Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

Dane organizatora INSTYTUT FARMAKOLOGII IM. JERZEGO MAJA PAN W KRAKOWIE
31-343 KRAKÓW
SMĘTNA 12
Tel. 12 662 32 20
Fax. 12 637 45 00
E-mail dzp@if-pan.krakow.pl
WWW www.if-pan.krakow.pl
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego – komory laminarne oraz zestawy do odsysania płynów – w ramach real. projektu pn.: Centrum Rozwoju …

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego – komory laminarne oraz zestawy do odsysania płynów – w ramach real. projektu pn.: Centrum Rozwoju Nowych Farmakoterapii Ośrodkowego Układu Nerwowego CEPHARESCzęść 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego: Komory laminarne Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ Przedmiot zamówienia składa się z zamówienia podstawowego oraz zamówienia objętego prawem opcji. Część 2: Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego: Zestawy do odsysania płynów z hodowli in vitro . 3.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ. Część 2 przedmiot zamówienia składa się z zamówienia podstawowego oraz zamówienia objętego prawem opcji. IF/ZP-25/2023
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-01/pl01-2023-BZP-00406171-01.zip
LINK do SIWZ http://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08dbb9df-8cd3-4dc3-766c-28001088d791
CPV 38.00.00.00, 38.50.00.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego – dotyczy części 1: Komory laminarne; 10.2.3.1. Certyfikat zgodności normą z PN-EN 12469:2002 – Biotechnologia — Kryteria działania komór bezpiecznej pracy mikrobiologicznej dla komór laminarnych II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego lub równoważną, wydany przez niezależną notyfikowaną jednostkę certyfikującą dla oferowanych komór laminarnych. 10.2.3.2. Dokument autoryzacji wystawiony przez producenta oferowanych komór laminarnych, na potwierdzenie autoryzacji w zakresie montażu i instalacji oferowanych komór. 10.2.3.3. Materiały firmowe np. prospekty, foldery, katalogi, instrukcje lub wyciągi z instrukcji pochodzące od producenta, oświadczenia producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, albo inne równoważne dokumenty lub oświadczenia, w języku polskim lub w języku angielskim, potwierdzające, spełnienie parametrów punktowanych wskazanych w pkt. III Opisu przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SWZ). 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych (wymienionych w pkt. 10.2.3.1-10.2.3.2) zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający nie wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia, jeżeli przedmiotowe środki dowodowe służą potwierdzaniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert (dotyczy parametrów ocenianych w kryterium „Parametry techniczne” – wymienionych w pkt. 10.2.3.3). Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostały szczegółowo uregulowane w pkt. 6 SWZ 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk, ul. Smętna 12, 31-343, Kraków, woj. małopolskie, państwo PL, e-mail przetarg@if-pan.krakow.pl
Adres strony internetowej (URL): http://if-pan.krakow.pl/pl/
Wymagany termin realizacji zamówienia 42 dni
Miejsce i termin składania ofert INSTYTUT FARMAKOLOGII IM. JERZEGO MAJA PAN W KRAKOWIE
31-343 KRAKÓW
SMĘTNA 12

2023-09-28

Sposób składania ofert Platforma e-Zamówienia Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2023-10-27
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie część 1: cena 70
część 2: cena 100
Uwagi 2023/BZP 00406171/01

Dostawy
Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego – komory laminarne oraz zestawy do odsysania płynów – w ramach real. projektu pn.: Centrum Rozwoju Nowych Farmakoterapii Ośrodkowego Układu Nerwowego CEPHARES
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000325943
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Smętna 12
1.5.2.) Miejscowość: Kraków
1.5.3.) Kod pocztowy: 31-343
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 – Miasto Kraków
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@if-pan.krakow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://if-pan.krakow.pl/pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
naukowo-badawcza

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego – komory laminarne oraz zestawy do odsysania płynów – w ramach real. projektu pn.: Centrum Rozwoju Nowych Farmakoterapii Ośrodkowego Układu Nerwowego CEPHARES

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-309f444e-56b4-11ee-a60c-9ec5599dddc1
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00406171
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-20
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00055884/13/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
2.2.9 Dostawa drobnego sprzętu labolatoryjnego w ramach realizacji projektu pn.: Centrum Rozwoju Nowych Farmakoterapii Ośrodkowego Układu Nerwowego CEPHARES.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu pn. „Centrum rozwoju nowych farmakoterapii zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego CEPHARES” dofinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na podstawie zawartej umowy: POIR.04.02.00-00-D007/20-00

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-309f444e-56b4-11ee-a60c-9ec5599dddc1
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe określenie wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej zawarto w pkt. 7 SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarto w pkt. 19 SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarto w pkt. 19 SWZ
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IF/ZP-25/2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego: Komory laminarne
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ
Przedmiot zamówienia składa się z zamówienia podstawowego oraz zamówienia objętego prawem opcji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji: Część 1 przedmiot zamówienia składa się z zamówienia podstawowego oraz zamówienia objętego prawem opcji.
Prawo opcji obejmuje dostawę 1 szt. komory laminarnej. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w okresie obowiązywania umowy w zakresie dostawy ww. sprzętu (o których mowa w załączniku 1 do SWZ dla części 1) Zamówienie w ramach prawa opcji) zgodnie z posiadanymi możliwościami finansowymi.
Wykonawca zobowiązany jest podać w załączniku 1 do SWZ cenę brutto za dostawę ww. sprzętu.
Szczegółowe okoliczności i warunki skorzystania z prawa opcji określa załącznik nr 2 do SWZ – wzór umowy.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 70
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry techniczne – podkryterium 1 – Wyposażenie – programy
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry techniczne – podkryterium 2 – Zabezpieczenie dostępu
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry techniczne – podkryterium 3 – Poziom hałasu
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego: Zestawy do odsysania płynów z hodowli in vitro . 3.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ. Część 2 przedmiot zamówienia składa się z zamówienia podstawowego oraz zamówienia objętego prawem opcji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji: Część 2 przedmiot zamówienia składa się z zamówienia podstawowego oraz zamówienia objętego prawem opcji.
Prawo opcji obejmuje dostawę 1 szt. zestawu do odsysania płynów z hodowli in vitro. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w okresie obowiązywania umowy w zakresie dostawy ww. sprzętu (o których mowa w załączniku 1 do SWZ dla części 2) Zamówienie w ramach prawa opcji) zgodnie z posiadanymi możliwościami finansowymi.
Wykonawca zobowiązany jest podać w załączniku 1 do SWZ cenę brutto za dostawę ww. sprzętu.
Szczegółowe okoliczności i warunki skorzystania z prawa opcji określa załącznik nr 2 do SWZ – wzór umowy.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego – dotyczy części 1: Komory laminarne;
10.2.3.1. Certyfikat zgodności normą z PN-EN 12469:2002 – Biotechnologia — Kryteria działania komór bezpiecznej pracy mikrobiologicznej dla komór laminarnych II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego lub równoważną, wydany przez niezależną notyfikowaną jednostkę certyfikującą dla oferowanych komór laminarnych.
10.2.3.2. Dokument autoryzacji wystawiony przez producenta oferowanych komór laminarnych, na potwierdzenie autoryzacji w zakresie montażu i instalacji oferowanych komór.
10.2.3.3. Materiały firmowe np. prospekty, foldery, katalogi, instrukcje lub wyciągi z instrukcji pochodzące od producenta, oświadczenia producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, albo inne równoważne dokumenty lub oświadczenia, w języku polskim lub w języku angielskim, potwierdzające, spełnienie parametrów punktowanych wskazanych w pkt. III Opisu przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SWZ).
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych (wymienionych w pkt. 10.2.3.1-10.2.3.2) zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
Zamawiający nie wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia, jeżeli przedmiotowe środki dowodowe służą potwierdzaniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert (dotyczy parametrów ocenianych w kryterium „Parametry techniczne” – wymienionych w pkt. 10.2.3.3).
Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostały szczegółowo uregulowane w pkt. 6 SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru wykonawcy w zakresie i na warunkach określonych we wzorze umowy. Wzór umowy stanowi załącznik 2 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-28 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-28 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-27
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy, Wykonawcę w stosunku do
którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą okoliczności,
o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), (dalej jako: “Ustawa o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę”)

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij