Dostawa stołu laboratoryjnego

Dane organizatora POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA
15-351 BIAŁYSTOK
WIEJSKA 45 A
Tel. 85 746 90 00
Fax. 85 746 90 15
E-mail rektorat@pb.edu.pl
WWW pb.edu.pl/
Województwo podlaskie
Powiat Białystok
Treść zamówienia Dostawa wyposażenia i materiałów do mikroskopii w ramach projektu „Zaawansowane biokompozyty dla gospodarki jutra BIOG-NET”

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa wyposażenia i materiałów do mikroskopii w ramach projektu „Zaawansowane biokompozyty dla gospodarki jutra BIOG-NET”Część 1: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyposażenia i materiałów do mikroskopii w ramach projektu „Zaawansowanebiokompozyty dla gospodarki jutra BIOG-NET” nr umowy POIR.04.04.00-00-1792/18-00. Projekt jest realizowany w ramachprogramu TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego przez Unię Europejską z EuropejskiegoFunduszu Rozwoju Regionalnegowg Części 1 Załącznika Nr 2 (Specyfikacja techniczna – Opis przedmiotu zamówienia kol. 2) do SWZ i obejmuje:1) dostawę sprzętu w miejsce wskazane przez Zamawiającego,2) instalację i uruchomienie sprzętu (jeśli było wymagane w Specyfikacji technicznej),3) udzielenie gwarancji na dostarczony sprzęt,4) przekazanie Zamawiającemu wymaganych nośników, dokumentacji i podręczników wrazz niezbędnymi akcesoriami (jeśli były wymagane w Specyfikacji technicznej),5) przeszkolenie pracowników Zamawiającego (jeśli było wymagane w Specyfikacji technicznej) Część 2: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyposażenia i materiałów do mikroskopii w ramach projektu „Zaawansowanebiokompozyty dla gospodarki jutra BIOG-NET” nr umowy POIR.04.04.00-00-1792/18-00. Projekt jest realizowany w ramachprogramu TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego przez Unię Europejską z EuropejskiegoFunduszu Rozwoju Regionalnegowg Części 2 Załącznika Nr 2 (Specyfikacja techniczna – Opis przedmiotu zamówienia kol. 2) do SWZ i obejmuje:1) dostawę sprzętu w miejsce wskazane przez Zamawiającego,2) instalację i uruchomienie sprzętu (jeśli było wymagane w Specyfikacji technicznej),3) udzielenie gwarancji na dostarczony sprzęt,4) przekazanie Zamawiającemu wymaganych nośników, dokumentacji i podręczników wrazz niezbędnymi akcesoriami (jeśli były wymagane w Specyfikacji technicznej),5) przeszkolenie pracowników Zamawiającego (jeśli było wymagane w Specyfikacji technicznej). ZK-DZP.262.70.2022
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=pb.ezamawiajacy.pl_1658142915666
LINK do SIWZ http://pb.ezamawiajacy.pl/pn/pb/demand/notice/public/66938/details
CPV 38.00.00.00, 38.51.90.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 8 Art. 109 ust. 1 pkt 10 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Wypełniona specyfikacja techniczna – opis oferowanego sprzętu kol. 4 (wg wzoru Specyfikacja techniczna –Opis oferowanego sprzętu kol. 4- Zał. Nr 2 do SWZ). Należy określić wszystkie parametry oferowanego sprzętu w odniesieniu do parametrów podanych przez Zamawiającego. Z opisu winno jasno wynikać, jaki rodzaj sprzętu i jego elementy oferuje Wykonawca 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Wypełniona specyfikacja techniczna – opis oferowanego sprzętu kol. 4 (wg wzoru Specyfikacja techniczna –Opis oferowanego sprzętu kol. 4- Zał. Nr 2 do SWZ). Należy określić wszystkie parametry oferowanego sprzętu w odniesieniu do parametrów podanych przez Zamawiającego. Z opisu winno jasno wynikać, jaki rodzaj sprzętu i jego elementy oferuje Wykonawca 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 1. Formularz ofertowy (wg wzoru Formularz ofertowy – Zał. Nr 1 do SWZ). 2. Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ustawy Pzp. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351, Białystok, woj. podlaskie, państwo PL, e-mail zampubl@pb.edu.pl
Adres strony internetowej (URL): https://pb.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 90 dni
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA
15-351 BIAŁYSTOK
WIEJSKA 45 A

2022-07-26

Sposób składania ofert na Platformie Zakupowej Marketplanet pod adresem https:/pb.ezamawiajacy.pl w zakładce „Oferty” Godzina: 09:40
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą 30 dni
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie część 1: cena 60
część 1: okres gwarancji 40
część 2: cena 60
część 2: okres gwarancji 40
Uwagi 2022/BZP 00259516/01

Dostawy
Dostawa wyposażenia i materiałów do mikroskopii w ramach projektu „Zaawansowane biokompozyty dla gospodarki jutra
BIOG-NET”
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Białostocka
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001672
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Wiejska 45A
1.5.2.) Miejscowość: Białystok
1.5.3.) Kod pocztowy: 15-351
1.5.4.) Województwo: podlaskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 – Białostocki
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubl@pb.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pb.edu.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa wyposażenia i materiałów do mikroskopii w ramach projektu „Zaawansowane biokompozyty dla gospodarki jutra
BIOG-NET”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e8b79ac6-0296-11ed-8000-d680d39e541a
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00259516
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-18
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00001112/20/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.21 Dostawa akcesoriów do mikroskopów- projekt BIOG NET

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
projekt „Zaawansowane biokompozyty dla gospodarki jutra BIOG-NET” nr umowy POIR.04.04.00-00-1792/18-00. Projekt jest realizowany w ramach programu TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://pb.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną za
pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet https:/pb.ezamawiajacy.pl/
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, odwołania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet pod adresem internetowym:
https:/pb.ezamawiajacy.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Ogólne
zasady korzystania z Platformy:
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie
Politechniki Białostockiej pod adresem internetowym Platforma Zakupowa Marketplanet
https://pb.ezamawiajacy.pl/ lub Platforma Zakupowa Marketplanet https://oneplace.marketplanet.pl.
2) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony
Platforma Zakupowa Marketplanet https://oneplace.marketplanet.pl/, gdzie zostanie powiadomiony
o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując
kroki procesu rejestracyjnego: podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło,
wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”;
3) rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca
Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca
wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma
informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się
pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu;
4) po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu oraz sporządzania,
wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej;
5) Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami składa się w postaci elektronicznej, opatrzonych
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowodem)
przez osoby umocowane, pod rygorem nieważności na Platformie Zakupowej Marketplanet w zakładce
„Oferty”.
6) korzystanie z Platformy jest bezpłatne 4. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowoaplikacyjne
umożliwiające pracę na
Platformie Zakupowej, tj.:1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie
mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV
2GHZ, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej
wersji,
w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
5. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj.: plików o wielkości do 100 MB
w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg,
wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd,
gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc, PAdES.
6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się
za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem
tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na
Platformie. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę Zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany
wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą
upoważnieni pracownicy Zamawiającego (Politechniki Białostockiej) oraz spółka Otwarty Rynek
Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy
ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-
35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Zamawiający (Politechnika Białostocka)
prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: Platforma
Zakupowa Marketplanet https://pb.ezamawiajacy.pl/.
2. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZK-DZP.262.70.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyposażenia i materiałów do mikroskopii w ramach projektu „Zaawansowane
biokompozyty dla gospodarki jutra BIOG-NET” nr umowy POIR.04.04.00-00-1792/18-00. Projekt jest realizowany w ramach
programu TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
wg Części 1 Załącznika Nr 2 (Specyfikacja techniczna – Opis przedmiotu zamówienia kol. 2) do SWZ i obejmuje:
1) dostawę sprzętu w miejsce wskazane przez Zamawiającego,
2) instalację i uruchomienie sprzętu (jeśli było wymagane w Specyfikacji technicznej),
3) udzielenie gwarancji na dostarczony sprzęt,
4) przekazanie Zamawiającemu wymaganych nośników, dokumentacji i podręczników wraz
z niezbędnymi akcesoriami (jeśli były wymagane w Specyfikacji technicznej),
5) przeszkolenie pracowników Zamawiającego (jeśli było wymagane w Specyfikacji technicznej)

4.2.6.) Główny kod CPV: 38519000-6 – Różne kompozycje do mikroskopów
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyposażenia i materiałów do mikroskopii w ramach projektu „Zaawansowane
biokompozyty dla gospodarki jutra BIOG-NET” nr umowy POIR.04.04.00-00-1792/18-00. Projekt jest realizowany w ramach
programu TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
wg Części 2 Załącznika Nr 2 (Specyfikacja techniczna – Opis przedmiotu zamówienia kol. 2) do SWZ i obejmuje:
1) dostawę sprzętu w miejsce wskazane przez Zamawiającego,
2) instalację i uruchomienie sprzętu (jeśli było wymagane w Specyfikacji technicznej),
3) udzielenie gwarancji na dostarczony sprzęt,
4) przekazanie Zamawiającemu wymaganych nośników, dokumentacji i podręczników wraz
z niezbędnymi akcesoriami (jeśli były wymagane w Specyfikacji technicznej),
5) przeszkolenie pracowników Zamawiającego (jeśli było wymagane w Specyfikacji technicznej).

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Wypełniona specyfikacja techniczna – opis oferowanego sprzętu kol. 4 (wg wzoru Specyfikacja techniczna –Opis
oferowanego sprzętu kol. 4- Zał. Nr 2 do SWZ). Należy określić wszystkie parametry oferowanego sprzętu w odniesieniu do
parametrów podanych przez Zamawiającego. Z opisu winno jasno wynikać, jaki rodzaj sprzętu i jego elementy oferuje
Wykonawca
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Wypełniona specyfikacja techniczna – opis oferowanego sprzętu kol. 4 (wg wzoru Specyfikacja techniczna –Opis
oferowanego sprzętu kol. 4- Zał. Nr 2 do SWZ). Należy określić wszystkie parametry oferowanego sprzętu w odniesieniu do
parametrów podanych przez Zamawiającego. Z opisu winno jasno wynikać, jaki rodzaj sprzętu i jego elementy oferuje
Wykonawca
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 1. Formularz ofertowy (wg wzoru Formularz ofertowy – Zał. Nr 1 do SWZ).
2. Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy oferta została złożona przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ustawy Pzp.
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Na podstawie art. 455 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do niniejszej umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy dotyczących:
1) wynagrodzenia,
2) terminu wykonania zamówienia,3) jakości lub parametrów zaoferowanego sprzętu
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą być dokonane w następujących przypadkach:
1) konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia z powodu:
a) działania siły wyższej, tj. nadzwyczajnego zdarzenia lub okoliczności, których nie można było przewidzieć ani im zapobiec;
b) zaistnienia okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, gdy wykonywanie zamówienia
nie było możliwe lub Wykonawca miał w istotny sposób utrudnione możliwości w spełnianiu
świadczenia (Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z uzasadnionym wnioskiem o
przedłużenie terminu wykonania zamówienia);
c) z przyczyn zależnych od Zamawiającego;
d) jeżeli zmiany są niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
2) gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
3) zmian przepisów prawa (w tym przepisów podatkowych) mających wpływ na warunki realizacji
umowy.
3. Do wprowadzenia jakichkolwiek zmian niezbędne jest wyrażenie zgody przez Strony w formie
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
4. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z tym zastrzeżeniem, że
żaden z powyższych zapisów nie obliguje Zamawiającego do wprowadzenia jakiejkolwiek
zmiany, a jedynie wprowadza taką możliwość. Strona wnioskująca o zmianę Umowy, przedkłada
drugiej stronie pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do Umowy.
5. Zmiana musi być uzasadniona prawidłową realizacją przedmiotu umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-26 09:40
8.2.) Miejsce składania ofert: na Platformie Zakupowej Marketplanet pod adresem https:/pb.ezamawiajacy.pl w zakładce „Oferty”
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-26 09:50
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Numer informacji: 2022-BZP-00259516-01

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij