estaw GC/MS/MS – system GC-QQQ plus autosampler wielozadaniowy

Dane organizatora WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KATOWICACH
40-074 KATOWICE
RACIBORSKA 39
Tel. 32 351 23 45
E-mail wsse.katowice@sanepid.gov.pl
WWW www.wsse.katowice.pl
Województwo śląskie
Powiat Katowice
Treść zamówienia Zestaw GC/MS/MS – system GC-QQQ plus autosampler wielozadaniowy – Chromatograf gazowy sprzężony z detektorem typu potrójny kwadrupol , najno…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Zestaw GC/MS/MS – system GC-QQQ plus autosampler wielozadaniowy – Chromatograf gazowy sprzężony z detektorem typu potrójny kwadrupol , najnowsza edycja bibliotek widm wraz z instalacją na chromatograf Numer referencyjny: OA.272.9.2023Zestaw GC/MS/MS – system GC-QQQ plus autosampler wielozadaniowy – Chromatograf gazowy sprzężony z detektorem typu potrójny kwadrupol ( wraz z instalacją, uruchomieniem i instruktażem stanowiskowym), najnowsza edycja bibliotek widm wraz z instalacją na chromatografie gazowym sprzężonym z detektorem typu potrójny kwadrupol GC-MS/MSZestaw GC/MS/MS – system GC-QQQ plus autosampler wielozadaniowy – Chromatograf gazowy sprzężony z detektorem typu potrójny kwadrupol ( wraz z instalacją, uruchomieniem i instruktażem stanowiskowym), najnowsza edycja bibliotek widm wraz z instalacją na chromatografie gazowym sprzężonym z detektorem typu potrójny kwadrupol GC-MS/MS
Specyfikacja https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl
CPV 38.43.22.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy NIE podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie. 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże, iż jest ubezpieczony (posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę NIE niższą niż 900.000,00 zł. 4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże, iż:a) wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną dostawę chromatografu na kwotę NIE niższą niż 900.000,00 zła) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia władającymi biegle językiem polskim. Zamawiający uzna spełnianie warunku jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami do realizacji zadania, tj. co najmniej: – posiadającą certyfikat szkolenia przez producenta do wykonywania obsługi serwisowej oferowanego zestawu GC-MS/MS oraz posiadającymi min. 2 letnie doświadczenie na stanowisku związanym z obsługa i serwisem zestawów GC-MS/MS1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 pzp i 109 ust. 1 pkt 4 pzp. 2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 pzp. 3. Wykonawca NIE podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 pzp i art. 109 ust. 1 pkt 4 pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 pzp. 4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności NIE są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę. 5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 15 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 835). 6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy NIE podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności wskazanych art. 5k rozporządzenia Rady UE 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 (Dz. Urz. UE nr L 111z 8.4.2022, str. 1), które ma zasięg ogólny, wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że NIE podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w ESPD stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca NIE podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże, iż jest ubezpieczony (posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę NIE niższą niż 900.000,00 zł. 2) w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziały w postępowaniu: c) dokumenty potwierdzające (polisę oraz potwierdzenie opłacenia składek), że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia. 14. Wymagania dotyczące formatu dokumentów oraz wymagania techniczne:Zamawiający zgodnie z §4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r., poz. 2452)– zwane dalej „Rozporządzeniem” określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako:a) dokumenty w formacie : „PDF” zaleca się podpisywać formatem PAdES,b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „PDF”, w TAKim wypadku wymagany będzie oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oddzielny plik z podpisem. 15. Zamawiający zgodnie z §3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa NIEzbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj:a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości NIE mniejszej niż 512kb/s;b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej min. konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor klasy Intel IV 2GHz , jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac Os x10.4, Linux lub ich nowsze wersje.c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorera minimalnie 10.0;d) włączona obsługa Javascript;e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie PDF.16. Zamawiający zgodnie z §3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 50MB w formatach: PDF, Excel (.xls .xlsx), Word .doc(.docx), ,.odt, .ods .zip. 17. Zamawiający zgodnie z §3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj:a) plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert. b) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:dd) generowany według lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu – zegarem Głównego Instytutu Miar.Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 1) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu NIEzależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej ‐ załącznik nr 4 do SWZ; b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych NIE wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniemc) Oświadczenie Wykonawcy o braku okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 15 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) ‐ załącznik nr 6 do SWZ; d) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3‐6 pzp oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 1 pzp ‐ wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ; e) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 pzp sporządzona NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; f) Oświadczenie, o NIE podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 UE zgodnie z treścią załącznika nr 6 III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże, iż:a) wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną dostawę chromatografu na kwotę NIE niższą niż 900.000,00 zła) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia władającymi biegle językiem polskim. Zamawiający uzna spełnianie warunku jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami do realizacji zadania, tj. co najmniej: – posiadającą certyfikat szkolenia przez producenta do wykonywania obsługi serwisowej oferowanego zestawu GC-MS/MS oraz posiadającymi min. 2 letnie doświadczenie na stanowisku związanym z obsługa i serwisem zestawów GC-MS/MS2) w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziały w postępowaniu: a) wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz dowody określające, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn NIEzależnych od NIEgo NIE jest wstanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3miesięcy‐ wg wzoru załącznika nr 9 do SWZ; b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia NIEzbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a TAKże zakresu wykonywanych przez NIE czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków postawionych przez Zamawiającego ‐ wg wzoru załącznika nr 10 do SWZ; Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej: zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1) lit. c), składa informację z odpowiedniego rejestru, TAKiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku TAKiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ‐ wystawione NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. 7. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, NIE wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt. 1) lit c, lub gdy dokumenty te NIE odnoszą się do wszystkich przypadków wskazanych w SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania NIE ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Wymagania dotyczące terminu wystawienia dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak w ust. 3 pkt. 1) lit. c. 8. Zamawiający NIE wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków, a TAKże wówczas gdy podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp Wykonawca NIE jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 9. W zakresie NIEuregulowanym ustawą pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415; zwanym dalej “r.p.ś.d.”) oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452 zwanym dalej “r.d.e.”) 7. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu nasubdomenie https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pllub https://oneplace.marketplanet.pl8. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, po przeczytaniu akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.9. Rejestracja Wykonawcy trwa do około 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu NIEzbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej.III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ. 2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 3. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 pzp. 4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem NIEważności, zachowania formy pisemnej. 5. Rodzaj i zakres zmian oraz warunki ich wprowadzenia zawiera załącznik nr 7
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach ul.Raciborska 39 Katowice 40-074 Justyna Bonk-Pietrzyk Bonk-Pietrzyk.Justyna@sanepid.gov.pl https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 84
Miejsce i termin składania ofert WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KATOWICACH
40-074 KATOWICE
RACIBORSKA 39

2023-06-01

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 29/08/2023
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Uwagi 2023/S 086-264544
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
Adres pocztowy: ul.Raciborska 39
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS:
PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-074
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Bonk-Pietrzyk
E-mail:
Bonk-Pietrzyk.Justyna@sanepid.gov.pl
Adresy internetowe:
Główny adres:
https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka budżetowa

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zestaw GC/MS/MS – system GC-QQQ plus autosampler wielozadaniowy – Chromatograf gazowy sprzężony z detektorem typu potrójny kwadrupol , najnowsza edycja bibliotek widm wraz z instalacją na chromatograf
Numer referencyjny: OA.272.9.2023

II.1.2) Główny kod CPV
38432200 Chromatografy

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Zestaw GC/MS/MS – system GC-QQQ plus autosampler wielozadaniowy – Chromatograf gazowy sprzężony z detektorem typu potrójny kwadrupol ( wraz z instalacją, uruchomieniem i instruktażem stanowiskowym), najnowsza edycja bibliotek widm wraz z instalacją na chromatografie gazowym sprzężonym z detektorem typu potrójny kwadrupol GC-MS/MS

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: NIE

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL22 Śląskie

II.2.4) Opis zamówienia:
Zestaw GC/MS/MS – system GC-QQQ plus autosampler wielozadaniowy – Chromatograf gazowy sprzężony z detektorem typu potrójny kwadrupol ( wraz z instalacją, uruchomieniem i instruktażem stanowiskowym), najnowsza edycja bibliotek widm wraz z instalacją na chromatografie gazowym sprzężonym z detektorem typu potrójny kwadrupol GC-MS/MS

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 0.4
Cena – Waga: 0.6

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 84
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Zadanie jest objęte dofinansowaniem Unii Europejskiej w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia Oś priorytetowa XI REACT‐EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014‐2020 na realizację projektu pn. „Wzmocnienie państwowej inspekcji sanitarnej poprzez zakup innowacyjnego wyposażenia”.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający na potwierdzenie, że oferowane dostawy, spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, żąda przedmiotowych środków dowodowych:
1) Katalogi lub opisy dokumentujące spełnienie wymagań technicznych, z których będzie można uzyskać informacje o parametrach chromatografu i bibliotek
2) Deklaracja zgodności WE lub UE dla chromatografu,
3) Certyfikat serii ISO 9001 lub równoważne

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy NIE podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże, iż jest ubezpieczony (posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę NIE niższą niż 900.000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże, iż:
a) wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną dostawę chromatografu na kwotę NIE niższą niż 900.000,00 zł
a) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia władającymi biegle językiem polskim.
Zamawiający uzna spełnianie warunku jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami do realizacji zadania, tj. co najmniej:
– posiadającą certyfikat szkolenia przez producenta do wykonywania obsługi serwisowej
oferowanego zestawu GC-MS/MS oraz posiadającymi min. 2 letnie doświadczenie na stanowisku związanym z obsługa i serwisem zestawów GC-MS/MS
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 pzp i 109 ust. 1 pkt 4 pzp.
2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 pzp.
3. Wykonawca NIE podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 pzp i art. 109 ust. 1 pkt 4 pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 pzp.
4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności NIE są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.
5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 15 kwietnia 2022 r.
(Dz. U. z 2022 r., poz. 835).
6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy NIE podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności wskazanych art. 5k rozporządzenia Rady UE 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 (Dz. Urz. UE nr L 111z 8.4.2022, str. 1), które ma zasięg ogólny, wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że NIE podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w ESPD stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca NIE podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże, iż jest ubezpieczony (posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę NIE niższą niż 900.000,00 zł.
2) w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziały w postępowaniu:
c) dokumenty potwierdzające (polisę oraz potwierdzenie opłacenia składek), że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
14. Wymagania dotyczące formatu dokumentów oraz wymagania techniczne:
Zamawiający zgodnie z §4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r., poz. 2452)– zwane dalej „Rozporządzeniem” określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako:
a) dokumenty w formacie : „PDF” zaleca się podpisywać formatem PAdES,
b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „PDF”, w TAKim wypadku wymagany będzie oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oddzielny plik z podpisem.
15. Zamawiający zgodnie z §3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa NIEzbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj:
a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości NIE mniejszej niż 512kb/s;
b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej min. konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor klasy Intel IV 2GHz , jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac Os x10.4, Linux lub ich nowsze wersje.
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorera minimalnie 10.0;
d) włączona obsługa Javascript;
e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie PDF.
16. Zamawiający zgodnie z §3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 50MB w formatach: PDF, Excel (.xls .xlsx), Word .doc(.docx), ,.odt, .ods .zip.
17. Zamawiający zgodnie z §3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj:
a) plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
b) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:dd) generowany według lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu – zegarem Głównego Instytutu Miar.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu NIEzależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej ‐ załącznik nr 4 do
SWZ;
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych NIE wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem
c) Oświadczenie Wykonawcy o braku okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 15 kwietnia
2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) ‐ załącznik nr 6 do SWZ;
d) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3‐6 pzp oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 1 pzp ‐ wzór oświadczenia stanowi
Załącznik nr 5 do SWZ;
e) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 pzp sporządzona NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
f) Oświadczenie, o NIE podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 UE zgodnie z treścią załącznika nr 6

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże, iż:
a) wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną dostawę chromatografu na kwotę NIE niższą niż 900.000,00 zł
a) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia władającymi biegle językiem polskim.
Zamawiający uzna spełnianie warunku jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami do realizacji zadania, tj. co najmniej:
– posiadającą certyfikat szkolenia przez producenta do wykonywania obsługi serwisowej
oferowanego zestawu GC-MS/MS oraz posiadającymi min. 2 letnie doświadczenie na stanowisku związanym z obsługa i serwisem zestawów GC-MS/MS
2) w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziały w postępowaniu:
a) wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz dowody określające, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn NIEzależnych od NIEgo NIE jest wstanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3miesięcy‐ wg wzoru załącznika nr 9 do SWZ;
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia NIEzbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a TAKże zakresu wykonywanych przez NIE czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków postawionych przez Zamawiającego ‐ wg wzoru załącznika nr 10 do SWZ;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej: zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1) lit. c), składa informację z odpowiedniego rejestru, TAKiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku TAKiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ‐ wystawione NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
7. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, NIE wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt. 1) lit c, lub gdy dokumenty te NIE odnoszą się do wszystkich przypadków wskazanych w SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania NIE ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Wymagania dotyczące terminu wystawienia
dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak w ust. 3 pkt. 1) lit. c.
8. Zamawiający NIE wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków, a TAKże wówczas gdy podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp Wykonawca NIE jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
9. W zakresie NIEuregulowanym ustawą pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415; zwanym dalej “r.p.ś.d.”) oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452 zwanym dalej “r.d.e.”)
7. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na
subdomenie
https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl
lub
https://oneplace.marketplanet.pl
8. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony
https://oneplace.marketplanet.pl
, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, po przeczytaniu akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
9. Rejestracja Wykonawcy trwa do około 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu NIEzbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 pzp.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem NIEważności, zachowania formy pisemnej.
5. Rodzaj i zakres zmian oraz warunki ich wprowadzenia zawiera załącznik nr 7

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/06/2023
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 29/08/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 01/06/2023
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Na podstawie art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu TAKich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „Rozporządzeniem RODO”, oraz art. 19 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm)* informuję, że Pani/ Pana:
1. Dane osobowe są przetwarzane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 39, e-mail:
wsse.katowice@sanepid.gov.pl
, telefon 32 351 23 15;
2. Dane osobowe są przetwarzane w celu :
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : Zestaw GC/MS/MS – system GC-QQQ plus autosampler wielozadaniowy – Chromatograf gazowy sprzężony z detektorem typu potrójny kwadrupol ( wraz z instalacją, uruchomieniem oraz przeprowadzeniem instruktażu stanowiskowego), najnowsza edycja bibliotek widm wraz z instalacją na chromatografie gazowym sprzężonym z detektorem typu potrójny kwadrupol GC-MS/MS (nr postępowania OA.272.9.2023) prowadzonego w trybie przetargu NIEograniczonego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje NIE podania określonych danych osobowych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych;
3. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych
4. Ma Pani/Pan prawo:
– dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO
– prawo sprostowania lub uzupełnienia swoich danych na podstawie art. 16 rozporządzenia RODO z tym, że skorzystanie z prawa sprostowania lub uzupełnienia NIE może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie NIEzgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz NIE może naruszać integralności protokołu i jego załączników,
– żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków wskazanych art. 18 ust.2 Rozporządzenia RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania NIE ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego). Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania NIE ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
5. NIE przysługuje Pani/Panu
– prawo do usunięcia danych osobowych w zw. z art. 17 ust.3 lit. b, d lub e Rozporządzenia RODO,
-prawo przenoszenia danych osobowych o czym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO,
-prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit. c Rozporządzenia RODO;
6. Pani/Pana dane NIE są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, NIE są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;
5. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, NIE zostaną mu przyznane.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy:
www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoawcza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy:
www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w TAKi sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
10. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. ‐ Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału NIE stanowią inaczej.
11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie ‐ sądu zamówień publicznych, zwanego dalej “sądem zamówień publicznych”.
12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. ‐ Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
13. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy:
www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/04/2023
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
const toggleMenu = event => {
if (event.target.href) {
document.getElementById(menu-toggle).click();
}
};
mybutton = document.getElementById(“scroll-text”);
window.onscroll = function() {scrollFunction()};
function scrollFunction() {
if (document.body.scrollTop > 23 document.documentElement.scrollTop > 23) {
mybutton.style.display = “block”;
} else {
mybutton.style.display = “none”;
}
}
new Clipboard(.clipboardable);
var permaLinkModal = $(#permaLinkModal);
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
086
2023
Następna aktualizacja:
04/05/2023
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Relacje z Wielką Brytanią
Co nowego w witrynie?
 
(pl)
e-Certis
Informacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE 
ESPD
European Single Procurement Document

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij