Dostawa zestawu do mikrofedometrii

Dane organizatora UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
87-100 TORUŃ
JURIJA GAGARINA 11
Tel. 56 611 40 10
Fax. 56 654 29 44
E-mail kontakt@umk.pl
WWW www.umk.pl/
Województwo kujawsko-pomorskie
Powiat Toruń
Treść zamówienia Dostawa zestawu do mikrofedometrii

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu do mikrofedometrii, zwanego dalej „sprzętem”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SWZ. 90-DZP.261.47.2022
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=umk.pl_1651824869896
LINK do SIWZ http://www.umk.pl/zamowienia/przetargi/?action=one&id=2614
CPV 38.43.00.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 Art. 109 ust. 1 pkt 8 Art. 109 ust. 1 pkt 10 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Wraz z ofertą wykonawca musi złożyć niżej wskazane przedmiotowe środki dowodowe:opis techniczny oferowanego sprzętu, tj. opis techniczny i/lub katalog producenta, który pozwoli na ocenę zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SWZ). 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, tj. opis techniczny oferowanego sprzętu, tj. opis techniczny i/lub katalog producenta, który pozwoli na ocenę zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SWZ). 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 11, 87-100, Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo PL, e-mail dzp@umk.pl
Adres strony internetowej (URL): https://www.umk.pl/
Wymagany termin realizacji zamówienia 70 dni
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
87-100 TORUŃ
JURIJA GAGARINA 11

2022-05-16

Sposób składania ofert Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP” dostępnej na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2022-06-14
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 100
Uwagi 2022/BZP 00146587/01

Dostawy
Dostawa zestawu do mikrofedometrii
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001324
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Gagarina 11
1.5.2.) Miejscowość: Toruń
1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100
1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 – Bydgosko-toruński
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@umk.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.umk.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa zestawu do mikrofedometrii

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8b868403-c20b-11ec-aa46-6a814e8de928
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00146587
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-05
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
Monumentum Sonus Visio. Akademickie Centra Przemysłów Kreatywnych Kultury, Sztuki i Ochrony Zabytków”, współfinansowany na podstawie umowy nr WP-II-E.433.1.104.2017 z dn. 29.12.2017 r. ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014 – 2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://www.umk.pl/zamowienia/przetargi/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: 1. Składanie ofert za pośrednictwem
miniPortalu – https://miniportal.uzp.gov.pl/2. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami – 1) poczta
elektroniczna: dzp@umk.pl,lub 2) miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/,lub 3) ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się drogą elektroniczną przy użyciu: 1) poczty elektronicznej: dzp@umk.pl,lub 2) miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/,lub 3) ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.2.Wykonawca
zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto
na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.3.Wymagania techniczne i
organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu,
opisane zostały w „Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP” dostępnej na miniPortalu pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje.4.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za
pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi
150 MB.5.Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem
zaufanym, który wynosi max 10 MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji
eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5 MB.6.Formaty plików
wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z
dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla
systemów teleinformatycznych.7.Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg
(.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.8.W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający
rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:1) .zip;2) .7Z.9.Wśród formatów powszechnych a NIE
występujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną
uznane za złożone nieskutecznie.10.Ze względu na niskie ryzyko naruszenia
integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości,
przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem
kwalifikowanym PAdES. 11.Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym
podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z
dokumentem podpisywanym.12.Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np.
osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. 13.Podczas
podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1. 14.Jeśli wykonawca
pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych
plików. 15.Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem
czasu.16.Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich
podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne
będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.17.Za datę przekazania oferty,
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, przyjmuje się datę ich przekazania na
ePUAP.18.W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta
Wykonawcy i załączniki do oferty) może odbywać się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego
formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez mini portal (Formularz do komunikacji).
Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się
numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). 19.Zamawiający może również komunikować się z
Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej email: dzp@umk.pl.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul.
Gagarina 11, 87-100 Toruń;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu jest Pan
Jakub Rutkowski, kontakt: iod@umk.pl, telefon 656 611 27 42;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku
wyboru Pani/Pana oferty – również zawarciem i realizacją umowy;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
2. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych
osobowych*;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
3. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. *skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**prawo do ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania do czasu zakończenia
postępowania, a także nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 90-DZP.261.47.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu do mikrofedometrii, zwanego dalej „sprzętem”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38430000-8 – Aparatura do wykrywania i analizy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Wraz z ofertą wykonawca musi złożyć niżej wskazane przedmiotowe środki dowodowe:opis techniczny oferowanego sprzętu, tj. opis techniczny i/lub katalog producenta, który pozwoli na ocenę zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SWZ).
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, tj. opis techniczny oferowanego sprzętu, tj. opis techniczny i/lub katalog producenta, który pozwoli na ocenę zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SWZ).
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Określone zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-16 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP” dostępnej na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-16 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-14

Numer informacji: 2022-BZP-00146587-01

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij