Dostawa tygli i krystalizatorów z grafitu

Dane organizatora AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
30-059 KRAKÓW
AL. ADAMA MICKIEWICZA 30
Tel. 12 617 22 22
Fax. 12 633 10 14
E-mail dzp@agh.edu.pl
WWW www.agh.edu.pl/
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa tygli i krystalizatorów z grafitu. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. tygiel …

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa tygli i krystalizatorów z grafitu. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. tygiel Φ150mm, materiał – grafit HLM lub równoważny – 8 sztuk 2. krystalizator Φ14mm, materiał – grafit R4550 lub równoważny – 30 sztuk Szczegółowa specyfikacja techniczna, warunki realizacji zamówienia zostały określone w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego, tj. Specyfikacja. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę w/w tygli i krystalizatorów do miejsca realizacji projektu (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych, pawilon A-2, al. Adama Mickiewicza 30, 30-059 Kraków). Ceny deklarowane w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, powinny uwzględniać całkowite koszty dostawy przedmiotu zamówienia do miejsca realizacji projektu. Harmonogram realizacji zamówienia: 1. Termin realizacji dostawy nie może być dłuższy niż 2 tygodnie od dnia podpisania przez Dostawcę umowy na dostawę. 2. Ostateczny termiPowstaje w kontekście projektu POIR.01.01.01-00-0606/21 – Opracowanie technologii i wdrożenie produkcji nośno-przewodzącego osprzętu górnej sieci trakcyjnej 25 kV AC dedykowanego do zastosowań w kolejowych systemach komunikacyjnych dużych prędkości jazdy
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-20/pl20-2023-36839-145196.zip
LINK do SIWZ http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/145196
CPV 14.81.40.00
Wymagania Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów: a. zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku: – zmiany zakresu dostawy, – ustawowej zmiany powszechnie obowiązującej stawki podatku od towarów i usług – w takim przypadku cena netto pozostaje bez zmian, a należny podatek VAT zostanie doliczony według zasad i stawek obowiązujących w dniu wystawienia przez Dostawcę faktury VAT, b. zmiany terminu realizacji dostaw oraz zakresu/specyfikacji zamówienia w przypadku: – gdy zmiana terminu realizacji spowodowana została siłą wyższą, rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Dostawcy wykonanie jego zobowiązania w części lub całości, a w szczególności epidemią stwierdzoną przez uprawnione do tego organy lokalne lub państwowe, klęską żywiołową, strajkiem lub stanem wyjątkowym, – gdy zmiana jest następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu Umowy, – trudności w nabyciu materiałów i urządzeń wynikających z długotrwałego spadku podaży tych towarów lub innych przyczyn niezależnych od obu Stron Umowy, – działań osób trzecich uniemożliwiających realizację dostaw, które to działania nie są konsekwencją winy Zamawiającego i Dostawcy, – gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie podpisywania umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości realizacji dostaw w terminie i zakresie określonym w niniejszym zapytaniu, c. wszelkich zamian wynikających z otrzymania decyzji Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów ich realizacji, czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany. d. rozwiązania umowy z Dostawcą w przypadku, gdy Dostawca nie wywiązuje się z zakresu realizacji przedmiotu zamówienia, lub gdy przedmiot zamówienia nie spełnia wymogów określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym lub nie spełnia wymogów wskazanych w ofercie Dostawcy. Warunki, jakie musi spełniać oferent Typ Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń Opis 1. Lista dokumentów wymaganych od Wykonawcy: – Załącznik nr 1 do zapytania – Formularz oferty (wypełnione i podpisany), – Załącznik nr 2 do zapytania – Oświadczenie o braku powiązania osobowego i/lub kapitałowego Dostawcy z Zamawiającym, – Załącznik nr 3 do zapytania – Specyfikacja zamówienia, zawierający oświadczenie Dostawcy, iż przedmiot dostaw spełnia minimalne wymagania i parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego. 2. Sposób składania ofert: 2.1. Ofertę należy złożyć do dnia 14 lutego 2023 do godz. 15:00 2.2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 2.3. Oferta musi zostać podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy w zakresie złożenia oferty. 2.4. Oferta musi być sporządzona na formularzu oferty (stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania) oraz zostać złożona w wersji papierowej w obiekcie Zamawiającego: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych, pawilon A-2, pok. 109a, al. Adama Mickiewicza 30, 30-059 Kraków lub w wersji elektronicznej na adres email: wsciezor@agh.edu.pl lub bezpośrednio za pomocą portalu Baza Konkurencyjności (liczy się data wpływu). 2.5. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Dostawca. 2.6. Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na firmowy adres e-mail: wsciezor@agh.edu.pl. Osobą uprawnioną do kontaktu z Dostawcami jest Wojciech Ściężor, nr telefonu 12 617-26 -88. 2.7. Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania (minimum 21 dni kalendarzowych). 2.8. Podstawą określenia ceny ofertowej Dostawcy jest zakres zamówienia wskazany w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz załącznik nr 3 do zapytania, tj. Specyfikacja. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w PLN. 2.9. W przypadku oczywistych braków lub omyłek w złożonej ofercie Zamawiający może wezwać Dostawcę do poprawy lub uzupełnienia oferty. Dostawca zostanie wezwany do uzupełnienia dokumentacji ofertowej w terminie do 2 dni roboczych. Sposób przekazywania dokumentów uzupełniających/poprawionych odbywać się będzie drogą elektroniczną. Zamawiający będzie komunikował się z oferentami za pomocą adresu email Dostawcy, wskazanego w Formularzu oferty. W sytuacjach, kiedy: – pomimo wezwania do uzupełnienia/poprawy Dostawca nie złoży uzupełnionej/poprawionej oferty, – złożona dokumentacja ofertowa w dalszym ciągu będzie zawierała braki lub omyłki, wówczas oferta zostanie odrzucona, a Dostawca wykluczony z niniejszego postępowania o zamówienie publiczne. 2.10. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego. 2.11. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. 2.12. W ramach zamówienia nie dopuszcza się składanie ofert częściowych. 2.13. W ramach zamówienia nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 2.14. Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów. W przypadku, gdy w procesie oceny punktowej, dwie (lub więcej) ofert uzyskałoby największą (równą) liczbę punktów, kryterium rozstrzygającym (pomocniczym) będzie najkrótszy termin dostawy, deklarowany przez Dostawców w formularzu oferty. 2.15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego na każdym etapie w przypadkach: – gdy wartość zwycięskiej oferty znacznie przekroczy cenę rynkową lub przekroczy zakładaną przez Zamawiającego wartość danej pozycji w budżecie realizowanego projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej; – gdy w toku prac badawczo-rozwojowych w ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu nastąpi istotna zmiana koncepcji badawczej projektu, co wymagać będzie modyfikacji parametrów/specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia. 2.16. Zamawiający po otrzymaniu ofert dokona oceny najkorzystniejszej oferty, co zostanie udokumentowane protokołem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2.17. Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na stronie portalu Baza Konkurencyjności. 2.18. Zamawiający planuje podpisanie umowy z wybranym Dostawcą, który uzyska największą liczbę punktów. W przypadku niepodpisania umowy z Dostawcą wybranym w drodze niniejszego postępowania (z winy Dostawcy), Zamawiający zastrzega, iż umowa zostanie zaproponowana Dostawcy, którego oferta była kolejną pod względem liczby uzyskanych punktów. 2.19. Zamawiający zastrzega, iż w umowie z Dostawcą wybranym w niniejszym postępowaniu może zastosować zapisy dotyczące kar finansowych z tytułu niewywiązywania się z warunków gwarancji, deklarowanych w złożonej ofercie. Typ Dodatkowe warunki udziału Opis 1. Warunki płatności – przelew na rachunek Dostawcy po wykonanej dostawie. 2. Zamawiający zastrzega, iż na etapie oceny ofert może wystąpić o dodatkowe dokumenty potwierdzające prawdziwość deklaracji każdego z warunków udziału w postępowaniu. Dokumenty uzupełniające Oferenci powinni wnosić w terminie do 2 dni roboczych od momentu otrzymania wezwania do uzupełnienia złożonej oferty (sposób przekazywania dokumentów uzupełniających odbywać się będzie drogą elektroniczną). W przypadku braku odpowiedzi na wezwanie do uzupełnień lub przedstawienie dokumentów, które w oczywisty sposób nie potwierdzają treści i prawdziwości złożonych oświadczeń, skutkować będzie odrzuceniem oferty i wykluczeniem Dostawcy z postępowania. 3. Wykluczenia: 3.1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na: a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO, c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 3.2. Z udziału w postępowaniu wykluczony jest podmiot w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Dostawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791). 3.3 Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
Osoba do kontaktu Wojciech Ściężor
wsciezor@agh.edu.pl
Miejsce i termin składania ofert AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
30-059 KRAKÓW
AL. ADAMA MICKIEWICZA 30

2023-02-14

Sposób składania ofert Dane adresowe ogłoszeniodawcy: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie im. Stanisława Staszica, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, : ; Osoby do kontaktu: Wojciech Ściężor, tel.: , e-mail: Godzina: 15:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2023-02-06 – data publikacji, 2023-02-14 – termin składania ofert, – planowany termin podpisania umowy
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie 1. oferty zostaną ocenione w skali od 0 do 100 pkt., w oparciu o następujące kryteria: – cena – max liczba punktów 100. 2. sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium oceny oferty – cena: liczba punktów = ( cmin/cof ) * 100 gdzie: – cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert badanych (wartość wynagrodzenia netto) – cof – cena podana w ofercie badanej (wartość wynagrodzenia netto)
Uwagi Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-0606/21 – Opracowanie technologii i wdrożenie produkcji nośno-przewodzącego osprzętu górnej sieci trakcyjnej 25 kV AC dedykowanego do zastosowań w kolejowych systemach komunikacyjnych dużych prędkości jazdy
Zamówienia uzupełniające
null
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów: a. zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku: – zmiany zakresu dostawy, – ustawowej zmiany powszechnie obowiązującej stawki podatku od towarów i usług – w takim przypadku cena netto pozostaje bez zmian, a należny podatek VAT zostanie doliczony według zasad i stawek obowiązujących w dniu wystawienia przez Dostawcę faktury VAT, b. zmiany terminu realizacji dostaw oraz zakresu/specyfikacji zamówienia w przypadku: – gdy zmiana terminu realizacji spowodowana została siłą wyższą, rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Dostawcy wykonanie jego zobowiązania w części lub całości, a w szczególności epidemią stwierdzoną przez uprawnione do tego organy lokalne lub państwowe, klęską żywiołową, strajkiem lub stanem wyjątkowym, – gdy zmiana jest następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu Umowy, – trudności w nabyciu materiałów i urządzeń wynikających z długotrwałego spadku podaży tych towarów lub innych przyczyn niezależnych od obu Stron Umowy, – działań osób trzecich uniemożliwiających realizację dostaw, które to działania nie są konsekwencją winy Zamawiającego i Dostawcy, – gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie podpisywania umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości realizacji dostaw w terminie i zakresie określonym w niniejszym zapytaniu, c. wszelkich zamian wynikających z otrzymania decyzji Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów ich realizacji, czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany. d. rozwiązania umowy z Dostawcą w przypadku, gdy Dostawca nie wywiązuje się z zakresu realizacji przedmiotu zamówienia, lub gdy przedmiot zamówienia nie spełnia wymogów określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym lub nie spełnia wymogów wskazanych w ofercie Dostawcy.
Opis
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa tygli i krystalizatorów z grafitu. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. tygiel Φ150mm, materiał – grafit HLM lub równoważny – 8 sztuk 2. krystalizator Φ14mm, materiał – grafit R4550 lub równoważny – 30 sztuk Szczegółowa specyfikacja techniczna, warunki realizacji zamówienia zostały określone w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego, tj. Specyfikacja. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę w/w tygli i krystalizatorów do miejsca realizacji projektu (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych, pawilon A-2, al. Adama Mickiewicza 30, 30-059 Kraków). Ceny deklarowane w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, powinny uwzględniać całkowite koszty dostawy przedmiotu zamówienia do miejsca realizacji projektu. Harmonogram realizacji zamówienia: 1. Termin realizacji dostawy nie może być dłuższy niż 2 tygodnie od dnia podpisania przez Dostawcę umowy na dostawę. 2. Ostateczny termin realizacji dostaw zostanie określony na podstawie terminów realizacji deklarowanych przez wybranego Dostawcę oraz z uwzględnieniem terminu wskazanego w pkt 1. 3. Zadeklarowanie terminu realizacji dłuższego niż 2 tygodnie skutkować będzie odrzuceniem oferty bez możliwości poprawy.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij