Dostawa sprzętu

Dane organizatora INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK
02-106 WARSZAWA
ADOLFA PAWIŃSKIEGO 5A
Tel. 22 592 11 08
Fax. 22 592 21 90
E-mail secretariate@ibb.waw.pl
WWW www.ibb.waw.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Dostawa sprzętu.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa sprzętu.New Brunswick Innova 42R, z chłodzeniem, możliwość piętrowania do 2 sztuk, 230 V/50 Hz, orbita 2,5 cm (1 cal) (nr kat.M1335-0016, Eppendrof) – 1 szt. Platformy do Innova 2100/40/40R/42/42R, Excella E24/E24R, 46 46 cm (18 18 cali), żywica fenolowa (o ile nie zaznaczono inaczej), Platforma do podkładek klejących, podkładki klejące sprzedawane oddzielnie anodyzowane aluminium (nr kat.M1250-9903, Eppendrof) – 1 szt. Podkładka samoprzylepna, 20 20 cm (8 8 cali), Compatible platform or adapter kit necessary (nr kat.M1250-9700, Eppendrof) – 4 szt.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-03/pl03-10_WYT_2022.zip
LINK do SIWZ http://ibbpan.bip.gov.pl/ogloszone-zamowienia-z-dziedziny-nauki/10-wyt-2022.html
Wymagany termin realizacji zamówienia 3 miesiące
Miejsce i termin składania ofert INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK
02-106 WARSZAWA
ADOLFA PAWIŃSKIEGO 5A

2022-05-17

Sposób składania ofert Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres: bip@ibb.waw.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia:17 maja 2022 r. do godziny 10:00 Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk ul. A.Pawińskiego 5a 02-106 Warszawa Tel.+48 22 592 21 45 Fax +48 22 592 21 90 secretariate@ibb.waw.pl www.ibb.edu.pl Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi 1. Data zamieszczenia ogłoszenia
12 maja 2022 r.
2. Przedmiot zamówienia

New Brunswick Innova 42R, z chłodzeniem,
możliwość piętrowania do 2 sztuk, 230 V/50 Hz,
orbita 2,5 cm (1 cal) (nr kat.M1335-0016, Eppendrof) – 1 szt.
Platformy do Innova 2100/40/40R/42/42R,
Excella E24/E24R, 46 46 cm (18 18 cali),
żywica fenolowa (o ile nie zaznaczono inaczej),
Platforma do podkładek klejących, podkładki
klejące sprzedawane oddzielnie
anodyzowane aluminium (nr kat.M1250-9903, Eppendrof) – 1 szt.
Podkładka samoprzylepna, 20 20 cm (8 8
cali), Compatible platform or adapter kit
necessary (nr kat.M1250-9700, Eppendrof) – 4 szt.
3. Kategoria zamówienia
Wytrząsarki
4. Gwarancja producenta
24 miesiące
5. Rękojmia
12 miesięcy
6. Czas wykonania realizacji obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi
14 dni
7. Termin wykonania zamówienia
3 miesiące
8. Miejsce realizacji zamówienia

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
ul. A.Pawińskiego 5a
02-106 Warszawa
III. INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERT
1. Sposób I termin składania ofert
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres: bip@ibb.waw.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia:17 maja 2022 r. do godziny 10:00
Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
ul. A.Pawińskiego 5a 02-106 Warszawa Tel.+48 22 592 21 45 Fax +48 22 592 21 90 secretariate@ibb.waw.pl www.ibb.edu.pl

2. Informacje dotyczące przygotowania oferty

a) Oferent może złożyć jedną ofertę. Jeżeli Oferent złoży kilka ofert, za wiążącą uznaje się ofertę złożoną
najpóźniej, chyba że przed terminem składania ofert Oferent wskaże, którą ofertę uznaje za wiążącą.
b) Oferta musi być sporządzona jest w języku polskim lub angielskim.
c) Oferta musi być czytelna.
d) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.
e) Oferta oraz formularze składane wraz z ofertą powinny być podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania Oferenta w obrocie gospodarczym.
f) Oferta może być złożona wg wzoru dostarczonego przez Zamawiającego (załącznik nr 1 Formularz ofertowy)
albo w inny równoważny sposób.
g) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób
podpisującej/podpisujących ofertę.
h) Oferty kierowane do Zamawiającego powinny w temacie zawierać numer referencyjny Ogłoszenia.
3. Wybór najkorzystniejszej oferty

a) Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli będą
spełniały wymagania określone niniejszym Ogłoszeniem i zostaną złożone w wymaganym terminie.
b) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
c) Oferty będą oceniane według kryterium najniższej ceny.
d) Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów
i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.
e) W przypadku, gdy Oferty nie można wybrać z powodu wskazania, przez co najmniej dwóch Oferentów tej samej
ceny, Zamawiający wyśle, na adresy poczt elektronicznych wskazanych w Ofertach, powtórne zapytanie
dotyczące Przedmiotu Zamówienia. Oferenci zobowiązani będą w przeciągu 24 godzin od momentu otrzymania
ww. wiadomości do złożenia nowej Oferty.
f) W sytuacji opisanej w lit. e) powyżej, jeżeli powtórnie wskazana zostanie ta sama cena do realizacji
Zamówienia wybrany zostanie Oferent, który jako pierwszy wysłał Ofertę podstawową.
4. Wymagania dotyczące ceny

a) Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia
(w szczególności podatki, koszt transportu, ubezpieczenia i dostawy) oraz warunkami stawianymi przez
Zamawiającego.
b) Jeżeli cena oferty określona jest w innej walucie niż PLN to w celu wyboru najkorzystniejszej oferty
Zamawiający dokona przeliczenia jej na PLN wg średnich kursów walut obcych ogłaszanych przez NBP z dnia
publikacji Ogłoszenia.
c) Cena powinna mieć wyodrębniony należny podatek VAT (o ile występuje).
d) Może być tylko jedna cena za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości ceny.
IV. INFORMACJE PRAWNE
1. Podstawa prawna

a) Podstawą prawną niniejszego ogłoszenia jest art. 4d ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 t.j. z pózn. zm.) (dalej: Ustawa) zgodnie z którym, nie
stosuje się Ustawy do zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac
badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez
zamawiającego produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów
badań lub rozwoju, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8.
b) Postępowanie o zamówienie z dziedziny nauki odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej.
c) Oferta wybrana jako najkorzystniejsza jest jawna i na żądanie podlega upublicznieniu.
d) Realizację zamówienia poprzedza przygotowanie przez Zamawiającego w formie elektronicznej ogłoszenia o
udzielonym zamówieniu. Ogłoszenie to zostanie zamieszczone stronie podmiotowej Zamawiającego
(http://ibbpan.bip.gov.pl/) w zakładce zamówienia z dziedziny nauki.
e) Oświadczam, że zapoznałem się z ogłoszeniem o udzielanym zamówieniu, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz
uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty, a proponowany przedmiot zamówienia jest
fabrycznie nowy, tj. nieużywany przed dniem jego wydania zamawiającemu
Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
ul. A.Pawińskiego 5a 02-106 Warszawa Tel.+48 22 592 21 45 Fax +48 22 592 21 90 secretariate@ibb.waw.pl www.ibb.edu.pl

2. Zastrzeżenia prawne

a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w dowolnym czasie bez podawania przyczyny:
modyfikacji warunków udziału w postępowaniu;
zmiany przedmiotu zamówienia;
unieważnienia postępowania.
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej oferty bez podawania przyczyny.

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij