Laboratoryjne badania MRI

Dane organizatora AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
30-059 KRAKÓW
AL. ADAMA MICKIEWICZA 30
Tel. 12 617 22 22
Fax. 12 633 10 14
E-mail dzp@agh.edu.pl
WWW www.agh.edu.pl/
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia Laboratoryjne badania MRI na skanerze 0.6T prototypów fantomów i sekwencji DWI/DTI przed i po BSD, szczegółowym zadaniem jest wykonanie bada…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Laboratoryjne badania MRI na skanerze 0.6T prototypów fantomów i sekwencji DWI/DTI przed i po BSD, szczegółowym zadaniem jest wykonanie badań DWI/DTI różnych fantomów według reguł BSD i BSD. Wykonywanie raportów cząstkowych.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=dzp.agh.edu.pl_1679392414454
LINK do SIWZ http://www.dzp.agh.edu.pl/dla-wykonawcow/zamowienia-z-dziedziny-nauki/info/article/zdn0071402023/
Osoba do kontaktu dr hab. Artur Krzyżak, akrzyzak@agh.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 12 miesięcy
Miejsce i termin składania ofert AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
30-059 KRAKÓW
AL. ADAMA MICKIEWICZA 30

2023-03-28

Sposób składania ofert AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, AL. ADAMA MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi I. ZAMAWIAJĄCY
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
675 000 19 23
Jednostka AGH udzielająca zamówienia:
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Katedra Surowców Energetycznych
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia:
dr hab. Artur Krzyżak, akrzyzak@agh.edu.pl
II. UZASADNIENIE ZASTOSOWANIA ART. 11 UST. 5 PKT 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH-OŚWIADCZENIE DYSPONENTA ŚRODKÓW
Przedmiotem zamówienia są dostawy/usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych. Nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest:
W ramach tematu Laboratoryjne badania MRI na skanerze 0.6T prototypów fantomów i sekwencji DWI/DTI przed i po BSD, szczegółowym zadaniem jest wykonanie badań DWI/DTI różnych fantomów według reguł BSD i BSD. Wykonywanie raportów cząstkowych.
Zakres prac obejmuje:
– Realizację pomiarów DWI i DTI na skanerze 0.6T układów modelowych według reguł BSD(*) i BSD (**).
– Wykonanie obliczeń metryk DTI w celu określenia optymalnych rozwiązań dla potrzeb projektu, czyli korekty wpływu błędów systematycznych na pomiary DTI pacjentów z SM.
– Współpracę z osobami wykonującymi pomiary fantomów w warunkach klinicznych na systemie 3T.
– Współpracę z lekarzami neurologami i radiologami w ramach projektu.
– Wykonanie raportu informującego o optymalnym podejściu na potrzeby algorytmów BSD; wersja deterministyczna i AI.
– Wykonanie raportów, zawierających wyniki użycia optymalnej metody (BSD lub BSD ) do liczenia metryk DTI (MD, FA, DL, DT) w porównaniu do podejścia standardowego (użycia macierzy b od producenta).
Podanie indeksu współczynnika poprawy.
– Zastosowanie optymalnych rozwiązań (wybrana metoda BSD) do pomiarów klinicznych na skanerze 3T. Przygotowanie materiałów do publikacji.
– Wykonawca przygotuje raporty po każdym miesiącu oraz główny po zakończeniu umowy zlecenia.
(*) Zgłoszenia patentowe i patenty opisujące reguły metody BSD:
[Z1] A. Krzyżak. Anizotropowy fantom dyfuzji dla kalibracji dowolnej sekwencji obrazowania MR, DTI oraz sposób kalibracji dowolnego tomografu MR:
a) numer zgłoszenia polskiego: P.385276 (26.05 2008),
b) rozszerzenie zgłoszenia patentowego w międzynarodowym trybie PCT PCT/PL2009/000051, WO/2009/145648 (2009),
c) numer zgłoszenia amerykańskiego US2011074423 (2011),
d) numer zgłoszenia japońskiego JP2011520582 (2011) i JP2014223546 (2014),
e) numer zgłoszenia europejskiego EP09755104.8 (2011).
[Z2] A. Krzyżak. Sposób kalibracji sekwencji obrazowania w eksperymencie typu DMRI przeprowadzanym w tomografie MR:
a) numer zgłoszenia polskiego: P. 413306 (30.07.2015),
b) numer zgłoszenia międzynarodowego PCT/EP2016/067964 (07.2016).
Przyznane patenty do [Z1]:
• US patent 2014, US 8643369 B2
• Japanese patent 2018, JP 6270174 B2
• European patents 2018, EP 2286258 B1 (GER, GB, FR, PL)
Przyznane patenty do [Z2]:
• PL patent 2019, PL232529 B1
(**) Zgłoszenia patentowe i patenty opisujące reguły metody BSD:
[Z3] Artur Krzyżak; Bogdan Figura. SPOSÓB OBRAZOWANIA W EKSPERYMENCIE MAGNETYCZNEGO REZONANSU JĄDROWEGO:
a) numer zgłoszenia polskiego: P.385276 (06.05.2021)
b) Artur Krzyżak; Bogdan Figura. A METHOD FOR IMAGING IN A NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE EXPERIMENT, rozszerzenie zgłoszenia patentowego w międzynarodowym trybie PCT PCT/EP2021/062240, (07.05.2021).
c) inne rozwiązania dostarczone przez Zamawiającego.
Zamówienie jest finansowane ze środków projektu w ramach programu Agencji Badań Medycznych, pt. Ocena efektywności klinicznej technologii BSD (B-matrix Spatial Distribution) oraz algorytmów opartych na sztucznej inteligencji do analizy obrazów MRI w przebiegu stwardnienia rozsianego (SM), umowa nr 2020/ABM/01/00006-00.
Zamówienie finansowane ze środków projektu realizowanego w ramach Konkursu na działalność badawczo-rozwojową w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych.
IV. TERMIN REALIZACJI-12 miesięcy
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Dane teleadresowe firmy – numer NIP, REGON firmy itp.
2. Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail).
3. Proponowaną cenę za godz. oraz max ilość godzin, tj. całkowitą kwotę brutto za realizację zamówienia (PLN)
4. Termin realizacji zamówienia:
5. Termin obowiązywania oferty:
6. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunku określonego w ust. VI.
7. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość oferowanego przedmiotu zamówienia. Oferta wraz z załącznikami powinna zostać podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
8. Oświadczenie na formularzu oferty:
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.**
*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
**W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia wykonawca nie składa.
VI. Wymagania dla Wykonawcy
Wykształcenie wyższe z fizyki lub inżynierii biomedycznej poświadczone kopią dyplomu.
Znajomość zagadnień obsługi skanera MRI 0.6T. Znajomość zagadnień DWI, DTI, BSD-DTI, poświadczona oświadczeniem zawierającym przynajmniej 2 przykłady potwierdzające doświadczenie.
Wykonawca wykona zamówienie na umowę zlecenia, w zakresie podanym w pkt. III i terminach podanych w punkcie IV.
Maksymalna ilość godzin na wykonanie zlecenia nie przekroczy 960 godzin.
VII. KRYTERIA OCENY OFERT
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami: cena 100%
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę.
VIII. TERMINY PŁATNOŚCI
Zapłata wynagrodzenia nastąpi najpóźniej ostatniego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni obowiązywania umowy, na podstawie rachunku wystawionego przez Zleceniobiorcę i przedłożonego do 3-go roboczego dnia każdego miesiąca w jednostce organizacyjnej Zleceniodawcy zawierającej umowę, wraz z pisemną ewidencją czasu wykonywania zlecenia (dzień i liczba godzin oraz łączna liczba godzin w m-cu).
Rachunek winien zawierać w szczególności wskazanie przez Zleceniobiorcę liczby godzin wykonania zlecenia. Na wystawionym przez Zleceniobiorcę rachunku Kierownik jednostki / Kierownik projektu / Pełnomocnik Rektora, potwierdza wykonanie zlecenia w określonej liczbie godzin oraz wykonanie czynności zgodnie z umową i przyjęcie ich bez zastrzeżeń.
IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: mgoleb@agh.edu.pl
Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym.
Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty: 7 dni od daty publikacji ogłoszenia tj. do 28.03.2023 r.
X. INFORMACJE DOTYCZĄCE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
O wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu z postępowania wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w ogłoszeniu, ofertach odrzuconych z powodu niezgodności ich treści z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu, Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej.
XI. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków;
• z inspektorem ochrony danych osobowych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica można skontaktować się przez adres e-mail: iodo@agh.edu.pl, telefon: (12) 617 53 25 lub pisemnie na adres siedziby administratora;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego z dziedziny nauki prowadzonym na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ustawa Pzp w związku z art. 30a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U z 2018 poz. 87);
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 30b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez okres wymagany do archiwizacji tego typu dokumentów zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa wewnętrznego obowiązującego w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c ROD
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij