Dostawa spektrometru absorpcji atomowej

Dane organizatora POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SIEDLCACH
08-110 SIEDLCE
KS. JÓZEFA PONIATOWSKIEGO 31
Tel. 25 644 20 40
Fax. 25 632 61 37
E-mail sekretariat.psse.siedlce@sanepid.gov.pl
WWW www.gov.pl/psse-siedlce/
Województwo mazowieckie
Powiat Siedlce
Treść zamówienia Dostawa spektrometru absorpcji atomowej.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa spektrometru absorpcji atomowej.Sprzęt laboratoryjny . Spektrometr absorpcji atomowej. Do oznaczenia zawartości metali w próbkach. Dostawa sprzętu obejmuje dodatkowo instalację , przeszkolenie i usługi gwarancyjne. SAT.272.7.2023
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-01/pl01-2023-BZP-00287010-01.zip
LINK do SIWZ http://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08db7bcc-6859-4f99-6585-91000f6a0cfd
CPV 38.43.30.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak 5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na warunkach określonych w rozdziale 10 SWZ. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 3) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 4) zdolności technicznej lub zawodowej 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – Załącznik Nr 4 do SWZ 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – Załącznik Nr 3 do SWZ 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Załącznik Nr 2 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia/ wykaz parametrów wymagalnych. Świadectwa jakości, certyfikaty, deklaracja zgodności CE, instrukcje obsługi, karty produktu, karty gwarancyjne, prospekty, katalog lub inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia określonych w opisie przedmiotu zamówienia – o ile dotyczy. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Świadectwa jakości, certyfikaty, deklaracja zgodności CE, instrukcje obsługi, karty produktu, karty gwarancyjne, prospekty, katalog lub inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia określonych w opisie przedmiotu zamówienia – o ile dotyczy. 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Pełnomocnictwa, odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do Oferty. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale 11 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz (jeżeli dotyczy) spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) wymagane oświadczenia, o których mowa w SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (Załącznik nr 3 i 4 do SWZ). 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA, ul. ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 31, 08-110, Siedlce, woj. mazowieckie, państwo PL, tel. 25 6442040, e-mail sekretariat.psse.siedlce@sanepid.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): www.gov.pl/psse-siedlce
Wymagany termin realizacji zamówienia do 2023-11-30
Miejsce i termin składania ofert POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SIEDLCACH
08-110 SIEDLCE
KS. JÓZEFA PONIATOWSKIEGO 31

2023-07-11

Sposób składania ofert Poprzez platformę e-Zamówienia pod adresem : https://ezamowienia.gov.pl Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą 30 dni
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 100
Uwagi 2023/BZP 00287010/01

Dostawy
Dostawa spektrometru absorpcji atomowej.
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 005183608
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 31
1.5.2.) Miejscowość: Siedlce
1.5.3.) Kod pocztowy: 08-110
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 – Siedlecki
1.5.7.) Numer telefonu: 25 6442040
1.5.8.) Numer faksu: 256326137
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.psse.siedlce@sanepid.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gov.pl/psse-siedlce
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – organ władzy publicznej – organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa spektrometru absorpcji atomowej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bbb13b80-1995-11ee-a60c-9ec5599dddc1
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00287010
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-03
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00117831/07/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.2 Dostawa spektrometru absorpcji atomowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
Zamówienie realizowane będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa XI REACT-EU, Działanie 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia, Projekt pn. „Wzmocnienie Infrastruktury Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w celu zwiększenia efektywności ich działania”.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bbb13b80-1995-11ee-a60c-9ec5599dddc1
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl
Zamawiający nie przewiduje innego niż wskazany, sposobu komunikowania się z Wykonawcami. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać na Platformie konto podmiotu „Wykonawca”. We wszelkiej komunikacji związanej z postępowaniem Wykonawcy posługują się tytułem i oznaczeniem wskazanym w dokumentacji postępowania. Przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi oraz przekazywanie wszelkich oświadczeń, wniosków oraz informacji odbywa się na Platformie, za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze do komunikacji” (oprócz składania ofert oraz załączników do oferty) Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączanie załączników do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”)
Natomiast do korzystania z „Formularzy do komunikacji” w zakresie zadawania pytań, wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego.
Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę wczytania do Platformy. . W przypadku problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem Platformy należy korzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod nr tel. 32 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony w zakładce „Zgłoś problem”.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy, Zamawiający dopuszcza również możliwość komunikowania się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej – adres: sekretariat.psse.siedlce@sanepid.gov.pl (nie dotyczy składania ofert i wniosków). W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) Wykonawca dołącza do Platformy uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny):
1) dokument w formacie „pdf” należy podpisywać tylko formatem PAdES;
2) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć formatu XAdES.
Zalecenia:
1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip. 7z;
3) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pace. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
4) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
5) Max rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza)
6) Max łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
7) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
8) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
9) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
10) Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
11) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z opisem umieszczonym w ust. 26 SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z opisem umieszczonym w ust. 26 SWZ
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: SAT.272.7.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 220000,00 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Sprzęt laboratoryjny . Spektrometr absorpcji atomowej. Do oznaczenia zawartości metali w próbkach. Dostawa sprzętu obejmuje dodatkowo instalację , przeszkolenie i usługi gwarancyjne.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38433000-9 – Spektrometry
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będzie podlegała oferowana cena brutto
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na warunkach określonych w rozdziale 10 SWZ.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – Załącznik Nr 4 do SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – Załącznik Nr 3 do SWZ
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Załącznik Nr 2 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia/ wykaz parametrów wymagalnych. Świadectwa jakości, certyfikaty, deklaracja zgodności CE, instrukcje obsługi, karty produktu, karty gwarancyjne, prospekty, katalog lub inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia określonych w opisie przedmiotu zamówienia – o ile dotyczy.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Świadectwa jakości, certyfikaty, deklaracja zgodności CE, instrukcje obsługi, karty produktu, karty gwarancyjne, prospekty, katalog lub inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia określonych w opisie przedmiotu zamówienia – o ile dotyczy.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Pełnomocnictwa, odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do Oferty.
Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale 11 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz (jeżeli dotyczy) spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) wymagane oświadczenia, o których mowa w SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (Załącznik nr 3 i 4 do SWZ).
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 ustawy PZP, we wskazanych projektowanych postanowieniach umowy.
Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego może nastąpić w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany umowy będą dopuszczone w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
1) w zakresie zmiany parametrów dostarczanego przedmiotu zamówienia na lepsze, w przypadku gdy po podpisaniu umowy zaszłaby sytuacja, że producent sprzętu zaprzestanie produkcji sprzętu zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie, a możliwe jest dostarczenie sprzętu innego, spełniającego wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SWZ i Umowie, której nie można było przewidzieć w chwili podpisywania umowy;
2) w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia:
a) z powodu przestojów i opóźnień powstałych z przyczyn obiektywnych, nie leżących po stronie Wykonawcy np. opóźnienie w dostawie z zagranicy, kontrola celna, opóźnienie lub zatrzymanie transportu, decyzja administracyjna, konieczność uzyskania certyfikatu lub innych dokumentów niezbędnych do zrealizowania dostaw,
b) ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego, dotyczące w szczególności braku przygotowania/przekazania miejsca realizacji/dostawy,
c) inne niezawinione przez Strony przyczyny będące konsekwencją zaistnienia zdarzeń spowodowanych przez „siłę wyższą” (pożar, powódź itp.).
Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności zmiany. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.
Zmiany umowy nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 454 ustawy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-07-11 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Poprzez platformę e-Zamówienia pod adresem : https://ezamowienia.gov.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-07-11 11:15
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij