Dostawa odczynników chemicznych

Dane organizatora POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI
80-233 GDAŃSK
GABRIELA NARUTOWICZA 11/12
Tel. 58 347 22 77
Fax. 58 348 63 73
E-mail logistyka@eti.pg.edu.pl
WWW www.eti.pg.gda.pl
Województwo pomorskie
Powiat Gdańsk
Treść zamówienia Dostawa odczynników chemicznych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa odczynników chemicznych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=dzp.pg.edu.pl_1679409362638
LINK do SIWZ http://dzp.pg.edu.pl/?a=zs&s=zo&poid=11326
CPV 33.69.63.00
Osoba do kontaktu e-mail: logistyka@eti.pg.edu.pl.
Wymagany termin realizacji zamówienia Termin dostawy nie może być dłuższy niż: 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy oraz nie krótszy niż 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI
80-233 GDAŃSK
GABRIELA NARUTOWICZA 11/12

2023-03-30

Sposób składania ofert POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI, GABRIELA NARUTOWICZA 11/12, 80-233 GDAŃSK Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Cena brutto przedmiotu zamówienia -60
Termin dostawy -40
Uwagi 1
Dziekan
Nr zamówienia ZZ/110/009/D/2023 Gdańsk, dnia 21.03.2023 r.
OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU
Zamawiający – Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, działając na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1710, z późn. zm.) informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę odczynników chemicznych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.
1. Tryb udzielenia zamówienia
1) Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 11 ust. 5 pkt ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.).
2) Niniejsze ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej zamawiającego: https://dzp.pg.edu.pl
3) Zamawiający udziela zamówienia w sposób zapewniający przejrzystość, równe traktowanie podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia oraz z uwzględnieniem okoliczności mogących mieć wpływ na jego udzielenie.
4) Zamawiający zastrzega, że niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie do składania ofert i nie stanowi oferty, a otrzymanie w wyniku niniejszego zaproszenia oferty wykonawcy nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Politechnikę Gdańską bądź zawarciem jakiejkolwiek umowy, a nadto nie łączy się z koniecznością zawarcia przez zamawiającego umowy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych na potrzeby projektu IDUB SCANDIUM BALTIC REGION RESEARCH GRANTS Detection of emerging contaminants in the Baltic Sea using optical transparent electrodes in optoelectrochemical systems, realizowanego na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej wyspecyfikowana w załączniku nr 2.
2) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do siedziby zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek WETI A (nr 41), pok. 116.
3) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie może być przedmiotem praw osób trzecich.
4) Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych.
5) Kod CPV 33696300-8 odczynniki chemiczne.
3. Opis sposobu obliczania ceny oferty:
1) Wykonawca określa cenę za realizację zamówienia w formularzu ofertowym sporządzonym z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2) Cenę oferty należy określić w wartości brutto w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2
3) W przypadku złożenia oferty w walucie innej niż PLN, cena oferty zostanie przeliczona na PLN wg kursu NBP, tabela A, obowiązującego w dniu wyznaczonym jako termin składania ofert.
4) Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając wszystkie elementy cenotwórcze związane z prawidłową i terminową realizacją zamówienia, jakie powstaną w związku z wykonaniem zamówienia oraz z warunkami i wymaganiami stawianymi przez zamawiającego.
5) Cena oferty będzie obowiązywać przez cały okres związania ofertą, nie będzie podlegała negocjacjom i będzie wiążąca dla stron umowy.
6) Cena oferty nie będzie zmieniana w trakcie realizacji zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji.
7) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia drogą elektroniczną na e-mail: logistyka@eti.pg.edu.pl.
4. Termin oraz sposób składania ofert:
1) Ofertę należy złożyć do dnia 30.03.2023 r., do godz. 10.00,
w formie pisemnej-w zamkniętej i opisanej kopercie, na adres zamawiającego Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Budynek WETI A, pok. 116, z dopiskiem: Oferta w postępowaniu na dostawę odczynników chemicznych dla WETI, ZZ/110/009/D/2023
lub w postaci elektronicznej-skan podpisanej oferty należy dołączyć do wiadomości e-mail wysłanej na adres: logistyka@eti.pg.edu.pl wpisując w treści wiadomości ZZ/110/009/D/2023-oferta.
2) Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.
3) Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
4) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
6) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
7) Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi wykonawca. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe złożenie oferty.
5. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującym kryterium oceny ofert:
1. Kryterium Cena brutto przedmiotu zamówienia -60 pkt
2. Kryterium Termin dostawy -40 pkt
Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
Zamawiający dokona zsumowania punktów przyznanych w kryterium cena brutto przedmiotu zamówienia oraz kryterium Termin dostawy. Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt.
P = Pc + Pd
gdzie:
P-całkowita liczba punktów dla rozpatrywanej oferty
Pc-liczba punktów uzyskanych w kryterium Cena brutto przedmiotu zamówienia
Pd-liczba punktów uzyskanych w kryterium ilość lat doświadczenia w wytwarzaniu produktów diamentowych
a) Kryterium: Cena brutto przedmiotu zamówienia -60 pkt.
Ocenie podlega cena całkowita brutto oferty w PLN.
Ofercie z najniższą ceną zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów-60 pkt.
Pozostałym ofertom zamawiający przyzna punkty obliczone wg wzoru:
3
Cn
Pc = ———- x 60
Cb
gdzie:
Pc – liczba punktów przyznanych badanej ofercie według kryterium cena;
Cn – najniższa cena brutto spośród ważnych, nieodrzuconych ofert w PLN;
Cb – cena brutto ocenianej oferty w PLN;
60-waga kryterium.
Obliczenia dokonywane będą przez zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
b) Kryterium: termin dostawy (Pt)-waga 40 pkt.
Ocenie podlegać będzie termin dostawy wyrażony w dniach kalendarzowych wynikający z oferty złożonej przez Wykonawcę.
Termin dostawy nie może być dłuższy niż: 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy oraz nie krótszy niż 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
Kryterium termin dostawy rozpatrywane będzie na podstawie następującego wzoru:
Pt= (Tmin / Tb ) x 40,
gdzie:
Pt-liczba punktów przyznanych w kryterium termin dostawy,
Tn-najkrótszy zaoferowany termin dostawy spośród ofert podlegających ocenie,
Tb-termin dostawy badanej oferty (ocenianej),
40-waga kryterium termin dostawy.
Termin realizacji zamówienia należy określić w dniach kalendarzowych.
Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W kryterium termin dostawy oferta może uzyskać maksymalnie 40 pkt.
W przypadku niewpisania przez Wykonawcę terminu dostawy, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował termin dostawy wynoszący 90 dni kalendarzowych.
W przypadku wpisania przez Wykonawcę terminu dostawy dłuższego niż 90 dni kalendarzowych, Zamawiający odrzuci ofertę.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie i bez podania przyczyn.
7. Zamawiający podpisze umowę z wybranym wykonawcą stanowiącą załącznik nr 4.
8. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 13 kwietnia 2022r. (Dz. U. z 2022, poz. 835).
Zamawiający samodzielnie dokona weryfikacji Wykonawcy pod kątem wykluczenia z postępowania w oparciu o ww. przesłanki określone powyżej.
9. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu takich danych.
1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
4
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, zamawiający informuje, że:
a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibą w Gdańsku (80-233) przy ul. G. Narutowicza 11/12;
b. inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Gdańskiej jest mgr inż. Paweł Baniel, tel. 58 348-66-29, e-mail: iod@pg.edu.pl;
c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZZ/110/009/D/2023 na Dostawę odczynników chemicznych dla WETI PG, prowadzonym na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.);
d. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.-Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).
e. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dokumentacja postępowań o zamówienie publiczne finansowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej (EU) przechowywana będzie również przez okres wynikający z umów o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków pochodzących z UE;
f. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h. posiada Pani/Pan:
– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.);
– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.);
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO;
i. nie przysługuje Pani/Panu:
– w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2) Dodatkowo, stosownie do art. 19 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 oraz art. 75 ustawy Pzp:
a. w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące go dane osobowe, to Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy dodatkowych informacji precyzujących żądanie (np. nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
5
b. w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, to Zamawiający będzie uprawniony do przetwarzania tych danych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
10. Załącznik do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu:
1) formularz oferty;
2) opis przedmiotu zamówienia
3) formularz rzeczowo-cenowy;
4) projektowane postanowienia umowy.
Dziekan
prof. dr hab. inż. Jacek Stefański
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij