Dostawa stanowiska do badań odporności na drgania i udary mechaniczne

Dane organizatora SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI
03-301 WARSZAWA
JAGIELLOŃSKA 55
Tel. 22 777 70 15
E-mail instytut@pimot.lukasiewicz.gov.pl
WWW pimot.lukasiewicz.gov.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Dostawa stanowiska do badań odporności na drgania i udary mechaniczne wraz z systemem zabezpieczającym otoczenie laboratoryjne.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa stanowiska do badań odporności na drgania i udary mechaniczne wraz z systemem zabezpieczającym otoczenie laboratoryjne. Numer referencyjny: ZP/2/20231. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego, fabrycznie nowego stanowiska do badań odporności na drgania i udary mechaniczne wraz z systemem zabezpieczającym otoczenie laboratoryjne oraz przeprowadzenie montażu, uruchomienia i instruktażu z obsługi dla pracowników ZamawiającegoPrzedmiotem zamówienia jest dostawa jednego, fabrycznie nowego stanowiska do badań odporności na drgania i udary mechaniczne wraz z systemem zabezpieczającym otoczenie laboratoryjne oraz przeprowadzenie montażu, uruchomienia i instruktażu z obsługi dla pracowników Zamawiającego.
Specyfikacja https://platformazakupowa.pl/pn/pimot
CPV 31.15.70.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: Zamawiający NIE formułuje warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaKryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówieniaIII.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweKryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówieniaIII.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Warunki realizacji umowy określa opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SWZ oraz projekt umowy – załącznik nr 9 do SWZ.
Wadium 100000.00
Osoba do kontaktu Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji REGON 000036044 Jagiellońska 55 Warszawa 03-301 Piotr Kmieć +48 887-878-791 piotr.kmiec@pimot.lukasiewicz.gov.pl https://pimot.lukasiewicz.gov.pl/
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 365
Miejsce i termin składania ofert SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI
03-301 WARSZAWA
JAGIELLOŃSKA 55

2023-03-20

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pimot Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/pimot Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 16/06/2023
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Uwagi 2023/S 032-094000
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 000036044
Adres pocztowy: Jagiellońska 55
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 03-301
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Kmieć
E-mail:
piotr.kmiec@pimot.lukasiewicz.gov.pl
Tel.: +48 887-878-791
Adresy internetowe:
Główny adres:
https://pimot.lukasiewicz.gov.pl/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/pimot
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://platformazakupowa.pl/pn/pimot
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Instytut badawczy

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Prowadzenie prac naukowo-badawczych i prac rozwojowych w dziedzinie motoryzacji

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa stanowiska do badań odporności na drgania i udary mechaniczne wraz z systemem zabezpieczającym otoczenie laboratoryjne.
Numer referencyjny: ZP/2/2023

II.1.2) Główny kod CPV
31157000 Wzbudniki

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego, fabrycznie nowego stanowiska do badań odporności na drgania i udary mechaniczne wraz z systemem zabezpieczającym otoczenie laboratoryjne oraz przeprowadzenie montażu, uruchomienia i instruktażu z obsługi dla pracowników Zamawiającego

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: NIE

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego, fabrycznie nowego stanowiska do badań odporności na drgania i udary mechaniczne wraz z systemem zabezpieczającym otoczenie laboratoryjne oraz przeprowadzenie montażu, uruchomienia i instruktażu z obsługi dla pracowników Zamawiającego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 365
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający NIE formułuje warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy określa opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SWZ oraz projekt umowy – załącznik nr 9 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/03/2023
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 16/06/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 20/03/2023
Czas lokalny: 10:05
Miejsce:
https://platformazakupowa.pl/pn/pimot
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 100 000 zł (sto tysięcy złotych). Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 3% ceny brutto podanej w ofercie.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 01-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy:
https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a TAKże wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/02/2023
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
const toggleMenu = event => {
if (event.target.href) {
document.getElementById(menu-toggle).click();
}
};
mybutton = document.getElementById(“scroll-text”);
window.onscroll = function() {scrollFunction()};
function scrollFunction() {
if (document.body.scrollTop > 23 document.documentElement.scrollTop > 23) {
mybutton.style.display = “block”;
} else {
mybutton.style.display = “none”;
}
}
new Clipboard(.clipboardable);
var permaLinkModal = $(#permaLinkModal);
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
032
2023
Następna aktualizacja:
15/02/2023
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Grupa Zadaniowa ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem
Co nowego w witrynie?

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij