Dostawa wytwornicy lodu płatkowego

Dane organizatora POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
50-370 WROCŁAW
WYBRZEŻE STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 27
Tel. 71 320 29 05
WWW www.pwr.wroc.pl
Województwo dolnośląskie
Powiat Wrocław
Treść zamówienia Dostawa wytwornicy lodu płatkowego dla Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa wytwornicy lodu płatkowego dla Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wytwornicy lodu płatkowego, 1 szt. dla Wydziału Chemicznego Politechniki WrocławskiejKod CPV: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)Dostawa przedmiotu zamówienia na adres: budynek A-2 pok. 228 , ul. I. Łukasiewicza 2, 50-371 Wrocław. Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu, instruktaż z obsługi i diagnostyki dostarczonej aparatury w języku polskim dla minimum 4 osób w siedzibie Zamawiającego.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ). Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia, będący projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SWZ.3. Wykonawca udziela Zamawiającemu min. 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot dostawy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze przedmiotu umowy. Szczegóły gwarancji znajdują się w § 10 umowy Załącznik nr 2 do SWZ. SZP/242-253/2023
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-01/pl01-2023-BZP-00477280-01.zip
LINK do SIWZ http://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08dbdeaa-b189-dfd0-5259-ef0011f40b5e
CPV 38.00.00.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 1), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem; Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Załącznik nr 3 do SWZ – OPZ wypełniony w części dla wykonawcy, ze wskazaniem wszystkich wymaganych parametrów oraz nawy i producenta sprzętu. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Załącznik nr 3 do SWZ – OPZ 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Oferta musi składać się z: 1) formularza ofertowego Wykonawcy – Załącznik Nr 1 do SWZ (interaktywny formularz dostępny na Platformie e-Zamówienia); 2) oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VII pkt 1 SWZ (Załącznik nr 4 do SWZ); 3) opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3 do SWZ); 4) oświadczenie wykonawców wspólnie składających ofertę (jeżeli dotyczy) 5) wykazania zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie rozdz. XI pkt 6 (jeżeli dotyczy); 6) dokumentu/-ów, z których wynika prawo do podpisania Oferty; odpowiednie pełnomocnictwa zgodnie z rozdz. XI pkt 15 SWZ (jeżeli dotyczy); 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, ul. wyb. Stanisława Wyspiańskiego 27, 50-370, Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo PL, e-mail ewa.modlinger@pwr.edu.pl
Adres strony internetowej (URL): https://przetargi.pwr.edu.pl/
Wymagany termin realizacji zamówienia do 2023-12-22
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
50-370 WROCŁAW
WYBRZEŻE STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 27

2023-11-14

Sposób składania ofert Oferta powinna być złożona za pośrednictwem platformy e-zamówienia na formularzu ofertowym dostępnym w systemie. Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2023-12-13
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 100
Uwagi 2023/BZP 00477280/01

Dostawy
Dostawa wytwornicy lodu płatkowego dla Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zakupów i Zamówień Publicznych
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001614
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: wyb. Stanisława Wyspiańskiego 27
1.5.2.) Miejscowość: Wrocław
1.5.3.) Kod pocztowy: 50-370
1.5.4.) Województwo: dolnośląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 – Miasto Wrocław
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ewa.modlinger@pwr.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://przetargi.pwr.edu.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa wytwornicy lodu płatkowego dla Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8590070e-7c84-11ee-9aa3-96d3b4440790
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00477280
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-06
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00004898/58/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.364 Wytwornica lodu płatkowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8590070e-7c84-11ee-9aa3-96d3b4440790
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj.:
1) przy użyciu platformy: e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl, w szczególności w zakresie
udostępnienia Wykonawcom: Ogłoszeń, SWZ z załącznikami, Informacji dla Wykonawców oraz ZŁOŻENIA Oferty;
2) poczty elektronicznej ewa.modlinger@pwr.edu.pl agnieszka.perehiniec@pwr.edu.pl w szczególności w zakresie zadawania pytań,
przekazywanie wezwań i zawiadomień.
Zamawiający zastrzega, że Oferta może zostać przekazane wyłącznie za pomocą platformy e-Zamówienia.
Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (zamierzający złożyć Ofertę) musi posiadać konto z rolą „Wykonawca”,
posiadający uprawnienia do składania Ofert, na Platformie e-Zamówienia.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont użytkownika oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa
Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w
zakładce „Centrum Pomocy”.
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania.
4. Użytkownik zalogowany, jako konto uproszczone ma dostępne formularze:
– Wniosek – służący m. in. do zadawania pytań do SWZ,
– Inne.
5. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji”
służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
6. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
7. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
8. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać z infolinii Platformy e-Zamówienia dostępnej pod numerem telefonu 22/4587799 lub drogą elektroniczną poprzez
formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
9. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, wskazanych w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W celu wypełnienia prawnych obowiązków Politechniki Wrocławskiej (wynikających z art.
13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tzw. „RODO”) informujemy
poniżej o przetwarzaniu danych tych osób, których dane trafiają na Politechnikę Wrocławską w związku ze złożonymi nam ofertami,
formularzami i załącznikami.
A. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Wrocławska z siedzibą we Wrocławiu (50-370) przy Wybrzeżu
Wyspiańskiego 27. Uczelnia decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych podawanych w związku z realizacją procedur
udzielania zamówień publicznych. Kontakt z Administratorem można nawiązać przy pomocy formularza na stronie
pwr.edu.pl/kontakt albo bezpośrednio w formie pisemnej na adres siedziby Administratora lub bezpośrednio na adres Działu
Zakupów i Zamówień Publicznych Politechniki Wrocławskiej. W Uczelni wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych – r.pr.
Sebastiana Zalipskiego – adres e-mail: IOD@pwr.edu.pl
B. Dane osobowe osób fizycznych, które trafiają na Uczelnię, przetwarzane będą przez nią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO i w
celach związanych z udzielaniem konkretnego zamówienia publicznego. Jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych
nałożonych na Politechnikę Wrocławską. Jesteśmy uczelnią publiczną i działamy na zasadach określonych w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp) i w związku z art. 44 ust. 4 ustawy o finansach
publicznych. Realizacja takich obowiązków wymaga zbierania określonych informacji (w tym czasami danych osobowych) a także (i może w szczególności obejmować co do zasady dane zwykłe takiej jak imię, nazwisko, dane kontaktowe, adres. Zakres danych
udostępnianych przez pracodawców może być (w uzasadnionych przypadkach, zależnie od specyfiki przedmiotu zamówienia)
szerszy i obejmować dane o zatrudnieniu czy zakresie obowiązków jak np. okres i forma zatrudnienia u Wykonawcy lub podmiotów
współpracujących z Wykonawcą, niekaralność itp.
C. Odbiorcami Pana/Pani danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu
właśnie o powyższe przepisy. Także inne podmioty mogą zostać Odbiorcami – to np. takie podmioty, którym na podstawie
odrębnych przepisów przysługuje prawo kontroli. Pana/Pani dane mogą też zostać udostępnione w oparciu o odpowiednie przepisy
dotyczące dostępu do informacji publicznej. Jeszcze innym Odbiorcą Pani/Pana danych będzie dostawca usługi elektronicznej
platformy zakupowej wybrany przez Zamawiającego.
D. Zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp., Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata to okres przechowywania obejmie też cały czas trwania
umowy. Będziemy przetwarzać dane przez okres przedawnienia roszczeń mogących wynikać z przeprowadzonego postępowania i
zawartej umowy. Ewentualnie okres dalszego przechowywania danych wynikać może z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach, na której podstawie taki okres wyznaczy szczegółowo „Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Politechniki
Wrocławskiej”. Dodatkowo dokumentacja postępowania o zamówienie publiczne finansowanego ze środków pochodzących z
funduszy Unii Europejskiej (UE) przechowywana będzie przez odpowiedni okres wynikający z naszych umów o dofinansowanie
projektów finansowanych ze środków pochodzących z UE.
E. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie procedury postępowania mającej na celu wyłonienie Wykonawcy i
zawarcie umowy, na mocy której udzieli mu zamówienia publicznego.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Oznacza to, że danymi przetwarzanymi w procedurze udzielania zamówienia będą
wszelkie dane osobowe znajdujące się w ofertach i innych dokumentach złożonych przez Wykonawcę. Dotyczy to danych osób
fizycznych – takich jak: dane osobowe samych wykonawców składających ofertę, w tym konsorcjantów, dane podwykonawców, osób
trzecich udostępniających swój potencjał, dane ich pełnomocników a także pracowników itp. Wystarczające dla Zamawiającego
będzie wskazanie ściśle takich danych, których Zamawiający wyraźnie zażąda oraz takich, które wprost potwierdzają spełnienie
wymagań stawianych przed Wykonawcą. W odniesieniu do Pani/Pana osoby nie będą wydawane jakiekolwiek decyzje bazujące na
zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych. Zamawiający nie użyje tych danych do tworzenia dotyczących
Pani/Pana profili ale może być zobowiązany do ujawnienia i upublicznienia takich danych w przypadkach określonych prawem.
F. W związku z powyższym przysługują Panu/Pani pewne uprawnienia określone w RODO. W szczególności jest to prawo żądania
od Zamawiającego:
potwierdzenia, czy przetwarzane są przez Zamawiającego dane osobowe Pana/Pani dotyczące a w razie potwierdzenie
powyższego także dostępu do treści tych danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO). Zamawiający może wymagać w takim
przypadku wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego żądanie dotyczy;
sprostowania Pani/Pana danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO). Zastrzegamy jednakże, że korzystanie z prawa do
sprostowania nie będzie mogło skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 18 ust. 1 RODO i z włączeniami o których
mowa w art.18. ust. 2 RODO. Wynika to z tego, że ograniczenie przetwarzania danych nie powinno powodować np. naruszenia
integralności dokumentacji ani uniemożliwiać działań podejmowanych w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej
lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 RODO, nie ograniczy przetwarzania danych osobowych
do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
Co do zasady nie przysługuje Panu/Pani prawo żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”). Nie
przysługuje też prawo żądania przeniesienia danych osobowych ani też sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
G. W każdym przypadku gdy uzna Pan/Pani, że działania Zamawiającego naruszają RODO może wnieść Pan/Pani skargę do
organu nadzorczego właściwego dla Pana/Pani miejsca pobytu – w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
H. Zamawiający (Politechnika Wrocławska) może otrzymać dane osobowe nie bezpośrednio od Pani/Pana ale też z innego źródła –
w szczególności od Wykonawcy, który może być waszym pracodawcą lub pozostawać z wami w innej relacji uzasadniającej
posługiwanie się waszymi danymi (np. umowa cywilnoprawna, umowa konsorcjum, kontrakt menedżerki i inne). Zamawiający
wymaga aby przed udostępnieniem mu Pani/Pana danych osobowych Wykonawca zapoznał Panią/Pana z niniejszymi informacjami.
I. Obowiązek podania danych osobowych dotyczących Pani/Pana jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach uPzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Tam również opisano konsekwencje niepodania
określonych danych – np. danych osobowych ludzi, którymi Wykonawca zamierza się posłużyć wykonując zamówienie publiczne.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: SZP/242-253/2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wytwornicy lodu płatkowego, 1 szt. dla Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej
Kod CPV: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
Dostawa przedmiotu zamówienia na adres: budynek A-2 pok. 228 , ul. I. Łukasiewicza 2, 50-371 Wrocław.
Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu, instruktaż z obsługi i diagnostyki dostarczonej aparatury w języku polskim dla minimum 4 osób w siedzibie Zamawiającego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ). Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia, będący projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SWZ.
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu min. 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot dostawy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze przedmiotu umowy. Szczegóły gwarancji znajdują się w § 10 umowy Załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-22
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny
Oferowana cena brutto za całość przedmiotu zamówienia – waga 100 % , gdzie 1%=1pkt
Zamawiający – dokona oceny ofert w kryterium ceny w następujący sposób:
Wartość punktowa ceny wyliczana będzie według wzoru:
(Cmin : Cn) x 100 gdzie:
Cmin – najniższa cena ogółem brutto spośród ofert nieodrzuconych, Cn – cena ogółem brutto ocenianej oferty,
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Odpis lub informacja z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4
uPzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji.
2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o
których mowa w pkt 1), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza
likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w
innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem;
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej,
zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone
przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Załącznik nr 3 do SWZ – OPZ wypełniony w części dla wykonawcy, ze wskazaniem wszystkich wymaganych parametrów oraz nawy i producenta sprzętu.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Załącznik nr 3 do SWZ – OPZ
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Oferta musi składać się z:
1) formularza ofertowego Wykonawcy – Załącznik Nr 1 do SWZ (interaktywny formularz dostępny na Platformie e-Zamówienia);
2) oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VII pkt 1 SWZ (Załącznik nr 4 do SWZ);
3) opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3 do SWZ);
4) oświadczenie wykonawców wspólnie składających ofertę (jeżeli dotyczy)
5) wykazania zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie rozdz. XI pkt 6 (jeżeli dotyczy);
6) dokumentu/-ów, z których wynika prawo do podpisania Oferty; odpowiednie pełnomocnictwa zgodnie z rozdz. XI pkt 15 SWZ (jeżeli dotyczy);
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 1. Jako odrębny Załącznik nr 2 do SWZ Zamawiający zamieścił wzór umowy, która określa warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 uPzp, w zakresie wskazanym w §12 Wzorze Umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-14 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Oferta powinna być złożona za pośrednictwem platformy e-zamówienia na formularzu ofertowym dostępnym w systemie.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-14 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-13
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1) w art. 108 ust. 1 uPzp;
2) w art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, tj.: w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
3) w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 uPzp

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij