Dostawa wytrząsarek kołyskowych

Dane organizatora UNIWERSYTET GDAŃSKI
80-309 GDAŃSK
JANA BAŻYŃSKIEGO 8
Tel. 58 523 30 00
WWW ug.edu.pl/
Województwo pomorskie
Powiat Gdańsk
Treść zamówienia Dostawa wytrząsarek kołyskowych ELMI DRS-12-szt. 5.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa wytrząsarek kołyskowych ELMI DRS-12-szt. 5.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=bip.ug.edu.pl_1695277586628
LINK do SIWZ http://bip.ug.edu.pl/ogloszenia_i_komunikaty/zapytania_ofertowe_w_zwiazku_z_realizacja_projektu_development_novel_mrnavlp-based_vaccines_against_emerging_zoonotic_viral_diseases_finansowanego/zapytanie_ofertowe_nr_48abm2023d_na_dostawe_wytrzasarek_w_ilosc
Osoba do kontaktu Adres poczty elektronicznej: natalia.derewonko@ug.edu.pl
Tel. 58 523 63 35
Wymagany termin realizacji zamówienia do 10 tygodni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET GDAŃSKI
80-309 GDAŃSK
JANA BAŻYŃSKIEGO 8

2023-10-06

Sposób składania ofert UNIWERSYTET GDAŃSKI, JANA BAŻYŃSKIEGO 8, 80-309 GDAŃSK Godzina: 15:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie najniższa cena
Uwagi Uwaga! Ogłoszenie nie zawiera godziny składania ofert. Godzina składania została ustawiona automatycznie na 15.00. W celu potwierdzenia podanego terminu prosimy o bezpośredni kontakt z organizatorem przetargu.

1
Zaproszenie do składania ofert w celu rozeznania rynku z możliwością udzielenia zamówienia
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 48/ABM/2023/D
z dnia 20.09.2023 r.
W związku z realizacją projektu Development of novel mRNA/VLP-based vaccines against emerging zoonotic viral diseases, finansowanego ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych (nr 2021/ABM/05/00001-00) w ramach Konkursu: Rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA, działając na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2) umowy o dofinansowanie oraz na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), Uniwersytet Gdański w ramach procedury rozeznania rynku, z możliwością udzielenia zamówienia, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie poniższego zadania.
I. Nazwa i adres Zamawiającego
Uniwersytet Gdański
80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8
NIP 584-020-32-39, REGON 000001330
Adres strony internetowej: www.ug.edu.pl
Postępowanie prowadzi:
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Zakład Szczepionek Rekombinowanych
ul. Abrahama 58, 80-307 Gdańsk
Adres poczty elektronicznej: natalia.derewonko@ug.edu.pl
Tel. 58 523 63 35 II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wytrząsarek kołyskowych ELMI DRS-12-szt. 5.
Zakres przedmiotu zamówienia (opis minimalnych parametrów technicznych) obejmuje:
a) wytrząsarka ze sterownikiem mikroprocesorowym,
b) regulowany kąt nachylenia stolika (1o do 12o),
c) częstotliwość 1 do 50 rpm,
d) timer do 999 min z sygnalizacją dźwiękową + tryb pracy ciągłej,
e) udźwig do 5 kg,
f) rozmiar stolika 255 x 305 cm,
g) z dostępną opcją montażu platformy piętrowej,
h) praca w zakresie temperatur +4oC do +45oC i wilgotności względnej <80%,
2
i) zasilanie: zasilacz DC 12V, 1.5A,
j) gabaryty: 310 x 280 x 110 mm,
k) waga: 3,7 kg,
l) gwarancja: 12 miesięcy,
m) sprzęt ma być fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny i gotowy do użytkowania bez konieczności dodatkowych zakupów i inwestycji. III. Terminy
1. Termin wykonania zamówienia: do 10 tygodni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
2. Termin związania ofertą: ustala się termin związania ofertą na 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Termin i miejsce składania ofert: ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres mailowy natalia.derewonko@ug.edu.pl lub w wersji papierowej pod adresem Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed, Zakład Szczepionek Rekombinowanych, ul. Abrahama 58, 80-307 Gdańsk, pok. 352, w terminie do dnia 06.10.2023 r. IV. Opis sposobu przygotowywania oferty i obliczenia ceny
1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
2. Wraz z formularzem ofertowym należy złożyć:
a) podpisane oświadczenie Wykonawcy w zakresie podstawy wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego-załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
b) specyfikację techniczną/kartę katalogową zaoferowanego sprzętu (w języku polskim), w celu potwierdzenia zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami i cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia (rozdz. II zapytania ofertowego).
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
4. Oferent może złożyć jedną ofertę.
5. Oferta musi być czytelna.
6. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.
7. Oferta oraz oświadczenie składane wraz z ofertą powinny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta w obrocie gospodarczym.
8. Oferty kierowane do Zamawiającego powinny w temacie zawierać numer referencyjny Zapytania ofertowego.
9. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).
3
10. Cena oferty brutto w PLN z formularza ofertowego-załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego, traktowana będzie jako cena oferty i służyć będzie do oceny i porównania złożonych ofert w ramach kryterium najniższej ceny.
11. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia (w szczególności podatki, koszt dostawy, ubezpieczenia) oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
12. Cena oferty będzie obowiązywać przez cały okres związania ofertą, nie będzie podlegała negocjacjom i będzie wiążąca dla obu stron.
13. Cena oferty nie będzie zmieniana w trakcie realizacji zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji.
14. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia drogą elektroniczną na e-mail: natalia.derewonko@ug.edu.pl.
15. Cena oferty musi zawierać należny podatek VAT zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.), wszystkie przewidywane koszty kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia, musi uwzględniać wymagania Ogłoszenia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę, który musi przewidzieć wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę zamówienia.
16. W sytuacji, gdy Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku, Wykonawca ma obowiązek:
1) poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
2) wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego,
3) wskazać wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku,
4) wskazać stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała zastosowanie. V. Wybór najkorzystniejszej oferty
1. Oferty, spełniające warunki przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym, będą oceniane według kryterium najniższej ceny.
2. W przypadku, gdy Oferty nie można wybrać z powodu wskazania, przez co najmniej dwóch Oferentów tej samej ceny, Zamawiający wyśle, na adresy poczt elektronicznych wskazanych w Ofertach, powtórne zapytanie dotyczące Przedmiotu Zamówienia. Oferenci zobowiązani będą w przeciągu 24 godzin od momentu otrzymania ww. wiadomości do złożenia nowej Oferty. VI. Realizacja przedmiotu zamówienia
Realizacja zamówienia nastąpi po wyborze najkorzystniejszej oferty, w następstwie którego zostanie złożone stosowne zamówienie.
4
VII. Warunki płatności
1.
Wykonawca wystawi fakturę na adres: Uniwersytet Gdański, 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8, NIP 584-020-32-39.
2.
Oryginał faktury Wykonawca przesyła do przedstawiciela Zamawiającego odpowiedzialnego za zlecenie wykonania zamówienia na adres: Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, Zakład Szczepionek Rekombinowanych, ul. Abrahama 58, 80-307 Gdańsk lub na adres e-mail: natalia.derewonko@ug.edu.pl.
3.
Wykonawca może wysłać Zamawiającemu ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 09 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 z późn.zm.) na adres e-mail: faktury@ug.edu.pl, wraz ze wskazaniem osoby zamawiającej.
4.
Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
5.
Płatność nastąpi w terminie 30 dni od dnia przyjęcia przez przedstawiciela Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
6.
Płatność uważana będzie za zrealizowaną w dniu, w którym bank obciąży rachunek bankowy Zamawiającego.
7.
Jeżeli należność nie zostanie uregulowana w ustalonym terminie, Wykonawca uprawniony jest do naliczania Zamawiającemu odsetek ustawowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, za każdy dzień opóźnienia. Płatność odsetek uważana będzie za zrealizowaną w dniu, w którym bank obciąży rachunek bankowy Zamawiającego.
8.
Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, który wskaże na fakturze do realizacji płatności na jego rzecz będzie zgłoszony do właściwego Urzędu Skarbowego. VIII. Informacje dodatkowe
1.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie i bez podania przyczyn.
2.
Zamawiający zleci realizację przedmiotu zamówienia wybranemu wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym.
3.
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 13 kwietnia 2022 r. (tj. Dz. U. z 2023, poz. 1497 z późn. zm.).
5
4.
Zamawiający zastrzega prawo do żądania wyjaśnień do złożonych ofert, możliwość przesyłania dodatkowych pytań do ofert oraz do wezwania Wykonawców do uzupełnienia złożonych ofert. IX. Klauzula informacyjna
1. Zamawiający informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe Wykonawcy w celu związanym z realizacją zlecenia.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej RODO, Zamawiający informuje, że:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański, 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8, zwany dalej Zamawiającym.
b) Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58)523 24 59 lub adresem e-mail: iod@ug.edu.pl.
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z niniejszym zamówieniem z dziedziny nauki w oparciu o art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – po wyborze oferty najkorzystniejszej
– w celu wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia ww. zamówienia, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja zamówienia w oparciu o przepisy art. 8, 10 i 11 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 z późn. zm.), oraz art. 469 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 85 z późn. zm.).
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w lit. c) jak również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w art. 469 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 85 z późn. zm.), związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarciem umowy w sprawie zamówienia z dziedziny nauki*.
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
h) posiada Pani/Pan:
– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
– w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
6
– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
* Wyjaśnienie: dotyczy zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
2) W przypadku konieczności przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych, których administratorem jest Zamawiający w związku z wykonywaniem niniejszego zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie na wniosek Zamawiającego do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przed dokonaniem przetwarzania danych osobowych. X. Załączniki
Załącznik nr 1- formularz ofertowy
Załącznik nr 2-oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij