Końcówki do pipet do PCR

Dane organizatora INSPEKCJA WETERYNARYJNA-WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W SZCZECINIE
71-337 SZCZECIN
OSTRAWICKA 2
Tel. 91 489 82 00
Fax. 91 489 82 55
E-mail kancelaria@wiw.szczecin.pl
WWW bip.wiw.szczecin.pl/wiwszczecin/chapter_70008.asp
Województwo zachodniopomorskie
Powiat Szczecin
Treść zamówienia KOŃCÓWKI DO PIPET III TURA – Końcówki do pipet do PCR III

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia KOŃCÓWKI DO PIPET III TURA – Końcówki do pipet do PCR IIIKońcówki do pipet do PCR III. A.272. C 36. 2023
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-01/pl01-2023-BZP-00345540-01.zip
LINK do SIWZ http://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08db9801-fabf-6163-40f6-a90011802205
CPV 38.43.71.10
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Do oferty, każdy Wykonawca, który zaoferuje produkt równoważny musi dołączyć przedmiotowe środki dowodowe, tj. próbki na wszystkie pozycje równoważne, w celu dokonania oceny zgodności zaoferowanego produktu równoważnego. Zamawiający wymaga próbek na potwierdzenie spełniania zgodności zaoferowanego produktu równoważnego z opisem przedmiotu zamówienia oraz gwarancją poprawnej współpracy z pipetami Zamawiającego wymienionymi w opisie przedmiotu zamówienia. Próbki muszą być zgodne z opisanymi w specyfikacji asortymentowo-cenowej (zał. nr 3 do SWZ) wymaganiami. Każdą próbkę należy opisać podając: 1) numer zadania, 2) nazwę Wykonawcy, 3) nazwę Producenta. 3. Dostarczone próbki będą sprawdzane pod względem wymagań określonych/opisanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 3 do SWZ. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Mając na uwadze art. 107 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, że przedmiotowe środki dowodowe w postaci próbek produktów równoważnych podlegają uzupełnieniu, ponieważ nie służą potwierdzeniu zgodności z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Uwaga: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika). 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia – każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż: 5.1 Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu INSPEKCJA WETERYNARYJNA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W SZCZECINIE, ul. ul. Ostrawicka 2, 71-337, Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo PL, e-mail kancelaria@wiw.szczecin.pl
Adres strony internetowej (URL): http://bip.wiw.szczecin.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 3 miesiące
Miejsce i termin składania ofert INSPEKCJA WETERYNARYJNA-WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W SZCZECINIE
71-337 SZCZECIN
OSTRAWICKA 2

2023-08-18

Sposób składania ofert Ofertę składa się na Platformie e-Zamówienia z zastosowaniem zasad określonych w Rozdziale XIV Specyfikacji Warunków Zamówienia. Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą 30 dni
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 60
termin dostawy 40
Uwagi 2023/BZP 00345540/01

Dostawy
KOŃCÓWKI DO PIPET III TURA – Końcówki do pipet do PCR III
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSPEKCJA WETERYNARYJNA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W SZCZECINIE
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000093438
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Ostrawicka 2
1.5.2.) Miejscowość: Szczecin
1.5.3.) Kod pocztowy: 71-337
1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 – Miasto Szczecin
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@wiw.szczecin.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wiw.szczecin.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
Realizacja zadań administracji publicznej z zakresu weterynarii, bezpieczeństwo żywności, ochrona zdrowia zwierząt, weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
KOŃCÓWKI DO PIPET III TURA – Końcówki do pipet do PCR III

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c3562f42-35d7-11ee-9aa3-96d3b4440790
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00345540
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-08
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00072307/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.6 KOŃCÓWKI DO PIPET

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c3562f42-35d7-11ee-9aa3-96d3b4440790
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl, w zakresie dotyczącym składania ofert oraz oświadczenia składanego na
podstawie art. 125 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać dostęp do konta na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Centrum pomocy platformy e-Zamówienia pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/.
6. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, jest możliwa drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań, zawiadomień i zadawanie pytań. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
7. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
8. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
10. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: kancelaria@wiw.szczecin.pl
12. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
13. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z platformy e-Zamówienia, określone w Regulaminie korzystania z platformy e-Zamówienia oraz zobowiązują się korzystając z platformy e-Zamówienia przestrzegać postanowień tego regulaminu.
14. Komunikacja ustna dopuszczalna jest wyłącznie w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, ofert.
15.Pozostałe wymagania w zakresie komunikacji zostały wskazane w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: A.272. C 36. 2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Końcówki do pipet do PCR III.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38437110-1 – Końcówki pipet
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą uważa się ofertę, która uzyska największą ilość punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w SWZ. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert.
Całkowita liczba punktow przyznanych ofercie będzie obliczana wg następującego wzoru:
P = C + TD
P – łączna liczba punktow przyznana ofercie badanej
C – liczba punktow przyznana ofercie badanej w kryterium „Cena brutto oferty”
TD – liczba punktow przyznana ofercie badanej w kryterium „Termin dostawy”
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Do oferty, każdy Wykonawca, który zaoferuje produkt równoważny musi dołączyć przedmiotowe środki dowodowe, tj. próbki na wszystkie pozycje równoważne, w celu dokonania oceny zgodności zaoferowanego produktu równoważnego.

Zamawiający wymaga próbek na potwierdzenie spełniania zgodności zaoferowanego produktu równoważnego z opisem przedmiotu zamówienia oraz gwarancją poprawnej współpracy z pipetami Zamawiającego wymienionymi w opisie przedmiotu zamówienia.
Próbki muszą być zgodne z opisanymi w specyfikacji asortymentowo-cenowej (zał. nr 3 do SWZ) wymaganiami.
Każdą próbkę należy opisać podając:
1) numer zadania,
2) nazwę Wykonawcy,
3) nazwę Producenta.

3. Dostarczone próbki będą sprawdzane pod względem wymagań określonych/opisanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 3 do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Mając na uwadze art. 107 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, że przedmiotowe środki dowodowe w postaci próbek produktów równoważnych podlegają uzupełnieniu, ponieważ nie służą potwierdzeniu zgodności z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert.
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Uwaga: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia – każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia.
Powyższe oznacza, iż:
5.1 Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 1. Wszelkie zmiany w umowie będą mogły być dokonywane wyłącznie w zakresie dopuszczonym ustawą Pzp, wymagają
zgodnej woli Stron oraz zachowania formy zgodnej z obowiązującymi przepisami i treścią niniejszej Umowy, pod rygorem
nieważności.
2. Strony dopuszczają prawo do zmian treści umowy w zakresie:
1) zmiany podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy, po uprzedniej akceptacji
Zamawiającego oraz z godnie z warunkami określonymi w § 4;
2) zmiany terminu realizacji umowy z uwagi na okoliczności wynikające z działania siły wyższej, uniemożliwiające
wykonanie lub rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy w terminach określonych w umowie, o okres nie dłuższy niż okres
trwania przeszkody spowodowanej siłą wyższą;
3) zmiany cen jednostkowych brutto w przypadku zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług oraz podatku
akcyzowego.
3. Ponadto, dopuszcza się zmiany w umowie w następujących przypadkach:
1) obniżenia ceny jednostkowej przy zachowaniu jakości oferowanego asortymentu;
2) zmiany zaoferowanego asortymentu na asortyment o wyższej jakości, przy zachowaniu lub obniżeniu ceny;
3) zmiany wielkości opakowania zbiorczego zaoferowanego asortymentu przy zachowaniu lub obniżeniu ceny jednostkowej;
4) zmiany numeru katalogowego asortymentu, przy zachowaniu lub obniżeniu ceny;
5) zmiany nazewnictwa asortymentu przy zachowaniu lub obniżeniu ceny;
6) zaprzestania produkcji asortymentu umownego przez producenta i wprowadzenia nowego asortymentu, analogicznego
do asortymentu wycofanego z rynku, przy zachowaniu lub obniżeniu ceny;
4. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest:
a) złożenie wniosku, przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian;
b) zgoda drugiej strony umowy.
5. Zmiany obowiązują z dniem podpisania aneksu, za wyjątkiem zmiany cen jednostkowych brutto w przypadku zmiany
wysokości stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, które obowiązują z dniem wejścia w życie aktu
normatywnego wprowadzającego zmianę, która stanowi podstawę do wystąpienia z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia i
nie wymaga aneksu.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-08-18 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę składa się na Platformie e-Zamówienia z zastosowaniem zasad określonych w Rozdziale XIV Specyfikacji Warunków Zamówienia.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-08-18 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij