Dostawa inkubatora z wytrząsaniem

Dane organizatora INSTYTUT AGROFIZYKI IM. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIE
20-290 LUBLIN
DOŚWIADCZALNA 4
Tel. 81 744 50 61
Fax. 81 744 50 67
E-mail sekretariat@ipan.lublin.pl
WWW www.ipan.lublin.pl
Województwo lubelskie
Powiat Lublin
Treść zamówienia dostawa inkubatora z wytrząsaniem -1 szt….

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia dostawa inkubatora z wytrząsaniem -1 szt.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=bip.ipan.lublin.pl_1651762362340
LINK do SIWZ http://bip.ipan.lublin.pl/bip?id=1
Wymagany termin realizacji zamówienia Maksymalnie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Miejsce i termin składania ofert INSTYTUT AGROFIZYKI IM. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIE
20-290 LUBLIN
DOŚWIADCZALNA 4

2022-05-13

Sposób składania ofert INSTYTUT AGROFIZYKI IM. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W LUBLINIE, DOŚWIADCZALNA 4, 20-290 LUBLIN Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi Dostawę inkubatora z wytrzgsaniem
zamówienie finansowane z projektu OPUS UMO-2021/41/B/NZ9/03130
w terminie 13.05.2021 r.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa służąca wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez Zamawiającego produkcji masowej, mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju Zamawiającego, wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 3 ustawy pzp.
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa inkubatora z wytrzgsaniem -1 szt.
II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego Zaproszenia
Zamawiający, określając w opisie przedmiotu zamówienia produkt, będący przedmiotem niniejszego postępowania, posłużył się wskazaniem konkretnej firmy – producenta, w tym zakresie dopuszcza się składanie ofert równoważnych. Zamawiający określił przykładowego producenta oraz podał numer katalogowy danego produktu z katalogu wskazanego producenta, w celu dokładnego sprecyzowania wymagań, jakie muszą spełniać oferowane przez Wykonawcę produkty. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych jakościowo, fizykochemicznie, eksploatacyjnie i technicznie do produktów wskazanych przez Zamawiającego. Przez ofertę równoważną należy rozumieć zaoferowanie produktów producenta innego aniżeli wskazany przez Zamawiającego, z tym że oferowany produkt nie może być gorszy jakościowo i fizykochemicznie od wskazanego oraz musi mieć co najmniej takie same parametry techniczno-eksploatacyjne. Obowiązek udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy. Z dostarczonych dokumentów w sposób nie budzący wątpliwości powinno wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia posiada takie same lub lepsze parametry jakościowe jak opisane przez Zamawiającego w Zaproszeniu. Wymóg równoważności będzie oceniany poprzez porównanie parametrów produktów – żądanego i oferowanego, dostępnych w opisach i charakterystykach podawanych przez producentów.
III. Warunki realizacji zamówienia
Szczegółowe określenie warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawarte jest w Załączniku nr 4 (wzór umowy).
Produkty, których dostawa stanowi przedmiot zamówienia, w dniu dostawy powinny być fabrycznie nowe. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w godzinach od 8.00 do 13.00 w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku.
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć przedmiot zamówienia w taki sposób, by nie uległ uszkodzeniom podczas transportu i dostarczyć go w oryginalnych opakowaniach producenta. Zamawiający wymaga dostarczenia produktu w oryginalnych opakowaniach producenta oraz opakowanych i oznakowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
IV. Tryb zamówienia
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w procedurze uproszczonej na podstawie art. 11, ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) i Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Instytucie Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł. netto i zamówień, których podstawą udzielenia jest art. 11 ust. 5 pkt 1.
2. Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami można pobrać na stronie internetowej Instytutu www.ipan.lublin.pl.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zaproszeniem stosuje się obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego i
Regulamin udzielania zamówień publicznych w Instytucie Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł. netto i zamówień, których podstawą udzielenia jest art. 11 ust. 5 pkt 1.
V. Rozwiązania równoważne
1. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Zaproszeniu wskazane zostały normy, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, aprobaty lub specyfikacje techniczne należy rozumieć je tylko jako przykładowe, Zamawiający dopuszcza rozwiązania (oferty) równoważne.
2. Za ofertę równoważną Zamawiający uzna tę, która spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w kosztorysie ofertowym/szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia tj. w załączniku nr 1 do Zaproszenia, których standardy, parametry techniczne i funkcjonalne są identyczne lub lepsze niż wskazane w ww. załączniku.
3. Ewentualne wskazane przez Zamawiającego nazwy producenta mają na celu określenie klasy funkcjonalności, przeznaczenia sprzętu produktu będącego przedmiotem zamówienia i służą ustaleniu standardu nie wskazują natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta.
4. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia opisanego przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w sposób nie budzący wątpliwości, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
5. W przypadku wątpliwości Zamawiającego, związanych ze stwierdzeniem równoważności złożonej oferty wszelkie obowiązki związane z potwierdzeniem równoważności spoczywają na Wykonawcy.
VI. Okres realizacji zamówienia
Maksymalnie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.
VII. Gwarancja
Na dostarczoną aparaturę, stanowiącą Przedmiot umowy Zamawiający wymaga minimum 24 miesięcy gwarancji od daty dostawy.
UWAGA:
Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert.
VIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Zamawiający dokona oceny ofert które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny:
Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w punktach )
1 Cena 70
4 Gwarancja 36 miesięcy 30
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert.
Kryterium Cena:
Cena – maksymalnie 70 punktów
Cena w ofercie przetargowej ma obejmować zastosowane rabaty i upusty finansowe; powinna być podana jako wartość brutto.
Punkty za kryterium cena będą obliczane wg następującej formuły:
C = CON/COB * 70 = liczba punktów
Gdzie:
C – Cena
CON – Cena oferty najtańszej (wartość/cena brutto)
COB – Cena oferty badanej (wartość/cena brutto)
Kryterium Okres gwarancji:
Zaoferowanie inkubatora z wytrząsaniem z okresem gwarancji 36 miesięcy – 30 pkt
UWAGA:
a) Zamawiający wymaga okresu gwarancji minimum 24 miesięcy. Oferty z terminem gwarancji krótszym niż 24 miesiące zostaną odrzucone;
b) Zamawiający informuje, że w przypadku określenia przez Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 36 miesięcy, Zamawiający przyjmie w kryterium oceny ofert okres gwarancji 36 miesięcy wartość 36 miesięcy, natomiast termin wskazany przez Wykonawcę będzie wiążący do realizacji przez niego zamówienia.
Łączna liczba punktów za kryteria liczona będzie wzorem:
LP =LPC+ LPOG
Gdzie:
LP – to suma liczby pkt. za kryteria
LPC – to liczba pkt. za kryterium cena
LPOG – to liczba pkt. za kryterium gwarancja 36 miesięcy
1. Końcowy wynik powyższych działań zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
2. Z Wykonawcą, którego oferta uzyska największą liczbę punktów, Zamawiający podpisze umowę.
3. Każdy wykonawca będzie oceniany w skali od 0 do 100 punktów.
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – trzecie miejsce po przecinku, poniżej 5 końcówka zostanie pominięta, powyżej i równe 5 końcówka zostanie zaokrąglona w górę). Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
5. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w Zaproszeniu do składania ofert oraz w załączniku nr 1, tj. Kosztorysie ofertowym/szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, będącej przedmiotem zamówienia (zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, poza koniecznością złożenia oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zaproszenia).
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie poza koniecznością złożenia oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zaproszenia).
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia (Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie poza koniecznością złożenia oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zaproszenia).
4. Posiadają aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
X. Instrukcja dla Wykonawców
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
3. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w Zaproszeniu do składania ofert oraz z Kosztorysem ofertowym/szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.
XI. Przygotowanie oferty
1. Oferta powinna być napisana w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną trwałą techniką.
2. Każda strona oferty powinna być ponumerowana kolejnymi numerami oraz podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy w sposób nie budzący zastrzeżeń (czytelnie lub z pieczątką imienną).
3. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
4. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane niniejszym Zaproszeniem do składania ofert oświadczenia i dokumenty.
5. Cena przedmiotu zamówienia powinna być podana w PLN brutto, netto oraz kwota podatku VAT, zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, ewentualne rabaty i upusty.
hr
6. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: Oferta na: Dostawę inkubatora z wytrząsaniem -1 szt. (znak A-2401-20/2022), nie otwierać przed dniem 13.05.2022 r. do godz. 11.00.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.
8. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić, poprawić, modyfikować, uzupełniać lub wycofać ofertę. Powiadomienie o zamiarze wprowadzenia zmian, poprawek, modyfikacji, uzupełnień lub wycofaniu oferty należy przygotować i oznaczyć zgodnie z postanowieniami pkt 6 niniejszego rozdziału, a zewnętrzną kopertę dodatkowo oznaczając napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.
9. Koperty oznaczone ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany, a następnie – po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian – zostaną dołączone do oferty.
10. Wykonawca ma prawo przed terminem składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie WYCOFANIE. Koperty oznakowane w ten sposób nie będą otwierane.
XII. Wymagane dokumenty
1. Wypełniony Kosztorys ofertowy/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zaproszenia.
2. Formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego Zaproszenia.
3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu – Załącznik Nr 3 do niniejszego Zaproszenia.
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
5. Podmioty zagraniczne, które nie posiadają odpisu, o którym mowa w pkt. 4, składają dokument potwierdzający odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
6. Ważna autoryzacja producenta na serwis na terenie Polski wystawiona na firmę Oferenta.
XIII. Sposób oceny ofert
1. Przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę za całą część, bez względu na sposób jej obliczenia. Jeżeli cena jednostkowa podana liczbą nie odpowiada cenie jednostkowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę jednostkową podaną słownie.
2. Przy wyborze ofert decydować będą kryteria: ceny – 70 pkt. oraz gwarancja 36 miesiące – 30 pkt.
3. W/w kryteria będą oceniane w skali od 1 do 100 punktów. W kryterium cena zostanie zastosowany wzór:
Cena brutto oferty najkorzystniejszej
Ocena punktowa = x 70 punktów
Cena brutto oferty badanej
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).
XIV. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się faxem lub drogą elektroniczną. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Ewa Hamera, fax: 817445067; e-mail: e.hamera(S)ipan. lublin.pi.
XV. Składanie i tryb otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, pok. Nr 18 (sekretariat) do dnia 13.05.2022 r. do godz. 11.00.
2. W dniu 13.05.2022 r. o godzinie 11.15 nastąpi otwarcie ofert, pok. Nr 6 (sala seminaryjna).
3. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odesłane do nadawcy bez otwierania.
XVI. Termin związania ofertą
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu, w którym upływa termin składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
XVII. Oferta z rażąco niską ceną
1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
2. Oceniając wyjaśnienia, Zamawiający weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności: oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
3. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu.
XVIII. Uzupełnienie oferty, zasady udzielania wyjaśnień i możliwość dokonania zmian w Zaproszeniu
1. Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, wzywając Wykonawców do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Uzupełnienie oferty po upływie terminu jest nieskuteczne.
2. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
3. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zaproszenia. Dokonaną zmianę treści zaproszenia Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Zaproszenie oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
4. Przedłużenie terminu składania ofert możliwe jest tylko przed jego upływem. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający powiadamia Wykonawców, którym przekazano Zaproszenie oraz zamieszcza informację o zmianie terminu na stronie internetowej Zamawiającego.
XIX. Tryb oceny oferty, Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, które nie mogą prowadzić do zmiany oferty oraz doprecyzowania ofert.
2. Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
XX. Odrzucenie oferty
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) została złożona po terminie składania ofert;
2) została złożona przez Wykonawcę:
a. podlegającego wykluczeniu z postępowania lub
b. niespełniającego warunków udziału w postępowaniu lub
c. który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczeń wymaganych w postępowaniu, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń;
3) jest niezgodna z przepisami ustawy;
4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
5) jej treść jest niezgodna z treścią Zaproszenia do składania ofert lub/i opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego;
6) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
7) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
8) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu, których nie można poprawić;
9) Wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki;
10) Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
11) Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą;
XXI. Wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu
1. Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy:
a) nie złożyli wymaganych dokumentów i oświadczeń;
b) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
c) którzy podlegają wykluczeniu w postępowaniu na podstawie przepisów ustawy z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
2. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
XXII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
XXIII. Unieważnienie postępowania
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez dokonania wyboru oferty w sytuacjach, gdy:
a) nie złożono żadnej oferty,
b) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;
c) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty;
d) gdy złożono oferty dodatkowe o takiej samej cenie lub koszcie;
e) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego;
f) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.
2. Zamawiający może unieważnić na każdym etapie postępowanie także wówczas, gdy zaistnieją okoliczności inne niż w ust. 1 lub bez podawania przyczyny.
3. Zamawiający zawiadamia Wykonawców o rozstrzygnięciu postępowania w sposób przyjęty w zaproszeniu oraz zamieszczając ogłoszenie na stronie internetowej.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij