZ tj. „Wykonawca musi zapewnić serwis gwarancyjny producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta na terenie Polski, a czas reakcji na wezwanie Zamawiającego nie powinien przekraczać 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii”- oświadczenie Wykonawcy, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Przedstawiciela Producenta lub bezpośrednio przez Producenta i wskazanie tego podmiotu. Zamawiający dopuszcza oświadczenie Wykonawcy zamiast oświadczenia producenta w zakresie świadczonego serwisu (na druku własnym).Dokument podlega uzupełnieniu zgodnie z art. 107 ust 2 w związku z art. 266 ustawy Pzp.;
– Karta katalogowa lub inny równoważny dokument potwierdzający zgodność oferowanego urządzenia z SWZ a w przypadku w którym dany dokument nie odnosi się do danej cechy wskazanej w OPZ (nie jest sprzeczny) do złożenia oświadczenia własnego (Wykonawcy) o spełnianiu pozostałych cech. Zamawiający informuje, że dokument ten może być uzupełniony na podstawie art. 107 ust.2 ustawy Pzp.
– Deklaracja CE zgodna z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa maszyn i urządzeń elektrycznych.

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij