Dostawa wyparki z refraktometrem i pompą

Dane organizatora POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA
35-959 RZESZÓW
POWSTAŃCÓW WARSZAWY 12
Tel. 17 865 11 00
Fax. 17 854 12 60
E-mail kancelaria@prz.edu.pl
WWW w.prz.edu.pl/
Województwo podkarpackie
Powiat Rzeszów
Treść zamówienia Dostawa wyparki z refraktometrem i pompą…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa wyparki z refraktometrem i pompą
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=przetargi.propublico.pl_1658144088858
LINK do SIWZ http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=56928
CPV 38.54.00.00
Osoba do kontaktu mgr Katarzyna Kaczorowska – tel. (017) 8653535, e-mail kaczork@prz.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 56 dni od daty udzielenia zamówienia
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA
35-959 RZESZÓW
POWSTAŃCÓW WARSZAWY 12

2022-07-25

Sposób składania ofert POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, POWSTAŃCÓW WARSZAWY 12, 35-959 RZESZÓW Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena:100
Uwagi OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU
Znak sprawy: NA/O/188/2022 Rzeszów, 2022.07.15
Zamówienie o wartości poniżej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.)
I. ZAMAWIAJĄCY
Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
NIP: 813-026-69-99
Osoba prowadząca postępowanie:
mgr Katarzyna Kaczorowska – tel. (017) 8653535 e-mail kaczork@prz.edu.pl
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych i częściowy wybór ofert.
Opis
Temat: Dostawa wyparki z refraktometrem i pompą
Wspólny Słownik Zamówień: 38540000-2 – Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
Opis:
Przedmiotem zamówienia jest wyparka obrotowa z pompą membranową z wysoką próżnią wraz z refraktometrem umożliwiającym ocenę stopnia stężenia destylowanych na wyparce rozpuszczalników.
Aparat będzie miał zastosowanie w laboratorium chemicznym, w pracach badawczo-rozwojowych, przy suszeniu i dosuszaniu rozmaitych substancji stałych, regeneracji rozpuszczalników, odparowywaniu rozpuszczalników z mieszanin reakcyjnych i ekstrakcyjnych oraz do szybkiego oddzielania lotnych produktów reakcji od osadów stanowiących produkty uboczne. Musi pozwalać na badanie tożsamości, kontrolę czystości i oznaczanie stężenia surowców, głównie rozpuszczalników organicznych oraz produktów farmaceutycznych, półproduktów i produktów końcowych, w tym stężenia cukru. Cechą szczególną będzie możliwość pomiaru nie tylko próbek ciekłych i lepkich, ale także ciał stałych i folii. Badanie na aparacie musi umożliwiać sprawdzanie zgodności badanych substancji z normami krajowymi i międzynarodowymi.
Wyparka obrotowa z refraktometrem i pompą
Specyfikacja zamówienia:
– zakres pomiaru współczynnika załamania światła (nD) w przedziale 1,3000-1,7200
– dokładność odczytu nD ±0,0002 przy rozdzielczości 0.0005
– zakres pomiaru stężenia sacharozy w przedziale 0-95% Brix
– dokładność odczytu Brix ±0,1% przy rozdzielczości 0,25 %Brix
– pryzmat pomiarowy refraktometru wykonany ze szkła optycznego
– ledowe źródło światła o długości fali 589 nm
– cyfrowy wyświetlacz temperatury w zakresie 0-99 stopn.C z dokładnością ± 0,5 stopn.C i rozdzielczością 0,1 stopn.C dla pomiaru nD i Brix
– odczyt miana nD i Brix przez okular optyczny z regulacją zakresu skali
– możliwość połączenia z zewnętrznym termostatem dla stabilizacji temperaturowej pryzmatu
– układ pomiarowy odporny chemicznie na standardowe rozpuszczalniki
– łaźnia wodna grzejna do wyparki z cyfrowym wyświetlaczem temperatury i uchwytami umożliwiającymi jej przemieszczanie, o poj. min. 4 l pracująca od temp. otoczenia do temp. maks. 100stopn.C
– wyświetlacz łaźni powinien naprzemiennie wskazywać temperaturę zadaną oraz rzeczywistą
– podnoszenie wyparki o skoku 150mm ręczne do precyzyjnego pozycjonowania szkła laboratoryjnego wraz z zainstalowanym w nim napędem oraz funkcją bezpiecznego zatrzymania punktu krańcowego
– mechanizm blokujący z czerwonym wskaźnikiem pokazującym odblokowaną pozycję rury destylacyjnej
– regulowany na wyparce kąt zanurzenia zestawu szkła w łaźni
– ręczna obsługa podnośnika jedną ręką, dla operatorów lewo- i praworęcznych
– płynna regulacja prędkości z pokrętłem i wyświetlaczem prędkości w zakresie 20-300rpm
– zakres tolerancji zadanej prędkości obr. <100 obr./min: ±1 rpm a przy obr. >100 obr./min: ±1 %
– napięcie stałe napędu urządzenia (24 V) zapewniające bezpieczeństwo użytkownika
– mechanizm mocowania kolby z wbudowaną funkcją wypychania umożliwia łatwą wymianę kolb destylacyjnych
– wysokowydajna chłodnica w systemie pionowym z powierzchnią chłodzącą 1600 cm?
– urządzenie o wadze 22,4 kg i wymiarach nie większych niż 44 cm x 33 cm oraz wysokości 53 cm
– dopuszczalne warunki otoczenia pracy wyparki: temperatura 5 – 40 stopn.C, wilgotność względna 80 %
– klasa ochrony wg DIN EN 60529: IP 20
– zasilanie: 100-240 V, 50/60 Hz, 1400 W
– wyparka musi być wyposażona w dedykowany zestaw powlekanych szkieł laboratoryjnych RV10.10, klamrę NS 29, rurkę wyparną NS29/32, dedykowaną uszczelkę RV 10.8001 oraz w pompę służącą do usuwania i przepompowywania korozyjnych gazów powstających podczas destylacji
– pompa pracująca na sucho w 100% bezolejowa musi posiadać odporną na związki chemiczne membranę PTFE, a pozostałe wszystkie części stykające się z medium muszą być wykonane z odpornych chemicznie fluorowanych tworzyw sztucznych
– pompa musi być wyposażona w wyłącznik termiczny, bezpiecznik główny oraz kable podłączeniowe i złączki do węży o średnicy 10 mm
– wartość przepływu pompy 20l/min przy ciśnieniu roboczym 1,0 bar, a wartość podciśnienia końcowego 8 mbar
– moc znamionowa 120 W oraz klasa ochrony IP44
– waga pompy przy maksymalnych wymiarach 15,4 x 31,2 x 20,7 szer. x gł. z wys (cm) nie może przekroczyć 9,3 kg
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
1. Części nie mogą być dzielone przez wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.
2. Określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszczamy jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez nas standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie produktów – równoważnych – informujemy, że w trakcie badania i oceny ofert Zamawiający może żądać dostarczenia próbek tych produktów – w celu przeprowadzenia badania ich równoważności. Tu należy zaznaczyć, iż ocena równoważności przedmiotowych próbek będzie przeprowadzana przez niezależną instytucję, która wykonuje tego typu analizy. W związku z tym, iż ciężar udowodnienia równoważności zaproponowanego produktu spoczywa na Wykonawcy – badanie równoważności zaproponowanych produktów przez uprawnioną do tego instytucję odbędzie się na koszt Wykonawcy. Dodatkowo, Wykonawcy proponujący produkty równoważne mają dysponować polskojęzycznymi kartami charakterystyk tychże produktów. Powyższe działania mają nas ustrzec przed zaproponowaniem w ofercie produktów nieodpowiadających parametrami produktom wskazanym przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
III. TERMIN REALIZACJI
56 dni od daty udzielenia zamówienia
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2. Do oferty należy dołączyć szczegółową wycenę zawierającą ceny jednostkowe brutto za poszczególne pozycje składających się na całość zadania wraz z informacjami o nazwie producenta oraz numerami katalogowymi oferowanych produktów.
3. Do oferty należy dołączyć Broszury produktowe/katalogi produktowy/specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia potwierdzająca spełnienie wszystkich parametrów określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu.- Dokumenty należy dołączyć w języku polskim
4. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
W przypadku podmiotów zagranicznych:
Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
Dodatkowe informację:
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego ogłoszenia
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszego ogłoszenia
9. Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisane komputerowo lub nieścieralnym atramentem.
10. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, lub przez osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy dołączyć do składanej oferty.
Zamawiający dopuszcza podpisanie oferty elektronicznie przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, lub przez osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy dołączyć do składanej oferty.
Oferta powinna zawierać:
1. Dane teleadresowe firmy – numer NIP, REGON firmy itp.
2. Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail).
3. Proponowaną cenę brutto za realizację zamówienia.
Oferta złożona przez wykonawcę nie jest ofertą w rozumieniu KC.
V. KRYTERIA OCENY OFERT
Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane będą następujące kryteria:
Cena 100%
Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium Cena zostanie dokonana na podstawie podanej przez Wykonawcę całkowitej ceny brutto. Oferty zostaną ocenione przy zastosowaniu poniższego wzoru:
cena najniższa
Liczba pkt. oferty ocenianej =Kc = ——————————– x max liczby punktów
cena oferty ocenianej
Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrą, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie..
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę.
VI.TERMINY PŁATNOŚCI
Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą e-mailową na adres kaczork@prz.edu.pl
W tytule wiadomości należy podać numer postępowania – NA/O/188/2022
Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym.
W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia lub nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.
Miejsce i termin składania ofert: oferty należy odpowiednio drogą
e-mailową na adres kaczork@prz.edu.pl do dnia 2022.07.25 do godz. 10.00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2022.07.25 do godz. 10.15
Termin związania ofertą: 30 dni
VIII. BADANIE OFERTY
1. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Zamawiający poprawia w ofercie:
oczywiste omyłki pisarskie,
oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapisami niniejszego zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
ZAMAWIAJĄCY ODRZUCI OFERTĘ
1) Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu.
2) Treść złożonej oferty nie odpowiada warunkom postępowania.
3) Oferty złożone po terminie
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie wszystkich Oferentów.
Unieważnienia postępowania w sytuacji, kiedy cena za wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.
IX. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA
1. Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer ogłoszenia można kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, e-mailem: kaczork@prz.edu.pl
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej w niniejszym punkcie, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej: http://www.ogloszenia.propublico.pl/prz
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę treści ogłoszenia Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
X. Od rozstrzygnięcia Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij