Dostawa wytrząsarki laboratoryjnej

Dane organizatora POLITECHNIKA BYDGOSKA IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY
85-796 BYDGOSZCZ
AL. PROF. SYLWESTRA KALISKIEGO 7
Tel. 52 374 94 44
Fax. 52 374 93 27
E-mail biuro.kanclerza@pbs.edu.pl
WWW pbs.edu.pl/
Województwo kujawsko-pomorskie
Powiat Bydgoszcz
Treść zamówienia Dostawa wytrząsarki laboratoryjnej SK-O330-PRO z uniwersalną platformą rolkową SK 330.1.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa wytrząsarki laboratoryjnej SK-O330-PRO z uniwersalną platformą rolkową SK 330.1.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=unispace.pbs.edu.pl_1699274562042
LINK do SIWZ http://unispace.pbs.edu.pl/public-procurements/procurement/653fa9ca6bb3cb0109394249
CPV 38.43.60.00
Osoba do kontaktu ksur@pbs.edu.pl.
Wymagany termin realizacji zamówienia od złożenia zamówienia: 3 tygodnie od złożenia zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA BYDGOSKA IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY
85-796 BYDGOSZCZ
AL. PROF. SYLWESTRA KALISKIEGO 7

2023-11-09

Sposób składania ofert POLITECHNIKA BYDGOSKA IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, AL. PROF. SYLWESTRA KALISKIEGO 7, 85-796 BYDGOSZCZ Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena
Uwagi Załącznik nr 7 do
Regulaminu udzielania
zamówień publicznych
1 S t r o n a
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT
I. ZAMAWIAJĄCY
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
Aleje Prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
NIP 5540313107
tel. 52 374 94 41
e-mail: turb@pbs.edu.pl
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wytrząsarki laboratoryjnej SK-O330-PRO z uniwersalną
platformą rolkową SK 330.1.
2. Kod CPV: 38436000-0: Wstrząsarki i akcesoria
3. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest z wyłączeniem
ustawy z dnia 11 września 2019 r.-Prawo zamówień publicznych, na podstawie wewnętrznego
regulaminu udzielania zamówień publicznych Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja
Śniadeckich.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wytrząsarki laboratoryjnej SK-O330-PRO z uniwersalną
platformą rolkową SK 330.1
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i
odbioru określają:
Termin realizacji zlecenia od złożenia zamówienia: 3 tygodnie od złożenia zamówienia.
Wykonawca uwzględni ewentualne koszty dostawy i logistyczne w ofercie.
Wykonawca wystawi fakturę VAT i prześle listownie na adres zamawiającego lub w formie
elektronicznej po wcześniejszym przesłaniu Oświadczenia o akceptacji faktur wystawianych i
przesyłanych drogą elektroniczną.
Wykonawca ofertę ma przedstawić za pomocą formularza oferty – załącznik nr 1 i dołączy do niej
oświadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia z postępowania-załącznik nr 2.
Miejsce dostawy:
Politechnika Bydgoska
Katedra Agronomii
Al. Prof. S. Kaliskiego 7 pok. E114,
85-326 Bydgoszcz
3. Informacje dodatkowe:
1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych;
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;
3) Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych;
4) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4. Wszystkie wymagania określone w dokumentach stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie
jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty
jako niezgodnej z warunkami zaproszenia.
5. Warunki płatności:
Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu całości zamówienia. Zapłata nastąpi przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury/rachunku.
2 S t r o n a
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy łącznie spełniają poniższe warunki
udziału w postępowaniu:
Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań zakresie warunków udziału w postępowaniu.
V. PODSTAWY WYKLUCZENIA
Zamówienie nie może być udzielone osobom/podmiotom podlegającym wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
z dnia 13.04.2022 r.
Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia-załącznik nr 2
do zaproszenia.
VI. PODSTAWY ODRZUCENIA OFERT
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
2) jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert.
VII. PODSTAWY UNIEWAŻNIENIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym etapie do czasu
podpisania umowy, bez podania przyczyny.
VIII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Usługa musi zostać wykonana w terminie maksymalnie 3 tygodni od złożenia zamówienia
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Okres związania ofertą wynosi 14 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Ofertę należy przesłać na adres e-mail: ksur@pbs.edu.pl
Termin składania ofert: do 09.11.2023 r., do godz. 10.00
XI. KRYTERIA OCENY OFERT
Kryterium oceny ofert jest cena (100%). Liczba punktów w kryterium cena oferty zostanie wyliczona za
pomocą następującego wzoru:
najniższa zaoferowana cena
Pc =——————————-x 100
cena badanej oferty
Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania Zamawiającego.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty z uwagi na taką samą ocenę w ww. kryterium, Zamawiający
wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego
ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
XII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI I SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
wyłącznie za pośrednictwem poczty e-mail zamawiającego: ksur@pbs.edu.pl.
2. Składając ofertę zaleca się zaplanowanie złożenia jej z wyprzedzeniem, aby zdążyć w terminie
3 S t r o n a
przewidzianym na jej złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria internetu, problemy
techniczne, związane z brakiem np. aktualnej przeglądarki, itp.
XIII. Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO ) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych ( ADO ) jest Politechnika Bydgoska
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Aleje prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796
Bydgoszcz
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest dostępny za pomocą e-maila: iod@pbs.edu.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 6 ustawy z dnia z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publiczne;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy o dostępie do informacji publicznej,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d i e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Załączniki:
1. Formularz oferty-załącznik nr 1;
2. Wzór oświadczenia dotyczącego braku podstaw wykluczenia z postępowania-załącznik nr 2;
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij