Dostawa podstawowych odczynników chemicznych

ane organizatora INSTYTUT UPRAWY NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W PUŁAWACH
24-100 PUŁAWY
CZARTORYSKICH 8
Tel. 81 478 67 00
Fax. 81 478 69 00
E-mail iung@iung.pulawy.pl
WWW www.iung.pulawy.pl/
Województwo lubelskie
Powiat Puławy
Treść zamówienia Dostawa podstawowych odczynników chemicznych do zastosowań laboratoryjnych dla IUNG PIB w Puławach, w podziale na 4 części zamówienia

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa podstawowych odczynników chemicznych do zastosowań laboratoryjnych dla IUNG PIB w Puławach, w podziale na 4 części zamówienia
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=iung.ezamawiajacy.pl_1678779128448
LINK do SIWZ http://iung.ezamawiajacy.pl/pn/iung/demand/notice/public/87806/details
CPV 33.69.63.00, 33.69.65.00
Osoba do kontaktu tel. 81/47 86 991, fax. 81/4786 900, e-mail: dzp@iunq.pulawy.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia pakiety 1-4-niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia, nie później niż 3 tygodnie od daty zamówienia
Miejsce i termin składania ofert INSTYTUT UPRAWY NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W PUŁAWACH
24-100 PUŁAWY
CZARTORYSKICH 8

2023-03-21

Sposób składania ofert INSTYTUT UPRAWY NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W PUŁAWACH, CZARTORYSKICH 8, 24-100 PUŁAWY Godzina: 09:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty częściowe: TAK
Uwagi ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację dostawy pn.:
Dostawa podstawowych odczynników chemicznych do zastosowań laboratoryjnych dla IUNG PIB w Puławach, w podziale na 4 części zamówienia
1/1/ przedmiotowym postępowaniu zamawiający dopuszcza składanie ofert w wersji papierowej lub elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej: https://iunq. ezamawiaiacy.pl
I. Tryb postępowania:
Zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wartość nie przekracza kwot wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) oraz zgodnie oraz 701 – 705 Kodeksu Cywilnego – ustawy w tym postępowaniu nie stosuje się.
II. Dane dotyczące Zamawiającego:
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
24-100 Puławy, ul. Czartoryskich 8
III. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w przedmiotowym postępowaniu: Iwona Materek – Specjalista ds. zamówień publicznych
Katarzyna Plis – Kierownik Działu zamówień publicznych
tel. 81/47 86 991, fax. 81/4786 900, e-mail: dzp@iunq.pulawy.pl
IV. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa podstawowych odczynników chemicznych do zastosowań laboratoryjnych dla IUNG PIB w Puławach, w podziale na 4 części zamówienia
• Dla Głównego Laboratorium Analiz Chemicznych
– pakiet nr 1 – Podstawowe związki chemiczne do zastosowań laboratoryjnych;
– pakiet nr 2 – Podstawowe związki chemiczne do zastosowań laboratoryjnych – gotowe roztwory mianowane (CRM);
– pakiet nr 3- Podstawowe związki chemiczne do zastosowań laboratoryjnych;
– pakiet nr 4 – Podstawowe związki chemiczne do zastosowań laboratoryjnych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wielkość, zakres, rodzaj określono w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego (formularz asortymentowo – cenowy).
2. W zakresie pakietów nr 1-4 ■ Zamawiający, po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty, wraz z informacją o wyborze oferty złoży formularz zamówienia, będący podstawą do realizacji zamówienia.
3. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawcy mogą składać oferty na wybrane, poszczególne części, nie dopuszcza się jednak dzielenia poszczególnych części, lub składania ofert na wybrany w ramach danej części asortyment.
4. Kody wspólnego słownika zamówień CPV:_________________________________________________________
KOD CPV Przedmiot zamówienia
33696300-8 odczynniki chemiczne
33696500-0 odczynniki laboratoryjne
V. Termin, miejsce realizacji zamówienia:
1. Termin realizacji zamówienia:
-pakiety 1-4-niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia, nie później niż 3 tygodnie od daty zamówienia
W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu dostawy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu niedostarczonego towaru w innym miejscu a różnicą kosztów zakupu obciąży Wykonawcę
Zapytanie ofertowe
Strona 1 z8]
2. Miejsce dostawy:
Zamawiający wymaga dostawy na adres:
■ pakiety 1-4 Główne Laboratorium Analiz Chemicznych, ul. Krańcowa 8, 24-100 Puławy Godziny dostaw: od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 14.00.
3. Termin przydatności:
■ pakiety 1-4: minimum 12 miesięcy od dnia dostawy
VI. Warunki stawiane wykonawcom:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia, zdolności techniczne i zawodowe oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej należytą realizacje zamówienia.
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku udziału w postępowaniu poprzez złożenie w treści formularza oferty (załącznik nr 1 do zapytania) oświadczenia w przedmiotowym zakresie.
2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę. Sprawdzenie spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia / nie spełnia.
3. W przypadku powzięcia wątpliwości w zakresie informacji przekazanych przez wykonawców, w odniesieniu do wyżej wskazanych oświadczeń i dokumentów, Zamawiający przewiduje, że będzie mógł zażądać dodatkowo przedłożenia oryginałów dokumentów, złożenia wyjaśnień i żądania uzupełnienia złożonych oświadczeń lub dokumentów. W przypadku powzięcia wątpliwości co do prawidłowości złożonych oświadczeń lub dokumentów, Zamawiający będzie miał prawo zażądać także dodatkowych dokumentów.
4. Dostarczone odczynniki laboratoryjne powinny zawierać:
a. Ulotki informacyjne w języku polskim lub angielskim zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkowania informacje;
b. Instrukcje w języku polskim lub angielskim dotyczące magazynowania i przechowywania;
c. Opakowanie jednostkowe powinno zawierać: datę produkcji, termin ważności, nr. serii i nazwę producenta.
5. Wraz z dostawą odczynników chemicznych Wykonawca zobowiązany jest dostarczać Certyfikat Jakości lub Świadectwo Kontroli Jakości oraz Kartę Charakterystyki lub Wykonawca zapewni stały dostęp Zamawiającemu (24h, 7 dni w tygodniu) do Kart Charakterystyki produktu oraz Certyfikatów Jakości lub Świadectw Kontroli Jakości na swojej stronie internetowej, a na żądanie Zamawiającego niezwłocznie dostarczy drogą e-mail lub w formie wydrukowanej.
VII. Odrzucenie oferty.
Odrzuceniu podlega oferta:
1) niezgodna z wymaganiami zapytania ofertowego, w tym z opisem przedmiotu zamówienia;
2) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia lub Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Wnioskodawcy w wyznaczonym terminie nie złożył wyjaśnień w sprawie wysokości zaoferowanej ceny lub jego wyjaśnienia potwierdzają że oferta zawiera cenę rażąco niską
3) której złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) która jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów prawa;
5) która pochodzi od Wykonawcy, który nie wyraził zgody na poprawienie omyłki,
6) która zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych;
7) która pochodzi od Wykonawcy, który nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą
8) która pochodzi od Wykonawcy, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, jeżeli Wnioskodawca przewidział w zapytaniu ofertowym tego rodzaju warunki lub podstawy wykluczenia;
9) innych przewidzianych w treści zapytania ofertowego.
Zapytanie ofertowe
Strona 2 z 8l
VIII. Sposób oceny ofert
1. Oferty nie odrzucone będą poddane ocenie według wskazanych poniżej kryteriów oceny ofert, którym zostały
przypisane wagi.
Nr kryterium Nazwa kryterium Waga
l cena oferty brutto 100
A. Opis kryterium cena (KRYTERIUM NR 1)
Pod kryterium cena – rozumie się wartość wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania zamówienia.
Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena oferty brutto w złotych polskich, na którą składa się cena netto + należny podatek VAT, nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.
W kryterium cena oferty brutto ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
cena oferty z najniższą ceną
-x 100 = liczba punktów, gdzie:
cena oferty badanej
100 – waga kryterium nr 1 – cena
Oferta najkorzystniejsza – przedstawiająca najniższą cenę otrzyma w tym kryterium 100 pkt.
2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów w ramach wskazanego powyżej kryterium. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
4. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
IX. Sposób obliczenia oceny oferty.
1. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją i wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. W cenę muszą być wliczone wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, jakie będzie ponosił Wykonawca jak i ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania ofert. Cena obejmuje wszystkie należności, związane z wykonaniem umowy, do których poniesienia jest zobowiązany.
2. Wykonawca podaje cenę w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
X. Wybór najkorzystniejszej oferty:
1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zapytaniu.
2. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje wszystkich uczestników postępowania, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano.
3. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia zamawiający zamieści na stronie BIP oraz na platformie https://iunq.ezamawiaiacy.pl, informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego. W razie nieudzielenia zamówienia zamawiający zamieści informację o nieudzieleniu zamówienia.
XI. Zapłata ceny / Rozliczenie umowy
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za faktycznie zrealizowaną usługę.
2. Zapłata za realizowaną usługę dokonana będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.
Zapytanie ofertowe
Strona 3 z 8
3. Faktura za zrealizowane zamówienie, wystawiona zostanie na Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa -Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą 24-100 Puławy, ul. Czartoryskich 8 i zostanie przesłana na powyższy adres.
4. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem na rachunek bankowy wykonawcy w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.
XII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy mogą przekazywać w formie papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. W korespondencji kierowanej do zamawiającego wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w zapytaniu.
3. Oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale XII niniejszego zapytania, jak również dokumenty, dla których ustawodawca przewidział wyłącznie formę oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, muszą być złożone:
1) w postaci papierowej, opatrzonej własnoręcznym podpisem, lub
2) w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub
3) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez wykonawcę w postaci papierowej winny być składane na adres:
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, 24-100 Puławy ul. Czartoryskich 8 – Dział Zamówień Publicznych.
5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej winny być składane:
1) na adres poczty elektronicznej: dzp@iunq.pulawy.pl, lub
2) za pośrednictwem platformy zakupowej: https://iunq.ezamawiajacy.pl
6. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane drogą elektroniczną wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanym na adres e-mail przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail zamawiającego lub platformę zakupową.
7. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę za pośrednictwem platformy zakupowej winny być kierowane na adres: https://iunq.ezamawiajacy.pl poprzez opcję zadaj pytanie lub przy użyciu zakładki Korespondencja. W celu zadania pytania zamawiającemu, wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz zadaj pytanie. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania. Po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka wykonawca klika klawisz potwierdź – wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy pytanie wysłane. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.
8. Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do zamawiającego przed upływem danego terminu.
XIII. Wymagania dotyczące złożenia oferty:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
3 Ofertę składa się pod rygorem nieważności:
1) w postaci papierowej, opatrzonej własnoręcznym podpisem przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub pośrednictwem posłańca, lub
Zapytanie ofertowe
Strona 4 z 8i
2) w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub osobistym, przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy, za pośrednictwem platformy https://iunq.ezamawiaiacy.pl.
4. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane załączniki.
5. Ofertę w formie pisemnej – należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy 24-100 Puławy ul. Czartoryskich 8
Dostawa podstawowych odczynników chemicznych do zastosowań laboratoryjnych dla IUNG PIB w Puławach, w podziale na 4 części zamówienia
Znak sprawy: DZP.220.33.2023
Termin składania ofert upływa 21.03.2023 r godz. 09.00
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 21.03.2023 roku o godz. 9.30
oraz podać również adres i nazwę wykonawcy składającego ofertę. Koperta powinna być oznaczona w taki sposób, aby nie było możliwe zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert oraz by wyróżniała się pośród innej korespondencji.
6. W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej – ofertę należy złożyć na platformie pod adresem: https://iunq.ezamawiaiacy.pl.\N zakładce OFERTY w następujący sposób:
1) należy wypełnić formularz oferty (informacje zawarte w zapytaniu);
2) dodać w zakładce OFERTY wymagane dokumenty (załączniki) określone w niniejszym zapytaniu,
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby umocowane. Dodawanie dokumentów realizowane jest poprzez wybranie polecenia dodaj dokument i wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany;
3) Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającąjego identyfikację;
4) Złożenie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie Złóż ofertę;
5) Potwierdzeniem prawidłowo złożonej oferty jest komunikat systemowy Oferta złożona poprawie oraz
wygenerowany raport ofert z zakładki Oferty.
6) O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na platformie;
7) Po zapisaniu, plik jest w systemie zaszyfrowany. Jeśli wykonawca zamieścił niewłaściwy plik, może go
usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie usuń.
8) Wykonawca może samodzielnie wycofać złożoną przez siebie ofertę. W tym celu w zakładce Oferty
należy zaznaczyć ofertę, a następnie wybrać polecenie wycofaj ofertę.
9) Po upływie terminu składania ofert, złożenie Oferty (załączników) nie będzie możliwe.
7. Termin składania ofert upływa w dniu 21.03.2023 r godz. 9.00.
8. Miejsce składania ofert:
1) Oferty w formie papierowej (opatrzone własnoręcznym podpisem) należy złożyć w siedzibie
zamawiającego:
IUNG-PIB w Puławach, ul. Czartoryskich 8,24-100 Puławy – Sekretariat Administracyjny;
2) Oferty w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub osobistym) należy złożyć na Platformie zakupowej pod adresem: https://iung.ezamawiaiacy.pl.
9. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.03.2023 roku o godz. 9.30 w siedzibie zamawiającego:
IUNG-PIB w Puławach, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy – w pokoju kierownika działu zamówień publicznych.
XIV. Wymagane dokumenty które Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z oferta:
1. Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania.
2. Wypełniony i podpisany: Formularz asortymentowo-cenowy – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania.
Zapytanie ofertowe
Strona 5 z 8i
3. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji).
4. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie (pełnomocnictwo) powinno być złożone w formie oryginału albo notarialnie poświadczonej kopii.
Informujemy, że dokumenty wyszczególniony w ust. 1 i 2 stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu. Niewypełnienie, niepodpisanie oraz niezłożenie niniejszych formularzy spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią zapytania ofertowego.
XV. Informacje końcowe:
1. W przypadku wątpliwości, Zamawiający wyznacza termin na składanie pytań do dnia 15.03.2022r. do godz. 12.00
2. Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, za pośrednictwem platformy https://iunq.ezamawiajacy.pl..
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego do upływu terminu składania ofert.
4. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom oraz zamieści na platformie https://iunq.ezamawiajacy.pl.
5. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.
XVI. Elektroniczne złożenie oferty.
1. Wykonawca może złożyć ofertę w formie elektronicznej poprzez Platformę zakupową.
2. Przez użyte sformułowanie Platforma zakupowa – należy rozumieć narzędzie umożliwiające realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych w formie elektronicznej służące w szczególności do przekazywania ofert, oświadczeń w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwane dalej platformą lub systemem.
3. Ogólne zasady korzystania z Platformy:
1) Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania wykonawcy do systemu na subdomenie Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego: https://iunq.ezamawiaiacy.pi lub https://oneplace. marketplanet. pi;
2) Wykonawca po wybraniu opcji przystąp do postępowania zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie zarejestruj się;
3) Rejestracja wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym zamawiający zaleca wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
4) Po założeniu konta wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki Korespondencja.
5) Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z platformy, wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa MARKETPLANET tel. +48 22 576 87 90 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl.
6) Zamawiający zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej, określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
– dokumenty w formacie pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES,
Zapytanie ofertowe
Strona 6 z 8
– dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż pdf, wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
7) Zamawiający, zgodnie z § 3 ust.3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej, określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie tj.:
– stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
– komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
– zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
– włączona obsługa JavaScript;
– zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie.pdf.
8) Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
9) Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej, określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: plik załączony przez wykonawcę na platformie i zapisany, widoczny jest w systemie, jako zaszyfrowany -format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
10) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
4. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
XVII. Klauzula informacyjna RODO związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Nawiązując do treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz.U. UE.L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 str. 2 dalej Rozporządzenie ), Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa -Państwowy Instytut Badawczy (adres: ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, tel. 81 4786 700 lub 800, e-mail: iunq@iunq.pulawy.pl).
2. Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Pani/Pan może się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem, poprzez adres e-mail: iod@iung.pulawy.pl, numer telefonu – 81 4786 738, lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora danych osobowych wskazany w punkcie 1.
3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych
Zebrane Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia (tj. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze), w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.
4. Okres przetwarzania danych osobowych – Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5. Odbiorcy danych – odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej ustawa Pzp; oraz organy lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
Zapytanie ofertowe
Strona 7 z 8
upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT Administratora, podmioty i osoby świadczące usługi prawne.
6. Prawa związane z przetwarzaniem danych posiada pani/Pan prawo do:
– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
– nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
7. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu – Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach nie będzie wykorzystywał Pani/Pana danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.
8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
9. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Specjalista
ds. publicznych
nip’ lv/ona Materek
/sporządzi!/
Nen
Działu Zamówi
iwrilK
ań Publicznych
mgr Katarzyna Plis
/zaakceptował/
yrcklorads. >;ie badań cii
of. dr hah. Mui in ‘Z Muh l.n
/zatwierdzi!/
w
Załączniki do zapytania:
1) Załącznik Nr 1 – Formularz oferty;
2) Załącznik Nr 2 – Formularz asortymentowo – cenowy
Zamieszczono:
– platforma zakupowa zamawiającego: https://iung.ezamawiajacy.pl
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij