Dostawa szkła, drobnego sprzętu laboratoryjnego i akcesoriów do chromatografii

Dane organizatora WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W LUBLINIE
20-708 LUBLIN
PIELĘGNIAREK 6
Tel. 81 743 42 72
Fax. 81 743 46 86
E-mail wsse.lublin@sanepid.gov.pl
WWW www.gov.pl/web/wsse-lublin
Województwo lubelskie
Powiat Lublin
Treść zamówienia Dostawa szkła, drobnego sprzętu laboratoryjnego i akcesoriów do chromatografii

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa szkła, drobnego sprzętu laboratoryjnego i akcesoriów do chromatografiiCzęść 1: Filtry i Lejki Część 2: Części zamienne do uzdatniacza wody Hydrolab Część 3: Części zamienne do uzdatniacza wody Część 4: Akcesoria pomocnicze do chromatografii Część 5: Kolumienki do analiz chromatograficznych Część 6: Akcesoria do aparatury firmy Waters Część 7: Akcesoria do chromatografu jonowego firmy Dionex Część 8: Akcesoria do aparatury firmy Agilent i Varian Część 9: Akcesoria różne Część 10: Filtr węglowy Część 11: Rurki z węglem aktywnym Część 12: Osprzęt do aspiratorów i detektora gazów X-am 5000 Dräger Część 13: Części zamienne do pieca mikrofalowego Berghof Część 14: Akcesoria do systemu Baker Część 15: Końcówki do pipet, głaszczki, ezy, pojemniki Część 16: Drobny sprzęt laboratoryjny Część 17: Dozowniki, pipety i końcówki Część 18: Zestawy wymazów Część 19: Wyroby z tworzywa sztucznego Część 20: Wymazówki Część 21: Aspiratory indywidualne ADM-ZP.272.1.2.2023
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1678781155060
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/731283
CPV 33.12.41.30, 33.79.00.00, 38.00.00.00, 38.50.00.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak 5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 112 ust. 2 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 2.1.zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; Zamawiający nie wyznacza warunku w sposób szczegółowy, 2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; Zamawiający nie wyznacza warunku w sposób szczegółowy, 2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej; Zamawiający nie wyznacza warunku w sposób szczegółowy, 2.4 zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie wyznacza warunku w sposób szczegółowy, 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie będzie żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie będzie żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: GRUPA I: a) Pakiet I poz. 1-4 i 7 – certyfikat kontroli jakości, b) Pakiet III poz. 1, 4 – certyfikat jakości. c) Pakiet IV Poz. 1-9 – certyfikat kontroli jakości. d) Pakiet VIII Do poz. 3,4 – świadectwo jakości e) Pakiet X do poz. 1 świadectwo jakości. f) Pakiet XI dla poz. 2,4,11 – certyfikat potwierdzający separację frakcji wg PN EN 481 g) Pakiet XIII poz. 6- wymagany certyfikat jakości. h) Pakiet XI poz. 2,4,11 – certyfikat potwierdzający separację frakcji wg PN EN 481 GRUPA II: i) Pakiet XIV poz. 1,2,4,5, 22, 23, 25, – certyfikat jakości CE, poz.1, 2, 3, 5, 6, 22, 23, 33 – certyfikaty jałowości dostępne w formie elektronicznej j) Pakiet XV poz. 2, 6, 7 – dokument poświadczenia jałowości w wersji elektronicznej k) Pakietu XVII poz. 1-3 certyfikat jakości dla serii l) Pakiet XIX poz.1-2- certyfikat jałowości, poz.1-2 – certyfikat jakości m) Pakiet XX poz. 1-3 Certyfikat jakości serii z podanymi warunkami przetrzymywania określonych drobnoustrojów na podłożu transportowym, czasu przeżywania, pomiar odzysku dla poszczególnych bakterii i termin ważności. Certyfikat jałowości serii, świadectwo CE. n) Pakiet XXI poz. 1 Świadectwo sprawdzenia aspiratora, Instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, certyfikat CE, Świadectwo sprawdzenia aspiratora: 50, 63, 70, 83, 105, 150, 200 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: GRUPA I: a) Pakiet I poz. 1-4 i 7 – certyfikat kontroli jakości, b) Pakiet III poz. 1, 4 – certyfikat jakości. c) Pakiet IV Poz. 1-9 – certyfikat kontroli jakości. d) Pakiet VIII Do poz. 3,4 – świadectwo jakości e) Pakiet X do poz. 1 świadectwo jakości. f) Pakiet XI dla poz. 2,4,11 – certyfikat potwierdzający separację frakcji wg PN EN 481 g) Pakiet XIII poz. 6- wymagany certyfikat jakości. h) Pakiet XI poz. 2,4,11 – certyfikat potwierdzający separację frakcji wg PN EN 481 GRUPA II: i) Pakiet XIV poz. 1,2,4,5, 22, 23, 25, – certyfikat jakości CE, poz.1, 2, 3, 5, 6, 22, 23, 33 – certyfikaty jałowości dostępne w formie elektronicznej j) Pakiet XV poz. 2, 6, 7 – dokument poświadczenia jałowości w wersji elektronicznej k) Pakietu XVII poz. 1-3 certyfikat jakości dla serii l) Pakiet XIX poz.1-2- certyfikat jałowości, poz.1-2 – certyfikat jakości m) Pakiet XX poz. 1-3 Certyfikat jakości serii z podanymi warunkami przetrzymywania określonych drobnoustrojów na podłożu transportowym, czasu przeżywania, pomiar odzysku dla poszczególnych bakterii i termin ważności. Certyfikat jałowości serii, świadectwo CE. n) Pakiet XXI poz. 1 Świadectwo sprawdzenia aspiratora, Instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, certyfikat CE, Świadectwo sprawdzenia aspiratora: 50, 63, 70, 83, 105, 150, 200 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Zamawiający dopuszcza załączenie do oferty specyfikacji produktów w języku angielskim. Katalogi/ulotki, prospekty, foldery itp. producenta, potwierdzające jednoznacznie zgodność oferowanego asortymentu z wymaganiami Zamawiającego, z zaznaczeniem której części i której pozycji dotyczą. Ich autentyczność musi zostać potwierdzona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego. Jeżeli dokumenty te są w języku obcym wymagane jest tłumaczenie na język polski. Zamawiający nie dopuszcza opisu przedmiotu zamówienia poprzez zamieszczenie linku lub odnośnika do strony internetowej produktu lub producenta. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Zgodnie z Rozdziałem X SWZ – INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W LUBLINIE, ul. ul. Pielęgniarek 6, 20-708, Lublin, woj. lubelskie, państwo PL, e-mail zampub.wsse.lublin@sanepid.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): https://www.gov.pl/web/wsse-lublin
Wymagany termin realizacji zamówienia do 2023-12-31
Miejsce i termin składania ofert WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W LUBLINIE
20-708 LUBLIN
PIELĘGNIAREK 6

2023-03-21

Sposób składania ofert Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/731283 Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2023-04-19
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie część 1: cena 100
część 2: cena 100
część 3: cena 100
część 4: cena 100
część 5: cena 100
część 6: cena 100
część 7: cena 100
część 8: cena 100
część 9: cena 100
część 10: cena 100
część 11: cena 100
część 12: cena 100
część 13: cena 100
część 14: cena 100
część 15: cena 100
część 16: cena 100
część 17: cena 100
część 18: cena 100
część 19: cena 100
część 20: cena 100
część 21: cena
Uwagi 2023/BZP 00132881/01

Dostawy
Dostawa szkła, drobnego sprzętu laboratoryjnego i akcesoriów do chromatografii
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W LUBLINIE
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000293143
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Pielęgniarek 6
1.5.2.) Miejscowość: Lublin
1.5.3.) Kod pocztowy: 20-708
1.5.4.) Województwo: lubelskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 – Lubelski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub.wsse.lublin@sanepid.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/wsse-lublin
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa szkła, drobnego sprzętu laboratoryjnego i akcesoriów do chromatografii

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2e256b95-c172-11ed-8261-62cbbe4d0ca4
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00132881
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-13
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/731283
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/731283
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną . Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej zwana jako „Platforma”, pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/731283

Zamawiający w zakresie pytań dotyczących działania Platformy, prosi o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta www.platformazakupowa.pl, lub pod nr telefonu +4822 1010202, lub adresem e-mail: cwk@platformazakupowa.pl Wykonawca rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta) na Platformie, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie
zamieszczonym pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz uznaje go za wiążący. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę
w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1)Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Lublinie.
2)Z Inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:
– listownie na adres: ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin,
– za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.wsse.lublin@sanepid.gov.pl
3)Państwa dane osobowe przetwarzać będziemy w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji.
4)Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z ww. przepisami postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
Ponadto Państwa dane osobowe – jako uczestnika postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – będziemy udostępniać w szczególności:
a)uczestnikom postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
b)na stronie internetowej powadzonego postępowania – zgodnie z art. 222 ust. 5 oraz art. 253 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
c)w ogłoszeniu o wyniku postępowania – zgodnie z art. 265 oraz 309 ustawy Prawo zamówień publicznych,
d)podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych (w tym firmy świadczące usługi w zakresie systemów informatycznych użytkowanych przez Administratora),
e)podmiotom uprawnionym do obsługi doręczeń (w tym doręczeń środkami komunikacji elektronicznej).
5)Ograniczenie dostępu do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w art. 18 ust. 3-6 oraz art. 74 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6)Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ww. ustawy.
7)Państwa dane będziemy przechowywać przez okres zgodny z kategorią archiwalną wynikającą z jednolitego rzeczowego wykazu akt organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy (załącznik nr 5 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. z 2011 r., Nr 14 poz. 67)).
Dla dokumentów wytworzonych w ramach zamówień publicznych jest to okres 5 lat, natomiast umowy cywilno-prawne wraz z dokumentacją dotyczącą ich realizacji przechowywane są przez okres 10 lat. Okres przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy. Po upływie okresu przechowywania dokumentacja niearchiwalna, po uzyskaniu zgody dyrektora właściwego archiwum państwowego, podlega brakowaniu.
8)Posiadają Państwo:
a)na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii*,
b)na podstawie art. 16 RODO – prawo sprostowania lub uzupełnienia swoich danych,**
c)na podstawie art. 18 RODO – prawo ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.***
9)Nie przysługuje Państwu:
a)prawo do usunięcia danych osobowych – w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
b)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c)prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załącznik nr 5 do SWZ – Informacja RODO
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ADM-ZP.272.1.2.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 21
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Filtry i Lejki

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę złożoną przez Wykonawcę, który uzyska najwyższą ilość punktów w kryterium Ceny brutto
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Części zamienne do uzdatniacza wody Hydrolab

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę złożoną przez Wykonawcę, który uzyska najwyższą ilość punktów w kryterium Ceny brutto
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Części zamienne do uzdatniacza wody

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę złożoną przez Wykonawcę, który uzyska najwyższą ilość punktów w kryterium Ceny brutto
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Akcesoria pomocnicze do chromatografii

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę złożoną przez Wykonawcę, który uzyska najwyższą ilość punktów w kryterium Ceny brutto
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 5
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Kolumienki do analiz chromatograficznych

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę złożoną przez Wykonawcę, który uzyska najwyższą ilość punktów w kryterium Ceny brutto
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 6
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Akcesoria do aparatury firmy Waters

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę złożoną przez Wykonawcę, który uzyska najwyższą ilość punktów w kryterium Ceny brutto
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 7
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Akcesoria do chromatografu jonowego firmy Dionex

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę złożoną przez Wykonawcę, który uzyska najwyższą ilość punktów w kryterium Ceny brutto
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 8
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Akcesoria do aparatury firmy Agilent i Varian

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę złożoną przez Wykonawcę, który uzyska najwyższą ilość punktów w kryterium Ceny brutto
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 9
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Akcesoria różne

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę złożoną przez Wykonawcę, który uzyska najwyższą ilość punktów w kryterium Ceny brutto
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 10
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Filtr węglowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę złożoną przez Wykonawcę, który uzyska najwyższą ilość punktów w kryterium Ceny brutto
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 11
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Rurki z węglem aktywnym

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę złożoną przez Wykonawcę, który uzyska najwyższą ilość punktów w kryterium Ceny brutto
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 12
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Osprzęt do aspiratorów i detektora gazów X-am 5000 Dräger

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę złożoną przez Wykonawcę, który uzyska najwyższą ilość punktów w kryterium Ceny brutto
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 13
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Części zamienne do pieca mikrofalowego Berghof

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę złożoną przez Wykonawcę, który uzyska najwyższą ilość punktów w kryterium Ceny brutto
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 14
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Akcesoria do systemu Baker

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę złożoną przez Wykonawcę, który uzyska najwyższą ilość punktów w kryterium Ceny brutto
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 15
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Końcówki do pipet, głaszczki, ezy, pojemniki

4.2.6.) Główny kod CPV: 33790000-4 – Laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę złożoną przez Wykonawcę, który uzyska najwyższą ilość punktów w kryterium Ceny brutto
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 16
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Drobny sprzęt laboratoryjny

4.2.6.) Główny kod CPV: 33790000-4 – Laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę złożoną przez Wykonawcę, który uzyska najwyższą ilość punktów w kryterium Ceny brutto
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 17
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Dozowniki, pipety i końcówki

4.2.6.) Główny kod CPV: 33790000-4 – Laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę złożoną przez Wykonawcę, który uzyska najwyższą ilość punktów w kryterium Ceny brutto
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 18
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zestawy wymazów

4.2.6.) Główny kod CPV: 33790000-4 – Laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę złożoną przez Wykonawcę, który uzyska najwyższą ilość punktów w kryterium Ceny brutto
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 19
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Wyroby z tworzywa sztucznego

4.2.6.) Główny kod CPV: 33790000-4 – Laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę złożoną przez Wykonawcę, który uzyska najwyższą ilość punktów w kryterium Ceny brutto
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 20
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Wymazówki

4.2.6.) Główny kod CPV: 33124130-5 – Wyroby diagnostyczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę złożoną przez Wykonawcę, który uzyska najwyższą ilość punktów w kryterium Ceny brutto
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 21
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Aspiratory indywidualne

4.2.6.) Główny kod CPV: 38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 112 ust. 2 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1.zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie wyznacza warunku w sposób szczegółowy,
2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie wyznacza warunku w sposób szczegółowy,
2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie wyznacza warunku w sposób szczegółowy,
2.4 zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający nie wyznacza warunku w sposób szczegółowy,
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie będzie żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie będzie żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: GRUPA I:
a) Pakiet I poz. 1-4 i 7 – certyfikat kontroli jakości,
b) Pakiet III poz. 1, 4 – certyfikat jakości.
c) Pakiet IV Poz. 1-9 – certyfikat kontroli jakości.
d) Pakiet VIII Do poz. 3,4 – świadectwo jakości
e) Pakiet X do poz. 1 świadectwo jakości.
f) Pakiet XI dla poz. 2,4,11 – certyfikat potwierdzający separację frakcji wg PN EN 481
g) Pakiet XIII poz. 6- wymagany certyfikat jakości.
h) Pakiet XI poz. 2,4,11 – certyfikat potwierdzający separację frakcji wg PN EN 481
GRUPA II:
i) Pakiet XIV poz. 1,2,4,5, 22, 23, 25, – certyfikat jakości CE, poz.1, 2, 3, 5, 6, 22, 23, 33 – certyfikaty jałowości dostępne w formie elektronicznej
j) Pakiet XV poz. 2, 6, 7 – dokument poświadczenia jałowości w wersji elektronicznej
k) Pakietu XVII poz. 1-3 certyfikat jakości dla serii
l) Pakiet XIX poz.1-2- certyfikat jałowości, poz.1-2 – certyfikat jakości
m) Pakiet XX poz. 1-3 Certyfikat jakości serii z podanymi warunkami przetrzymywania określonych drobnoustrojów na podłożu transportowym, czasu przeżywania, pomiar odzysku dla poszczególnych bakterii i termin ważności. Certyfikat jałowości serii, świadectwo CE.
n) Pakiet XXI poz. 1 Świadectwo sprawdzenia aspiratora, Instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, certyfikat CE, Świadectwo sprawdzenia aspiratora: 50, 63, 70, 83, 105, 150, 200
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: GRUPA I:
a) Pakiet I poz. 1-4 i 7 – certyfikat kontroli jakości,
b) Pakiet III poz. 1, 4 – certyfikat jakości.
c) Pakiet IV Poz. 1-9 – certyfikat kontroli jakości.
d) Pakiet VIII Do poz. 3,4 – świadectwo jakości
e) Pakiet X do poz. 1 świadectwo jakości.
f) Pakiet XI dla poz. 2,4,11 – certyfikat potwierdzający separację frakcji wg PN EN 481
g) Pakiet XIII poz. 6- wymagany certyfikat jakości.
h) Pakiet XI poz. 2,4,11 – certyfikat potwierdzający separację frakcji wg PN EN 481
GRUPA II:
i) Pakiet XIV poz. 1,2,4,5, 22, 23, 25, – certyfikat jakości CE, poz.1, 2, 3, 5, 6, 22, 23, 33 – certyfikaty jałowości dostępne w formie elektronicznej
j) Pakiet XV poz. 2, 6, 7 – dokument poświadczenia jałowości w wersji elektronicznej
k) Pakietu XVII poz. 1-3 certyfikat jakości dla serii
l) Pakiet XIX poz.1-2- certyfikat jałowości, poz.1-2 – certyfikat jakości
m) Pakiet XX poz. 1-3 Certyfikat jakości serii z podanymi warunkami przetrzymywania określonych drobnoustrojów na podłożu transportowym, czasu przeżywania, pomiar odzysku dla poszczególnych bakterii i termin ważności. Certyfikat jałowości serii, świadectwo CE.
n) Pakiet XXI poz. 1 Świadectwo sprawdzenia aspiratora, Instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, certyfikat CE, Świadectwo sprawdzenia aspiratora: 50, 63, 70, 83, 105, 150, 200
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Zamawiający dopuszcza załączenie do oferty specyfikacji produktów w języku angielskim. Katalogi/ulotki, prospekty, foldery itp. producenta, potwierdzające jednoznacznie zgodność oferowanego asortymentu z wymaganiami Zamawiającego, z zaznaczeniem której części i której pozycji dotyczą. Ich autentyczność musi zostać potwierdzona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego. Jeżeli dokumenty te są w języku obcym wymagane jest tłumaczenie na język polski.
Zamawiający nie dopuszcza opisu przedmiotu zamówienia poprzez zamieszczenie linku lub odnośnika do strony internetowej produktu lub producenta.
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Zgodnie z Rozdziałem X SWZ – INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Zamawiający przewidział przesłanki zmiany umowy oraz warunki ich wprowadzenia w § 9 wzoru umowy.

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ustawy.
2. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający przewiduje następujące zmiany postanowień Umowy:
1. w zakresie Przedmiotu Umowy (bez zmiany terminu realizacji) – w sytuacji, gdy w czasie realizacji Umowy produkcja odczynnika/asortymentu zostanie zakończona lub ograniczona, po zaproponowaniu przez Wykonawcę odczynnika / asortymentu o parametrach jakościowych nie gorszych od parametrów określonych dla pierwotnego Przedmiotu Umowy,
2. czasu trwania umowy – umowa może ulec przedłużeniu, gdy do upływu terminu jej obowiązywania nie zostanie wyczerpane 50% wartości umowy przez Zamawiającego, pod warunkiem posiadania środków.
3. istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie Strony pod rygorem nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-21 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/731283
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-21 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-19

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij