Dostawa wraz z instalacją i szkoleniem fabrycznie nowej aparatury badawczej

Dane organizatora UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
10-719 OLSZTYN
MICHAŁA OCZAPOWSKIEGO 2
Tel. 89 523 38 80
E-mail br@uwm.edu.pl
WWW www.uwm.edu.pl/
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat Olsztyn
Treść zamówienia Dostawa wraz z instalacją i szkoleniem fabrycznie nowej aparatury badawczej dla Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa wraz z instalacją i szkoleniem fabrycznie nowej aparatury badawczej dla Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Numer referencyjny: 169/2022/PN/DZP1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wraz z instalacją i szkoleniem fabrycznie nowej aparatury badawczej do Wydziału Nauk o Żywności w ramach projektu pt. „Opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnych przetworów z NIEsprzedanych karpi wigilijnych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na podstawie umowy o dofinansowanie nr 00002-6521.1-OR0600001/20/21 z dnia 28.10.2021r., zgodnie z podziałem zamówienia na części:•Część 1: dostawa wyparki próżniowej wraz z instalacją;•Część 2: dostawa urządzenia do oznaczania stabilności tłuszczów wraz z dodatkowym wyposażeniem, instalacją i szkoleniem;•Część 3: dostawa automatycznego zestawu do oznaczania azotu – białka metodą Kjeldahla wraz z instalacją i szkoleniem;•Część 4: dostawa komory klimatycznej z chłodzeniem wraz z instalacją. dostawa wyparki próżniowej wraz z instalacją Część nr 1 1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wraz z instalacją i szkoleniem fabrycznie nowej aparatury badawczej do Wydziału Nauk o Żywności w ramach projektu pt. „Opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnych przetworów z niesprzedanych karpi wigilijnych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na podstawie umowy o dofinansowanie nr 00002-6521.1-OR0600001/20/21 z dnia 28.10.2021r., zgodnie z podziałem zamówienia na części: •Część 1: dostawa wyparki próżniowej wraz z instalacją; 2.Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Formularz cenowy/opis przedmiotu zamówienia/zestawienie wymaganych parametrów” – Załącznik nr 1 do SWZ, będący jednocześnie formularzem cenowym. 3.Miejsce dostawy: Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie ul. Plac Cieszyński 1, 10-718 Olsztyn. Dokładne miejsce dostawy zostanie uzgodnione z przedstawicielem zamawiającego. 4.Zamawiający wymaga by dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nie posiadał żadnych śladów użytkowania i nie był przedmiotem praw osób trzecich. Dostarczony przedmiot zamówienia będzie wolny od wad fizycznych i prawnych, dobrej jakości i dopuszczony do obrotu. Ponadto żaden element wyposażenia, ani żadna jego część składowa, nie będzie rekondycjonowana, powystawowa i wykorzystywana wcześniej przez inny podmiot. Ponadto posiadać będzie wymagane przepisami atesty. 5.Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (dotyczy wszystkich części zamówienia): 38500000-0 -Aparatura kontrolna i badawcza; 38540000-2 – Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa. 6.Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych zgodnie z art. 99 ust. 5 pzp i art. 101 ust. 4, jednakże podane przez zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne, normy określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełniania zamawiający będzie oczekiwał. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych stosownie wraz z jego opisem lub normami. 7.Zamawiający informuje, że tam, gdzie zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp, zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub usługi spełniają wymagania określone przez zamawiającego RODO – cały tekst znajduje się w dziale SWZ (Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku postępowania). 1.Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) – dalej: RODO – tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. 2.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. M. Oczapowskiego 2, 10- 957 Olsztyn, NIP 739-30-33-097. 3.Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 4.Odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp, a także art. 6 Ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 5.(…………) dostawa urządzenia do oznaczania stabilności tłuszczów wraz z dodatkowym wyposażeniem, instalacją i szkoleniem Część nr 2 1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wraz z instalacją i szkoleniem fabrycznie nowej aparatury badawczej do Wydziału Nauk o Żywności w ramach projektu pt. „Opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnych przetworów z niesprzedanych karpi wigilijnych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na podstawie umowy o dofinansowanie nr 00002-6521.1-OR0600001/20/21 z dnia 28.10.2021r., zgodnie z podziałem zamówienia na części: •Część 2: dostawa urządzenia do oznaczania stabilności tłuszczów wraz z dodatkowym wyposażeniem, instalacją i szkoleniem ; 2.Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Formularz cenowy/opis przedmiotu zamówienia/zestawienie wymaganych parametrów” – Załącznik nr 1 do SWZ, będący jednocześnie formularzem cenowym. 3.Miejsce dostawy: Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie ul. Plac Cieszyński 1, 10-718 Olsztyn. Dokładne miejsce dostawy zostanie uzgodnione z przedstawicielem zamawiającego. 4.Zamawiający wymaga by dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nie posiadał żadnych śladów użytkowania i nie był przedmiotem praw osób trzecich. Dostarczony przedmiot zamówienia będzie wolny od wad fizycznych i prawnych, dobrej jakości i dopuszczony do obrotu. Ponadto żaden element wyposażenia, ani żadna jego część składowa, nie będzie rekondycjonowana, powystawowa i wykorzystywana wcześniej przez inny podmiot. Ponadto posiadać będzie wymagane przepisami atesty. 5.Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (dotyczy wszystkich części zamówienia): 38500000-0 -Aparatura kontrolna i badawcza; 38540000-2 – Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa. 6.Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych zgodnie z art. 99 ust. 5 pzp i art. 101 ust. 4, jednakże podane przez zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne, normy określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełniania zamawiający będzie oczekiwał. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych stosownie wraz z jego opisem lub normami. 7.Zamawiający informuje, że tam, gdzie zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp, zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub usługi spełniają wymagania określone przez zamawiającego RODO – cały tekst znajduje się w dziale SWZ (Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku postępowania). 1.Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) – dalej: RODO – tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. 2.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. M. Oczapowskiego 2, 10- 957 Olsztyn, NIP 739-30-33-097. 3.Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 4.(…) dostawa automatycznego zestawu do oznaczania azotu – białka metodą Kjeldahla wraz z instalacją i szkoleniem Część nr 3 1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wraz z instalacją i szkoleniem fabrycznie nowej aparatury badawczej do Wydziału Nauk o Żywności w ramach projektu pt. „Opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnych przetworów z niesprzedanych karpi wigilijnych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na podstawie umowy o dofinansowanie nr 00002-6521.1-OR0600001/20/21 z dnia 28.10.2021r., zgodnie z podziałem zamówienia na części: •Część 3: dostawa automatycznego zestawu do oznaczania azotu – białka metodą Kjeldahla wraz z instalacją i szkoleniem ; 2.Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Formularz cenowy/opis przedmiotu zamówienia/zestawienie wymaganych parametrów” – Załącznik nr 1 do SWZ, będący jednocześnie formularzem cenowym. 3.Miejsce dostawy: Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie ul. Plac Cieszyński 1, 10-718 Olsztyn. Dokładne miejsce dostawy zostanie uzgodnione z przedstawicielem zamawiającego. 4.Zamawiający wymaga by dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nie posiadał żadnych śladów użytkowania i nie był przedmiotem praw osób trzecich. Dostarczony przedmiot zamówienia będzie wolny od wad fizycznych i prawnych, dobrej jakości i dopuszczony do obrotu. Ponadto żaden element wyposażenia, ani żadna jego część składowa, nie będzie rekondycjonowana, powystawowa i wykorzystywana wcześniej przez inny podmiot. Ponadto posiadać będzie wymagane przepisami atesty. 5.Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (dotyczy wszystkich części zamówienia): 38500000-0 -Aparatura kontrolna i badawcza; 38540000-2 – Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa. 6.Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych zgodnie z art. 99 ust. 5 pzp i art. 101 ust. 4, jednakże podane przez zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne, normy określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełniania zamawiający będzie oczekiwał. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych stosownie wraz z jego opisem lub normami. 7.Zamawiający informuje, że tam, gdzie zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp, zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub usługi spełniają wymagania określone przez zamawiającego RODO – cały tekst znajduje się w dziale SWZ (Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku postępowania). 1.Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) – dalej: RODO – tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. 2.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. M. Oczapowskiego 2, 10- 957 Olsztyn, NIP 739-30-33-097. 3.Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 4.(…) dostawa komory klimatycznej z chłodzeniem wraz z instalacją Część nr 4 1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wraz z instalacją i szkoleniem fabrycznie nowej aparatury badawczej do Wydziału Nauk o Żywności w ramach projektu pt. „Opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnych przetworów z niesprzedanych karpi wigilijnych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na podstawie umowy o dofinansowanie nr 00002-6521.1-OR0600001/20/21 z dnia 28.10.2021r., zgodnie z podziałem zamówienia na części: •Część 4: dostawa komory klimatycznej z chłodzeniem wraz z instalacją ; 2.Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Formularz cenowy/opis przedmiotu zamówienia/zestawienie wymaganych parametrów” – Załącznik nr 1 do SWZ, będący jednocześnie formularzem cenowym. 3.Miejsce dostawy: Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie ul. Plac Cieszyński 1, 10-718 Olsztyn. Dokładne miejsce dostawy zostanie uzgodnione z przedstawicielem zamawiającego. 4.Zamawiający wymaga by dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nie posiadał żadnych śladów użytkowania i nie był przedmiotem praw osób trzecich. Dostarczony przedmiot zamówienia będzie wolny od wad fizycznych i prawnych, dobrej jakości i dopuszczony do obrotu. Ponadto żaden element wyposażenia, ani żadna jego część składowa, nie będzie rekondycjonowana, powystawowa i wykorzystywana wcześniej przez inny podmiot. Ponadto posiadać będzie wymagane przepisami atesty. 5.Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (dotyczy wszystkich części zamówienia): 38500000-0 -Aparatura kontrolna i badawcza; 38540000-2 – Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa. 6.Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych zgodnie z art. 99 ust. 5 pzp i art. 101 ust. 4, jednakże podane przez zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne, normy określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełniania zamawiający będzie oczekiwał. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych stosownie wraz z jego opisem lub normami. 7.Zamawiający informuje, że tam, gdzie zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp, zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub usługi spełniają wymagania określone przez zamawiającego RODO – cały tekst znajduje się w dziale SWZ (Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku postępowania). 1.Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) – dalej: RODO – tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. 2.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. M. Oczapowskiego 2, 10- 957 Olsztyn, NIP 739-30-33-097. 3.Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 4.(…)
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1651639697018
LINK do SIWZ http://www.platformazakupowa.pl/transakcja/607688
CPV 38.50.00.00, 38.54.00.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: 1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) 2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, NIE krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych tj.:2.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:2.1.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP sporządzonej NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;2.1.2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne tytułem środka karnego – sporządzonej NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 2.1.3. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, sporządzonych NIE wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;2.1.4. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej w postępowaniu NIEzależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;2.1.5. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-10) ustawy pzp zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:3.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt. 2 pkt 2.1. ppkt 2.1.1 – 2.1.2.; składa informację z odpowiedniego rejestru, TAKiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku TAKiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,3.2. odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt. 2 pkt 2.1.3. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:3.2.1. NIE otwarto jego likwidacji, NIE ogłoszono upadłości, jego aktywami NIE zarządza likwidator lub sąd, NIE zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza NIE jest zawieszona ani NIE znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy, określone zostały w Załączniku do SWZ.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamian w umowie na zasadach określonych w projekcie umowy.
Osoba do kontaktu Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie REGON: 510884205 ul. Oczapowskiego 2 Olsztyn 10 – 719 Anna Zalewska +48 895245239 a.zalewska@uwm.edu.pl +48 895233278 www.uwm.edu.pl https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 30
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
10-719 OLSZTYN
MICHAŁA OCZAPOWSKIEGO 2

2022-06-03

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 31/08/2022
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Uwagi 2022/S 086-232198
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON: 510884205
Adres pocztowy: ul. Oczapowskiego 2
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS:
PL Polska
Kod pocztowy: 10 – 719
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Zalewska
E-mail:
a.zalewska@uwm.edu.pl
Tel.: +48 895245239
Faks: +48 895233278
Adresy internetowe:
Główny adres:
www.uwm.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia Publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa wraz z instalacją i szkoleniem fabrycznie nowej aparatury badawczej dla Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Numer referencyjny: 169/2022/PN/DZP

II.1.2) Główny kod CPV
38500000 Aparatura kontrolna i badawcza

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wraz z instalacją i szkoleniem fabrycznie nowej aparatury badawczej do Wydziału Nauk o Żywności w ramach projektu pt. „Opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnych przetworów z NIEsprzedanych karpi wigilijnych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na podstawie umowy o dofinansowanie nr 00002-6521.1-OR0600001/20/21 z dnia 28.10.2021r., zgodnie z podziałem zamówienia na części:
•Część 1: dostawa wyparki próżniowej wraz z instalacją;
•Część 2: dostawa urządzenia do oznaczania stabilności tłuszczów wraz z dodatkowym wyposażeniem, instalacją i szkoleniem;
•Część 3: dostawa automatycznego zestawu do oznaczania azotu – białka metodą Kjeldahla wraz z instalacją i szkoleniem;
•Część 4: dostawa komory klimatycznej z chłodzeniem wraz z instalacją.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: TAK
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
dostawa wyparki próżniowej wraz z instalacją
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38500000 Aparatura kontrolna i badawcza
38540000 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce dostawy: Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie ul. Plac Cieszyński 1, 10-718 Olsztyn. Dokładne miejsce dostawy zostanie uzgodnione z przedstawicielem zamawiającego.

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wraz z instalacją i szkoleniem fabrycznie nowej aparatury badawczej do Wydziału Nauk o Żywności w ramach projektu pt. „Opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnych przetworów z NIEsprzedanych karpi wigilijnych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na podstawie umowy o dofinansowanie nr 00002-6521.1-OR0600001/20/21 z dnia 28.10.2021r., zgodnie z podziałem zamówienia na części:
•Część 1: dostawa wyparki próżniowej wraz z instalacją;
2.Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Formularz cenowy/opis przedmiotu zamówienia/zestawienie wymaganych parametrów” – Załącznik
nr 1 do SWZ, będący jednocześnie formularzem cenowym.
3.Miejsce dostawy: Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie ul. Plac Cieszyński 1, 10-718 Olsztyn. Dokładne miejsce dostawy zostanie uzgodnione z przedstawicielem zamawiającego.
4.Zamawiający wymaga by dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy,
nie posiadał żadnych śladów użytkowania i NIE był przedmiotem praw osób trzecich. Dostarczony przedmiot zamówienia będzie wolny od wad fizycznych i prawnych, dobrej jakości i dopuszczony do obrotu. Ponadto żaden element wyposażenia, ani żadna jego część składowa, NIE będzie rekondycjonowana, powystawowa i wykorzystywana wcześniej przez inny podmiot. Ponadto posiadać będzie wymagane przepisami atesty.
5.Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (dotyczy wszystkich części zamówienia): 38500000-0 -Aparatura kontrolna i badawcza; 38540000-2 – Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa.
6.Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych zgodnie z art. 99 ust. 5 pzp i art. 101 ust. 4, jednakże podane przez zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne, normy określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełniania zamawiający będzie oczekiwał. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez NIEgo rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W TAKim przypadku wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych stosownie wraz z jego opisem lub normami.
7.Zamawiający informuje, że tam, gdzie zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp, zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez NIEgo dostawy lub usługi spełniają wymagania określone przez zamawiającego
RODO – cały tekst znajduje się w dziale SWZ (Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku postępowania).
1.Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu TAKich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) – dalej: RODO – tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
2.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. M. Oczapowskiego 2, 10- 957 Olsztyn, NIP 739-30-33-097.
3.Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4.Odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp, a TAKże art. 6 Ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
5.(…………)

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40
Cena – Waga: 60,00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
projekt pt. „Opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnych przetworów z NIEsprzedanych karpi wigilijnych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na podstawie umowy o dofinansowanie nr 00002-6521.1-OR0600001/20/21 z dnia 28.10.2021 r.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
dostawa urządzenia do oznaczania stabilności tłuszczów wraz z dodatkowym wyposażeniem, instalacją i szkoleniem
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38500000 Aparatura kontrolna i badawcza
38540000 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce dostawy: Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie ul. Plac Cieszyński 1, 10-718 Olsztyn. Dokładne miejsce dostawy zostanie uzgodnione z przedstawicielem zamawiającego.

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wraz z instalacją i szkoleniem fabrycznie nowej aparatury badawczej do Wydziału Nauk o Żywności w ramach projektu pt. „Opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnych przetworów z NIEsprzedanych karpi wigilijnych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na podstawie umowy o dofinansowanie nr 00002-6521.1-OR0600001/20/21 z dnia 28.10.2021r., zgodnie z podziałem zamówienia na części:
•Część 2: dostawa urządzenia do oznaczania stabilności tłuszczów wraz z dodatkowym wyposażeniem, instalacją i szkoleniem ;
2.Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Formularz cenowy/opis przedmiotu zamówienia/zestawienie wymaganych parametrów” – Załącznik
nr 1 do SWZ, będący jednocześnie formularzem cenowym.
3.Miejsce dostawy: Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie ul. Plac Cieszyński 1, 10-718 Olsztyn. Dokładne miejsce dostawy zostanie uzgodnione z przedstawicielem zamawiającego.
4.Zamawiający wymaga by dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy,
nie posiadał żadnych śladów użytkowania i NIE był przedmiotem praw osób trzecich. Dostarczony przedmiot zamówienia będzie wolny od wad fizycznych i prawnych, dobrej jakości i dopuszczony do obrotu. Ponadto żaden element wyposażenia, ani żadna jego część składowa, NIE będzie rekondycjonowana, powystawowa i wykorzystywana wcześniej przez inny podmiot. Ponadto posiadać będzie wymagane przepisami atesty.
5.Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (dotyczy wszystkich części zamówienia): 38500000-0 -Aparatura kontrolna i badawcza; 38540000-2 – Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa.
6.Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych zgodnie z art. 99 ust. 5 pzp i art. 101 ust. 4, jednakże podane przez zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne, normy określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełniania zamawiający będzie oczekiwał. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez NIEgo rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W TAKim przypadku wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych stosownie wraz z jego opisem lub normami.
7.Zamawiający informuje, że tam, gdzie zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp, zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez NIEgo dostawy lub usługi spełniają wymagania określone przez zamawiającego
RODO – cały tekst znajduje się w dziale SWZ (Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku postępowania).
1.Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu TAKich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) – dalej: RODO – tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
2.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. M. Oczapowskiego 2, 10- 957 Olsztyn, NIP 739-30-33-097.
3.Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4.(…)

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40
Cena – Waga: 60,00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
projekt pt. „Opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnych przetworów z NIEsprzedanych karpi wigilijnych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na podstawie umowy o dofinansowanie nr 00002-6521.1-OR0600001/20/21 z dnia 28.10.2021 r.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
dostawa automatycznego zestawu do oznaczania azotu – białka metodą Kjeldahla wraz z instalacją i szkoleniem
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38500000 Aparatura kontrolna i badawcza
38540000 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce dostawy: Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie ul. Plac Cieszyński 1, 10-718 Olsztyn. Dokładne miejsce dostawy zostanie uzgodnione z przedstawicielem zamawiającego.

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wraz z instalacją i szkoleniem fabrycznie nowej aparatury badawczej do Wydziału Nauk o Żywności w ramach projektu pt. „Opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnych przetworów z NIEsprzedanych karpi wigilijnych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na podstawie umowy o dofinansowanie nr 00002-6521.1-OR0600001/20/21 z dnia 28.10.2021r., zgodnie z podziałem zamówienia na części:
•Część 3: dostawa automatycznego zestawu do oznaczania azotu – białka metodą Kjeldahla wraz z instalacją i szkoleniem ;
2.Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Formularz cenowy/opis przedmiotu zamówienia/zestawienie wymaganych parametrów” – Załącznik
nr 1 do SWZ, będący jednocześnie formularzem cenowym.
3.Miejsce dostawy: Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie ul. Plac Cieszyński 1, 10-718 Olsztyn. Dokładne miejsce dostawy zostanie uzgodnione z przedstawicielem zamawiającego.
4.Zamawiający wymaga by dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy,
nie posiadał żadnych śladów użytkowania i NIE był przedmiotem praw osób trzecich. Dostarczony przedmiot zamówienia będzie wolny od wad fizycznych i prawnych, dobrej jakości i dopuszczony do obrotu. Ponadto żaden element wyposażenia, ani żadna jego część składowa, NIE będzie rekondycjonowana, powystawowa i wykorzystywana wcześniej przez inny podmiot. Ponadto posiadać będzie wymagane przepisami atesty.
5.Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (dotyczy wszystkich części zamówienia): 38500000-0 -Aparatura kontrolna i badawcza; 38540000-2 – Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa.
6.Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych zgodnie z art. 99 ust. 5 pzp i art. 101 ust. 4, jednakże podane przez zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne, normy określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełniania zamawiający będzie oczekiwał. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez NIEgo rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W TAKim przypadku wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych stosownie wraz z jego opisem lub normami.
7.Zamawiający informuje, że tam, gdzie zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp, zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez NIEgo dostawy lub usługi spełniają wymagania określone przez zamawiającego
RODO – cały tekst znajduje się w dziale SWZ (Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku postępowania).
1.Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu TAKich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) – dalej: RODO – tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
2.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. M. Oczapowskiego 2, 10- 957 Olsztyn, NIP 739-30-33-097.
3.Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4.(…)

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40
Cena – Waga: 60,00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
projekt pt. „Opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnych przetworów z NIEsprzedanych karpi wigilijnych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na podstawie umowy o dofinansowanie nr 00002-6521.1-OR0600001/20/21 z dnia 28.10.2021 r.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
dostawa komory klimatycznej z chłodzeniem wraz z instalacją
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38500000 Aparatura kontrolna i badawcza
38540000 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce dostawy: Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie ul. Plac Cieszyński 1, 10-718 Olsztyn. Dokładne miejsce dostawy zostanie uzgodnione z przedstawicielem zamawiającego.

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wraz z instalacją i szkoleniem fabrycznie nowej aparatury badawczej do Wydziału Nauk o Żywności w ramach projektu pt. „Opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnych przetworów z NIEsprzedanych karpi wigilijnych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na podstawie umowy o dofinansowanie nr 00002-6521.1-OR0600001/20/21 z dnia 28.10.2021r., zgodnie z podziałem zamówienia na części:
•Część 4: dostawa komory klimatycznej z chłodzeniem wraz z instalacją ;
2.Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Formularz cenowy/opis przedmiotu zamówienia/zestawienie wymaganych parametrów” – Załącznik
nr 1 do SWZ, będący jednocześnie formularzem cenowym.
3.Miejsce dostawy: Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie ul. Plac Cieszyński 1, 10-718 Olsztyn. Dokładne miejsce dostawy zostanie uzgodnione z przedstawicielem zamawiającego.
4.Zamawiający wymaga by dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy,
nie posiadał żadnych śladów użytkowania i NIE był przedmiotem praw osób trzecich. Dostarczony przedmiot zamówienia będzie wolny od wad fizycznych i prawnych, dobrej jakości i dopuszczony do obrotu. Ponadto żaden element wyposażenia, ani żadna jego część składowa, NIE będzie rekondycjonowana, powystawowa i wykorzystywana wcześniej przez inny podmiot. Ponadto posiadać będzie wymagane przepisami atesty.
5.Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (dotyczy wszystkich części zamówienia): 38500000-0 -Aparatura kontrolna i badawcza; 38540000-2 – Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa.
6.Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych zgodnie z art. 99 ust. 5 pzp i art. 101 ust. 4, jednakże podane przez zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne, normy określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełniania zamawiający będzie oczekiwał. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez NIEgo rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W TAKim przypadku wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych stosownie wraz z jego opisem lub normami.
7.Zamawiający informuje, że tam, gdzie zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp, zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez NIEgo dostawy lub usługi spełniają wymagania określone przez zamawiającego
RODO – cały tekst znajduje się w dziale SWZ (Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku postępowania).
1.Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu TAKich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) – dalej: RODO – tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
2.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. M. Oczapowskiego 2, 10- 957 Olsztyn, NIP 739-30-33-097.
3.Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4.(…)

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40
Cena – Waga: 60,00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
projekt pt. „Opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnych przetworów z NIEsprzedanych karpi wigilijnych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na podstawie umowy o dofinansowanie nr 00002-6521.1-OR0600001/20/21 z dnia 28.10.2021 r.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)
2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, NIE krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych tj.:
2.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału
w postępowaniu zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
2.1.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP sporządzonej NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2.1.2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne tytułem środka karnego – sporządzonej NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2.1.3. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, sporządzonych NIE wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2.1.4. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej w postępowaniu NIEzależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
2.1.5. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, w zakresie podstaw wykluczenia
z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-10) ustawy pzp zgodnie
z załącznikiem nr 5 do SWZ.
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
3.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt. 2 pkt 2.1. ppkt 2.1.1 – 2.1.2.; składa informację z odpowiedniego rejestru, TAKiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku TAKiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
3.2. odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt. 2 pkt 2.1.3. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
3.2.1. NIE otwarto jego likwidacji, NIE ogłoszono upadłości, jego aktywami NIE zarządza likwidator lub sąd, NIE zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza NIE jest zawieszona ani NIE znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy, określone zostały w Załączniku do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamian w umowie na zasadach określonych w projekcie umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/06/2022
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 31/08/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 03/06/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami przez platformę (
https://platformazakupowa.pl
) w formie elektronicznej, tj. oferta wraz z jej załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej pod rygorem NIEważności i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje w siedzibie zamawiającego poprzez kliknięcie przycisku odszyfruj oferty

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.3) Informacje dodatkowe:
1.Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1.1. wypełniony i podpisany Formularz cenowy/opis przedmiotu zamówienia/zestawienie wymaganych parametrów zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ,
1.2. wypełniony i podpisany Formularz oferty sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ,
1.3. oświadczenie JEDZ o NIEpodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ,
1.4. przedmiotowe środki dowodowe (zgodnie z działem VI SWZ Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych).
1.5. w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę NIEwymienioną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) wykonawcy, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy,
1.6. w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania
w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców, należy załączyć do oferty.
2. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający może żądać od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca NIE jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
3. Zamawiający zastosuje w niniejszym postępowaniu postanowienia art. 139 Pzp z wyłączeniem ust. 2 tego artykułu.
4. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawca składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w formie JEDZ.
5. Zamawiający NIE wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.
6. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
7.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
– NIE podlegają wykluczeniu z postępowania w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 108 ust. 1 ustawy pzp. oraz art. 109 ust. 1 pkt 4-10 ustawy pzp. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy a TAKże innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony
prawnej.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w TAKi sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
3. Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.
4. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale IX „Środki ochrony
prawnej” ustawy Pzp

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/04/2022
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
086
2022
Następna aktualizacja:
04/05/2022
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Nabywca
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Grupa Zadaniowa ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem
Co nowego w witrynie?
 
(pl)
e-Certis
Informacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE 
ESPD
European Single Procurement Document

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij