Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Dane organizatora WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W OPOLU
45-367 OPOLE
ADAMA MICKIEWICZA 1
Tel. 77 442 69 01
Fax. 77 442 69 04
E-mail sekretariat.wsse.opole@sanepid.gov.pl
WWW www.gov.pl/web/wsse-opole
Województwo opolskie
Powiat Opole
Treść zamówienia Dostawa sprzętu laboratoryjnego.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa sprzętu laboratoryjnego. Numer referencyjny: OA.272.5.2023.BLDostawa sprzętu laboratoryjnego.Zadanie nr 1 – młyn tnący Grindomix Część nr 1 Młyn tnący Grindomix, ilość: 1 sztuka Zadanie nr 2 – Piec mikrofalowy Część nr 2 Piec mikrofalowy, ilość: 1 sztuka Zadanie nr 3 – Zestaw do spektrometrii promieniowania gamma Część nr 3 Zestaw do spektrometrii promieniownia gamma – wielkokanałowego analizatora do pomiaru skażeń promieniotwórczych, ilość: 1 sztuka.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=ezamowienia.gov.pl_1683198190552
LINK do SIWZ http://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5347e6c3-e4c3-11ed-9355-06954b8c6cb9
CPV 31.71.14.22, 33.19.00.00, 38.00.00.00, 39.71.12.10
Osoba do kontaktu Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Opolu REGON 000292652 Mickiewicza 1 Opole 45-367 Beata Luboch, Katarzyna Koźmińska przetargi.wsse.opole@sanepid.gov.pl https://www.gov.pl/web/wsse-opole
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 120
Miejsce i termin składania ofert WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W OPOLU
45-367 OPOLE
ADAMA MICKIEWICZA 1

2023-06-05

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-5347e6c3-e4c3-11ed-9355-06954b8c6cb9 Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-5347e6c3-e4c3-11ed-9355-06954b8c6cb9 Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 02/09/2023
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Uwagi 2023/S 086-263633
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Opolu
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 000292652
Adres pocztowy: Mickiewicza 1
Miejscowość: Opole
Kod NUTS:
PL524 Opolski
Kod pocztowy: 45-367
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Luboch, Katarzyna Koźmińska
E-mail:
przetargi.wsse.opole@sanepid.gov.pl
Adresy internetowe:
Główny adres:
https://www.gov.pl/web/wsse-opole

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-5347e6c3-e4c3-11ed-9355-06954b8c6cb9
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-5347e6c3-e4c3-11ed-9355-06954b8c6cb9

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa sprzętu laboratoryjnego.
Numer referencyjny: OA.272.5.2023.BL

II.1.2) Główny kod CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dostawa sprzętu laboratoryjnego.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 600 674.90 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: TAK
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 1 – młyn tnący Grindomix
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39711210 Rozdrabniacze żywności

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL52 Opolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

II.2.4) Opis zamówienia:
Młyn tnący Grindomix, ilość: 1 sztuka

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 47 282.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagany termin wykonania zamówienia do dnia 30.11.2023 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 2 – Piec mikrofalowy
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
31711422 Urządzenia mikrofalowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL52 Opolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

II.2.4) Opis zamówienia:
Piec mikrofalowy, ilość: 1 sztuka

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 148 500.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagany termin wykonania zamówienia do dnia 30.11.2023 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 3 – Zestaw do spektrometrii promieniowania gamma
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000 Różne urządzenia i produkty medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL52 Opolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

II.2.4) Opis zamówienia:
Zestaw do spektrometrii promieniownia gamma – wielkokanałowego analizatora do pomiaru skażeń promieniotwórczych, ilość: 1 sztuka.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagany termin wykonania zamówienia do dnia 30.11.2023 r.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/06/2023
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 02/09/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 05/06/2023
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Wykonawca składa ofertę wyłącznie za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX – Środki ochrony prawnej, ustawa Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/04/2023
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
const toggleMenu = event => {
if (event.target.href) {
document.getElementById(menu-toggle).click();
}
};
mybutton = document.getElementById(“scroll-text”);
window.onscroll = function() {scrollFunction()};
function scrollFunction() {
if (document.body.scrollTop > 23 document.documentElement.scrollTop > 23) {
mybutton.style.display = “block”;
} else {
mybutton.style.display = “none”;
}
}
new Clipboard(.clipboardable);
var permaLinkModal = $(#permaLinkModal);
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
086
2023
Następna aktualizacja:
04/05/2023
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Relacje z Wielką Brytanią
Co nowego w witrynie?
 
(pl)
e-Certis
Informacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE 
ESPD
European Single Procurement Document

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij