Dostawa zestawu chromatograficznego

Dane organizatora INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W POZNANIU
60-318 POZNAŃ
WŁADYSŁAWA WĘGORKA 20
Tel. 61 864 90 00
Fax. 61 867 63 01
E-mail sekretariat@iorpib.poznan.pl
WWW www.ior.poznan.pl/
Województwo wielkopolskie
Powiat Poznań
Lokalizacje śląskie / Będzin;śląskie / Bielsko-Biała;śląskie / Cieszyn;śląskie / Częstochowa;śląskie / Gliwice;śląskie / Kłobuck;śląskie / Lubliniec;śląskie / Mikołów;śląskie / Myszków;śląskie / Pszczyna;śląskie / Racibórz;śląskie / Rybnik;śląskie / Tarnowskie Góry;śląskie / Tychy;śląskie / Wodzisław Śląski;śląskie / Zawiercie;śląskie / Żywiec;śląskie / Bytom;śląskie / Chorzów;śląskie / Dąbrowa Górnicza;śląskie / Jastrzębie-Zdrój;śląskie / Jaworzno;śląskie / Katowice;śląskie / Mysłowice;śląskie / Piekary Śląskie;śląskie / Ruda Śląska;śląskie / Siemianowice Śląskie;śląskie / Sosnowiec;śląskie / Świętochłowice;śląskie / Zabrze;śląskie / Żory;śląskie / Bieruń
Treść zamówienia dostawa zestawu chromatograficznego wraz z detektorem mas typu potrójny kwadrupol

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia dostawa zestawu chromatograficznego wraz z detektorem mas typu potrójny kwadrupol Numer referencyjny: IORPIB/ZP/D/Chromatorgrafy-Soś./2023dostawa fabrycznie nowego, NIEużywanego, wolnego od wszelkich wad, gotowego do pracy: zestawu chromatograficznego wraz z detektorem mas typu potrójny kwadrupol – składającego się z elementów wymienionych szczegółowo w załączniku nr 1 do SWZ, transport sprzętu do siedziby Oddziału Instytutu Ochrony Roślin-PIB w Sośnicowicach (ul. Gliwicka 29, 44-153 Sośnicowice), instalacja, uruchomienie, szkolenie w zakresie obsługi sprzętu. 2. Dostarczany sprzęt będzie fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych oraz zgodny z normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi obowiązującymi w Polsce. Sprzęt będzie pochodził bezpośrednio od producenta lub z oficjalnych autoryzowanych kanałów dystrybucyjnychdostawa fabrycznie nowego, nieużywanego, wolnego od wszelkich wad, gotowego do pracy: zestawu chromatograficznego wraz z detektorem mas typu potrójny kwadrupol – składającego się z elementów wymienionych szczegółowo w załączniku nr 1 do SWZ, transport sprzętu do siedziby Oddziału Instytutu Ochrony Roślin-PIB w Sośnicowicach (ul. Gliwicka 29, 44-153 Sośnicowice), instalacja, uruchomienie, szkolenie w zakresie obsługi sprzętu. 2. Dostarczany sprzęt będzie fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych oraz zgodny z normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi obowiązującymi w Polsce. Sprzęt będzie pochodził bezpośrednio od producenta lub z oficjalnych autoryzowanych kanałów dystrybucyjnych
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=ezamowienia.gov.pl_1688476582504
LINK do SIWZ http://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f0724ea0-164d-11ee-9aa3-96d3b4440790
CPV 38.43.22.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: Zamawiający NIE wyznacza warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.112 ust.2 PZPIII.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE wyznacza warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.112 ust.2 PZPIII.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE wyznacza warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.112 ust.2 PZPIII.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 4 do SWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP, szczegóły w załączniku nr 4 do SWZ.
Wadium 20000.00
Osoba do kontaktu INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY REGON 000080217 ul. Władysława Węgorka 20 Poznań 60-318 Janusz Domagała +48 8649135 j.domagala@iorpib.poznan.pl https://www.ior.poznan.pl/
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 2
Miejsce i termin składania ofert INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W POZNANIU
60-318 POZNAŃ
WŁADYSŁAWA WĘGORKA 20

2023-08-07

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f0724ea0-164d-11ee-9aa3-96d3b4440790 Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f0724ea0-164d-11ee-9aa3-96d3b4440790 Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które NIE są ogólnodostępne. NIEograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f0724ea0-164d-11ee-9aa3-96d3b4440790 Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 30/10/2023
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Uwagi 2023/S 126-400681
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 000080217
Adres pocztowy: ul. Władysława Węgorka 20
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS:
PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 60-318
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Janusz Domagała
E-mail:
j.domagala@iorpib.poznan.pl
Tel.: +48 8649135
Adresy internetowe:
Główny adres:
https://www.ior.poznan.pl/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f0724ea0-164d-11ee-9aa3-96d3b4440790
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f0724ea0-164d-11ee-9aa3-96d3b4440790
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które NIE są ogólnodostępne. NIEograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f0724ea0-164d-11ee-9aa3-96d3b4440790

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Działalność naukowo-badawcza w zakresie ochrony roślin

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
dostawa zestawu chromatograficznego wraz z detektorem mas typu potrójny kwadrupol
Numer referencyjny: IORPIB/ZP/D/Chromatorgrafy-Soś./2023

II.1.2) Główny kod CPV
38432200 Chromatografy

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
dostawa fabrycznie nowego, NIEużywanego, wolnego od wszelkich wad, gotowego do pracy: zestawu chromatograficznego wraz z detektorem mas typu potrójny kwadrupol – składającego się z elementów wymienionych szczegółowo w załączniku nr 1 do SWZ, transport sprzętu do siedziby Oddziału Instytutu Ochrony Roślin-PIB w Sośnicowicach (ul. Gliwicka 29, 44-153 Sośnicowice), instalacja, uruchomienie, szkolenie w zakresie obsługi sprzętu. 2. Dostarczany sprzęt będzie fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych oraz zgodny z normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi obowiązującymi w Polsce. Sprzęt będzie pochodził bezpośrednio od producenta lub z oficjalnych autoryzowanych kanałów dystrybucyjnych

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: NIE

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Sośnicowice, ul. Gliwicka 29 (44-153 Sośnicowice)

II.2.4) Opis zamówienia:
dostawa fabrycznie nowego, NIEużywanego, wolnego od wszelkich wad, gotowego do pracy: zestawu chromatograficznego wraz z detektorem mas typu potrójny kwadrupol – składającego się z elementów wymienionych szczegółowo w załączniku nr 1 do SWZ, transport sprzętu do siedziby Oddziału Instytutu Ochrony Roślin-PIB w Sośnicowicach (ul. Gliwicka 29, 44-153 Sośnicowice), instalacja, uruchomienie, szkolenie w zakresie obsługi sprzętu. 2. Dostarczany sprzęt będzie fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych oraz zgodny z normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi obowiązującymi w Polsce. Sprzęt będzie pochodził bezpośrednio od producenta lub z oficjalnych autoryzowanych kanałów dystrybucyjnych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 30%
Cena – Waga: 70%

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
3. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 Pzp. 4. Zamawiający NIE dopuszcza składania ofert częściowych. 5. Zamawiający NIE dopuszcza składania ofert wariantowych. 6. Zamawiający NIE przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 7. Zamawiający NIE przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów. 8. Zamawiający NIE dopuszcza zawarcia umowy ramowej. 9. Zamawiający NIE przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 10. Zamawiający NIE przewiduje zastosowania opcji. 11. Zamawiający przewiduje i wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez NIEgo dokumentów NIEzbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 PZP. W celu ustalenia terminu dokonania wizji należy skontaktować się z p. Dr. Tomaszem Stobieckim –tel. +48 32 238 7584 w.35. Z wizji lokalnej zostanie każdorazowo sporządzona informacja z odbycia wizji. Informacja TAKa zawierać będzie informacje na temat osób uczestniczących w wizji lokalnej jak również wykonawców w imieniu których uczestniczą te osoby. Jeden egzemplarz informacji otrzyma przedstawiciel wykonawcy uczestniczący w wizji, jeden egzemplarz pozostanie w dokumentacji postępowania. Zakres wizji lokalnej: modernizacja i przygotowanie pomieszczenia laboratoryjnego mieszczącego się w budynku laboratorium IOR-PIB Oddział Sośnicowice: – wymiana drzwi wejściowych do pomieszczenia chromatograficznego – przedzielenie ścianką pomieszczenia laboratoryjnego – modernizacja klimatyzacji w laboratorium – montaż 2 klimatyzatorów kasetonowych – NIEzbędne prace elektryczne. 12. Zamawiający NIE zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 PZP. 13. Zamawiający NIE zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań, zgodnie z art. 60 i art. 121 PZP. 14. Zamawiający NIE wymaga zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 PZP. 15. Zamawiający NIE wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o których mowa w art. 95 PZP. 16. Zamawiający NIE przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 PZP. 17. Zamawiający NIE wymaga, ani NIE przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do Oferty, w sytuacji określonej w art. 93 PZP. 18. Zamawiający NIE wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 19. Zamawiający NIE określa wymagań związanych z realizacją zamówienia w zakresie zatrudniania przez wykonawcę/podwykonawcę na podstawie stosunku pracy (wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22§1 ustawy-Kodeks pracy) 20. Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia prowadzi się w języku polskim. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 20 000,00 zł. 22. PODWYKONAWSTWO • Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom. • Zamawiający NIE wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. • W interaktywnym formularzu ofertowym w części „Sposób realizacji zamówienia” wykonawca wskazuje części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podaje nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani oraz wypełnia JEDZ. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom część zamówienia zamawiający będzie badał, czy NIE zachodzą wobec podwykonawcy NIEbędącym podmiotem udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 (rozdział 7 pkt 2) ustawy PZP. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w Załączniku nr 10 do SWZ oraz art. 5k rozporządzenia 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576. W przypadku, o którym mowa wyżej, jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę pod rygorem NIEdopuszczenia podwykonawcy do realizacji części zamówienia. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu NIE mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy PZP stosuje się odpowiednio. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom NIE zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia .

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający NIE wyznacza warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.112 ust.2 PZP

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE wyznacza warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.112 ust.2 PZP

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE wyznacza warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.112 ust.2 PZP

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 4 do SWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP, szczegóły w załączniku nr 4 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: TAK

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/08/2023
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 30/10/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 07/08/2023
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego na Platformie e-zamówienia, na stronie postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f0724ea0-164d-11ee-9aa3-96d3b4440790
.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Oferta musi składać się z następujących dokumentów: 1) formularz ofertowy Wykonawcy – interaktywny formularz dostępny na Platformie e-Zamówienia 2) oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI SWZ – JEDZ – interaktywny formularz dostępny na Platformie e-Zamówienia 3) wykazanie zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie rozdz. XII pkt 8 SWZ (jeżeli dotyczy); 4) przedmiotowe środki dowodowe: wypełniony Zał. nr 7 do SWZ. 2. Z postępowania wyklucza się wykonawców w oparciu o przesłanki z art. 108. ust.1, art. 109 ust. 4 oraz z 1) art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ; a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014albo wpisana na listę lub będąca TAKim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący TAKą jednostką; 2) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. 20. Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia prowadzi się w języku polskim. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, NIE krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, sporządzonej NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2,4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, 2) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty NIEzależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ; 3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych NIE wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 4) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu- JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: • w art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP; • w art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego; • w art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji; • w art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP, Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy:
https://www.gov.pl/web/uzp

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy:
https://www.gov.pl/web/uzp

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie przysługuje na: 1. NIEzgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX pzp „Środki ochrony prawnej”.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy:
https://www.gov.pl/web/uzp

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/06/2023
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
const toggleMenu = event => {
if (event.target.href) {
document.getElementById(menu-toggle).click();
}
};
mybutton = document.getElementById(“scroll-text”);
window.onscroll = function() {scrollFunction()};
function scrollFunction() {
if (document.body.scrollTop > 23 document.documentElement.scrollTop > 23) {
mybutton.style.display = “block”;
} else {
mybutton.style.display = “none”;
}
}
new Clipboard(.clipboardable);
var permaLinkModal = $(#permaLinkModal);
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
126
2023
Następna aktualizacja:
05/07/2023
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Relacje z Wielką Brytanią

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij